Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rescue
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Rescue in police operations and special situations
EN
A crucial element of the state security policy is to have at disposal properly prepared anti-crisis systems. Ways in which individual entities of the anti-crisis system, such as the Police, will be prepared to combat existing threats and how effectively they will perform the assigned tasks in difficult situations depend on numerous factors, including skills, knowledge and quality of people working there. The research results presented by the author and some examples of practical solutions prove that in the scope of improving the current methods within individual formations, services and institutions it is possible to develop better, more effective models and procedures that are successfully used in many countries, and their effectiveness translates directly into the safety of both the conducted activities and the participants of these events themselves.
PL
Posiadanie właściwie przygotowanych systemow antykryzysowych jest obecnie nieodzownym elementem prowadzonej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa. To, w jaki sposób poszczegolne podmioty systemu antykryzysowego, takie jak np. Policja, będą przygotowane do zwalczania istniejących zagrożeń i jak skutecznie będą one wykonywać, w trudnych sytuacjach, postawione przed nimi zadania zależy od wielu czynnikow, w tym umiejętności, wiedzy i jakości ludzi w nich pracujących. Przedstawione przez autora wyniki badań oraz niektore przykłady praktycznych rozwiązań dowodzą, że w zakresie udoskonalenia posiadanych obecnie metod w ramach poszczegolnych formacji, służb i instytucji, można wypracować doskonalsze, bardziej efektywne modele i procedury, ktore w wielu krajach są z powodzeniem stosowane, a ich skuteczność przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo zarówno prowadzonych działań, jak i samych uczestnikow tych zdarzeń.
PL
Posiadanie właściwie przygotowanych systemow antykryzysowych jest obecnie nieodzownym elementem prowadzonej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa. To, w jaki sposób poszczegolne podmioty systemu antykryzysowego, takie jak np. Policja, będą przygotowane do zwalczania istniejących zagrożeń i jak skutecznie będą one wykonywać, w trudnych sytuacjach, postawione przed nimi zadania zależy od wielu czynnikow, w tym umiejętności, wiedzy i jakości ludzi w nich pracujących. Przedstawione przez autora wyniki badań oraz niektore przykłady praktycznych rozwiązań dowodzą, że w zakresie udoskonalenia posiadanych obecnie metod w ramach poszczegolnych formacji, służb i instytucji, można wypracować doskonalsze, bardziej efektywne modele i procedury, ktore w wielu krajach są z powodzeniem stosowane, a ich skuteczność przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo zarówno prowadzonych działań, jak i samych uczestnikow tych zdarzeń.
EN
A crucial element of the state security policy is to have at disposal properly prepared anti-crisis systems. Ways in which individual entities of the anti-crisis system, such as the Police, will be prepared to combat existing threats and how effectively they will perform the assigned tasks in difficult situations depend on numerous factors, including skills, knowledge and quality of people working there. The research results presented by the author and some examples of practical solutions prove that in the scope of improving the current methods within individual formations, services and institutions it is possible to develop better, more effective models and procedures that are successfully used in many countries, and their effectiveness translates directly into the safety of both the conducted activities and the participants of these events themselves.
EN
Aim: The goal of the study is to present the current state of preparedness of the PSP as an element of the protective subsystem in the context of terrorist threats and the concept of improvement of the PSP activities in the area under consideration, in the organizational, technical, and training sphere. Introduction: The modern world is characterized by a multi-faceted and diverse dynamic of development. This gives rise to the fact that, along with the development of individual areas, the subject matter of common security changes as well. The acquired knowledge and modern solutions enable increasingly better protection of the society; however, in the face of the variables mentioned above, the subject matter of threats is becoming increasingly complex, also including such a peculiar kind of threats as crimes of terrorist nature. Therefore, the multi-dimensional nature of such threats generates the need for multi-faceted response to the new type thereof and poses a significant challenge to the modern system of national security, which, as defined by the Strategy of National Security, includes forces, means and resources allocated by the state for implementation of tasks in this area. Consequently, in order to be able to respond adequately and optimally, all resources should be appropriately organized, maintained and prepared. The National Security System consists of the control subsystem and executive subsystems, including operational defense and protection subsystems as well as support subsystems. Since this article does not examine the entire national security system, only the operational subsystem with protective tasks are outlined in the area under consideration. Methodology: The goal of the study was analysis of the literature on the subject, the available documents, as well as legal acts. The study also utilizes the author’s own experience as well as interviews with specialists in the areas of rescue and civil protection as well as terror prevention. Conclusions: The subject matter under consideration seems not to be fully explored. The reason for this state of affairs may be the lack of awareness of the necessity of centralization and of a systemic solution with regard to threats of terrorist nature. Dispersed tasks often cause jurisdictional chaos, whereas they should constitute a uniform mechanism featuring “precise response”. Definitely, the basis for stability of the state of security is optimal preparedness of all components of the security system for a terrorist threat.
