Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siarczki miedzi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The appearance of copper-bearing mineralization in the region of Muang Xay, Laos
EN
Geotectonic events in the Indochina Peninsula, associatted with the Indosinian orogeny between the Paleozoic and Mesozoic, has created many fold structures and fault areas oin the territory of Laos. Magmatic processes and Earth’s crust deformation enabled arising of rich Cu mineralization. A prospective area for the occurrence of Cu, Ag and Au minerals is the folded region on Muang Xay, northern Laos. The main purpose of geological research of the Muang Xay area was the recognition of chemical and mineralogical composition of rock samples and the evaluation of the area of potential geological resources. During field reconnaissance in 2018, the rock samples were taken from an abandoned mine. It was concluded that primary rocks suffered intense Na-metasomatic processes, preserving primary copper sulphides – bornite, chalcocite and covellite. The content of Cu is up to 49.64% and Ag up to 119.5 ppm. As a result of metasomatism of igneous rocks, diorite or andesite types – albitite was formed. Albitite is composed of medium-grained albite, Mg-chlorite and Cu-carbonates. The prospective research shows that the Muang Xay region has a high potential of metalliferous deposits.
PL
Wydarzenia geotektoniczne na półwyspie Indochińskim, związane z orogenezą indochińską, na przełomie paleozoiku i mezozoiku, doprowadziły do powstania licznych struktur fałdowych oraz stref uskokowych na terenie Laosu. Procesy magmatyczne oraz deformacje skorupy ziemskiej umożliwiły powstanie bogatej mineralizacji miedzionośnej. Obszarem perspektywicznym występowania minerałów miedzi, srebra oraz złota jest region fałdowy Muang Xay na terenie północnego Laosu. Badania na górzystym obszarze Muang Xay przeprowadzono w celu określenia składu mineralnego oraz chemicznego skał, a także oceny perspektyw złożowych regionu. W czasie prac terenowych w 2018 r. opróbowano nieczynne wyrobiska górnicze. Ustalono, że skały pierwotne ulegały intensywnym procesom Na-metasomatozy z zachowaniem obecności pierwotnych siarczków miedzi – bornitu, chalkozynu, kowelinu. Zawartość Cu w badanych próbkach wynosi do 49,64%, natomiast Ag do 119,5 ppm. W wyniku procesów metasomatozy skał magmowych typu diorytu lub andezytu powstały albityty zbudowane ze średnioziarnistego albitu, magnezowego chlorytu oraz węglanów miedzi. Przeprowadzone badania prospekcyjne wskazują na wysoki potencjał złóż metalonośnych w regionie Muang Xay.
2
Content available remote Przeobrażone rytmity siarczkowe w piaskowcu białego spągowca z kopalni Rudna
PL
Badano dwa profile piaskowca z kopalni Rudna, zawierające rytmity siarczkowe o różnym składzie siarczków miedzi i stopniu przeobrażenia. W badaniach wykorzystano metody mikroskopii optycznej i elektronowej (SEM-EDS) oraz XRD. Rytmity w pierwszym badanym profilu RZA są zbudowane z siarczków miedzi (gł. digenit), silnie zmienionych przez wtórne procesy do kowelinu i atacamitu. Pierwotne rytmity powstały prawdopodobnie przez oddziaływanie siarkowodoru z łupku miedzionośnego na roztwory miedzionośne w piaskowcu. Rozległe powstawanie atacamitu było prawdopodobnie wynikiem wietrzenia w warunkach kopalnianych, chociaż inne możliwości powstania też są rozważone. Rytmity w drugim profilu RGM są zbudowane z siarczków Cu i Fe (bornit, chalkopiryt) i pirytu. Ten odmienny skład mineralny może być wynikiem reakcji siarkowodoru z nadległego łupku z roztworami zawierającymi Cu i Fe. Żelazo w tych roztworach było prawdopodobnie wynikiem rozpuszczania obecnego w piaskowcu pirytu lub monosiarczków żelaza. Na pierwotną mineralizację siarczkową w obu profilach jest nałożona wtórna mineralizacja kruszcowa o nieco odmiennym składzie.
