Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  retaining wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule wskazano problemy recyklingu zużytych opon samochodowych i przedstawiono propozycje wykorzystania gumy z opon do budowy lekkich nasypów zwierających antropogeniczną zasypkę gumową. Przeprowadzono własne analizy na modelach numerycznych nasypu drogowego podpartego ścianami oporowymi, a uzyskane wyniki porównano z wariantem zasypki z piasku. Obliczenia różnych zasypek zawierających rozdrobnione opony pozwoliły wskazać optymalny sposób wykonania nasypu zawierającego gumę z opon, spełniającego te same wymagania jak rozwiązanietradycyjne. Pomimo, że zaproponowana antropogeniczna zasypka gumowa jest obecnie droższa od tradycyjnej zasypki z piasku, można wykazać jej przydatność, szczególnie w przypadku słabego podłoża. Przeprowadzona analiza ekonomiczna pokazała korzystną z punktu widzenia ochrony środowiska strukturę kosztów materiałowych lekkich nasypów z gumą w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym z piasku. Wyniki obliczeń odniesiono do budowy przykładowego nasypu na dojeździe do wiaduktu w ciągu drogi DK9 k/Rzeszowa.
EN
The article indicates current problems of recycling of used car tyres and presents proposals of using rubber from tyres to build light embankments containing anthropogenic rubber backfill. Our own analyses were carried out on numerical models of road embankment supported by retaining walls, and the obtained results were compared with the variant of sand backfill. Calculations of various backfills containing shredded tires allowed us to indicate the optimal method of making the embankment containing rubber from tires, meeting the same requirements as the traditional solution. Although the proposed anthropogenic rubber backfill is currently more expensive than traditional sand backfill, its usefulness can be demonstrated, especially in the case of weak soil, due to the low settlement of the embankment and high stability, without the need to reinforce the native soil. The economic analysis showed the structure of material costs of light rubber embankments in comparison with the traditional sand solution. The results were related to the construction of an exemplary embankment at the access road to the viaduct along the DK9 road near Rzeszów, Poland.
EN
The paper presents results of numerical analysis of the gabion retaining wall stability. A few of the possible design variants were analyzed and the optimal one was chosen.
PL
Praca przedstawia rezultaty analiz numerycznych stateczności muru oporowego z gabionów. Przeanalizowano możliwe warianty projektowe i wybrano optymalne.
EN
Scale modelling should be a very useful strategy for the design of lunar structures. Preventing structural damages in the lunar environment is crucial and scale models are helpful to achieve this aim. The size of these models must be scaled to take into account the different gravitational levels. Since the lunar gravity acceleration is about one-sixth of the terrestrial one, it follows that the models on Earth will be very smaller than the prototype to be realized on the Moon. This strategy will represent an opportunity for engineers working on lunar structure design, provided that the errors, both computational and experimental, related to the change of scale are quantified, allowing reliable extension of the physical scale modeling results to the prototype. In this work, a three-dimensional finite element analysis of walls retaining lunar regolith backfill is described and discussed, in order to provide preliminary results, which can guide a future experimental investigation based on physical scale-modelling. In particular, computational errors related to the scale effects are assessed, with respect to a virtual prototype of the lunar geotechnical structure, and compared with errors from other sources of discrepancy, like the adopted constitutive model, the variability of the geotechnical parameters and the calculation section used in the 3D analysis. The results seem to suggest the soundness of this strategy of modelling and are likely to encourage new research, both numerical and experimental, supporting the structure serviceability assessment.
PL
Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne tego równania, a następnie przykład rozwiązania wspornikowej ściany oporowej współpracującej z dwoma rodzajami aktywnej strefy gruntu ekspansywnego. Wyniki obliczeń porównano z rozwiązaniem ściany obciążonej parciem gruntu.
EN
Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general solution of this equation and then solve such a cantilever retaining wall cooperating with the two types of active zone of expansive soil. The calculation results are compared with the solution of the wall-loaded ground pressure.