PL
Cel: Celem opracowania jest zaprezentowanie obecnego stanu przygotowania elementu podsystemu ochronnego, jakim jest Państwowa Straż Pożarna (PSP), w kontekście zagrożeń terrorystycznych oraz koncepcji doskonalenia działań PSP w przedmiotowym obszarze – zarówno w sferze organizacyjnej, technicznej, jak i szkoleniowej. Wprowadzenie: Współczesny świat charakteryzuje wielowątkowa i zróżnicowana dynamika rozwoju. W konsekwencji – wraz z rozwojem poszczególnych obszarów – zmienia się również problematyka dotycząca bezpieczeństwa powszechnego. Zdobywana wiedza oraz nowoczesne rozwiązania pozwalają coraz lepiej chronić społeczeństwo, jednakże w obliczu wspomnianych wyżej zmiennych coraz bardziej złożona staje się problematyka zagrożeń, w tym ich szczególnego rodzaju – przestępstw o charakterze terrorystycznym. Wielowymiarowość tych zagrożeń generuje zatem potrzebę wielopłaszczyznowej odpowiedzi, co stanowi wyzwanie dla współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego, który – jak definiuje go Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – obejmuje siły, środki oraz zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w tym obszarze. Tak więc, aby można było adekwatnie i optymalnie reagować, wszystkie zasoby powinny być odpowiednio zorganizowane, utrzymane i przygotowane. System bezpieczeństwa narodowego składa się z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym: operacyjnych obronno-ochronnych i wsparcia. Ponieważ artykuł nie stawia sobie za cel badanie całego systemu bezpieczeństwa narodowego, w przedmiotowym zakresie zarysowano jedynie podsystem operacyjny o zadaniach ochronnych. Metodologia: Celem pracy była analiza literatury przedmiotu, dostępnych dokumentów i aktów prawnych. Wykorzystano także doświadczenie własne oraz rozmowy ze specjalistami z zakresu ratownictwa, ochrony ludności i prewencji terrorystycznej. Wnioski: Przedmiotowa problematyka, zdaniem autora, nie jest w pełni opracowana. Powodem takiego stanu rzeczy może być brak świadomości co do konieczności scentralizowania oraz systemowego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Rozproszone zadania często powodują chaos kompetencyjny, a powinny stanowić jednolity mechanizm z „precyzyjną reakcją”. Zdecydowanie podstawą stabilności stanu, jakim jest bezpieczeństwo, jest optymalne przygotowanie wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa na zagrożenie o charakterze terrorystycznym.
EN
Purpose: The aim of the study is to analyse health threats and occupational risk based on the assessment of the State Fire Service (SFS) officers depending on the nature of the service performed in the combat division (commander, rescuer, driver). Material and methods: The questionnaire survey which was carried out included 181 officers serving in SFS units across the Lubelskie Voivodeship. An original questionnaire consisting of 16 questions was used as a research tool. The opening questions concerned the age and service experience of the respondents. The remaining questions with a 5-point Likert scale, a point-rating scale and single-choice questions (YES/NO) referred to how the officers assess health threats in their service and the risk level for individual professional duties. Results: 50.8% of the respondents served as SFS rescuers, 32.1% as commanders, and 17.1% as drivers. One incident of damage to the skeletal system in the year before the survey was reported by 30 (16.6%) firefighters (including 19 rescuers). 26 (14.4%) firefighters (12 commanders) declared from 2 to 4 injuries. None of the firefighters declared more than 15 skeletal injuries per year. It was shown that firefighting activities were associated with the highest risk of health hazards – they concerned 20 (11.1%) firefighters. Sports activities were characterised by a high risk of injury, which was confirmed by 14 (7.7%) firefighters in the survey. 31 (17.1%) firefighters (14 rescuers, 12 commanders and 5 drivers) experienced stress reactions 2-4 times a year, while 6 (3.3%) officers (3 rescuers, 3 drivers) declared them to happen more than 15 times a year. Conclusions: The analysis showed that health risks of firefighters occupying various positions in the combat division is at a similar level. Numerous health risks in the form of bodily injuries occur as a consequence of sports activities. At the same time participation in operational readiness inspections and training classes is considered as posing the least risk. The use of personal protective equipment and proper protection of the rescuers’ respiratory system have an impact on reducing the health risk during the service.
PL
Cel: Celem pracy jest analiza zagrożeń zdrowotnych oraz ryzyka zawodowego w ocenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zależności od charakteru pełnionej służby w podziale bojowym (dowódca, ratownik, kierowca). Materiał i metody: Przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 181 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający się z 16 pytań. Metryczka dotyczyła wieku i stażu służby ankietowanych. Pozostałe pytania z pięciostopniową skalą Likerta, punktową skalą oceny oraz pytania jednokrotnego wyboru (TAK/NIE) dotyczyły tego, jak funkcjonariusze oceniają zagrożenia zdrowotne w służbie oraz poziom ryzyka dla poszczególnych obowiązków służbowych. Wyniki: 50,8% wszystkich respondentów stanowili ratownicy PSP, 32,1% – dowódcy, natomiast 17,1% – kierowcy. Jednokrotne uszkodzenia w układzie kostno-szkieletowym w ciągu roku poprzedzającego badanie zgłosiło 30 strażaków, czyli 16,6% respondentów (w tym 19 ratowników). Od 2 do 4 urazów zadeklarowało 26 strażaków, tj. 14,4% respondentów (w tym 12 dowódców). Powyżej 15 uszkodzeń w układzie kostno-szkieletowym rocznie nie deklarował żaden funkcjonariusz. Wykazano, że działania gaśnicze były obciążone największym ryzykiem wystąpienia zagrożeń zdrowotnych – dotyczyły 20 strażaków (11,1% ankietowanych). Zajęcia sportowe cechowały się dużym ryzykiem kontuzji, co potwierdziło w ankiecie 14 strażaków (7,7% badanych). Reakcje na stres pojawiły się u 31 strażaków (17,1% ankietowanych, w tym 14 ratowników, 12 dowódców i 5 kierowców) z częstotliwością od 2 do 4 razy w roku, natomiast ich wystąpienie powyżej 15 razy w ciągu roku deklarowało 6 funkcjonariuszy (3,3% ankietowanych, w tym 3 ratowników i 3 kierowców). Wnioski: Jak wykazała analiza, zagrożenie zdrowotne strażaków zajmujących różne stanowiska w podziale bojowym kształtuje się na podobnym poziomie. Liczne zagrożenia dla zdrowia w postaci obrażeń ciała występują podczas zajęć sportowych, natomiast jako najmniej ryzykowne aktywności uznano udział w inspekcjach gotowości operacyjnej i zajęcia szkoleniowe. Na zmniejszenie ryzyka zagrożenia zdrowotnego podczas służby ma wpływ stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz właściwe zabezpieczenie ratowników w zakresie ochrony dróg oddechowych.
