Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpuszczalność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Wanad należy do grupy metali nieżelaznych, stanowiący jeden z podstawowych dodatków do stopów z przeznaczeniem na narzędzia. Obecność wanadu w stopach, znacząco poprawia właściwości mechaniczne. Niestety jego wysoka cena powoduje, iż na rynku pojawiają się fałszywe stopy, które rzekomo mają posiadać wanad lub jego zawartość jest zaniżona względem optymalnych parametrów. Ze względu na jego wysoką cenę, ograniczone źródła naturalne oraz jego toksyczność, koniecznym jest rozsądne i przemyślane zarządzanie zasobami, oraz odpadami zawierającymi ten metal oraz jego sole. W pracy przedstawiono przegląd literatury na temat recyklingu wanadu i jego źródeł antropogenicznych.
EN
Vanadium belongs to the group of non-ferrous metals, which is one of the basic additions to alloys for tools. The presence of vanadium in the alloys, significantly improves mechanical properties. Unfortunately, its high price results in the appearance of false of alloys on the market that allegedly have vanadium. Due to its high price, limited natural sources and its toxicity, it is necessary to have a reasonable and well thought-out management of resources and waste containing this metal and its salts. The following paper presents an overview of the literature on vanadium recycling from its anthropogenic sources.
PL
Wieloskładnikowe formy stałe leków cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony przemysłu farmaceutycznego. Główną ich zaletą jest zdolność do zwiększenia biodostępności leku poprzez poprawę jego właściwości fizykochemicznych, w szczególności rozpuszczalności. Poprawienie rozpuszczalności oraz biodostępności, które są kluczowymi czynnikami determinującymi efektywność substancji czynnej jest istotnym wyzwaniem współczesnej farmacji. Przykładem wieloskładnikowych układów są eutektyki, kompozycje koamorficzne i kokryształy, składające się z substancji czynnej oraz drugiego związku (koformera), który wpływa na poprawę jego rozpuszczalności lub innych właściwości tj. stabilność czy właściwości mechaniczne. Jedną z grup leków o słabej rozpuszczalności w wodzie, a co z tym związane niskiej biodostępności są antagonisty receptora angiotensyny II, które stosowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W ostatnich latach podjęto kilka prób połączenia tych związków z innymi cząsteczkami, w celu uzyskania układów o zwiększonej rozpuszczalności. Niniejszy przegląd pokazuje, że przedstawiona strategia jest obiecująca, ponieważ prowadzi do otrzymania kompozycji wieloskładnikowych, które stanowią drogę do otrzymania leków o wielotorowym działaniu.
EN
Multi-ingredient solid forms of drugs are becoming more and more popular in pharmaceutical industry. It is because of their high potential to improve bioavailability of a simple drug by improving its physicochemical properties, mainly solubility. Improvement of the solubility and bioavailability, which are key factors determining drug effectiveness, is an important challenge for modern pharmacy. Examples of multi-component systems are eutectic drugs, co-amorphic compositions and cocrystals, consisting of an active substance and a second compound (coformer), which improves solubility or other properties of the active substance. One of the poorly water-soluble group of drugs are angiotensin II receptor blockers used to treat hypertension. In recent years, several attempts have been made to combine these drugs with other molecules to obtain systems with the enhanced solubility. This review shows that the presented strategy is promising because it leads to multi - component compositions, which are the way to obtain drugs of multidirectional effects.
3
Content available Asfalty naturalne – charakterystyka i zastosowanie
PL
W artykule zostały scharakteryzowane i zilustrowane asfalty naturalne według klasyfikacji ze względu na rozpuszczalność w dwusiarczku węgla. Przegląd asfaltów i źródeł ich pozyskiwania ma na celu usystematyzowanie wiedzy na ten temat pod kątem możliwości zastosowania praktycznego. Przedstawiono przykładowe zastosowania w skali przemysłowej omawiany asfaltów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystywania w budownictwie drogowym.
EN
The article describes and illustrates natural asphalts according to the classification due to the solubility of carbon disulphide. The review of bitumens and the sources of their acquisition aims to systematize knowledge on this subject in terms of practical application. Exemplary applications on an industrial scale, discussed natural asphalts with particular emphasis on their use in road construction have been presented.