PL
Przedstawiono przykład wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w żelbetowej ścianie oporowej połączonej ze sztywnym fundamentem. Wykonując obliczenia na różnych poziomach dokładności, można uzyskać znaczne zmniejszenie ilości potrzebnego zbrojenia. W analizie uwzględniono wpływ naprężeń własnych i wymuszonych powstałych od odpływu ciepła hydratacji oraz od skurczu betonu.
EN
A design example of determining the minimum reinforcement for crack width control in a RC retaining wall built on a rigid foundation is presented. Calculations based on three levels of accuracy allows for a significant reduction in the amount of reinforcement required. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
6
Content available remote Numerical modelling of gabion joints
EN
This paper presents results of a numerical analysis of the stability of a gabion retaining wall. The main objective of the paper is to identify how different methods of the modelling of gabion joints affect the stability of the structure.
PL
Praca przedstawia rezultaty analiz numerycznych stateczności muru oporowego z gabionów. Głównym celem jest ocena wpływu sposobu modelowania połączeń gabionów na stateczność muru.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów sił w kotwach stanowiących podparcie ściany berlińskiej zabezpieczającej wykop głębokości 9 m w Warszawie. Omówiono warunki gruntowe i wyniki badań w aparacie trójosiowego ściskania z odpływem wody z porów gruntu (TXCID) na próbkach o nienaruszonej strukturze. Wykonano analizę wsteczną w celu określenia parametrów gruntu odzwierciedlających pracę konstrukcji oporowej. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Podano zalecenia dotyczące doboru parametrów do projektowania konstrukcji oporowych w podobnych warunkach gruntowych.
EN
Results of ground-anchor forces survey are presented in the paper. The forces were measured on a soldier-pile wall for 9 m deep excavation in Warsaw. Soil conditions and results of triaxial tests are presented. The shear tests were conducted in drained conditions on undisturbed samples. Back analysis was performed with the aim to determine the soil parameters reflecting the behaviour of the retaining structure. The calculation results are compared with the measurement results. Based on the analysis and survey results recommendation is made regarding the soil parameters choice for retaining walls design in similar ground conditions.
PL
Przedstawiono przykłady zabezpieczenia murów oporowych Skarpy Wiślanej w Warszawie z zastosowaniem gwoździ i kotew gruntowych. Proponowane podejście umożliwia pozostawienie na miejscu starej konstrukcji zabytkowej i przeniesienie obciążeń na elementy nowo projektowane. Nie wymaga też rozległych wykopów i naruszania istniejącego zagospodarowania, w szczególności w strefie naziomu.
EN
The paper describes some examples of strengthening retaining walls constructed at Vistula river valley slope in Warsaw with application nails and soils anchors. The presented approach enables to maintain at place the historical part of the old structure and to relocate load on newly designed elements. It also makes possible to avoid large area excavations and any interventions especially in surcharge area.
PL
Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice łączy 6 miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Ostatni jej odcinek (gliwicki) został oddany do użytkowania 20.03.2016 r. Głównym elementem tego odcinka jest dwunawowy, miejscami czteronawowy, tunel wykonany w postaci szczelnej wanny. Opisano przebieg trasy, etapy realizacji oraz rozwiązania jej odcinka gliwickiego.
EN
DTŚ Katowice–Gliwice is connecting 6 cities: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Zabrze and Gliwice. The last part of this highway (segment of Gliwice) was put into service on 20 march 2016. The main element of this segment is two-aiseled (fouraisled in places) tunnel which is made in the form of a sealed tub. The route, stages of implementation and solutions of Gliwice segment was described.