EN
Purpose: The article presents the results of a survey, which assessed the knowledge of technical university studentson the use of AED (Automated External Defibrillator). The authors put forward two research hypotheses. The first one assumes that the respondents do not have sufficient knowledge about the use of AED. According to the second, the respondents assess their knowledge on using AED at a higher level than it actually is. Project and methods: The survey method was used to assess the knowledge about the location and proper use of the AED. Authors have conducted surveys with 133 respondents (42% women and 58% men) aged 20-24 (average 21.56 ± 0.95 years). Of all subjects, 91% had not previously performed any basic life support before. The questionnaire contained a number of questions that verify both the theoretical knowledge of the respondents and detailed practical knowledge regarding the proper use of the defibrillator. Results: The research results indicate that the level of knowledge about cardiopulmonary resuscitation (CPR) and automated external defibrillator (AED) among the surveyed students of technical universities is limited. As many as 92% of respondents declared that they know what a defibrillator is used, but only 5% of respondents actually know what defibrillation is. Only 23% of respondents claimed to know the location of the defibrillator at their university, but in fact only 7% of them were able to pinpoint it. As many as 87% of students were not familiar with the location of the defibrillator in their area of residence. Furthermore, only 32% of the respondents answered the question correctly when the defibrillator should be used. Conclusions: The results of the survey indicate an important need for education – not only in terms of general knowledge and skills related to CPR and AED, but especially in practical information about the location of the nearest AED in the workplace, as well as place of residence. Information on the AED location should be included in the first aid training program. It is also important to instruct the audience where such data can be obtained. The authors would like to emphasize that efforts to increase the level of knowledge of lay people are necessary to improve the effectiveness of CPR and AED, and thus the survival of people during sudden life-threatening situations.
PL
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych oceniających wiedzę studentów technicznej uczelni wyższej na temat stosowania AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Autorzy postawili dwie hipotezy badawcze. Pierwsza z nich zakłada, że respondenci nie mają wystarczającej wiedzy na temat zastosowania AED. Zgodnie z drugą respondenci oceniają swoją znajomość zasad używania AED na wyższym poziomie niż kształtuje się ona w rzeczywistości. Projekt i metody: Do oceny wiedzy na temat lokalizacji i prawidłowego użycia defibrylatora AED zastosowano metodę badań ankietowych. W ankiecie wzięło udział 133 respondentów (42% kobiet i 58% mężczyzn) w wieku od 20 do 24 lat (średnio 21,56 ± 0,95 lat). Spośród wszystkich badanych 91% nie wykonywało wcześniej żadnych podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Kwestionariusz zawierał szereg pytań weryfikujących zarówno wiedzę teoretyczną respondentów, jak i szczegółową wiedzę praktyczną dotyczącą prawidłowego użytkowania defibrylatora. Wyniki: Wyniki badań wskazują, że poziom wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wśród badanych studentów uczelni technicznych jest ograniczony. Aż 92% respondentów zadeklarowało, że wie do czego służy defibrylator, ale tylko 5% respondentów faktycznie wie, na czym polega defibrylacja. Jedynie 23% ankietowanych twierdziło, że zna lokalizację defibrylatora na swojej uczelni, ale faktycznie tylko 7% z nich potrafiło ją dokładnie wskazać. Aż 87% studentów nie znało lokalizacji defibrylatora w ich rejonie zamieszkania. Ponadto tylko 32% ankietowanych udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytanie o to, kiedy należy użyć defibrylatora. Wnioski: Wyniki ankiety wskazują na ważną potrzebę edukacji – nie tylko w zakresie ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z RKO i AED, ale przede wszystkim informacji praktycznych o lokalizacji najbliższego AED w miejscu pracy i zamieszkania. Temat lokalizacji defibrylatora AED powinien być uwzględniony w uczelnianym programie szkolenia z pierwszej pomocy. Ważne jest również instruowanie słuchaczy, skąd takie dane można pozyskać. Autorzy chcieliby podkreślić, że wysiłki zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy laików są konieczne, aby poprawić skuteczność RKO i AED, a tym samym przeżywalność osób podczas nagłego zagrożenia życia.
EN
Purpose: The contemporary nature of terrorist attacks forces the rescue services to develop and enhance their operational potential to support the system which guarantees the safety of the civilians. The tasks of the State Fire Service (PSP) in Poland in the country’s anti-terrorist protection system indicate that these units play a key role in neutralizing the effects of terrorist attacks. The tasks of the formation include conducting rescue operations in the field of saving the lives and health of people and protection of property and environment in the situation of a sudden threat, as well as undertaking activities to identify threats, including contamination with chemical and radioactive substances, and conducting initial biological recognition activities. New tools and forms in terrorist threats require much broader skills and competences of PSP officers. Introducing full preparation of PSP officers to act during terrorist events may directly and indirectly strengthen the national anti-terrorist system. Methodology: A non-probabilistic research method with targeted selection using the PAPI (Paper And Pencil Interview) tool was applied. The study was conducted among the management of PSP. The survey involved thirty seven officers, thirty-two of whom were provincial commanders and/or their deputies, as well as officers performing management tasks. The remaining five respondents were officers holding managerial positions in the PSP Headquarters. Literature and legal regulations were reviewed and analysed. Results: In the study officers representing the commanding staff of the State Fire Service were included. A vast majority of the participants of this study claimed that terrorist threats in Poland are real. Which, in turn, resulted in the need to develop far reaching educational programs that adequately prepare fire-fighters to deal with terrorist threats and activities. Conclusions: State Fire Service officers are prepared to respond to many aspects of rescue operations, however, this continues to be an area of great research potential, where the focal point of discussion should focus on the improvement of all aspects of proper and effective response of the State Fire Service terrorist events. An innovative programme that addresses these concerns is the 3P model based on three domains: prevention, practice and psychotraumatology.