4
Content available Asfalty naturalne – charakterystyka i zastosowanie
PL
W artykule zostały scharakteryzowane i zilustrowane asfalty naturalne według klasyfikacji ze względu na rozpuszczalność w dwusiarczku węgla. Przegląd asfaltów i źródeł ich pozyskiwania ma na celu usystematyzowanie wiedzy na ten temat pod kątem możliwości zastosowania praktycznego. Przedstawiono przykładowe zastosowania w skali przemysłowej omawiany asfaltów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystywania w budownictwie drogowym.
EN
The article describes and illustrates natural asphalts according to the classification due to the solubility of carbon disulphide. The review of bitumens and the sources of their acquisition aims to systematize knowledge on this subject in terms of practical application. Exemplary applications on an industrial scale, discussed natural asphalts with particular emphasis on their use in road construction have been presented.
EN
A modified emulsion polymerisation synthesis route for preparing highly dispersed cationic polystyrene (PS) nanoparticles is reported. The combined use of 2,2′-azobis[2-(2-imidazolin- 2-yl)propane] di-hydrochloride (VA-044) as the initiator and acetone/water as the solvent medium afforded successful synthesis of cationic PS particles as small as 31 nm in diameter. A formation mechanism for the preparation of PS nanoparticles was proposed, whereby the occurrence of rapid acetone diffusion caused spontaneous rupture of emulsion droplets into smaller droplets. Additionally, acetone helped to reduce the surface tension and increase the solubility of styrene, thus inhibiting aggregation and coagulation among the particles. In contrast, VA-044 initiator could effectively regulate the stability of the PS nanoparticles including both the surface charge and size. Other reaction parameters i.e. VA-044 concentration and reaction time were examined to establish the optimum polymerisation conditions.
EN
Thermodynamic principles for the dissolution of gases in ionic liquids (ILs) and the COSMO-SAC model are presented. Extensive experimental data of Henry’s law constants for CO2, N2 and O2 in ionic liquids at temperatures of 280-363 K are compared with numerical predictions to evaluate the accuracy of the COSMO-SAC model. It is found that Henry’s law constants for CO2 are predicted with an average relative deviation of 13%. Both numerical predictions and experimental data reveal that the solubility of carbon dioxide in ILs increases with an increase in the molar mass of ionic liquids, and is visibly more affected by the anion than by the cation. The calculations also show that the highest solubilities are obtained for [Tf2N]ˉ. Thus, the model can be regarded as a useful tool for the screening of ILs that offer the most favourable CO2 solubilities. The predictions of the COSMOSAC model for N2 and O2 in ILs differ from the pertinent experimental data. In its present form the COSMO-SAC model is not suitable for the estimation of N2 and O2 solubilities in ionic liquids.
EN
Measurements of hydrogen solubility in various nitrobenzene-aniline mixtures were conducted in an autoclave reactor with a stirrer and control of temperature. The solubility of hydrogen was measured at 7 different values of temperature (30 °C, 40 °C, 50 °C, 90 °C, 130 °C, 170 °C, 210 °C, respectively), 3 values of stirrer rotation speed (1200 rpm, 1600 rpm, 2000 rpm, respectively) and a range of pressure of 20 ‒ 30 bar. Moreover, pure aniline, pure nitrobenzene and their mixtures with different concentrations were used. In the next step, values of Henry’s constant were calculated. Based on experimental data a dependence of Henry’s constant on temperature for pure aniline and pure nitrobenzene was proposed. Additionally, for each temperature correlations between Henry’s constant and aniline’s concentration in mixture of nitrobenzene-aniline were found.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań chemicznych i ekotoksykologicznych pięciu gleb pozyskanych z obszaru zanieczyszczonego metalami ciężkimi zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Miedzi Legnica, jak również wyniki analiz właściwości ich roztworów glebowych. Badania takie powinny stanowić podstawę oceny ryzyka ekologicznego dla terenów zanieczyszczonych. W badaniach uwzględniono także wpływ wybranych dodatków organicznych, powszechnie stosowanych w remediacji, na rozpuszczalność i ekotoksyczność metali ciężkich. Niektóre z dodatków, np. alkaliczny osad ściekowy, spowodowały radykalny wzrost rozpuszczalności miedzi, która bezpośrednio determinowała poziom ryzyka środowiskowego.
