Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1059

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage sludge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
PL
W warunkach doświadczenia mikropoletkowego analizowano wpływ różnych sposobów rekultywacji gleby z wykorzystaniem wapna poflotacyjnego, wełny mineralnej i komunalnego osadu ściekowego na zawartość substancji organicznej oraz mineralnych form azotu w glebie zdegradowanej przez górnictwo siarki. Zastosowane technologie rekultywacji z różną intensywnością inicjowały proces akumulacji substancji organicznej. Materia organiczna wprowadzona do gruntu wraz z osadem ściekowym wpłynęła na istotne zwiększenie zawartości węgla organicznego i azotu ogółem. Wapno poflotacyjne oraz poużytkowa wełna mineralna zintegrowana z warstwą gruntu do 25 cm optymalizowały procesy przemian materii organicznej. Osad ściekowy miał największy wpływ na zawartość mineralnych form azotu. Największą zawartość N-NH₄ oraz N-NO₃ stwierdzono w glebie użyźnionej osadem ściekowym oraz osadem ściekowym stosowanym łącznie z wełną mineralną.
EN
Under conditions of a microplot expt., the impact of various reclamation methods by using flotation lime, mineral wool and municipal sewage sludge on the content of org. matter and mineral forms of N in soil degraded by S mining was studied. The tested waste and the method for its application to the soil had a beneficial effect on the accumulation of org. matter. and mineral N forms. The most favorable effect was noted in the case of combining mineral wool with sewage sludge.
EN
The purpose of this study was to assess the groundwater contamination from a sewage sludge landfill. The analysis was carried out in 2017 in accordance with the requirements of the national legislation for monitoring landfills and priority pollutants. The samples of groundwater from the landfill were taken from 25 observation wells, from depths of 45–60 m. The status and dynamics of changes in the landfill groundwater quality were estimated according to the data from the groundwater observation wells of the city observation network with regard to the chemical composition of groundwater and national standards of groundwater quality. The forecast estimates of a low level of pollutants entering groundwater through the soils characterized by low filtration properties were not justified. The concentration of heavy metals in groundwater was within the following range: Fe > Mn > Zn > Al > Cu > Ni > Pb > Cd > Hg. The excess concentration of the nitrogen-containing pollutants was observed within the range from 1.5 to 76 (on average 10 times) above the background value. The organic contamination of landfill groundwater (COD) is 2–9 times and BOD5 – 1.5–3 times higher than the average background value of groundwater observation wells in the city network. The probable cause for the pollutants entry into groundwater is associated with lithogenous and exogenous fracturing of the rocks and insufficient efficiency of the existing anti-filtration system of the landfill.
PL
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zawartymi m.in. w Ustawie „Prawo wodne” oraz ustawach towarzyszących, mamy dokładnie opisane definicje ścieków oraz warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. W związku z ukazaniem się nowego rocznika „Ochrona środowiska 2019” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny, istnieje możliwość przedstawienia danych liczbowych o ilości produkowanych i odprowadzanych ścieków przemysłowych i komunalnych zarówno w całej Polsce, jak i z podziałem na województwa, miasta i wsie. Proces odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi był w Polsce bardzo zróżnicowany. Największą liczbę ścieków produkowały województwa mazowieckie i świętokrzyskie, a najmniej lubuskie i podlaskie. Wartości te były ściśle powiązane ze zużyciem wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Na terenie Polski mieliśmy 160671,4 km sieci kanalizacyjnej, do której odprowadzano 1330,3 hm3 ścieków. W 2018 roku mieliśmy w Polsce 3257 oczyszczalni ścieków komunalnych, a 94,6% ludności miast i 42,9% ludności wsi korzystała z oczyszczalni ścieków. Problemem towarzyszącym oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych są powstające podczas procesów oczyszczania osady ściekowe, które z uwagi na swoje właściwości wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Były one głównie przetwarzane termicznie i stosowane w rolnictwie, a także składowane, stosowane do rekultywacji terenów i uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu.