PL
Cel: Współczesny charakter ataków terrorystycznych wymusza na służbach ratowniczych rozwijanie i wzmacnianie ich potencjału operacyjnego w celu wsparcia systemu gwarantującego bezpieczeństwo ludności. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w systemie ochrony antyterrorystycznej kraju wskazują, iż jednostki te odgrywają kluczową rolę na etapie neutralizacji skutków zamachów terrorystycznych. Do zadań formacji należy prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ochrona mienia i środowiska w sytuacji powstania nagłego zagrożenia. PSP odpowiedzialna jest także za czynności z obszaru rozpoznawania zagrożeń, w tym skażeń substancjami chemicznymi i radiacyjnymi oraz prowadzenie wstępnych czynności rozpoznania biologicznego. Nowe narzędzia i formy w zagrożeniach terrorystycznych wymagają poszerzonych umiejętności i kompetencji funkcjonariuszy PSP. Wprowadzenie pełnego przygotowania funkcjonariuszy PSP do działań podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym może bezpośrednio i pośrednio wpłynąć na wzmocnienie narodowego systemu antyterrorystycznego. Metodologia: Zastosowano nieprobabilistyczną metodę badawczą o doborze celowym z wykorzystaniem narzędzia PAPI (Paper And Pencil Interview). Badanie przeprowadzono wśród kadry kierowniczej PSP. Wzięło w nim udział 37 funkcjonariuszy, z czego 32 respondentów stanowili komendanci wojewódzcy lub/oraz ich zastępcy, a także funkcjonariusze pełniący zadania zarządcze. Pozostałych 5 ankietowanych to funkcjonariusze obejmujący stanowiska zarządcze w Komendzie Głównej PSP. Przeprowadzony został przegląd literatury i aktów prawnych oraz ich analiza. Wyniki: Do badania włączono funkcjonariuszy reprezentujących kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej. Zdecydowana większość badanych funkcjonariuszy stwierdziła, że zagrożenie terrorystyczne w Polsce jest realne. To z kolei skutkowało wyrażoną przez ankietowanych potrzebą modyfikacji planu szkolenia adekwatnie przygotowującego funkcjonariuszy do działań w czasie zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wnioski: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej są przygotowani do wielu aspektów działań ratowniczych, jednak nadal jest to obszar o dużym potencjale badawczym, w którym centralny punkt dyskusji powinien koncentrować się na poprawie wszystkich aspektów właściwego i skutecznego reagowania PSP na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Innowacyjnym programem, który uwzględnia te kwestie, jest model 3P oparty na trzech dziedzinach: prewencji, praktyce i psychotraumatologii.
7
Content available remote Trudna akcja ratownicza po eksplozji w Bejrucie
8
Content available Ratownictwo w wypadkach drogowych i kolejowych
PL
Ratownikiem może być każdy z nas. Często nie wynika to z naszych chęci, ale okoliczności, w których się znaleźliśmy (np. uczestnicząc w wypadkach komunikacyjnych) oraz zobowiązań prawnych i moralnych nakazujących udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych definicji z zakresu ratownictwa oraz dokonanie typologii ratowników pod względem ich kompetencji ratowniczych oraz okoliczności niesienia pomocy.
EN
Every one of us can be a lifeguard. Often this does not result from our willingness, but the circumstances in which we found ourselves (eg by participating in transport accidents) as well as legal and morał obligations that require assistance to the injured person. The aim of the article is to present basie definitions in the field of rescue and make a typology of rescuers in terms of their rescue competences and the circumstances of providing help.
9
Content available remote Use of drones in the rescue
EN
The author presents the use of modern technological achievements in the form of unmanned aerial vehicles. Describes two cases of adopting drones for rescue purposes. In the first case, it presents the use of the device as a socalled Ambulance drone and in the second as part of water rescue operations. It synthetically describes the principles and possibilities of using both solutions for the purpose of increasing the effectiveness of rescue operations.
10
Content available remote Działania ratownicze na drogach krajowych
PL
Celem artykułu jest prezentacja zadań oraz działań technicznych, organizacyjnych i prewencyjnych zarządcy dróg krajowych, podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu w ramach działań ratowniczych na drogach administrowanych przez GDDKiA na przykładzie Oddziału we Wrocławiu. Przedstawiono podstawowe zadania służb i podmiotów, które działają podczas zdarzeń drogowych na drogach krajowych, czyli jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji oraz zarządcy dróg krajowych i jego służb liniowych. Opisano zasady współpracy między nimi w zakresie reagowania na zdarzenia drogowe, utrzymania przejezdności i współdziałania przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych. Przybliżono wypracowane porozumienia oraz działania organizacyjne i prewencyjne na rzecz zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The purpose of the paper is to present tasks and technical and organizational activities, and preventive management of national roads, undertaken to improve traffic safety as part of rescue actions on roads administered by Directorate of National Roads and Motorways on the example of the Wrocław Branch. The basic tasks of services and entities which operate during road events on national roads, i. e. units of the National Rescue and Firefighting System, National Medical Rescue, Police, National Roads Manager and his linear services, were presented. The principles of cooperation between them in the field of reaction to road incidents, maintenance of traffic flow and cooperation in removing the consequences of road incidents were described. The agreements reached as well as organizational and preventive actions for increasing road traffic safety were approximated.