EN
The paper presents the results of chemical and ecotoxicological studies carried out with five soils collected from the area contaminated with heavy metals, located in the immediate vicinity of the Copper Smelter-Legnica, as well as the results of analyses focused on the properties of soil solutions. Such research should be considered as basic in environmental risk assessments for contaminated areas. Additionally, organic additives commonly used in remediation were added to soils. The study involved additionally the effects of soils amendment with organic matter, commonly used in soil remediation, on the solubility and ecotoxicity of heavy metals. Some of amendments, in particular alkaline sewage sludge, caused a drastic increase of copper solubility, which was directly associated with the level of environmental risk.
PL
Przedstawiono wpływ stosowania dihydratu wodorofosforanu wapnia oraz diwodorofosforanu amonu na wytwarzanie biomasy oraz nagromadzenie fosforu przez grykę i kukurydzę. Doświadczenie wazonowe prowadzono na średniej glebie płowej o uregulowanym odczynie i bardzo wysokiej zasobności w przyswajalne formy P, K i Mg. Fosforany stosowano w trzech dawkach, na tle wnoszenia do gleb węglanu wapnia lub słomy koniczyny czerwonej. Po wegetacji roślin w glebach analizowano rozpuszczalność związków fosforu za pomocą testów: Yanai, Egnera i Riehma oraz Huaya (P aktywny i P desorbowany). Wprowadzanie do gleby fosforanów wpływało istotnie na przyrost biomasy roślin. Po nawożeniu wodorofosforanem wapnia gleb wapnowanych oraz nawożonych słomą uzyskiwano wyższe plony obu roślin oraz większe nagromadzenie w nich P. Stosowanie fosforanu amonu pod przedplon w warunkach uprawy kukurydzy na glebie nawożonej słomą powodowało obniżenie plonowania oraz zmniejszenie pobrania P przez tę roślinę. Większe ilości fosforu rozpuszczalnego stwierdzano po ekstrakcji gleb roztworem Yanai niż Egnera i Riehma (DL), jednak na obiektach wapnowanych więcej tego składnika odnajdywano w roztworze mleczanu wapnia. W glebach wapnowanych, nawożonych fosforanem amonu stwierdzono mniejsze ilości wszystkich analizowanych form P niż po stosowaniu fosforanu wapnia.
EN
CaHPO₄·2H₂O and NH₄H₂PO₄ were used for fertilizing the CaCO₃ and/or red clover straw-contg. lessive, mediumheavy and fertile soils (P doses 100–200 mg/kg) used for growing maize and buckwheat in pot expts. The fertilization resulted in an increase in plant biomass yield and in P uptake by the plants. The presence of lime and straw resulted in increasing the biomass yield and P uptake. The methods used for detn. of P content (Yanai, Egner-Riehm P active and P desorption after Huay) gave quite different results.
10
EN
Purpose: Silicone materials crosslinked during the hydrosilylation reaction are common in dental prosthetics and dentistry. These materials are characterized by a relatively very good properties. However, one of the fundamental problems associated with the use of such polymers is a low resistance to microbial colonization. Numerus fillers with antimicrobial potential have been used experimentally for a decade. Anyway point of concern in this type of work is the use of commercially available materials as the matrix. However, the composition of the matrix for this materials is not clearly known. Therefore, the aim of this study was to obtain a two-component silicone material, crosslinking at room temperature, with properties corresponding to the needs of dental prosthetics, in particular as denture soft linings. Such material would be a starting point to obtain more sophisticated compositions, however, of known composition in full. Design/methodology/approach: As the matrix the mixtures of polymers were prepared. As the “catalyst” component a vinyl polydimethylsiloxane with platinum catalyst in xylene was prepared. As the “base” component a mixture of vinyl polydimethylsiloxane with methylhydrosiloxane - dimethylsiloxane copolymer was made. One of the two fillers differing in the functionalizing was added into prepared substrates (10 or 15% by weight) and ultrasonically homogenized. The Shore A hardness, tensile strength, bond strength to denture base material, water sorption and solubility were investigated. Measurements were made after different aging periods in distilled water at 37±1°C. Findings: The study showed an increase in mechanical properties with increasing concentrations of fillers. The type of filler significantly affects the test results. Increasing the aging time effects on increasing the hardness of materials. Water absorption and solubility were within the desired range. Research limitations/implications: Research limitations/implications The results of the presented research may be generally dependent on technology of fillers introduction into polymers matrix. Practical implications: The results show promising properties of the tested materials. It can be used as starting material for further studies on soft or super soft denture lining and other materials characterized by similar requirements. Originality/value: The method of receiving silicone - based composites with properties required for the selected prosthetic materials, especially denture soft linings was presented. Their properties were similar to commercially available products.