11
Content available remote Remont zabytkowego ogrodzenia Letniego Pałacu Lubomirskich w Rzeszowie
PL
Letni Pałac Lubomirskich wraz z otoczeniem jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury niesakralnej w Rzeszowie. W roku 2013 Okręgowa Izba Lekarska zakupiła Pałac od ostatnich właścicieli - rodziny Nieciów na swoją siedzibę. Zaplanowano remont całego kompleksu. Prace remontowe budynku są w toku. W 2015 roku przeprowadzono gruntowny remont ogrodzenia z uwagi na jego katastrofalny stan techniczny. Cel główny jaki przyświecał działaniom, to zachowanie (w maksymalnym możliwym stopniu) substancji istniejącej. Wyremontowano i zabezpieczono przed oddziaływaniem wilgoci gruntowej i atmosferycznej trzy strony ogrodzenia, pozostawiając stronę wschodnią. Remont polegał na naprawie i wzmocnieniu słupów od ul. Dekerta, wzmocnieniu i zabezpieczeniu przed dalszymi uszkodzeniami istniejącej ściany oporowej oraz dobudowie fragmentu ściany koniecznego do utrzymania stabilności ogrodzenia, przebudowie pozostałych słupów z dwóch stron posesji oraz murków pomiędzy słupami. Wszystkie słupy zabezpieczono głowicami żelbetowymi odwzorowującymi kształt zastanych. Odcinek frontowy, wszystkie naroża i wejście od ul. Dekerta zaakcentowano ustawiając na słupach ozdobne wazy. Wykonano nową bramę wjazdową z wykorzystaniem elementów starej bramy, jej skrzydła ozdobiono replikami herbu Lubomirskich wykutymi w blasze, a bramkę obok bramy wykonano odwzorowując istniejącą od strony ul. Dekerta. Przęsła stalowe ogrodzenia - po naprawie i renowacji wykorzystano istniejące. W referacie szczegółowo opisano stan techniczny ogrodzenia przed remontem oraz sposób i zakres wykonanych prac remontowych.
EN
Lubomirski Summer Palace and its surroundings is one of the most valuable, not sacred monuments of Rzeszow. In 2013 it was bought by the Regional Medical Chamber from the last private owners and was allocated for its headquarters. Comprehensive overhaul of whole facility was planned, repair works of the building are currently in progress. In 2015 Medical Association conducted a thorough renovation of the fence, necessary because of its catastrophic condition. The main objective was to preserve existing substance to the maximum possible extent. Three sides of the fence, apart from the east side, were repaired and protected against the effects of ground and atmospheric moisture. Renovation consisted of repairing and strengthening the columns along the Dekerta street, strengthening and protection against further damage the existing retaining wall and its extension, necessary to maintain the stability of the fence. There was also performed a reconstruction of remaining columns and brick walls between them. All the columns were secured with reinforced concrete heads in a shape with replicates the existing ones. Front section, all the corners and entrance from the Dekerta street were accented by setting decorative vases on each columns. New gateway was made using old elements, its leaves were decorated with replicas of the Lubo mirski coat of arms carved in the steel plate. Small gate next to the main one was made by mapping the existing one from the Dekerta street. The existing steel fence spans were reused after their repair and renovation. The paper describes in details the technical condition of the fence before the renovation, the way and range of the performed repair work.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie stateczności zewnętrznej ścian oporowych z gruntu zbrojonego. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienie parć gruntu na ścianę oporową z gruntu zbrojonego, homogenizację podłoża warstwowego oraz wpływ zmian poziomu wód gruntowych na stateczność ściany. Analizę stateczności zewnętrznej przykładowej ściany z gruntu zbrojonego wykonano zgodnie z Eurokodem 7 metodą klasyczną i wykorzystując program komputerowy GEO5. Wyznaczona nośność podłoża zależy od metody homogenizacji i znacząco spada przy wzroście poziomu zwierciadła wód gruntowych.
EN
This paper presents the problems of external stability of reinforced soil retaining walls. Special attention was paid to earth pressure on the reinforced soil retaining wall, homogenization of the subsoil and the influence of changes in the groundwater level on the wall’s stability. The external stability analysis of an exemplary wall from reinforced soil was carried out in accordance with Eurocode 7 using the classical method incorporating elements of GEO5 software. Bearing capacity of subsoil depends on the homogenization method and significantly drops at the increasing level of groundwater table.