EN
Two cross-sections of Weissliegend sandstones with copper sulphide rhythmic banding from the Rudna Mine were studied. Analyses were performed using optical polarizing (PLM) and scanning electron (SEM-EDS) microscopy and XRD. The rhythmites have different sulphide compositions and they have undergone different alterations. In the RZA cross-section, the rhythmites are composed of copper sulphides, mainly digenite, strongly altered to covellite and atacamite by secondary processes. Primary rhythmites were probably formed via a reaction between hydrogen sulphide from the overlying shale and copper-bearing solutions in the sandstone. Weathering and mining waters were probably responsible for extensive atacamite formation, although other possibilities are also considered. In the RGM cross-section, the rhythmites are composed of Cu–Fe sulphides (bornite and chalcopyrite) and pyrite. This distinct mineralogy may result from a reaction of hydrogen sulphide from the overlying shale with copper- and iron-bearing solutions. Dissolution of pyrite or iron monosulphides present in the sandstone could enrich the solutions in iron. Primary ore mineralization was overlapped by secondary mineralization of slightly different composition.
PL
Masywna mineralizacja kruszcowa występująca w dolomitach z przedsudeckiego złoża miedzi została opisana szczegółowo po raz pierwszy. W badaniach trzech profili z kopalni Lubin wykorzystano metody mikroskopii optycznej i elektronowej mikroskopii skanningowej z analizą chemiczną w mikroobszarze, katodoluminescencji oraz dyfraktometrii rentgenowskiej. Mineralizacja masywna, składająca się głównie z chalkozynu z domieszką kalcytu, występuje w skałach węglanowych (dolomitach i dedolomitach) w formie poziomej pseudożyły, podścielonej lokalnie brekcją ilasto-węglanową i łupkiem. Niżejległe dolomity uległy częściowej kalcytyzacji (dedolomityzacji). Różne generacje kalcytu szczegółowo scharakteryzowano. Zaproponowano model powstania mineralizacji masywnej. Początkowo mezotektoniczne ruchy międzywarstwowe spowodowały powstanie rozwarstwień i brekcji. Następnie proces kalcytyzacji doprowadził do dedolomityzacji oraz częściowego wypełnienia spękania. Całkowite wypełnienie spękań oraz częściowe zastąpienie w nich kalcytu oraz skał otaczających nastąpiły w wyniku działalności roztworów kruszconośnych.
EN
Massive ore mineralization in dolomites is described for the first time from the Fore-Sudetic copper deposits. Three cross- -sections from the Lubin Mine were studied using polarized optical (PLM) and scanning electron (SEM-EDS) microscopy, also cathodoluminescence (CL) and XRD. Massive mineralization, composed mainly of chalcocite with calcite admixture, occurs in dolomites as horizontal pseudovein, locally underlain by clay-carbonate breccia and shale. Underlying dolomites were partly calcitized (dedolomitized). Various calcite generations are characterized in detail. A model of the formation of massive mineralization is proposed. Mesotectonic intralayer movements caused the cracking of dolomite layers and the formation of breccia. Calcitization led to both dedolomitization and the partial infilling of cracks. Mineralizing fluids infilled the cracks completely, partly replacing calcite and adjacent rocks.
4
Content available remote Solvent extraction in hydrometallurgical processing of polish copper concentrates
EN
Recently, very unfavorable trends of decreasing copper content and increasing complexity of the Polish copper ores as well as lowering quality of final concentrates and metals recovery from concentration plants have been observed. This is also a major problem for the Polish copper smelters, which capabilities are not adapted to the complex and declining deposit conditions. The solution of this problem should be sought in hydrometallurgical methods (Leach-SX-EW). This paper focuses on the role of solvent extraction (SX) in recovering valuable metals from pregnant leach solutions. The problems related to the separation of undesirable and toxic metals are also discussed.
PL
Od kilkunastu lat obserwuje się bardzo niekorzystny trend obniżania zawartości miedzi i wzrostu zawartości metali towarzyszących i węgla organicznego w polskich złożach miedzi LGOM oraz zmniejszania jakości koncentratów z zakładów wzbogacania. Stanowi to ogromny problem dla polskich hut miedzi, których zdolności nie są dostosowane do trudnych i pogarszających się warunków złożowych. Rozwiązaniem tych problemów może być wprowadzenie nowoczesnych metod hydrometalurgicznych (ługowanie - ekstrakcja rozpuszczalnikowa - elektroliza). W pracy omówiono rolę ekstrakcji rozpuszczalnikowej w odzyskiwaniu cennych metali z roztworów po ługowaniu. Omówiono także problemy związane z separacją metali toksycznych lub niepożądanych z tych roztworów.