EN
Proppants are synthetic or natural grains used in the gas/oil well drilling industry to hold fractures open around the wellbore in order to enhance fluid extraction after hydraulic fracturing processes. Proppant shape, a significant factor in the hydraulic fracturing dynamic, has an impact on the proppant pack strength, permeability, and conductivity. Proppant should have an optimized spherical shape which is characterized by two values: sphericity and roundness. The other important feature of the proppant is acid solubility. Acid solubility test determines the suitability of a proppant for use in applications where the proppant can come into contact with acids. In this study we compared the roundness and sphericity as well as acid solubility of three ceramic proppants: Baltpropp 16/30 ISP Baltpropp 20/30 HSP and Baltpropp 30/40 HSP with two natural materials, namely sands from Katowice and Ostrowiec quarries and silicon carbide. In all performed tests ceramic proppants performed better than sand from the quarries in Katowice and Ostrowiec. The third ceramic material, silicon carbide had the lowest roundness and sphericity whereas its acid solubility was rather low.
PL
Propanty są to ziarna materiałów syntetycznych lub naturalnych stosowane w wiertnictwie gazu/ropy do utrzymywania stabilnych szczelin wokół odwiertu, w celu zwiększenia wydobycia płynu w procesie szczelinowania hydraulicznego. Kształ ziaren propantu jest istotnym czynnikiem dla dynamiki szczelinowania hydraulicznego, ma wpływ na ciśnienie, przepuszczalność i przewodność. Propant powinien mieć optymalną kształt (kulisty), który charakteryzują dwie wartości: sferyczność i okrągłość. Inną ważną cechą propantu jest rozpuszczalność kwasowa. Rozpuszczalność kwasowa określa przydatność materiału do procesu, w którym środek może mieć kontakt z kwasami. W artykule przedstawiono wyniki porównania współczynników okrągłości i kulistości oraz rozpuszczalności trzech ceramicznych propantów: Baltpropp 16/30 ISP, Baltpropp 20/30 HSP i Baltpropp 30/40 HSP oraz dwóch naturalnych materiałów: piasków z kopalni w Katowicach i węglika krzemu w Ostrowcu. We wszystkich przeprowadzonych badaniach propanty ceramiczne miały lepsze parametry niż piasek z kamieniołomów w Katowicach i Ostrowcu. Trzeci materiał ceramiczny, węglik krzemu miał najniższy wskaźnik okrągłości i kulistości, podczas gdy jego rozpuszczalność była raczej niska.
12
EN
An overview is presented on the interaction of substitutional solutes with carbon and nitrogen in α iron, which is an important factor in controlling the properties of steels. Starting from a simple model of trapping of the interstitial solute atoms by substitutional solute atoms, the principles of experimental methods for quantitative studies are described, focussing on the Snoek relaxation and solubility measurements, and the knowledge acquired by such experiments is reviewed. An account of recent theoretical approaches to the interaction is also given.
PL
Przedstawiono przegląd oddziaływań atomów substytucyjnych z atomami węgla i azotu w żelazie alfa, które jest ważnym czynnikiem wpływającym na właściwości stali. Zaczynając od prostego modelu pułapkowania rozpuszczonych atomów międzywęzłowych przez atomy substytucyjne, przedstawione są zasady metod eksperymentalnych stosowanych w badaniach ilościowych, koncentrując się głównie na badaniach relaksacji Snoeka i pomiarach rozpuszczalności. Przedstawiono przegląd wiedzy nabytej w takich eksperymentach oraz najnowszej próby teoretycznego opisu ww oddziaływań.
