Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład termiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Pasy przekładniowe lub transportowe są narażone na działanie wysokiej temperatury, co może być przyczyną pożaru. W pracy poruszono tematykę emisji toksycznych związków najczęściej uwalnianych podczas rozkładu termicznego i spalania pasów klinowych. Siedem pasów klinowych wykonanych z gumy lub poliuretanu spalono w piecu rurowym w temp. 960°C. Za pomocą analizatora gazu FTIR zidentyfikowano 9 produktów gazowych (CO, CO₂, HCN, NO₂, NO, HCl, HBr i SO₂). HF lub HBr były obecne tylko w 2 próbkach. Limity stężenia gazów zostały znacznie przekroczone.
EN
Seven V-belts made of rubbers or polyurethanes were combusted in a tube furnace at 960°C. Nine gaseous products (CO, CO₂, HCN, NO₂, NO, HCl, HBr, and SO₂) were identified. Their sp. emissions and av. concns. by vol. were detd. by using a FTIR gas analyzer. HF or HBr were found in 2 samples only. The results were compared with the concn. limits. They were significantly exceeded.
PL
Wraz ze zwiększaniem głębokości wydobycia kopalin, temperatura, na którą narażona jest podsadzka stale wzrasta, a więc zwiększa się także ryzyko samozapłonu minerałów zawierających siarkę. Nagłe pożary narażają podsadzkę na działanie wysokich temperatur, co zagraża bezpieczeństwu jej konstrukcji. Z tego względu, aby w pełni określić zmiany właściwości podsadzki, wystawionej na działanie wysokich temperatur, zbadano wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu podsadzek z dodatkiem spoiwa cementowego, po różnym czasie dojrzewania: 7 dni, 28 dni i 60 dni oraz przy trzech stosunkach spoiwo/odpad: 1:6, 1:8 i 1:10, po prażeniu próbek w piecu wysokotemperaturowym, w temperaturze: 100°C, 200°C, 400°C, 600°C i 800°C. Zbadano także zmiany fazowe i strukturę porów w podsadzce po prażeniu w tych temperaturach. Uzyskane wyniki wykazały, że wytrzymałość i struktura porów w podsadzce z dodatkiem odpadów po przeróbce rud żelaza w wysokiej temperaturze zależą od czasu dojrzewania. Wytrzymałość podsadzki dojrzewającej przez 7 dni początkowo rośnie, a następnie maleje ze wzrostem temperatury. Wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu osiągają maksimum odpowiednio w 200°C i 100°C. Bez względu na czas dojrzewania podsadzki, materiał wyprażony w temperaturze przekraczającej 400°C nie ma praktycznie żadnej wytrzymałości na rozciąganie. Cechy te są ściśle powiązane z rozkładem produktów hydratacji spoiwa, przede wszystkim ettringitu i fazy C-S-H.
EN
With the deepening of mining depth, the geothermal temperature faced by the pit backfill is getting higher and higher, so the spontaneous combustion probability of sulfur-bearing minerals increases. In addition, sudden fires can expose the backfill to high temperatures, which will endanger the structural safety of the backfill. Therefore, in order to fully understand the mechanical response and pore structure evolution characteristics of backfills under high-temperature loading, the compressive strength and splitting tensile strength of backfills with different ages: 7 days, 28 days and 60 days and cement-tailings ratios: 1:6, 1:8 and 1:10 were tested using high-temperature furnace to simulate different temperature loads: 100, 200, 400, 600 and 800°C. The pore structure characteristics of the backfill after high temperature are analyzed by mercury intrusion porosimetry. To further understand the mechanism of backfill transformation at high temperature, the phase evolution characteristics of iron tailings and cementitious materials are analyzed by X-ray diffractometer and differential thermal/thermogravimetric analyzer. The results show that the strength and pore structure of iron tailings backfill at high temperature are related to the curing age. The strength and most probable pore size of backfill cured at 7 days increased first and then decreased with the increase of temperature. Among them, the compressive strength and splitting tensile strength reached their peak values at 200°C and 100°C, respectively. While after 28 days, the pore size increased with the increase of high temperature, and the strength of backfill decreased continuously with increasing temperature. No matter what age of backfill is, it almost loses its tensile strength after being subjected to a high temperature above 400°C. These characteristics are closely related to the expansion of mica in iron tailings and the dehydration and decomposition of cementing material hydration products, such as ettringite and C-S-H phase at high temperature.