EN
Polish regulations included, among others, in the Water Law and accompanying acts, provide precise definitions of sewage as well as conditions that must be met when sewage is discharged into waters or into the ground. Due to the release of a new yearbook ”Environment 2019” published by Statistics Poland, it is now possible to present figures on the amount of produced and discharged industrial and municipal sewage not only in Poland in general, but also in particular voivodships, cities and villages. In Poland, the process of discharging sewage into surface waters and into the ground was very diverse. The largest amount of wastewater was produced in Mazowieckie and Świętokrzyskie, and the smallest one: in Lubuskie and Podlaskie. These values were closely related to water consumption for the needs of the national economy and population. There was 160,671.4 km of sewage network in Poland, to which 1,330.3 hm3 of sewage was discharged. In 2018, Poland had 3257 municipal sewage purification plants and 94.6% of the urban population and 42.9% of the rural population benefited from the sewage purification plant. A problem that accompanies the purification process is sewage sludge which is generated as a by-product during sewage treatment of industrial or municipal wastewater and which requires appropriate management and disposal due to its properties. The sludge was mainly thermally processed and used in agriculture, as well as stored, used for land reclamation and cultivation of plants intended for the production of compost.
EN
Sewage sludge is a by-product of wastewater treatment processes. However, it has high fertilising and soil-forming properties, but it cannot always be used for this purpose. The two main criteria limiting their natural use are heavy metals and parasite eggs. Sewage sludge taken from the Daleszyce wastewater treatment plant has been analysed for heavy metals. For this purpose a space analysis was performed to divide the total metal content into four mobility fractions. The mobility issue determines the ability of an element, or one of its forms, to move in the environment. The studies were performed using a four-stage BCR procedure. The results were analyzed and compared to the limits applicable in Poland for sewage sludge intended for environmental use.
PL
Osady ściekowe są produktem ubocznym procesów oczyszczania ścieków. Wykazują jednak wysokie właściwości nawozowe oraz glebotwórcze, jednak nie zawsze mogą być one wykorzystane w tym celu. Dwa główne kryteria ograniczające ich przyrodnicze wykorzystanie to zawartość metali ciężkich oraz jaj pasożytów. Osady ściekowe pobrane z oczyszczalni ścieków w Daleszycach zostały poddane analizie zawartości metali ciężkich. W tym celu wykonano analizę specjacyjną, pozwalającą podzielić całkowitą zawartość metali na cztery frakcje mobilności. Mobilność określa zdolność pierwiastka, lub któregoś z jego form, do przemieszczania się w środowisku. Badania wykonano, stosując czteroetapową procedurę BCR. Wyniki poddano analizie i porównano do limitów obowiązujących w Polsce dla osadów przeznaczonych do wykorzystania przyrodniczego.
EN
This paper presents the possibilities of waste management originating from municipal wastewater treatment through the production of mineral-organic fertilizers based on sewage sludge. The original method created for this purpose was used in the study together with the environmental assessment of this method. Therefore, the purpose of this publication is twofold. On the one hand, the first goal of the paper is to draw attention to the need to choose the appropriate method of utilization of sewage sludge, taking into account its characteristics and potentially harmful effects on the environment. The second goal of the paper is to assess the environmental impact of the selected method and demonstrate its eco-innovation. The first part of the paper is a theoretical introduction to the issues of sewage sludge management, as well as theoretical considerations on the essence of eco-innovation. The second part of the paper presents practical issues of production and application of the organo-mineral granulated fertilizer subjected to research, while the third part – the methodology of the applied Life Cycle Analysis (LCA), including in particular the application of Material and Energy Flow Analysis (MEFA) at the Life Cycle Inventory stage. The fourth section presents the assumptions and results of the conducted research for four alternative solutions for the production of organic-mineral fertilizers. The fifth and final part summarizes the results and contains a number of conclusions and recommendations that should be considered in the context of the possibilities of further product optimization.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono możliwości użytkowego wykorzystania odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez wytwarzanie nawozów mineralno-organicznych na bazie osadów ściekowych autorską metodą oraz ocenę środowiskową tej metody. Tak więc, cel niniejszej publikacji jest dwojaki. Z jednej strony, pierwszym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność doboru odpowiedniej metody utylizacji osadów ściekowych z uwzględnieniem ich charakterystyki oraz potencjalnie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Drugim celem artykuły jest ocena wpływu środowiskowego wybranej metody, celem wykazanie jej eko-innowacyjności. Pierwsza część pracy stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zagospodarowania osadów ściekowych, jak również teoretyczne rozważania nad istotą eko-innowacyjności. Druga część pracy przedstawia praktyczne zagadnienia produkcji i zastosowania organo-mineral granulated fertilizer poddanego badaniom, podczas gdy trzecia – metodykę zastosowanej analizy cyklu życia LCA, w tym szczególnie zastosowania analizy Material and Energy Flow Analysis (MEFA) na etapie Life Cycle Inventory. Czwarta sekcja przedstawia założenia i wyniki prowadzonego badania dla czterech alternatywnych rozwiązań technologii produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Część piąta i ostatnia podsumowuje wyniki i zawiera szereg wniosków i zaleceń, które należy rozważyć w kontekście możliwości dalszej optymalizacji produktu.
