Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resources management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dla instytucji odpowiedzialnych za poprawę efektywności zarządzania zasobami osobowymi w resorcie obrony narodowej (RON) niezwykle istotne znaczenie miało zbudowanie systemu informatycznego zdolnego do jednoczesnego rejestrowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania zbioru danych o żołnierzach i pracownikach RON. Jednocześnie ważne było zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa informacji niejawnych w środowisku sieciowym. Obydwa wymagania należało traktować, jako całość wszystkich procesów zachodzących w organizacji wojskowej w zakresie ewidencji zasobów osobowych wojska na wszystkich szczeblach organizacyjnych RON.
EN
For the institutions responsible for improving the efficiency of personal resources management in the Ministry of National Defense (MND), it was extremely important to build an IT system capable of simultaneously registering, storing, processing and sharing data on soldiers and MND employees. At the same time, it was important to ensure protection and security of classified information in a network environment. Both requirements should have been treated as a whole of all processes taking place in the military organization in the field of personal army records at all organizational levels of the MND.
PL
W artykule przedstawiono analizę obecnego i przyszłego stanu branży węgla brunatnego w Polsce z pokazaniem ewentualnych scenariuszy rozwoju w horyzoncie czasowym do 2050 r. Omówiono stan zasobów węgla brunatnego w rejonie Legnicy wraz z podaniem uwarunkowań co do jego przyszłościowego wykorzystania w energetyce i w zgazowaniu naziemnym. autorzy zwracają się z apelem do stron odpowiedzialnych za ewentualne przyszłościowe decyzje co do zagospodarowania bardzo bogatych legnickich złóż węgla brunatnego, a w tym o racjonalną analizę problemu zbudowania „drugiej nogi biznesowej” dla KGhM Polska Miedź S.a. i Dolnego Śląska.
EN
The article presents an analysis of a current and future state of brown coal trade in Poland and possible scenarios of its development to 2050. It is a write-up of the state of brown coal deposits in the region of Legnica with information about factors of using it in the future in the power industry and in the ground gasification. The authors make an appeal to Sides responsible for future decisions concerning the development of very rich deposits of brown coal from Legnica and a rational analysis of the problem for building “the second business leg” for KGhM Polska Miedź S.a. and Lower Silesia.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu kompetencyjnego, który może być dobrym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsięwzięciu budowlanym. W syntetyczny sposób przedstawiono problematykę modelowania kompetencyjnego, model kompetencyjny oraz proces wdrażania takiego modelu. Określone zostały przykładowe poziomy kompetencji na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, wskazania do praktycznego zastosowania przedmiotowego modelu jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.
EN
The paper presents the proposal of competence model, which can be a good tool to assist human resources management in construction project. In the synthetic way the problem of competence modeling, the competence model and the implementation of such a model were presented. The example levels of competence for management positions in the construction industry were presented. In summary, indications were provided for practical use of the model as a comprehensive and dynamic tool. These were also the benefits of its implementation.
4
Content available remote Taktyczne sieci ad hoc na współczesnym polu walki
PL
W artykule została przedstawiona analiza wymagań dla taktycznych sieci ad hoc oraz aktualna ich realizacja na tle dostępnych na rynku rozwiązań. W świetle tego co oferują aktualnie producenci wydaje się, że jeszcze długa droga do osiągnięcia akceptowalnego stopnia zadowolenia, mimo że znaczenie sieci ad hoc na współczesnym polu walki wydaje się nieocenione.
EN
The purpose of this paper is to assess and compare the requirements for tactical ad hoc networks with commercial solutions available on the civilian market.
PL
W artykule przedstawiono problematykę możliwości optymalnego zarządzania zasobami realizatora w wieloobiektowym przedsięwzięciu budowlanym. Podczas planowania tego rodzaju przedsięwzięć można wykorzystać pojęcia i narzędzia stosowane w teorii szeregowania zadań. W trakcie tworzenia dla nich harmonogramów mogą być stosowane współcześnie dostępne techniki, które pozwalają na znaczące skrócenie czasu realizacji przedsięwzięcia. Do rozwiązywania zadania optymalizacyjnego zastosowano metaheurystyczny algorytm poszukiwania z zakazami (tabu search) stosowany w teorii szeregowania zadań. W artykule zaprezentowano przykład obliczeniowy dla omawianego zagadnienia.