3
Content available remote Żywica mocznikowo-formaldehydowa : wady i zalety
PL
Przedstawiono dwa oblicza żywicy mocznikowo- formaldehydowej (UF) – jako substancji chemicznej szeroko wykorzystywanej w wyrobach drewnopochodnych oraz jako zanieczyszczenia chemicznego, gdy wyrób ten staje się odpadem. Analizę oparto na badaniach termograwimetrycznych TG/MS/FTIR oraz kalorymetrycznych DSC. Proces pirolizy obejmował wyznaczenie zmian masy, określenie efektów cieplnych oraz identyfikację lotnych produktów rozkładu. Żywica UF ma szerokie zastosowanie jako materiał wiążący w produktach drewnopochodnych, z tego powodu wyniki jej analizy zestawiono z wynikami analizy odpadu panelu podłogowego. Wskazano dobre i złe strony stosowania żywicy UF oraz jej wpływ na tworzenie się produktów lotnych w procesie pirolizy paneli podłogowych. Pokazano również położenie tej substancji na diagramie Van Krevelena, analizując możliwość jej termicznego rozkładu jako metody zagospodarowania odpadu niebezpiecznego.
EN
A com. urea formaldehyde resin was studied for thermal decompn. by thermogravimetry and calorimetry to det. thermal effects, mass loss and compn. of volatile products. The process was recommended for utilization of the resinbased wastes.
EN
The main goal of the considered work is to adjust mathematical modeling for mass transfer, to specific conditions resulting from presence of chemical surface reactions in the flow of the mixture consisting of helium and methanol. The thermocatalytic devices used for decomposition of organic compounds incorporate microchannels coupled at the ends and heated to 500ºC at the walls regions. The experiment data were compared with computational fluid dynamics results to calibrate the constants of the model’s user defined functions. These extensions allow to transform the calculations mechanisms and algorithms of commercial codes adapting them for the microflows cases and increased chemical reactions rate on the interphase between fluid and solid, specific for catalytic reactions. Results obtained on the way of numerical calculations have been calibrated and compared with the experimental data to receive satisfactory compliance. The model has been verified and the performance of the thermocatalytic reactor with microchannels under hydrogen production regime has been investigated.
EN
This paper focuses on the thermal behavior of the starch-based binder (Albertine F/1 by Hüttenes-Albertus) used in foundry technology of molding sand. The analysis of the course of decomposition of the starch material under controlled heating in the temperature range of 25- 1100°C was conducted. Thermal analysis methods (TG-DTG-DSC), pyrolysis gas chromatography coupled with mass spectrometry (Py- GC/MS) and diffuse reflectance spectroscopy (DRIFT) were used. The application of various methods of thermal analysis and spectroscopic methods allows to verify the binder decomposition process in relation to conditions in the form in both inert and oxidizing atmosphere. It was confirmed that the binder decomposition is a complex multistage process. The identification of CO2 formation at set temperature range indicated the progressive process of decomposition. A qualitative evaluation of pyrolysis products was carried out and the course of structural changes occurring in the presence of oxygen was determined based on thermo-analytical investigations the temperature of the beginning of binder degradation in set condition was determined. It was noticed that, significant intensification of Albertine F/1 sample decomposition with formation of more degradation products took place at temperatures above 550ºC. Aromatic hydrocarbons were identified at 1100ºC.
PL
Surowce mineralne i naturalne surowce energetyczne powinny być w większym stopniu zastępowane przez surowce wtórne pozyskane z odpadów poużytkowych i poprodukcyjnych, których ilość nieustannie wzrasta. Postulaty te są podstawą programu Wspólnoty: Zero Waste for Europe. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym powinna być również wdrożona w sektorze kolejowym w celu zapewnienia właściwego zagospodarowania odpadów oraz zapewnienia oszczędności energii i odzysku materiałów. W artykule przedstawiono kierunki działań technologicznych, mające zapewnić rozwój jednocześnie chroniąc środowisko i zasoby naturalne. Procesowi recyklingu powinny podlegać między innymi wyeksploatowane drewniane podkłady kolejowe impregnowane olejem kreozotowym powodujące największe problemy środowiskowe. Opisano zasady stosowania i wymagania dotyczące drewnianych elementów nawierzchni kolejowej nasycanych olejem kreozotowym. Przedstawiono także czynniki utrudniające kompleksowe podejście do recyklingu tych wyrobów. Scharakteryzowano procesy termicznego rozkładu odpadów organicznych metodą termolizy oraz właściwości pozyskanych produktów z wyeksploatowanych drewnianych podkładów kolejowych.