PL
Wytworzono nawóz na bazie higienizowanych wapnem komunalnych osadów ściekowych, które zostały wzbogacone w przyswajalną dla roślin formę Si, N, P i K. W doświadczeniach wazonowych nawóz wykazał dużą efektywność w uprawie kukurydzy. Odnotowano wzrost odczynu gleby i jej zasobności w P, K i Ca oraz znaczący wzrost plonów ziarna kukurydzy. Zaobserwowano również istotny wzrost zwartości krzemu w łodygach i liściach kukurydzy.
EN
An org. fertilizer was prepd. on the basis of CaO-hygienized municipal sewage sludge by addn. of fertilizer-grade urea, enriched superphosphate, KCl and plant-available silicate. The fertilizer showed a high efficiency in maize cultivation in pot expts. An increase in soil pH, P, K and Ca contents, as well as a significant increase in maize grain yield were obsd. A significant increase in Si content in the stems and leaves of corn was also evidenced.
7
Content available remote Zintegrowana gospodarka osadowa w wodno-ściekowym sektorze aglomeracji miejskiej
PL
Badania stanowią fragment realizowanego projektu badawczego obejmującego opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych prowadzących do minimalizacji i utylizacji odpadów wraz z odzyskiem takich produktów, jak biogaz, ciepło i kompozyty materiałów budowlanych. Realizacja projektu zmierza do zintegrowania gospodarki osadowej w wodno-ściekowym sektorze infrastruktury komunalnej.
EN
A mixt. of sewage sludge and water treatment sludge in the ratio 1:0.3 by mass was used as a substrate in mesophilic MeH fermentation carried out at 35°C. Three series of tests were carried out, differing in the sludge disintegration process: (i) thermal at 55°C and ultrasonic; (ii) thermal at 55°C and thermal at 70°C and (iii) thermal at 55°C and mech. 16,000 rpm. The effectiveness of the fermentation process was detd. using the indicators of biochem. MeH potential (BMP) and activity (AMB). The highest rates of BMP and AMB were obtained for sludges mixed and thermal disintegrated at 55°C.
8
Content available remote Kondycjonowanie osadów ściekowych osadami z uzdatniania wody
PL
Badano możliwości wykorzystania osadów z uzdatniania wody w procesie przeróbki osadów ściekowych. W skali laboratoryjnej prze¬ prowadzono badania nad wpływem osadów zawierających koagulant glinowy na proces odwadniania osadów ściekowych. Sprawdzono wpływ dawek osadów z uzdatniania wody wymieszanych sposobem objętościowym oraz względem zawartości suchej masy organicznej. Stwierdzono zwiększenie skuteczności odwadniania przy zastosowaniu objętościowego sposobu mieszania. Nieznaczny wpływ osadów z uzdatniania wody na właściwości filtracyjne osadów ściekowych zaobserwowano dla próbek zmieszanych w zależności od zawartości suchej masy organicznej. Im większy był udział osadów z uzdatniania wody w mieszaninie osadów ściekowych, tym parametry odwadnialności były korzystniejsze.
EN
Water treatment sludge was added to the sewage sludge to improve its processability under lab. conditions. An increase in dewatering efficiency by using a volumetric mixing method was obsd.