EN
The article presents the problem of optimal possibilities in managing resources of the executor of a multi-object construction project. During the planning of such projects the concepts and tools used in the classification theory may be applied. While creating the schedules, available modern techniques that allow for a significant reduction of the execution time of a project may be applied. To solve the optimization task, the metaheuristic search algorithm with prohibitions (tabu search) applied in the task classification theory was used. A computational example of the problem in question is presented in the article.
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia kwestii dotyczących zarządzania kapitałem intelektualnym. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Źródłem teorii jest literatura przedmiotu, a podstawowym źródłem danych empirycznych są przeprowadzone przez autorkę za pomocą kwestionariusza ankietowego badania w przedsiębiorstwach budowlanych województwa podlaskiego. Wyniki wskazują, że osoby zarządzające przedsiębiorstwami nie doceniają znaczenia posiadanego kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości firmy w takim stopniu, w jakim jest on wskazywany w literaturze.
EN
It is now generally believed, within the current literature, that an academic and practitioner focus on intellectual capital is important and that the measurement of a company’s intangibles provides value of a company. However, it is essential for researchers in the field of intellectual capital to be able to justify these newly formed theoretical assumptions through rigorous empirical testing. The paper reviews the state of research evidence in the field. The main source of empirical data is carried out by the author of the study in construction companies. The study was conducted with the usage of a questionnaire survey. The results show that managers underestimate the importance of intellectual capital in the value creation of the company to the extent to which these meanings are assigned in the literature.
PL
W formie wspomnieniowej relacji - autor omawia prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe (B+R+W), które prowadził w dwudziestoleciu rynkowej transformacji. W trzech kolejnych podrozdziałach rozpatruje problemy: podsadzki hydraulicznej, alternatywnego systemu eksploatacji pokładów (w stosunku do systemu ścian kompleksowo zmechanizowanych) oraz usprawnienia i rozwoju komputeryzacji zarządzania. W czwartym podrozdziale rozpatruje problemy skomputeryzowanego planowania inwestycyjno-produkcyjnej działalności kopalń oraz gospodarki zasobami. Relację kończy zaproszeniem do dyskusji.
EN
In the form of a memorial report the author discusses research-development and implementation works (R+D+I), which he conducted in the twenty-year period of market transformation. In three successive subchapters he considers the problems of hydraulic stowing, alternative system of coal seam extraction ( in relation to the system of comprehensively mechanized longwalls) as well as improvements and development of management computerization. In the fourth subchapter the author considers problems of computerized planning of investment- and production-related activity of mines and resources management. He ends the report with an invitation to discussion.
9
Content available remote Resources Management and Services Personalization in Future Internet Applications
EN
The aim of this paper is to introduce a problem of e-health services quality management. The process of delivering e-health services to users consists of two major tasks: service ersonalization and resources allocation. In this paper we introduce a use-cases of e-health system and distinguish services that can be offered. In order to satisfy user requirements one has to manage esources properly especially when communication conditions change i.e. in an ambulance. An exemplary solution has been presented and conclusions for further work have been formulated.
10
Content available remote Immateriapolis - w poszukiwaniu miast wydajnych ekologicznie
PL
Kultura materialna na przestrzeni dziejów stanowiła o rozwoju miast. Współcześnie, ciągle rosnące potrzeby ich mieszkańców przyczyniają się do generowania ogromnych przepływów materiałów, produktów, emisji i odpadów. Skalę negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze obrazowo przedstawia wielkość ekologicznego śladu większości miast na świecie. Zrównoważone zarządzanie przepływami w ramach Urbanistycznego Rezerwuaru Zasobów wpływa na poziom ekologicznej wydajności miast. Metody ograniczające liniowy obieg materiałów na rzecz gospodarki recyrkulacyjnej, powszechna dygitalizacja przestrzeni czy rosnący rynek innowacji, idei i operacji niematerialnymi, abstrakcyjnymi symbolami własności intelektualnej stanowić będą o poziomie urbanistycznej dematerializacji, definiować będą Immateriapolis - miasto zdematerializowane.