EN
With today’s requirements for increased productivity imposed by all customers, a good understanding of the limestone calcination process is very important. There are several process variables that are crucial in optimization of the limestone calcination. This paper is addressing the impact of a size of the calcined pieces, and a quality of the limestone (purity and homogeneity) on the unit thermal decomposition time. It is shown that the thermal decomposition rate of various limestones is statistically different depending on the limestone origin, affecting heterogeneity of physicochemical properties of heated samples, and their dimensions. A decrease of unit thermal decomposition time values, scaled with the unit initial sample mass, with increased dimension of a cylindrical sample placed in a cylindrical heating chamber with constant dimensions is also documented in the paper. Moreover, the coefficient of variation of the unit thermal decomposition time of the limestone samples depends on the properties of calcined limestone and the conditions of calcination determined first of all by radiation heat transfer between heating chamber walls and the sample surface, and secondly by carbon dioxide transport from the reaction surface to the heating chamber filled with a gaseous mixture.
PL
W kontekście obecnych wymagań zwiększonej produktywności narzuconej przez klientów bardzo ważne jest dobre zrozumienie procesu kalcynacji wapienia. Jest kilka zmiennych procesu, które są kluczowe dla optymalizacji kalcynacji wapienia. Artykuł niniejszy odnosi się do wpływu rozmiaru kalcynowanych kawałków i jakości wapienia (czystość i jednorodność) na jednostkowy czas rozkładu termicznego. Pokazano, że szybkość rozkładu termicznego różnych wapieni jest statystycznie różna zależnie od pochodzenia wapienia, które oddziałuje na jednorodność właściwości fizykochemicznych ogrzewanych próbek, a także od ich wymiarów. Udokumentowano spadek wartości jednostkowego czasu rozkładu termicznego, liczonego na jednostkę masy, wraz ze wzrostem wymiaru cylindrycznej próbki umieszczonej w cylindrycznej komorze ogrzewania o stałych rozmiarach. Poza tym współczynnik zmienności jednostkowego czasu rozkładu próbek wapienia zależy od jego właściwości i warunków kalcynacji, określonych przede wszystkim przez przekazywanie ciepła drogą promieniowania pomiędzy ścianami komory ogrzewania i powierzchnią próbki, a także przez transport dwutlenku węgla od powierzchni reakcji do komory ogrzewania wypełnionej gazową mieszaniną.
EN
The purpose of this study is to investigate temperature distributions of graphene-based transparent heaters deposited on glass. Furthermore it analyses the influence of layer discontinuities such as scratches and cracks on the performance of Joule-heated samples. Graphene mechanical strength was examined by the nanoscratch method at incremental loads using a ball on a flat sample surface. In the case of the controlled load several scratches were produced on the graphene surface. Tribological tests were conducted at different constant loads. the paper presents scanning electron micrograph (seM) observations of the modified graphene surface. Infrared imaging of Joule-heated samples indicates a significant uniformity deterioration of the thermal maps due to the current flow alteration in the presence of structural imperfections. The results obtained in the course of this study give new insight into the role of defects such as cracks or discontinuities in the overall performance of graphene transparent layers.
PL
W pracy przeprowadzone zostały badania rozkładów termicznych elementów grzejnych zawierających warstwy grafenowe naniesione na szkło. Analizowany był wpływ nieciągłości warstwy w postaci zarysowań i pęknieć. Mechaniczna wytrzymałość grafenu badana była za pomocą metody nano-zarysowań przy narastającym obciążeniu kulki oddziaływującej na płaską powierzchnię próbki. Przy zastosowaniu kontrolowanego maksymalnego obciążenia wykonano szereg rys na powierzchni grafenu. Przeprowadzono testy tribologiczne dla różnych stałych obciążeń. W pracy zawarto wyniki analizy zmodyfikowanej powierzchni grafenu za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEm). Obrazowanie w podczerwieni próbek podgrzewanych za pomocą wydzielanego ciepła Joula wskazały na znaczne pogorszenie jednorodności rozkładów termicznych, na skutek zmiany drogi przepływu prądu w przypadku występowania niedoskonałości strukturalnych. Wyniki pozwalają na ocenę wpływu defektów w postaci pęknięć i nieciągłości na działanie przezroczystych grafenowych warstw grzejnych.