PL
W ciągle rozwijającym się świecie i co za tym idzie zwiększającej się liczbie ludności problem powstawania ogromnych ilości osadów ściekowych w ciągu roku stanowi coraz poważniejszy problem. Jednym z możliwych sposobów zagospodarowania tych kłopotliwych odpadów jest wykorzystanie rolnicze, jednak przedtem należy pozbyć się patogenów, jakimi są szkodliwe bakterie i jaja pasożytów obecne w ściekach. Nawiezienie pola skażonymi osadami może skończyć się zarażeniami u ludzi i zwierząt spożywających plony wyhodowane na takim polu. Zawartość wybranych patogenów w osadach ściekowych przeznaczonych do zastosowań rolniczych jest uregulowana prawnie. Higienizacje osadów ściekowych można przeprowadzić za pomocą promieniowania jonizującego. Na świecie zbudowana została pewna ilość instalacji do napromieniowywania osadów ściekowych, m.in. w Indiach, Niemczech, USA czy Korei Południowej. Możliwe jest wykorzystanie źródeł izotopowych lub też akceleratorów elektronów. Z doświadczeń przeprowadzonych z użyciem takich instalacji, jak również badań laboratoryjnych wynika, że dawka potrzebna do higienizacji zawiera się w przedziale 3-5 kGy.
EN
In a constantly evolving world and, consequently, an increasing population, the problem of the formation of huge amounts of sewage sludge during the year is a growing problem. One of the possible ways to manage this troublesome waste is agricultural use, but before that you must get rid of the pathogens that are harmful bacteria and parasite eggs present in the wastewater. Fertilization of the field with contaminated sediments may end up infecting humans and animals consuming crops grown in such field. The content of selected pathogens in sewage sludge intended for agricultural applications is regulated by law. Hygienization of sewage sludge can be carried out using ionizing radiation. A number of sewage sludge irradiation installations have been built in the world, including in India, Germany, the USA or South Korea It is possible to use isotope sources or electron accelerators. From experiments carried out with the use of such installations, as well as laboratory tests, it appears that the dose needed for hygienization is in the
EN
The aim of the study was to evaluate the application of bioleaching technique to reduce content of selected heavy metals (Zn, Cu) in sewage sludge, and hence to indicate possibilities for metals recovery from this type of waste. Bioleaching experiments were carried out with mixed bacteria Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans, using leaching media: ferrous sulfate with different concentrations of Fe2+ (2 g/dm3 and 9 g/dm3) and sulfuric acid (VI). Dynamics of the increase in zinc concentration in biological systems was almost identical for both 9 g Fe2+/dm3 and 2 g Fe2+/dm3 in samples. However, higher values of Cu concentration were achieved using a medium with iron(II) salt 9 g/dm3 than in a 2 g/dm3 solution. Bioleaching with 9 g Fe2+/dm3 allowed for a nearly 20-fold reduction of zinc content and a 2-fold reduction in copper content in sewage sludge. Using 9 g/dm3 ferrous sulfate bioleaching could dissolve 94.8% Zn and 58.9%, whereas chemical leaching dissolved 47.3% Zn and 4.2% Cu.
EN
The remarkable development of sanitation in Morocco has inevitably led to the production of sludge generated from wastewater treatment plants in increasing quantities. Consequently, the problem of sludge management becomes persistent and worrying. The aim of this paper was to contribute to the study of sewage sludge management issue in Morocco by identifying the various constraints hampering the sustainable disposal and/or recovery of municipal sewage sludge and drawing up recommendations for the decision-makers. Moreover, in the context of improving by learning from best practices and seeking common solutions regarding this problematic, benchmarking with other countries has been conducted as well. To carry out this study, a methodological approach was defined based on bibliographic research, surveys, interviews and benchmarking. The constraints hampering the sustainable management of sludge are numerous and complex, they have not been technical and environmental but also a regulatory, institutional-organizational and economic-financial nature yet. Therefore, municipalities, government and academia ideally would be encouraged to participate in the decision-making process regarding the management of sewage sludge. Technical solutions, when coupled with stakeholder participation, can lead to policy implementation with a higher chance of improving the present situation. In the case of Morocco, when comparing with others sludge recovery and disposal routes, land application (reuse in agriculture, silviculture and rehabilitation of degraded soils) remains the most environmentally friendly option, as well as a sustainable and economically viable solution.
EN
The article deals with the main methods of nutrient removal from wastewater, as well as presents promising technologies and techniques. Struvite was characterized by a complex phosphorus fertilizer. The influence of struvite on the processes of germination of cultivated plants was investigated. The possibility of creating a growth substrate as an inexpensive and effective alternative to the disposal of the man-made wastes that contain an organic component was identified. The composition of the growth substrate was selected to ensure its functional properties. The growth substrate was tested by bioindication. Subsequently, the modification of the substrate by adding natural sorbents.