EN
In a history, a city development was determined by the material culture. Today, enormous materials, emissions or wastes flows, generated by growing citizens demands can be characterized by mega size ecological footprint of most cities in the world. Flows management in frames of the Urban Resources Reservoir is influential in control of city ecological efficiency levels. Linear materials flows replacement with circular flows, cyberspace easy access or growing market of ideas and innovation exchange will describe a status of urban dematerializaton, will define Immateriapolis - dematerialized city.
EN
Mining method selection for an explored ore-body is the critical and problematic issues in mining engineering. Selection of an unsuitable method with regards to deposit characteristics may make exploitation of the ore-body troublesome and sometimes impossible or less economic. In the past, selection of extraction method was based primarily on operating experience at similar type mine and on methods already in use in the districts of the deposit. Recently application of decision theory has been paid attention for different selection problems. Decision-making methods are not using customarily in mining engineering but they are techniques can provide solutions to the problems involving conflicting and multiple criteria as mining method selection problems. This study presents of different decision making methods in complex environment of mining activities for optimal and efficient production. The focus of this article is on inspection of the suitable mining method selection and presentation of procedure, and is based on the decision theory. This paper is divided into two sections. The first section provides an overview of the mining method selection problems and decision making theory. The second section introduces an application of the Multiple Attribute Decision Making (MADM) for mining method selection accompanied by practical illustrations.
PL
Wybór metody eksploatacji dla udokumentowanego złoża rudy jest podstawowym i bardzo trudnym zagadnieniem w inżynierii górniczej. Wybór niewłaściwej technologii eksploatacji dla złoża o określonej charakterystyce może spowodować wiele kłopotów, a w rezultacie może doprowadzić do braku możliwości wybrania tego złoża lub uczynić eksploatację mniej opłacalną. W przeszłości wybór metody eksploatacji wykonywany był na podstawie doświadczeń ruchowych w kopalniach podobnego typu, a opierano się na metodach już wykorzystywanych w innych częściach tego złoża. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania metod podejmowania decyzji do rozwiązywania problemów związanych z takim wyborem. Takie metody podejmowania decyzji nie są zwykle używane w górnictwie, ale są to techniki, które mogą dać rozwiązanie w zagadnieniach, w których występuje wiele wzajemnie sprzecznych kryteriów tak jak to ma miejsce w przypadku wyboru technologii eksploatacji. Artykuł prezentuje różne metody podejmowania decyzji dla osiągnięcia optymalnej i wydajnej produkcji w złożonych uwarunkowaniach związanych z działalnością górniczą. Celem tego artykułu jest, w oparciu o teorie podejmowania decyzji, wybór odpowiedniej metody eksploatacji oraz opis tej procedury. Artykuł podzielono na dwie części. Pierwsza część daje przegląd problemów związanych z wyborem metody eksploatacji oraz teorię podejmowania decyzji. Druga część omawia wielokryterialną analizę decyzyjną zastosowaną do wyboru metody eksploatacji wraz z przykładami.
PL
W artykule przedstawiono zakres zarządzania zasobami w projekcie na etapie jego planowania. Podano narzędzia dla dokonania efektywnej alokacji zasobów wprojekcie. Omówiono sposób sporządzania macierzy zasobów i wykresu zasobów Gantta oraz arkusza kalkulacyjnego zasobów. Przedstawiono korzyści ze stosowania wykresu wykorzystania zasobów, zarówno na etapie planowania projektu, jak i jego realizacji. Omówiono również macierz odpowiedzialności za zadania jako efekt alokacji zasobów w odniesieniu do zasobów ludzkich.
EN
The article presents the scope of resources management in a project at the stage of its planning. h provides tools for performance of effective allocation of resources in the project. It discusses the manner of preparation of the matrix of resources and the Gantt's graph of resources as well as calculation sheet of resources. U provides advantages coming from application of the graph of re.sources utilization both at the stage of project's planning as well as at the stage of its implementation. It also discusses the matrix of responsibilities for tasks as the outcome of resources allocation with regard to human resources.
13
Content available remote Sterowanie płynnością finansową kopalń skalnych surowców drogowych
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania środkami pieniężnymi pod kątem sterowania płynnością finansową. Zaprezentowano przykładowe formy lokowania wolnej gotówki przez przedsiębiorstwo, gwarantujące osiąganie dodatkowych korzyści oraz podano teoretyczne podstawy metody optymalizacji gotówki w przedsiębiorstwie w oparciu o modele Baumola i Millera-Orra. Ponadto poddano ocenie płynność finansową ośmiu kopalń skalnych surowców drogowych oraz przedstawiono sposób optymalizacji gotówki przy pomocy modelu Millera-Orra.