PL
W artykule opisano przykładowe akcje ratownicze i prace szczególnie odpowiedzialne, wykonane przez zespół specjalistów ratowniczych z „Wysokościowego zastępu ratowniczego do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu KWK »Pniówek« z wykorzystaniem technik alpinistycznych”. Przedstawiono również nowoczesny sprzęt alpinistyczny stosowany przez ratowników – alpinistów.
EN
n 1998, a "High-altitude rescue team for works in vertical and steep slope excavations of the Pniówek coal mine with the use of climbing equipment" , consisting of 22 rescuers, was established as of 1/08/2019. The basic climbing equipment used by the team is manufactured by Petzl: Avao Bod Croll Fast harness, ASAP fall--arrester, self-braking descenders with auto-lock function I'D or RIG and Ascension handled rope clamp for rope ascents. The members of the team, in addition to works related to the inspection and repair of coal tanks and shafts without hoisting equipment, take part in rescue operations and various types of particularly responsible tasks. The first rescue operation was carried out by the members of the team already in 1999, during the liquidation of shaft III in the Morcinek coal mine. In 2005, an injured employee who fell into a retention tank at the level of 830 m in the Pniówek coal mine was evacuated. Subsequently, the rescue team performed works related to: reconstruction of the ventilation duct in the area of the ventilation shaft V of the "Pniówek" coal mine – in 2007; replacement of the elevation sheathing of the "Ludwik" shaft tower – in 2010; removal of the consequences of breaking and falling of the power cable into shaft II of the "Zofiówka" coal mine – in 2014. A very complicated task carried out by the high-altitude team were the works performed in 2016 in shaft V of the Pniówek coal mine. The safety works in the shaft were carried out by a high-altitude mine rescue team, instead of an external company, which saved money and time.
12
Content available System ochrony ludności i ratownictwa
PL
Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa na jak najwyższym, zarówno względem efektywności, jak i skuteczności, poziomie. Dzieje się to przez utrzymanie należytej ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed zagrożeniami wywoływanymi katastrofami naturalnymi i katastrofami technicznymi, które są generowane zmianami cywilizacyjnymi. W artykule przedstawiono system ochrony ludności i ratownictwa w Polsce na podstawie funkcjonujących rozwiązań formalno-prawnych oraz zwrócono uwagę na niektóre kwestie dotyczące kierunku reformy tego systemu z uwzględnieniem Obrony Cywilnej jako systemu ochrony ludności i ratownictwa w czasie stanu wojennego i w czasie wojny.
EN
One of the crucial tasks of the state is to ensure its citizens the most effective, efficient and the highest level of safety of life, health and property connected with the hazards caused by the natural and technical disasters generated by the civilization changes. The article describes the systems of civil protection and rescue, operating in Poland on the basis of the legal solutions. The paper also pays attention to some issues connected with the reform of the system considering the Civil Defense as the civil protection and the rescue system operating both during the Marshal law and the war.
PL
W artykule przeanalizowano rolę Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego pod kątem zadaniowo-zasobowym. Opisano ogólne uwarunkowania ochrony ludności w Polsce. Przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP. Przypisano realizowane zadania jednostek OSP do konkretnych etapów ochrony ludności. Przedstawiono kategorie zasobów, jakimi dysponują OSP z terenu powiatu tomaszowskiego. Podkreślono, iż w odniesieniu do posiadanych sił i środków, jednostki OSP należy uwzględniać na różnych etapach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności czy też zarządzania kryzysowego. W konsekwencji sformułowano ogólne wnioski wykorzystania jednostek OSP w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego oddające charakter przeprowadzonej analizy.
EN
The article analyzes the role of the Voluntary Fire Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county in terms of task and resources. The general determinants of civil protection in Poland have been described. The legal foundations for the functioning of the Voluntary Fire Brigades are presented. The tasks of the Voluntary Fire Brigades were assigned to specific stages of civil protection. The categories of resources available to Voluntary Fire Brigades from the area of the Tomaszów county are presented. It has been emphasized that in relation to the forces and resources possessed, units of the Voluntary Fire Brigades should be considered at various stages of the implementation of tasks in the field of civil protection or crisis management. As a result, general conclusions were drawn about the use of the Voluntary Fire Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county reflecting the nature of the conducted analysis.
EN
The article examines the legal and institutional functioning of the aeronautical search and rescue services (ASAR services) in Poland, also in view of their cooperation with civil and military authorities. This study also looks at the international and national legal regulations relating to ASAR services. The work contains a presentation of the most important legal acts underpinning the organisation and functioning of the ASAR services in Poland, as well as the tasks of the civil/military aeronautical rescue coordination centre and the civil and military authorities responsible for establishment and operation of ASAR services. The characteristics of the relevant entities forming part of the ASAR services have been outlined, as have other relevant legal instruments and operational documents that are essential for the functioning of the aeronautical search and rescue services in Poland.
PL
Artykuł stanowi ostatnią części cyklu tekstów opublikowanych w „Wiadomościach Górniczych”. Przedstawiono w nim wyniki badań przeprowadzonych w komorze ćwiczeń na terenie OSRG w Bytomiu podczas wykonywania ćwiczeń na „drabinie bez końca”. Opisano też spostrzeżenia i podsumowanie odnoszące się do wszystkich urządzeń, na których były wykonywane ćwiczenia.