EN
The article presents the results of the research from several years of exploitation of the vermiculture plots located in the municipal wastewater treatment plant in Zambrów. It is the only facility in Poland where the vermicompost from municipal sewage sludge has been produced continuously since 2004 (for 16 years). The results of tests of ready-made vermicomposts conducted regularly twice a year (32 tests) were subjected to a simple statistical analysis. The vermicompost analyses of heavy metals, biogenic compounds, organic matter and selected macroelements were compared with the requirements for mineral-organic fertilizers. In terms of the heavy metals content, the highest total content was observed in the first year of plots exploitation, i.e. in 2004, when it amounted to over 1200 mg-1 kg DM. The lowest sum content of heavy metals in vermicomposts, amounting to 398 mg-1 kg DM, was recorded in 2017. The median total content of heavy metals from all observations was 821 mg-1 kg DM. During the whole research period, the content of nutrients in vermicomposts was high, for nitrogen it ranged from 9.8 g-1 kg DM to 31.1 g-1 kg DM (median 14.3 g-1 kg DM), whereas for phosphorus it ranged from 2.1 g-1 kg DM to 14.5 g-1 kg DM (median 5.5 g-1 kg DM). The content of organic matter in the whole several-year study period was high and ranged from 21.3% DM to 59.0% DM (median 33.1% DM). The conducted research confirmed that the use of California earthworm in the process of municipal sewage sludge vermicomposting results in its good mineralization and humification, and the final product (vermicompost) may be a valuable mineral-organic fertilizer.
EN
Rising efficiency of wastewater purification systems causes an increase in the amounts of sewage sludge. Its land application is economically attractive because of low cost and high efficiency. Using sewage sludge in agriculture is one of the most preferred ways of its disposal. Only stabilized sludge and containing permissible concentrations of heavy metals can be used for this purpose. The heavy metals introduction into the environment may cause a potential problem for public health, especially when they percolate from soil to plants or groundwater. Therefore, the concentrations of heavy metals in sludge intended for agriculture are regulated. Determination of total content of heavy metals in digested sludge is not sufficient for the evaluation of a potential risk to the environment. The mobility and toxicity of heavy metals depend strongly on their specific chemical forms. The concentrations of particular heavy metal fractions are the most important parameters, which should be examined in order to estimate the influence of sludge on the environment. The aim of an article was to evaluate the influence of anaerobic digestion on the concentration and variability of chemical forms of selected heavy metals (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) in the sewage sludge coming from a municipal wastewater treatment plant in Pulawy (Poland). The content of particular forms of heavy metals in raw and digested sewage sludge was determined by means of the BCR (Community Bureau of Reference) method. The BCR method enables separating four fractions of heavy metals: exchangeable, reducible, oxidizable and residual. The results obtained after analyzing raw sludge showed that the majority of the analyzed heavy metals were predominantly associated with the oxidizable and residual fractions. Only in the case of Zn, the reducible form constituted a greater part. In the case of digested sludge, all studied heavy metals exhibited the most dominant oxidizable and residual fractions; however, the percentages of particular fractions were different than in raw sludge. It was noticed that all heavy metals concentrations were higher in digested sludge in comparison to sludge before anaerobic digestion. The content of heavy metals in the analyzed materials did not exceed the admissible Polish levels for the sludge intended for the agricultural use.
EN
Disintegration of sewage sludge leads to the breakdown of the structure of the sewage floc and release of intracellular fluids. This allows for easy removal of organic compounds that are contained in the cells during further processes of treatment of waste and processing of sludge. One of the methods of disintegration is the use of ultrasound field energy. Depending on the applied process parameters (exposure time, intensity), coagulation or dispersion of the sludge flocs may occur. The aim of the research was to determine the amount of sonication energy supplied to the sludge and the related costs of the disintegration process. The study used digested sewage sludge, which was exposed to ultrasound field energy of different intensity (from 1.6 W/cm2 to 3.8 W/cm2) and exposure time (from 2 to 120s). The sewage sludge sonication process was conducted using Sonics VCX-1500 ultrasonic processor with a maximum output power of 1500W. The vibration frequency of the ultrasound field of the generator was 20 kHz, whereas the maximum wavelength for the 100% amplitude, was 39.42 µm. Energy demand was recorded during each measurement and the amount of sonication energy supplied to the system was calculated relative to dry matter. The experiments showed an increase in the demand for energy along with the extension of the exposure time and the increase in the intensity of the ultrasound field. For two of sludge samples with comparable dry matter content, the sonication energy values were similar.