EN
Conception of resources management in the aspect of financial liquidity control is presented. Examples of location free cash assets forms by an enterprise ensuring achievement of additional advantages are presented as well as theoretical basis of cash assets optimization method in an enterprise basing on the models of Baumol and Miller-Orr are given. Moreover financial liquidity of the eight road building rock raw material mines has been evaluated as well as the way of cash assets optimization by means of the Miller-Orr model is presented.
14
Content available remote Zarządzanie zasobami najważniejszych polskich kopalin w latach 1989 - 2006
PL
Przedstawiono strukturę i wielkość zasobów najważniejszych kopalin Polski oraz trendy zmian ich stanu w latach 1989-2006, a więc kopalin energetycznych (węgla kamiennego, brunatnego oraz gazu ziemnego i ropy naftowej), rud metali (miedzi, cynku i ołowiu) oraz siarki rodzimej i soli kamiennej. Ponadto, przedstawiono dane o wielkości wydobycia kopalin zarówno w poszczególnych latach, jak i sumaryczne dla omawianego okresu. Wykazano, że zasoby przemysłowe siarki rodzimej i węgla kamiennego wykazały silny ubytek, bowiem wydobyciu każdej tony towarzyszył ubytek od 5,8 do 6,7 t zasobów. Stwierdzono umiarkowany ubytek zasobów węgla brunatnego oraz rud cynku, ołowiu i miedzi (ubytek jedynie 0,4 - 0,9 t zasobów), nieznaczny zasobów gazu ziemnego oraz przyrost zasobów ropy naftowej (niestety dalece niewystarczający dla naszych potrzeb) i soli kamiennej.
EN
Types and quantity of resources: fossil fuels (hard coal, lignite, natural gas and crude oil), ores - (copper, zinc, lead), native sulphur and rock-salt (halite, brine), and changes in trends of their state in 1989-2006 were shown. Data of minerals production quantity in individual years and summary were presented. Resources management of different minerals were based on loss of resources to output ratio. Industrial resources of native sulphur and hard coal showed similar strong loss (respectively -239 10 6 t and -12,108 10 6 t), whereas each ton of these raw minerals output, loss from 5,8 - 6,7 ton of resources was connected. Loss of resources of lignite and zinc, lead and copper ore (0,4 - 0,9 t of resources) is moderate, natural gas resources insignificant. Increase of crude oil (unfortunately insomuch insufficient for our needs) and rock-salt was found.
PL
Rozważany jest system N-T-O (Nadawca–Transport–Odbiorca) z wieloczęściowym ciągłym układem transportowym. Dotychczas badano systemy tego typu, w których parametry określające awaryjność poszczególnych części układu transportowego były jednakowe (tzw. układy jednorodne). W tej pracy części te charakteryzują się różną awaryjnością (tzw. układ niejednorodny). Ich funkcjonowanie jest modelowane za pomocą stacjonarnych i jednorodnych procesów Markowa. Części te ponadto połączone są szeregowo w tzw. punktach rewersji. W jednym z nich umieszczony jest magazyn-zbiornik o ograniczonej pojemności. W artykule zanalizowano wpływ konfiguracji systemu (miejsce lokalizacji magazynu, ustawienie nitek transportowych) na straty spowodowane niedoborem lub nadmiarem zasobu w magazynie. W badaniach symulacyjnych wykorzystano opisane we wcześniejszych pracach autorów wskaźniki deficytu i przepełnienia magazynu. Liczne zaprezentowane wnioski mogą być pomocne w optymalnym sterowaniu istniejącymi systemami tego typu lub podczas projektowania nowych systemów
EN
An S-T-R system (Sender–Transportation–Receiver) with multi-component continuous transportation is considered. Until now systems of this type were studied in which damage parameters of separate units of the transportation were identical (so-called homogenous transportation). In this paper, the units are characterized by the damage parameters which have different values (so-called non-homogenous transportation). Their functioning is modeled by using stationary and homogenous Markov processes. Moreover these units are connected in series at so-called reversal points. At one of these points a reservoir of finite capacity is placed. The influence of the system configuration (i.e., location of the reservoir and arrangement of the specific transport subsystems) in relation to the volume of losses caused by randomly arising adverse events such as overflow or deficit of resources in the reservoir is analysed. The coefficients of deficit and overfilling of the reservoir, that were described in the authors' earlier papers, are used in simulation studies. A number of conclusions have been drawn, which can be used for the purpose of optimal control of existing systems of this type or in designing new systems.