EN
The article presents results of research carried out on a group of mine rescuers. The results are tabulated according to age groups and the order of exercising on an "endless ladder". The analysis of the results took into account the initial value, the final value and the differences in heart rate during measurements. In the case of rescuers from the age group up to 30 years, the minimum difference in heart rate after exercising on the "endless ladder" was 10 beats per minute and the maximum was 80 beats per minute. However, in the case of rescuers from the age group 31-40 years, one rescuer showed a decrease in the heart rate from 120 to 110 beats per minute. The rescuer performed the exercise on the "endless ladder" as the third exercise. The maximum difference in this age group was 80 beats per minute. In turn, in most cases, rescuers over 40 years old achieved a significant increase in the final value. The test results confirm that the suggested order of exercises on five devices (hammer, ergometer, endless ladder, stationary bike and treadmill – Fig. 2) is fully justified and there is no need to change it.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań ilościowych oraz analizy treści dotyczących obecności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook. Rozwój mediów (platform) społecznościowych w ogólnoświatowej sieci Internet sprawił, że są one uznawane za narzędzie powszechnie wykorzystywane przez różnego typu organizacje prywatne, administrację publiczną oraz służby. Używanie tego medium daje duże możliwości w procesie przekazywania bieżących informacji, sprawnego komunikowania się ze społecznością lokalną, budowania pozytywnych relacji i kreowania wizerunku organizacji. Media społecznościowe (social media) są także wykorzystywane przez administrację rządową oraz służby ratownicze wielu krajów w czasie każdej z czterech faz zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa). Projekt i metody: W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu istniejącej literatury prezentującej możliwości wykorzystania platform społecznościowych, zalety i wady korzystania mediów społecznościowych, a także klasyfikację oraz przykłady zastosowania tego typu narzędzi w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. W drugiej części przeanalizowano profile komend powiatowych (KP), miejskich (KM) i komend wojewódzkich (KW) Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Zebrane dane empiryczne zagregowano, poddano analizie statystycznej, a następnie przedstawiono w formie tabelarycznej i wykresowej. Wyniki: W artykule wskazano, że na najbardziej popularnej wśród polskich internautów platformie Facebook aktywne konta ma jedynie 20% KP i komend miejskich PSP oraz 31% KW PSP. Dodatkowo przeanalizowano popularność poszczególnych profili, regularność aktualizacji, kompletność danych kontaktowych i teleadresowych oraz treści publikowane przez badane podmioty. Wnioski: Jednostki organizacyjne PSP jedynie w części wykorzystują potencjał, jaki mogą dać media społecznościowe. Należy dążyć do tego, by jednostki te zwiększyły swoje zaangażowanie na platformach społecznościowych, gdyż – jak pokazała dotychczasowa praktyka – ich wykorzystanie w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego niejednokrotnie przyniosło pozytywny rezultat. Liczba „polubień” poszczególnych profili na Facebooku powinna być sukcesywnie zwiększana, aby w sytuacji zagrożenia można było w pełni wykorzystać potencjał tego medium.
EN
Aim: The aim of the article is to present the results of quantitative research, as well as to analyse the activity of organisational units of the State Fire Service in social media on the example of Facebook. The development of social media (platforms) on the Internet has caused them to be regarded as a tool commonly used by various types of private organisations and public administration bodies, as well as the fire service. The use of this medium offers many opportunities as regards sharing latest news and efficiently communicating with the local community, as well as building positive relationships and developing the organisations’ image. Social media are also used by the government administration as well as the emergency services of many countries in the crisis response process, during each of the four phases of crisis management (prevention, preparation, response, reconstruction). Methods: The first part of the article reviews the literature on the uses of social media platforms, their advantages and disadvantages, and the classification and examples of the use of such tools at the respective stages of crisis management. In the second part, the profiles of district (poviat), municipal and regional headquarters of the State Fire Service are analysed. The collected empirical data were aggregated, subjected to statistical analysis, and then presented in a tabular and graphical form. Results: The article points out that active accounts on Facebook, the most popular platform among Polish Internet users, are run by only 20% of district/ municipal headquarters and 31% of regional headquarters of the State Fire Service. In addition, the popularity of individual profiles, the regularity of updates, the completeness of contact and address details as well as content published by the surveyed entities were analysed. Conclusions: The organisational units of the State Fire Service only partly use the potential offered by social media. An effort should be made to increase our involvement with social media platforms because, as of date, their use in individual phases of crisis management has often brought about positive results. The number of ”likes” of individual profiles on the Facebook platform should be gradually increased, so that in the event of a threat, the potential of this medium can be fully exploited.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu EvaCopNet oraz wyników badań dotyczących zastosowanych rozwiązań automatycznego pomiaru podstawowych parametrów życiowych, transmisji otrzymanych pomiarów do jednostki obliczeniowej analizującej je pod kątem poziomu zagrożenia życia i wspomagania procesu ustalania kolejności ewakuacji medycznej. Wprowadzenie: W przypadku zdarzeń masowych, w których liczba poszkodowanych przekracza możliwości ratownicze jednostek udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy, włączenie w proces ewakuacji i ratowania poszkodowanych urządzenia monitorującego (znakującego) funkcje życiowe i przesyłającego informacje w trybie on-line bezpośrednio lub za pośrednictwem bezzałogowego statku powietrznego (unmanned aerial vehicle – UAV) do stanowiska dowodzenia zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno tych osób, jak i ratowników. W wielu krajach są tworzone i rozwijane systemy ewakuacji medycznej w trybie nagłego zagrożenia życia wszystkich osób poszkodowanych w zdarzeniu. Prezentowany system przeznaczony