PL
Zwiększające się wymagania oczyszczania ścieków oraz rozwój systemów oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania i przeróbki osadów ściekowych powodują znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. Alternatywnym sposobem na pozyskiwanie taniej energii jest wykorzystywanie biogazu wytworzonego w procesie fermentacji z osadów ściekowych. W pracy przedstawiono analizę gospodarki osadowej i biogazowo-energetycznej w oczyszczalni ścieków w Opolu w aspekcie uzyskiwania biogazu i jego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej. Układ biogazowo-energetyczny w rozpatrywanym okresie funkcjonował prawidłowo. W dwóch agregatach prądotwórczych wyprodukowano z biogazu łącznie 7,26 GWh energii elektrycznej, co pozwoliło na pokrycie blisko 35% zapotrzebowania na energię elektryczną.
EN
Increasing requirements of wastewater treatments and the development of wastewater treatment and sewage sludge systems cause a significant increase in the demand for electricity and heat. An alternative way to obtain cheap energy is to use biogas produced in the anaerobic digestion process from sewage sludge. The paper presents an analysis of sewage sludge and biogas-energy management at the wastewater treatment plant in Opole in the aspect of obtaining biogas and its use for electricity production. The biogas-energy system was functioning properly in 2017–2019. A total of 7.26 GWh of electricity was produced from biogas in two power generators, which allowed to cover nearly 35% of the demand for electricity.
PL
Racjonalna gospodarka osadami ściekowymi to temat podejmowany na wielu spotkaniach branży wodnościekowej, w szczególności z uwagi na generowaną coraz to większą ilość osadów, których zagospodarowanie jest sporym wyzwaniem technicznym i ekonomicznym dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, ustabilizowany komunalny osad ściekowy stanowi odpad. Jednak należy podkreślić, iż ten rodzaj odpadu to ogromny potencjał składników pokarmowych oraz substancji organicznej, które z powodzeniem można wykorzystać w działaniach rolno-środowiskowych. Jednym z rozwiązań w postępowaniu z ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi jest ich przetwarzanie w nawozy organiczne lub organiczno-mineralne, co umożliwia przekwalifikowanie odpadu w pełnowartościowy produkt.
EN
Rational sewage sludge management is a topic that has been discussed at many meetings of the water and sewage industry, especially because of the increasing amount of sludge produced, the management of which is a considerable technical and economic challenge for treatment plant operators. According to Polish law, stabilized municipal sewage sludge is waste. However, it should be stressed that this type of waste is a huge potential of nutrients and organic matter, which can be successfully used in agri-environmental activities. One of the solutions in dealing with stabilized municipal sewage sludge is its processing into organic or organic-mineral fertilizers, which makes it possible to reclassify the waste into a fully-fledged product.
PL
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków mają istotne właściwości glebotwórcze i nawozowe. Nie zawsze jednak mogą być one wykorzystywane do tego celu. Jedną z głównych przyczyn, dla których nie można wykorzystać osadów na cele przyrodnicze, jest zawartość w nich metali ciężkich. Osady ściekowe z oczyszczalni K zostały poddane analizie potencjalnego antropogenicznego zagrożenia metalami ciężkimi, zwłaszcza w aspekcie ich mobilności i akumulacji w glebie. Obliczenia wykonano dla stężeń metali ciężkich w osadach ściekowych w glebie ornej, z punktu pomiarowego w miejscach ich potencjalnego wykorzystania. Obliczono wskaźnik geoakumulacji (Igeo), potencjalny wskaźnik ryzyka ekologicznego (PERI) oraz kod oceny ryzyka (RAC). Następnie porównano wartości wskaźników z mobilnością metali ciężkich. Wykazano, że wysoki poziom potencjalnego ryzyka i wskaźniki geoakumulacji niekoniecznie dyskwalifikują wykorzystanie osadów ściekowych, pod warunkiem, że metale ciężkie znajdują się we frakcjach niemobilnych.