EN
Existing and new data on production of two copper concentrates differing in copper, organic carbon and other metals contents by reflotation of the final industrial flotation copper concentrates from KGHM Polska Miedz S.A. in the presence of dextrin as a depressing reagent of the mineral particles containing organic carbon are presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono znane oraz nowe dane dotyczące produkcji dwóch koncentratów miedziowych o zróżnicowanych zawartościach miedzi i węgla organicznego na drodze ponownej flotacji przemysłowgo końcowego koncentratu miedziowego z KGHM Polska Miedź S.A. przy użyciu dekstryny jako odczynnika depresującego ziarna mineralne zawierające węgiel organiczny.
PL
Przedmiotem badań były wybrane siarczki miedzi, takie jak : chalkozyn, bornit i chalkopiryt oraz galena. W wyniku doświadczeń flotacyjnych stwierdzono, że w obecności siarczanu miedzi wszystkie badane minerały ulegały depresji, jednak w stopniu zróżnicowanym w zależności od czasu flotacji, ilości CuSO4 oraz sposobu jego podawania (przed czy po dodaniu ksantogenianu). W całym badanym zakresie stężeń CuSO4 (50-300 g/Mg) najsilniejszej depresji ulegał chalkozyn, niezależnie od czasu flotacji i sposobu podawania odczynników. Najmniejszej depresji ulegała galena. Flotowalność pozostałych siarczków (chalkopirytu, bornitu) w znaczącym stopniu zależała od wymienionych parametrów flotacji. Wraz z wydłużaniem czasu flotacji rósł wychód chalkopirytu i malały różnice pomiędzy wychodami galeny i wychodami siarczków miedzi. Można wnioskować, że selektywny rozdział omawianych siarczków miedzi od galeny, w obecności siarczanu miedzi będzie w sposób istotny zależał od ich ilościowego udziału w nadawie kierowanej do flotacji. Wyznaczone wartości elektrokinetycznego potencjału dzeta wykazały, że zarówno w wodzie destylowanej, jak i w obecności siarczanu miedzi badane siarczki wykazywały ujemne wartości potencjału dzeta.
EN
Subject of investigations was of copper sulfides such as chalcocite, bornite and chalcopiryte as well as galena. As result of flotation investigations it has been noted that in the presence of copper sulfate all the tested minerals underwent depression though to a different degree depending on the time of flotation, amount of CuSO4 and the time it was supplied - before or after xanthate. In the whole tested range of concentrations (50-300 g/Mg) chalcocite underwent the greatest depression regardless the time of flotation and the way of supplying the reagents. Galena underwent the least depression. Flotability of the remaining sulfides depended, to a considerable degree on the mentioned flotation parameters. Together with the extension of flotation time, flotability of chalcopyrite increased and differences between the flows-off of galena and those of copper sulfides decreased. It can be concluded that the selective separation of the discussed copper sulfides from galena in the presence of copper sulfates will depend considenably on their participation in the feed given to flotation. Results of the elektrocinetic potential dzeta showed that both in distilled water and in the presence of copper sulfate, the tested sulfides showed negative values of the potential.
PL
Przemysłowe koncentraty miedzi zawierają siarczki miedzi i innych metali. W koncentratach, przechowywanych w postaci zawiesin wodnych, zachodzą reakcje chemiczne, które mają wpływ na usuwanie minerałów ołowiu w dalszych etapach flotacji w obecności dekstryny ziemniaczanej jako depresora, ksantogenianu etylowo-potasowego jako kolektora i a-terpineolu jako środka pianotwórczego. Stwierdzono, że selektywność rozdziału zmniejsza się z czasem starzenia koncentratu. Wskaźnik selektywności Fuerstenaua, zdefiniowany jako uzysk miedzi w koncentracie równy liczbowo uzyskowi ołowiu w odpadzie zmniejsza się w sposób liniowy z czasem starzenia. Wskaźnik selektywności jest równy ok. 70% / 70% dla świeżego koncentratu i zmniejsza się do 50% / 50% (brak rozdziału) po ok. 35 dniach starzenia.
EN
The final industrial copper concentrates contain sulfides of copper and other metals. Storing the concentrate as an aqueous suspension leads to chemical reactions, which influence subsequent removal of lead minerals by additional flotation in the presence of potato dextrin as the depressor, potassium ethyl xanthate as the collector, and terpineol as the frother. It was found that the selectivity of separation decreases with the time of ageing. The Fuerstenau selectivity index, defined as the recovery of copper in the concentrate equal to the recovery of lead in the tailing, decreases linearly with the time of ageing. The selectivity index is equal to about 70/70 for fresh the concentrate and is reduced to 50/50 (lack of separation) after about 35 days of ageing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.