PL
Dokonano oceny przydatności produktów porafinacyjnych oleju rzepakowego i biochemicznych metod ich przetwarzania do otrzymania ekologicznych dodatków smarnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że: · w syntetycznym oleju estrowym PRIOLUBE żaden z otrzymanych produktów nie wykazywał wystarczającej efektywności smarnej, · w szlamach pohydratacyjnych z powodu dużej zawartości wody (sprzyja rozwojowi mikroorganizmów) następowało skażenie mikrobiologiczne nawet podczas przechowywania w warunkach chłodniczych, · produkty otrzymane metodami biochemicznymi z tłuszczu kanałowego nie wykazywały wystarczającej efektywności smarnej, · produkty otrzymane w wyniku oddziaływania na surowce porafinacyjne oleju rzepakowego szczepami pleśni Mucor racemosus TB75231W nie wykazywały wystarczającej efektywności smarnej.
EN
The opinions of the usefulness of the post-refining products of rapeseed oil and the biochemical methods of the processes to extract ecological lubricating additives were investigated. The results of conducted investigations affirm the following: · None of the received products showed sufficient lubricating efficiency in the synthetic PRIOLUBE ester oil. · Due to the high water content (it promotes the growth of microorganisms) in the sludge of the post-hydrated mixture, even microbial contamination did not occur during storage under refrigeration. · The products obtained from the biochemical fat channel did not show sufficient lubricant performance. · The products obtained as a result of the impact on raw rapeseed oil, which included spent strains of mould Mucor racemosus TB75231W, did not show sufficient lubricant performance.
EN
A review of various technologies using expendable casting patterns made of expanded polystyrene isgiven in the paper.The resultsof our own investigations on implementing this technology at the pilot-plant scale - for the art castings series - were presented. The results of tests of materials and moulds applied in the full-mould technology were shown. Gas evolution tendencies of expanded polystyrenes and protective coatings were estimated. Gas evolutions were described as functions of the polystyrene heating temperature. The tests of protective coatings used in this technology were performed and strength (Rm), permeability (P), and gas evolution tendency of these coatings assessed. New solutions developed by the team of researchers were applied in testing coating strength, permeability, and the gas evolution tendency of expanded polystyrene. A good correlation between the results of coating properties and the obtained casting quality was found. Coatings, which were characterised by higher strengths and better permeability, allowed us to produce castings without surface or inner faults.
PL
Dynamiczny rozwój produkcji odlewów w technologii „pełnej formy" wymaga szybkiej optymalizacji procesu technologicznego dla nowych kształtów odlewów. Wykonanie dobrych odlewów wymaga starannego doboru odpowiednich materiałów formierskich. W tym celu zaproponowano metodykę pomiarową dla wybranych, podstawowych parametrów materiałów formierskich. Określono wytrzymałość powłokochronnych Rm, przepuszczalność powłok i gazotwórczość styropianu, jak również zaproponowano zmodyfikowaną wersję badań gazotwórczości materiałów dla modeli stosowanych w technologii„lost foam". Określono kinetykę wydzielania gazów w funkcji temperatury dla wybranej grupy spienionych polistyrenów. Stwierdzono dobrą korelację pomiędzy wytrzymałością i przepuszczalnością a uzyskiwaniem dobrych („zdrowych") odlewów. Powłoki cechujące się wysoką wytrzymałością i przepuszczalnością pozwalają na produkcję odlewów bez wad. Potwierdzono to, wykonując serię próbnych odlewów ze stopu Al-SI.
EN
Fully synthetic, biochemically inert and water-immiscible liquid perfluorochemicals (PFCs) are recognised as flexible liquid carriers/scavengers of gaseous compounds (respiratory gases mainly, i.e. O2 and CO2) and increasingly applied in bioprocess engineering. A range of unmatched physicochemical properties of liquid PFCs, i.e. outstanding chemo- and thermostability, extremely low surface tension, simultaneous hydro- and lipophobicity, which result from carbon chain substitution with fluorine atoms (the most electronegative chemical element) and the presence of intramolecular C–F bonds (the strongest single bond known in organic chemistry) have been described in detail. Exceptional propensity to solubility of respiratory gases in liquid perfluorinated compounds has been widely discussed. Advantages and disadvantages of bioprocess applications of liquid PFCs in the form of a pure PFC as well as in an emulsified form have been pointed out. A liquid PFC-mediated mass transfer intensification in various types of microbial, plant cell and animal cell culture systems: from miniaturised microlitre-scale cultures, via biomaterial-based scaffolds containing culture systems, to litre-scale bioreactors, has been reviewed and elaborated on bearing in mind the benefits of bioprocesses.