EN
Fabric flammability is affected by various factors such as the fibre composition, fabric construction, FR (flame retardant) finish, oxygen concentration and environmental conditions (moisture content, heat.). Inherently FR fabrics are synthetics which have been changed at the molecular level to make the fabrics thermally stable and able to pass FR tests.The thermal properties of knitted fabrics produced from cotton, modacryl and their blends were investigated in this paper. The design of FR knitted fabrics and an optimal blend ratio were evaluated by different thermoanalytical methods: the flame behaviour and thermal stability with the limited oxygen index (LOI), thermal gravimetric analysis (TGA),coupled thermal gravimetry - Fourier transform infrared technique (TG-FTIR) and microscale combustion calorimetry (MCC). Surface characterisation of the knitted fabrics designed was evaluated by the streaming potential method. Knitted fabric in the blend ratio C50:M50 proved to possess the most favourable FR characteristics, additionally confirmed by optimal hydrophilic properties evaluated through zeta potential measurement.
PL
Na palność wyrobu mają wpływ różne czynniki, takie jak skład włókien, budowa wyrobu, wykończenie nadające mniejszą palność, stężenie tlenu i warunki środowiskowe (zawartość wilgoci, ciepło). Wyroby o zmniejszonej palności są syntetykami, które zostały zmodyfikowane na poziomie molekularnym, tak aby uczynić z nich wyroby stabilne termicznie, które mogą pomyślnie przejść testy palności. W pracy badano właściwości cieplne dzianin wytwarzanych z bawełny, modakrylu i ich mieszanek. Optymalny stosunek mieszanki oceniono różnymi metodami termoanalitycznymi tj.: zachowanie płomienia i stabilność termiczna z ograniczonym wskaźnikiem tlenu (LOI), termiczna analiza grawimetryczna (TGA), sprzężona grawimetria cieplna - technika podczerwieni z transformatą Fouriera (TG -FTIR) i mikroskopowa kalorymetrii spalania (MCC). Charakterystykę powierzchni dzianin oceniono metodą potencjału strumieniowego. Dzianiny o stosunku mieszania C50:M50 okazały się posiadać najbardziej korzystne cechy zmniejszonej palności, dodatkowo potwierdzone optymalnymi właściwościami hydrofilowymi ocenianymi za pomocą pomiaru potencjału zeta.
EN
The paper presents the results of analyzes of gases emitted during exposure to high temperature foundry molding sands, where binders are organic resins. As a research tool has been used special gas chromatograph designed to identify odorous compounds including the group of alkanes.
PL
Rtęć jako pierwiastek toksyczny jest przedmiotem szczególnego zainteresowania instytucji zdrowia publicznego oraz organów normalizacyjnych na całym świecie. Prawidłowe określenie zawartości tego pierwiastka we wszelkiego rodzaju materiałach, zarówno przemysłowych, jak i z życia codziennego stanowi najtrudniejszy aspekt zagadnienia. W prezentowanej pracy zwrócono uwagę na dokładne i precyzyjne przeprowadzenie oznaczeń rtęci za pomocą dwóch metod wykorzystujących absorpcyjną spektroskopię atomową – pierwszą z zastosowaniem mineralizacji mikrofalowej próbki oraz drugą z jej termicznym rozkładem. Przedstawiono możliwe zagrożenia oraz błędy występujące podczas procesu analitycznego. W tym celu zbadano te same próbki materiałów dwiema metodami, zinterpretowano wyniki i wyłoniono metodę o większym stopniu jakości rezultatów.
EN
Mercury as a toxic element is in particular interest of the public health and standardization bodies worldwide. The most difficult aspect of the problem is the correct determination of the content of this element in all kinds of materials, both industrial and everyday life. This work was focused on the accurate and precise determination of mercury using two methods based on atomic absorption spectroscopy – first with microwave mineralization of the sample and another with thermal decomposition of the material. It shows possible dangers and errors that occur during the analytical process. The same material samples were analyzed with two methods, the results were interpreted and finally the method with a greater degree of results quality was selected.
PL
W wyniku przyśpieszającego rozwoju przemysłu opakowaniowego w ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost produkowanych odpadów, które powinno poddawać się procesom odzysku i recyklingu. W chwili obecnej procesy te nie są dostatecznie rozwinięte i rozpowszechnione w stosunku do potrzeb. Szczególnie uciążliwe jest prowadzenie recyklingu odpadów wieloskładnikowych np. z opakowań typu Tetra Pak. W artykule przedstawiono strukturę odpadów komunalnych w Polsce i odpadów opakowaniowych podlegających recyklingowi, a w szczególności typu Tetra Pak. Wskazano także główne problemy występujące w odzysku surowców pozyskanych z tych opakowań w procesie recyklingu i odzysku materiałowego beztlenową, przyjazną dla środowiska technologią rozkładu termicznego metodą termolizy. Zaproponowano sposoby przygotowania folii aluminiowej pozyskanej z odpadów opakowaniowych do zastosowania w metalurgii.