EN
Sewage sludge from sewage treatment plants has important soil-forming and fertilizing properties. However, they cannot always be used for this purpose. One of the main reasons why sludge cannot be used for natural purposes is its heavy metal content. Sewage sludge from the K treatment plant has been analysed for potential anthropogenic risk of heavy metals, especially in terms of its mobility and accumulation in the soil. The calculations were made for the concentrations of heavy metals in sewage sludge in arable soil from the measuring point at the points of their potential use. The geoaccumulation index (Igeo), potential environmental risk index (PERI) and risk assessment code (RAC) were calculated. Next, the index values were compared with the mobility of heavy metals. It was shown that high levels of potential risk and geoaccumulation rates do not necessarily disqualify the use of sewage sludge, provided that heavy metals are in immobile fractions.
PL
W artykule zostały przedstawione podstawy bilansowania ilości osadów ściekowych, odniesionych do suchej masy i objętości, które powstają w miejskich oczyszczalniach ścieków obsługujących do 15000 mieszkańców. Wzięto pod uwagę, że ze względu na wielkość obiektów nie jest konieczne usuwanie związków azotu i fosforu. Powstają następujące osady: wstępny, zatrzymywany w osadnikach wstępnych, osad po biologicznym oczyszczaniu na złożach biologicznych, nadmierny osad czynny, osad po biologicznym usuwaniu fosforu oraz osad po chemicznym strącaniu fosforu. W artykule przedstawiono jednostkową ilość osadu odniesioną do jednego obsługiwanego mieszkańca oraz ogólną ilość osadów powstających w oczyszczalniach obsługujących od 1000 do 15000 mieszkańców.
XX
The article presents principles of balancing sewage sludge quantity related to dry matter and capacity that are arising in municipal wastewater treatment plants that serve up to 15000 inhabitants. It was taken into account that due to the size of the objects, the removal of nitrogen and phosphorus compounds is not necessary. The arising sludges are following: primary sludge retained in a primary settlement tank, sludge after biological treatment on trickling filters, waste activated sludge, sludge after biological dephosphatation and sludge after simultaneous precipitation with coagulant. The content of this article includes the unit quantity of the sludge related to quantity of habitants and general quantity of sludge, arising in a sewage treatment plant that serves from 1000 to 15000 inhabitants.
PL
Od kilku lat obserwowany jest dość intensywny rozwój wysokotemperaturowej technologii stabilizacji osadu w warunkach tlenowych znanej jako ATSO (autotermiczna tlenowa stabilizacja osadu). Obecnie w Polsce istnieje już kilkanaście takich instalacji, a kolejne są w fazie projektowania. Celem pracy była przede wszystkim ocena efektywności pracy instalacji ATSO służącej do stabilizacji osadów ściekowych. W ramach pracy testy przeprowadzono w obiekcie rzeczywistym o wielkości oczyszczalni ok. 50 000 RLM bazującą na tzw. uproszczonym osadzie czynnym (bez sedymentacji wstępnej). Badania własne pokazały wysoki stopień redukcji materii organicznej w osadzie wynoszący 30%. Wynik ten został osiągnięty dla warunków procesu w temperaturze powyżej 55°C i o czasie retencji osadu ok. 9 d. Stwierdzono zatem, że w procesie ATSO uzyskuje się o wiele lepsze efekty stabilizacji osadu niż w klasycznej tlenowej komorze stabilizacji i konkurencyjne dla mezofilnej fermentacji metanowej. Niestety odcieki pochodzące z odwadniania osadu po ATSO charakteryzowały się wysokimi stężeniami zanieczyszczeń przy jednocześnie wysokim uzyskanym stopniu odwodnienia osadu.
EN
For several years now, an intensive development of high temperature stabilization technology of sewage sludge in aerobic conditions known as ATAD (autothermal thermophilic aerobic digestion) has been observed. Currently, there are already several such installations in Poland, and more are in the design phase. The main purpose of the thesis was to assess the efficiency of the ATAD installation, used to stabilize sewage sludge. As part of the research, the tests were carried out in a real facility of the size of a wastewater treatment plant of approx. 50.000 PE, based on the so-called simplified activated sludge (without primary sedimentation). Own research showed a high degree of organic matter reduction in the sludge - at 30%. This result was achieved for the process conditions at a temperature above 55°C and with a sludge retention time of about 9 days. Therefore, it was found that the ATAD process achieves much better sludge stabilization effects than in the classic aerobic stabilization and competitive for mesophilic anaerobic digestion. Unfortunately, supernatant from the sludge dewatering after ATAD process were characterized by high concentrations of contaminants with a simultaneous high level of sludge dewatering.
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.