EN
This paper analyzes the distribution of internal forces and displacements of embedded retaining wall in Quaternary deposits and Tertiary clays. Calculations have been based on the Subgrade Reaction Method (SRM) for two different types of earth pressure behind the wall (active, at-rest) in order to show the differences resulting from adopting the limit values. An algorithm for calculation of “cantilever wall” using the Mathematica program was proposed.
14
Content available Sposób zabezpieczenia zabytkowego muru oporowego
EN
The paper presents a concept of protection of a historical retaining wall located at the top of Castle Hill slope by means of a load-reducing pile wall. The detailed description of the proposal has been preceded by a short overview of the Castle Hill history, its stability problems and applied solutions. A secant pile wall has been chosen as the method of protection for the historical retaining wall. It consisted of CFA piles 60 cm in diameter and of variable (7.3-10m) length. The pile depth has been estimated with the use of computer program GEO5 Sheeting Design, in which the method of modulus of subsoil reaction is used. To determine the magnitudes of stiffness coefficients for elastic support the iteration method by Schmitt has been chosen.
PL
Konstrukcje ścian typu Combi z wykorzystaniem pali stalowych to praktyczne, efektywne i ekonomiczne rozwiązanie dla projektów ścian oporowych w konstrukcjach nabrzeży portowych.
16
Content available remote Failure modes of gabion retaining walls
EN
The results of numerical simulations of the destruction of gabion retaining walls are presented. Special attention is paid to distinguishing possible destruction modes.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty symulacji numerycznych zachowania się muru oporowego z gabionów. Zwrócono uwagę na możliwe mechanizmy zniszczenia.
17
Content available remote Kaszyce drewniane - historycznym elementem rewitalizacji zabytków
PL
Kaszyce jako masywne mury oporowe stosowane są od ok. VIII wieku do umacniania skarp i zboczy, brzegów rzek, potoków i osuwisk, zapewniając stateczność stromym brzegom oraz chroniąc ich podstawę przed rozmyciem. Przestrzenna struktura konstrukcji wypełniona materiałem przepuszczalnym znakomicie wpisuje się w wymagania stawiane konstrukcji gdzie problemem staje się parcie hydrostatyczne, osiadanie a także hałas i estetyka. Konstrukcja kaszyc posiada dużą odkształcalność i wpływa to znacząco na odporność na nierównomierne osiadanie. Nawet kilkudziesięciocentymetrowe różnice osiadań nie powodują uszkodzeń konstrukcji oporowej. Zaletą takiej cechy jest możliwość posadawiania kaszyc w strefie przemarzania gruntów. Dodatkowo istnieje możliwość obsadzenia takiej konstrukcji oporowej roślinnością pnącą potęguje pozytywny efekt estetyczny oraz podkreśla walory historyczne kompleksu zabytkowego. Wytyczne konserwatorskie stawiają za jeden z głównych celi wpisywanie się konstrukcji wzmacniającej w historyczny wygląd otoczenia zabytku a przede wszystkim nie pogarszał jego walorów estetycznych. Przykładem takiego obiektu budowlanego są ruiny zamku na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie. W roku 2013 wykonano wzmocnienie wzgórza zamkowego poprzez wykorzystanie gwoździ gruntowych, masywnej ściany oporowej w konstrukcji kaszycowej oraz nasypów zbrojonych geosyntetykami. Efektem końcowym zabezpieczenia wzgórza zamkowego konstrukcją kaszycy jest powstanie drewnianej skrzynia wypełnionej kruszywem mineralnym. Geometria masywnej konstrukcji oporowej to kaszyca o długość 79,8 m i szerokości 1,65 m zaś nachylenie ściany oporowej to przepisowe 4:1. Kaszycę posadowiono na żelbetowym fundamencie bezpośrednim. W artykule przedstawiono zabezpieczenie nasypu budowlanego przy wykorzystaniu drewnianej konstrukcji kaszyc jako masywnej ściany oporowej.