16
Content available remote Bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe
PL
Opisano nowe bis-amoniowe herbicydowe ciecze jonowe. Określono ich rozpuszczalność w popularnych rozpuszczalnikach oraz ich fitotoksyczność w stosunku do chabra bławatka (Centaurea cyanus L.), gorczycy białej (Sinapis alba L.) oraz rzepaku ozimego (Brassica napus L.).
EN
Eighteen novel bis-ammonium herbicidal ionic liqs. were synthesized by partial or total bromide anion exchange in RMe2N+(CH2)nN+Me2R·2Br– (where n = 4, 5 or 12 and R = Bu, C10H21, C14H29, C16H33, PhCH2 or i-Pr) to 4-chloro-2-methylphenoxyacetate and optionally to 3,6-dichloro-2methoxybenzoate anions and studied for soly. in common solvents and herbicidal activity against cornflower (Centaurea cyanus L.), white mustard (Sinapis alba L.) and oil seed rape (Brassica napus L.). The herbicidal activity of the salts was comparable to a com. herbicide (K or Na 4-chloro-2- methylphenoxyacetate).
17
Content available remote Analyses of effectiveness of action cascade ozone generator
EN
The most widespread application of ozone – water treating. Ozone effectively destroys bacteria and viruses, eliminates organic pollution of water, destroys smells, can be used as bleaching reagent.
PL
W artykule przedstawiono główne obszary zastosowania ozonu do oczyszczania wody., oraz podstawowe parametry dezynfekcji wody. Dane doświadczalne dotyczące rozpuszczalności ozonu w wodzie za pomocą kaskadowego turboozonator, w zależności od stężenia ozonu w fazie gazowej, przepływu mieszaniny gazu i czasu trwania dezynfekcji.
EN
Binary vapour-liquid equilibrium of thymoquinone and carbon dioxide at the isothermal conditions was carried out at temperature 323.15 K and pressures from 6 to 10 MPa. The experimental data were fitted to the Soave-Redlich-Kwong equation of state. Results could be used for selection of process parameters in separation of volatiles from raw oil or for evaluation of existing separation technologies.
PL
Obecnie dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa energetycznego. Ważnym elementem jest także zabezpieczenie kraju w paliwa ciekłe, w tym benzynę. Jednym z rozwiązań jest składowanie paliw w wyeksploatowanych kawernach solnych lub podobnych naturalnych zbiornikach podziemnych, gdzie wytłaczanie może następować za pomocą gazu ziemnego (np. zaazotowanego). W celu przeprowadzenia badania dyfuzji gazu ziemnego w benzynie bezołowiowej 95 skonstruowano odpowiednie stanowisko badawcze. Użyto trzech pojemników wysokociśnieniowych wypełnionych benzyną, które umieszczono w łaźni termostatycznej. Później wtłoczono gaz pod ciśnieniem. Opracowano również odpowiednią procedurę odbioru próbki i pomiaru poszczególnych mediów. Badania wykonano w temperaturze 20, 40 i 60[stopni]C oraz przy ciśnieniu 20, 40 i 60 bar.
EN
Nowadays large importance is attached to energy security. Important element is the protection of the country in the liquid fuels, including gasoline. One solution is the storage of fuels in the exploited salt caverns and similar natural reservoirs underground, where the extruding may occur by natural gas (e.g. nitrogen-rich). Appropriate research unit was built for gas in gasoline diffusion tests. This unit consists of three high-pressure containers, which were placed in a thermostatic bath. These containers were filled with oil, and then gas was injected into them. Appropriate procedure for the sample separation and the fluids measurement was also developed. Tests were performed at temperatures of 20[degrees]C, 40[degrees]C and 60[degrees]C and pressures of 20, 40 and 60 bar.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.