EN
As a result of an accelerating development of packaging industry in recent years, there has been a significant increase in waste generation, which should undergo the processes of recovery and recycling. At present these processes are not sufficiently developed and distributed in relation to the needs. Particularly troublesome is the recycling of multi-component waste, e.g. Tetra Pak type carton packaging waste. The article presents the structure of municipal waste in Poland including recyclable packaging waste and in particular the Tetra Pak type carton. The paper has also identified the main problems in the recovery of raw materials obtained from these packages in the process of recycling and material recovery anaerobic environment-friendly technology of thermal decomposition by thermolysis. Some methods of preparing an aluminum foil extracted from the waste packaging, which is suitable for the use in metallurgy, have been proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu termiczno-katalitycznego rozkładu sulfidu bis(2-chloroetylu) (iperytu siarkowego) w warunkach dynamicznych i statycznych na impregnowanych solami metali (Cu, Ag, Au i Fe) włókninach węglowych w temp. 80°C.
EN
Mustard gas was adsorbed on the Fe, Cu, Au and Ag saltsimpregnated activated C nonwovens under dynamic and static conditions at 80°C to study its catalytic decompn. in air stream. The Fe-contg. sorbent was the most active catalyst of the reaction.
PL
Przedstawiono wyniki analiz gazów powstających w wyniku działania wysokich temperatur na masy formierskie, w których jako spoiwo zastosowano wybrane, powszechnie stosowane w odlewniach żywice organiczne i utwardzacze. Jako narzędzie badawcze zastosowano specjalistyczny chromatograf gazowy przeznaczony do identyfikacji wyłącznie związków zapachowych z grupy alkanów.
EN
The paper presents the results of analysis of gases formed under the impact of high temperature acting on moulding sands with the addition of selected organic resins and hardeners, commonly used in foundries as binders for these sands. As a research tool, a dedicated gas chromatograph, designed to identify specifically aromatic compounds from the group of alkanes, was applied.
PL
Autorzy artykułu wskazują optymalną technologię unieszkodliwiania wielomateriałowych odpadów poeksploatacyjnych metodą rozkładu termicznego. Odpady wielowarstwowe, wieloskładnikowe pochodzą z różnych obszarów, głównie z pojazdów wycofanych z eksploatacji, elektroniki oraz z opakowań typu TetraPak (najbardziej wysublimowany materiał wielowarstwowy). Na przykładzie rozkładu termicznego odpadów z opakowań typu TetraPak została przedstawiona przyjazna środowisku i ekonomicznie uzasadniona metoda odzysku materiałowego z odpadów wieloskładnikowych trudnych do unieszkodliwienia.
EN
The authors of the article indicate the optimum technology for the disposal of multi-material EOL waste by thermal decomposition method. Composite multi-layer waste come from different areas, mostly from end-of life vehicles, electronics and TetraPak packaging (the most sophisticated multi-layer material). The environment-friendly and economically justified method of the compound material recovery is presented on the example of thermal decomposition of the most difficult to processing multi-layer TetraPak packaging.
EN
Thermal decomposition of HFC-134a at 900–1000 K was investigated using a laboratory scale reactor. The experimental results indicate that the lower initial HFC-134a concentration and higher reaction temperature could enhance HFC-134a decomposition efficiency. Based on the results of measurements, it seems that the reaction order is around 1. Its activation energy (Ea) and the frequency factor (A) in the investigated temperature range are 300.5 kJ·mol–1 and 2.96×1014, respectively. The results demonstrate that 99.9% destruction efficiency could be achieved when HFC-134a/LPG is below 0.5 and the excess air ratio – above 0.6.
EN
Porous Ti with controlled pore structure was fabricated by thermal decomposition and sintering process using TiH2 powders and Polymethylmethacrylates (PMMA) beads as pore forming agent. The beads sizes of 8 and 50 μm were used as a template for fabricating the porous Ti. The TiH2 powder compacts with 20 and 70 vol% PMMA were prepared by uniaxial pressing and sintered for 2 h at 1100°C. TGA analysis revealed that the PMMA and TiH2 were thermally decomposed at about 400°C forming pores and at about 600°C into metallic Ti phase. The porosity increased with increase in the amount of PMMA addition. Also, the microstructure observation showed that the pore size and shape were strongly dependent on the PMMA shapes.