16
Content available remote Gospodarowanie zasobami zmiennych w warunkach otoczenia. Zarys problematyki
PL
Gospodarowanie zasobami wspomaga ich alokację. Artykuł przedstawia problemy, na jakie napotyka alokacja w zmiennych warunkach otoczenia.
EN
Resources management deals with allocation. The paper presents problems arising when allocation is performed in an unstable environment.
EN
Bandwidth broker (BB), resource manager of differentiated services domain cannot provide per domain behavior (PDB) attribute information to customers and neighboring domains at the time of service level agreement (SLA) negotiation. Extending BB's functionality to calculate PDB attributes can help it to negotiate SLAs dynamically and efficiently. Using current measurements or historic data about PDB attributes, bandwidth broker can perform off-line analysis to evaluate the range of quality of service (QoS) parameters that its domain can offer. Using these values BB can perform optimal capacity planning of the links and provide better QoS guarantees.
18
Content available remote Data fusion approach to radar resources management
EN
The article deals with the problem of the multifunction radar resources management. The problem consists of target / tasks ranking nad tasks scheduling. The article is focused on the target ranking, with the data fusion approach. The data (object's velocity, range, altitude, direction etc.) from the radar, IFF system (Identyfication Friend or Foe) and ESM system (Electronic Support Measures - information concerning threat's electro - magnetic activities) is used to decide of the importance assignment for each detected target. The main problem consists of the multiplicity of various types of the input information. The information from the radar is of the probabilistic or ambiguous imperfection type wheres the IFF information is of evidential type. To take the advantage of these information sources the advanced data fusion system is necessary. The system should deal with the following situations: fusion of the evidential and fuzzy information, fusion of the evidential information and a priori information. The article describes the system which fuses the fuzzy and theevidential information without previous change to the same type of information. It is also described the proposal of dynamic fuzzy qualifiers use. The article shows the results of the preliminary system's tests.
PL
Artykuł przedstawia tematykę zarządzania zasobami radaru wielofunkcyjnego. Główną uwagę pświęcono procesowi określania priorytetów wykrytych obiektów i skojarzonych z nimi zadań, a następnie tworzeniu listy zadań do realizacji. W artykule przedstawiono podejście do problemu rangowania objektów z wykorzystaniem narzędzi fuzji danych. Dane pochodzące z radaru (prędkość obiektu, odległość, wysokość, itp.), z systemu IFF (identyfikacja swój - obcy) oraz systemu rozpoznania radioelektronicznego są wykorzystywane do podzielenia poziomu ważności każdemu wykrytemu obiektowi. Główny problem polega na występowaniu różnorodnych rodzajów niedoskonałości informacji wejściowej, co z kolei utrudnia fuzję danych z poszczególnych wejść. Informacja pochodząca z radaru jest typu probalistycznego lub niejednoznacznego, natomiast informacja z układu IFF posiada ewidencyjny rodzaj niedoskonałości. Jak wykazano w artykule celowe jest dokonanie procesu fuzji z powyższych źródeł. W opisywanym przypadku zaproponowano system fuzji informacji typu ewidencyjnego oraz niejednoznacznego (system rozmyty). Zaletą systemu jest fakt, iż nie jest konieczne sprowadzenie sygnałów wejściowych do tego samego rodzaju niedoskonałości. Zaproponowano również nowatorskie rozwiązanie bazujące na dynamicznych kwalifikatorach rozmytych. przedstawiono wyniki wstępnych badań.
EN
In a multifunction radar there is necessity to manage its very limited resources. This management should concern, among others, detected targets importance description. So information of those with lower priority will be refreshed more rarely. Presented paper describes system that assigns ranks for all detected objects in real time and then puts targets in order of priority. The system is based on structure of artificial neuron. Methods of neuron learning are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.