jest do wspierania procesu ewakuacji i ratowania poszkodowanych. Obejmuje on następujące obszary rozwiązań technicznych: mikromoduł oznakowania poszkodowanego FT (FlagTag), moduł radiowy i organizacji sieci Mesh z wykorzystaniem UAV, moduł lokalizacji poszkodowanych QFind oraz programowy moduł integratora danych. Autorzy opisali funkcje i kierunek rozwoju mikromodułu oznakowania poszkodowanego FT. Wnioski: Analiza zdarzeń, w których można wykorzystać system EvaCopNet, oraz przeprowadzone badania poligonowe potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań z zakładaną funkcjonalnością systemu, a także uwidoczniły jego duży potencjał aplikacyjny. Opracowane rozwiązania i składowe systemu EvaCopNet zaprojektowane są tak, żeby można je było rozwijać wraz z postępem technicznym i technologicznym oraz zwiększającą się wiedzą o występujących lub mogących wystąpić zdarzeniach masowych. Znaczenie dla praktyki: System EvaCopNet jest unikatowym rozwiązaniem technologicznym, na podstawie którego można opracować w pełni funkcjonalny system ewakuacji i ratowania z elementami monitorowania poszkodowanych podczas katastrof lub klęsk żywiołowych. Wykorzystanie systemu w realnych działaniach ratowniczych pozwoli na zmniejszenie liczby ratowników bezpośrednio zaangażowanych w obserwację poszkodowanych i w nadzór nad nimi, a kierującemu działaniem ratowniczym umożliwi skierowanie dodatkowych ratowników do bezpośrednich działań w strefie zagrożenia. System przeznaczony jest dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
EN
Aim: The purpose of this article is to present the concept of the EvaCopNet system and the results of research on the applied solutions for the automatic measurement of basic vital signs, transmission of received measurements to the calculating unit which analyses the level of threat to life and supports the process of determining the order of medical evacuation. Introduction: In the case of mass events, where the number of victims exceeds the emergency rescue potential of qualified assistance units, increasing the sense of security for both the injured and the rescuers is possible through a monitoring device (marking) vital signs of the victim and sending information on-line directly or via the UAV to the command post included in the evacuation and rescue process. In many countries, systems of medical emergency evacuation of all people injured in an event are being created and developed. The presented system is designed to support the process of evacuation and rescue of the injured. It includes the following technical solutions: a micromodule marking FT (FlagTag), a radio and organisation module for the Mesh network using unmanned aerial vehicles and a Q-Find victim location module, as well as a software integrator module. The authors described the functions and direction of development of the micromodule marking the injured – FT. Conclusions: An analysis of events in which the EvaCopNet system can be used as well as the conducted field tests confirm the validity of the systems’ functionality and of the adopted solutions, and also demonstrate its great application potential. The developed solutions and components of the EvaCopNet system are designed in such a way that it can be developed along with technical and technological progress as well as knowledge of mass events that may occur. Implications for the practice: The EvaCopNet system is a unique technological solution, on the basis of which a fully functional evacuation and rescue system can be developed with elements of monitoring of injured people during disasters or natural disasters. The use of the system in real rescue operations will make it possible to decrease the number of the rescuers directly involved in observation of and supervision over the injured; on the other hand, the rescue operation supervisor will be able to direct additional forces to proximate actions in the danger zone. The system is dedicated to entities of the National Firefighting and Rescue System – State Fire Service and the Volunteer Fire Service.
PL
Cel: Autorzy artykułu, uczestnicy akcji Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (HUSAR Poland) po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r. na podstawie prezentowanego studium przypadku dokonali próby przybliżenia czytelnikom specyfiki działań komponentu medycznego tej specjalistycznej formacji. Wprowadzenie: We wstępie wyliczono główne jednostki organizacyjne PSP, z których pochodzą ratownicy Grupy, doprecyzowano okoliczności jej formalnego utworzenia, w tym powołanie pierwszego Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. specjalizacji poszukiwawczo-ratowniczej. Następnie opisano rolę ustandaryzowanych zasad poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz przedstawiono dotychczasowe międzynarodowe akcje po trzęsieniach ziemi, w których brali udział polscy strażacy. Następnie, po wyjaśnieniu mandatu prawnego Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG) oraz roli jej wytycznych w określaniu minimalnych międzynarodowych standardów, autorzy doprecyzowali skład wszystkich komponentów HUSAR Poland. Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące optymalnego sposobu wykorzystania potencjału komponentu medycznego HUSAR Poland podczas zagranicznych akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Metody: Materiał badawczy stanowiły międzynarodowe i krajowe dokumenty normatywne regulujące zasady funkcjonowania HUSAR Poland i określające minimalne standardy dla grup poszukiwawczo-ratowniczych i zagranicznych zespołów medycznych. Wykorzystano analizę akcji HUSAR Poland w Nepalu w 2015 r. oraz wnioski z akcji na Haiti w 2010 r. Główną metodą badawczą była analiza dokumentów oraz statystyk. W tekście przekrojowo przedstawiono zadania komponentu medycznego USAR Poland w różnych fazach tzw. „cyklu misji” i używane w praktyce dokumenty. Szczególną uwagę, zgodnie z tytułem artykułu, poświęcono ukazaniu zadań medycznych zrealizowanych podczas akcji w Nepalu. Autorzy nie tylko przedstawili przykładowe statystyki z działań komponentu medycznego Grupy w Nepalu, ale odnieśli się też do zakresu analogicznych działań z akcji na Haiti w 2010 r. Podsumowanie: W podsumowaniu i wnioskach autorzy podjęli się próby wskazania najefektywniejszego wykorzystania komponentu medycznego HUSAR Poland w działaniach międzynarodowych, tuż po zakończeniu fazy poszukiwawczo-ratowniczej związanej z wydobywaniem poszkodowanych spod gruzów (tzw. koncepcja działania poza gruzami), tak aby jego możliwości były wykorzystane optymalnie i w pełni komplementarnie do oczekiwań społeczności poszkodowanej oraz zarządzających katastrofą instytucji. Sformułowano wnioski, zgodnie z którymi sugerowaną rolą mogłaby być realizacja zadań zbieżnych do przewidzianych wg Światowej Organizacji Zdrowia dla zagranicznego zespołu medycznego typu pierwszego „Foreign Medical Team type 1”.