EN
Timber crib retaining walls as massive retaining walls are used from about the VII century to the strengthening of embankments and slopes, riverbanks, streams and landslides, ensuring the stability of the steep shores and protecting their base against blur. 3D structure filled with permeable material fits perfectly in the design requirements where the problem becomes hydrostatic, settlement, noise and aesthetics. Crib walls structure has high formability and affects significantly the resistance to differential settlement. Even settlement about few centimeters differences doesn’t damage the retaining structure. The advantage of such feature is the possibility of foundation crib walls at the level in freezing zone. It is also possible to fill the retaining structure with climbing vegetation which improves the positive effect of aesthetic and underlines the complex historical values. Conservation guidelines put one of the major issues typing a strengthening structure in the historic appearance of the surroundings of the monument and above all, do not worsen his aesthetic. An example of such a building is the ruins of a castle on the hilltop castle in Sochaczew. In 2013, has been made the stabilization of the castle hill using soil nails, a massive retaining wall and reinforced embankments with geosynthetics. The final result of strengthening the castle hill with timber crib retaining wall is the creation of a wooden box filled with mineral aggregate with length 79.8 m, 1.65 m width and 4:1 slope of the retaining wall. The article presents strenghtening embankment with a timber crib retaining wall.
PL
Przedmiotem referatu są szczególne rozwiązania konstrukcji oporowych, stabilizujących skarpy nasypów komunikacyjnych. Zasygnalizowano wybrane aspekty badań o charakterze rozpoznawczym, wykonanych przez autorów, na modelach fizycznych i teoretycznych ścian oporowych dwóch typów: skonstruowanych z gabionów i prefabrykatów o przekroju kątownika. Badania dotyczyły nośności i stateczności tych obiektów. Omówiono ponadto temat sporządzonego do realizacji projektu badawczego. Zakres tych badań obejmuje problemy bezpieczeństwa funkcjonowania wybranych typów inżynieryjnych ścian oporowych, przy założeniu szczególnych przypadków zagrożeń, np. destrukcja struktury ściany lub filtracja wody powodziowej w obrębie obiektu.
EN
The paper describes the special arrangements retaining structures, slope stabilizing embankments communication. Signaled to selected aspects of intelligence tests, performed by the authors on physical models and theoretical retaining walls of two types: constructed of gabions and precast section angle. Research related to mechanical resistance and stability of these objects. They also discussed the subject prepared for the research project. The scope of this research includes the security problems of engineering the operation of selected types of retaining walls, assuming the specific cases of threats, such as. Destruction of the wall structure or flood water filtration within an object.
PL
W drugiej części artykułu dotyczącego awarii i uszkodzeń nasypów drogowych, skarp i wykopów oraz zboczy naturalnych z wbudowanymi geosyntetykami opisano najczęściej występujące awarie i uszkodzenia tych konstrukcji. Zwrócono uwagę na najczęstszą przyczynę błędów, jaką jest bezkrytyczne przyjmowanie przez projektanta rozwiązań na podstawie dostępnej literatury lub własnych doświadczeń, bez wykonania obliczeń.
EN
The second part of the article on failures and damage concerning road embankments, fill batter and excavations, as well as natural slopes with built-in geosynthetics, describes the most common failures and types of damage concerning these structures. It brings into focus the most frequent cause of errors, which is the designer indiscriminately applying certain solutions based on the available literature or their own experience, without making calculations.
PL
W artykule przedstawiono typowe mechanizmy zniszczenia konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego oraz wymieniono czynniki wpływające na powstawanie awarii i uszkodzeń. Omówiono również metody obliczeń.
EN
The article presents typical mechanisms that can be observed during destruction of a retaining structure made of reinforced soil and specifies the factors that influence the occurrence of failures and damage. The article also discusses calculation methods related to the issue.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.