EN
The obtained results of heating of sand moulds with binders by means of a thermal radiation of liquid metal are presented in this study. Standard samples for measuring Rg made of the tested moulding sands were suspended at the lower part of the cover which was covering the crucible with liquid metal (cast iron), placed in the induction furnace. The authors own methodology was applied in investigations. The progressing of the samples surface layers heating process was determined as the heating time function. Samples of a few kinds of moulding sands with chemical binders were tested. Samples without protective coatings as well as samples with such coatings were tested. The influence of the thermal radiation on bending resistance of samples after their cooling was estimated. The influence of several parameters such as: time of heating, distance from the metal surface, metal temperature, application of coatings, were tested. A very fast loss of strength of moulding sands with organic binders was found, especially in cases when the distance between metal and sample surfaces was small and equaled to 10÷15 mm. Then, already after app. 15 seconds of the radiation (at Tmet=1400°C), the resistance decreases by nearly 70%. Generally, moulding sands with organic binders are losing their strength very fast, while moulding sands with water glass at first increase their strength and later slightly lose. The deposition of protective coatings increases the strength of the mould surface layers, however does not allow to retain this strength after the metal thermal radiation.
19
Content available remote Wpływ dodatku spoiw na rozkład termiczny płyt drewnopochodnych
PL
Przedstawiono wyniki analizy derywatograficznej odpadowej stolarki podłogowej i drzwiowej. Analiza pozwoliła na opisanie poszczególnych etapów termicznego rozkładu próbek podczas ogrzewania oraz na określenie ich stabilności termicznej. W szczególności analiza ta miała na celu sprawdzenie, czy dodatek substancji wiążącej w płytach drewnopochodnych wpływa na charakter przebiegu procesu rozkładu termicznego. Dla celów porównawczych wykorzystano materiał drzewny. Odnotowane różnice mogą wynikać z obecności żywic zastosowanych w płytach jako substancje wiążące. Badania obejmowały też wyznaczenie energii aktywacji pierwszego stopnia pirolizy dla odpadu D1 metodą Kissingera, która pozwoliła na uzyskanie uśrednionej wartości energii aktywacji bez znajomości dokładnego mechanizmu reakcji.
EN
Four wood-based board wastes were examd. by derivatog. at 25–1100°C in air to det. mass losses and characteristic temps. of decompn. The wastes behave similarly as the wood. Activation energy of the first degree pyrolysis was calcd. for one of the wastes (164 kJ/mol). For comparison, wood was used in the study.
EN
The kinetics of thermal decomposition of isocyanate-epoxy materials crosslinked in the presence of 1-ethylimidazole (EMI) as accelerator was analyzed using Ozawa, Kissinger, Friedman, and Coats-Redfern methods. The thermal decomposition parameters of the cured isocyanate-epoxy system were determined by thermogravimetric analysis (TGA) at different heating rates. TG curves showed that the thermal decomposition of the isocyanate-epoxy system occurred in two steps despite EMI content. The thermal stability of the isocyanate-epoxy system increased with increase of EMI content (Ed) 1.2 wt %. The reason could be higher isocyanurate and oxazolidone ring contents, which enhance its thermal resistance properties.
PL
Badano kinetykę rozkładu termicznego materiałów izocyjanianowo-epoksydowych, sieciowanych w obecności przyspieszacza, którym był 1-etyloimidazol (EMI). Odporność termiczną tych materiałów analizowano za pomocą metod: Ozawy, Kissingera, Friedmana oraz Coasta i Redferna. Parametry rozkładu termicznego wyznaczano na podstawie danych uzyskanych metodą analizy termograwimetrycznej (TGA), stosując różne szybkości ogrzewania. Badano wpływ zawartości przyspieszacza na proces rozkładu. We wszystkich przypadkach rozkład następował w dwóch etapach. Najlepszą odpornością termiczną odznaczała się próbka sieciowana wobec największego dodatku EMI (1,2 % mas.). Obserwowana poprawa odporności termicznej ze wzrostem zawartości EMI jest związana ze zmianami w strukturze utwardzonego kompozytu i zwiększającym się udziałem grup izocyjanurowych i oksazolidonowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.