EN
Purpose: Based on a case study, the authors, members of a heavy urban search and rescue unit (HUSAR Poland) of the State Fire Service (SFS), who participated in relief operations in the aftermath of the 2015 Nepal earthquake, try to describe the roles of medical teams within this specialist organisation. Introduction: The article starts by enumerating the key organisational bodies of the State Fire Service where the Unit’s members normally work, and proceeds to outline the history of its formal establishment, including the appointment of the first SFS Chief Commander Team for Search & Rescue. Then it describes the role of the uniform search and rescue procedures within the State Rescue and Fire-Fighting System, and presents previous international operations following earthquakes, in which Polish firefighters participated. Finally, the paper explains the legal basis for the International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) and the importance of its guidelines for specifying minimum international standards, and lists all the components of HUSAR Poland. The purpose of this paper was to address the question concerning the best way to utilise the potential of HUSAR Poland’s medical component during foreign search & rescue operations. Methods: Research material comprised international and domestic standards which govern the functioning of HUSAR Poland and which define the minimum standards for search and rescue groups and foreign medical teams. The paper analyses HUSAR Poland’s involvement in the 2015 Nepal operation, and conclusions drawn from the 2010 Haiti operation. Its primary research method was the analysis of documents and statistical data. The article provides an overview of USAR Poland’s medical team at different phases of the Response Cycle, and documents used in practice. As shown in the title, special attention was given to describing medical roles and responsibilities fulfilled during the Nepal operation. The authors not only present some statistical examples for the Unit’s medical team involvement in Nepal, but also refer to some similar activities carried out during the 2010 Haiti operation. Summary: In the Summary and conclusions section, the authors tried to identify the most effective ways of utilising HUSAR Poland’s medical component in international operations, immediately after the search & rescue phase involving the recovery of victims from the rubble (known as beyond the rubble) is completed, so that its potential can be used in full to meet the expectations of the affected communities and the local emergency services. These conclusions suggest that a possible role could be to serve the functions similar to those defined by the World Health Organisation for Foreign Medical Teams Type 1.
PL
W artykule omówiono problematykę przejazdu pojazdów ratowniczych uprzywilejowanych w akcji w obszarach miejskich ze skrzyżowaniami sterowanymi sygnalizacją świetlną. Szybki przejazd jest konieczny z jednoczesnym dążeniem do minimalizowania możliwości wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach daje możliwość wykorzystania jej dla utorowania wolnej drogi dla przejazdu uprzywilejowanego pojazdu ratowniczego. Szybka zmiana sygnałów sterowania na skrzyżowaniu (torująca drogę przejazdu) musi uwzględniać ograniczenia wynikające z długiej drogi zatrzymania (i tym samym długiego czasu) pojazdów komunikacji miejskiej w transporcie publicznym. Odpowiednio wcześniej wygenerowana informacja wyprzedzająca pozwoli (w sposób niezagrożony urazami dla pasażerów) na zatrzymanie przed skrzyżowaniem autobusu, tramwaju, trolejbusu. Istniejące koncepcje nie uwzględniają potrzeby generowania informacji wyprzedzającej w sterownikach sygnalizacji świetlnej wynikającej z ograniczeń przy zatrzymani pojazdu komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono koncepcję wprowadzenia informacji wyprzedzającej w trakcie tworzenia wolnej drogi dla pojazd ratownictwa.
EN
The article discusses the problem of passing emergency rescue vehicles in action in urban areas with intersections controlled by traffic lights. Fast travel is necessary while striving to minimize the possibility of adverse events. Traffic lights at intersections give the opportunity to use it to pave the free road for the passage of a privileged emergency vehicle. The quick change of control signals at the intersection (paving the way) must take into account the limitations resulting from the long stop (and thus long time) of public transport vehicles in public transport. Properly generated advance information will allow (in a way not threatened with injuries to passengers) to stop before crossing the bus, tram, trolley bus. The existing concepts do not take into account the need to generate advance information in traffic lights controllers resulting from the restrictions on the stop of a public transport vehicle. The article presents the concept of introducing advance information during the creation of a free road for a rescue vehicle.
PL
W artykule podjęto zagadnienie organizacji i prowadzenia zajęć praktycznych podczas szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego organizowanych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja programów szkolenia i przeprowadzenie określonych zajęć praktycznych wymaga od prowadzącego nie tylko przestrzegania ogólnych zasad BHP, lecz również właściwego przygotowania stanowisk ćwiczeń i pokazów oraz nadzoru nad bezpiecznym posługiwaniem się sprzętem. Pozwala to na wykształtowanie właściwych umiejętności i nawyków wśród słuchaczy kursów specjalistycznych pożądanych podczas realizacji działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
EN
The paper presents the issues of the organization and practical classes conduction in chemical trainings organized for firefighters by the State Fire Service. The implementation of training curriculum and organization of certain practical classes requires from the teacher not only the observation of the general OHS rules but also the proper preparation of training stands as well as the supervising the safe usage of the equipment. This enables the education of the right skills and habits among the students of specialist trainings that are found to be necessary in chemical and ecological rescue operations.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.