Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 363

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  repair
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Głównym powodem podjęcia tematu napraw i wzmocnień stropów drewnianych było napotkanie problemu znacznego ugięcia konstrukcji w budynku zabytkowym z 1887 roku. Strop ten wykazuje znaczne ugięcie, co stwierdzono podczas wizji lokalnej i wykonania odkrywek stropu. Dla przedstawienia stanu obecnego stropu w opracowaniu zamieszczono zdjęcia wykonane podczas wizji lokalnej. Ważnym aspektem opracowania są zagadnienia związane z tematyką zabytków, które dodatkowo generują warunki, do których należy się dostosować podczas prac remontowych. W celu przystosowania nośności ustroju do zadanych obciążeń zaprojektowano cztery warianty rozwiązania wzmocnienia konstrukcji.
EN
The main reason for taking up the topic of repairs and reinforcements of wood ceilings was the encountered problem of significant deflection of construction in a historic building from 1887. This ceiling shows a significant deflection, which was found during the on-site inspection and uncovering of the ceiling. In order to present the current state of the ceiling, photos taken during the on-site inspection have been included in the paper. An important aspect of the study is constituted by issues related to the subject of monuments which additionally generate conditions that need to be addressed during renovation works. In order to adapt the load-bearing capacity of the structure to the given loads, the four variants of construction reinforcement solution were created.
2
Content available Adaptacja posadzki przemysłowej
PL
Przeznaczenie pomieszczeń eksploatowanych przez lata ulega zmianie. Wymaga to często wykonania odpowiedniej adaptacji również posadzki przemysłowej. Może się jednak okazać, że podczas prac wykonawczych pojawią się błędy, którym trzeba szybko zaradzić. Opisany przypadek dotyczy modyfikacji metody adaptacji posadzki przemysłowej, w celu uzyskania jak najlepszego efektu, przy zapewnieniu właściwej skuteczności i trwałości zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of rooms which have been used for years is subject to change. This often requires the appropriate adaptation of the industrial floor as well. It may turn out, however, that during the execution works there will be errors that need to be quickly corrected. The described case concerns modification of the method of adaptation of industrial flooring in order to obtain the best possible effect, while ensuring proper effectiveness and durability of the proposed solution.
PL
Budynki mieszkalne wykonane w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stanowią zasadniczą część krajobrazu miasta Poznania. Najstarsze z nich istnieją już prawie 60 lat. Po tak długim okresie eksploatacji budynki wykazują oznaki zużycia technicznego i funkcjonalnego. Prawidłowo prowadzone remonty i modernizacje są w stanie poprawić warunki mieszkaniowe oraz wydłużyć życie obiektów. W artykule przedstawiono historię poznańskiego budownictwa wielkopłytowego, problemy zużycia oraz problemy eksploatacyjne. Przedstawiono kierunki i możliwości modernizacji, a także poruszono kwestię przyszłości tego typu budynków.
EN
Residential buildings made in the prefabricated large-panel technology constitute an essential part of the landscape of the city of Poznań. The oldest of them are almost 60 years old. After such a long period of use, the buildings are showing signs of technical and functional wear. Properly conducted renovations and modernizations can improve the housing conditions and extend the life of the buildings. The article presents the history of Poznań large-panel construction, problems of wear and in-use performance. It also outlines the directions and possibilities of modernization, as well as the issue of the future of this type of buildings.
4
Content available remote Żelbetowe niecki basenowe – błędy od projektu po wykonanie
PL
Naprawa uszkodzonych niecek basenowych wymaga współpracy wszystkich uczestników procesu budowlanego i posługiwania się dokumentacją powykonawczą lub dokumentacją budowy. Prace naprawcze powinny być poparte analizą aktualnego stanu technicznego, możliwości trwałego usunięcia przyczyn degradacji oraz zastosowania tradycyjnych lub nowych technologii na uszkodzone podłoża. Rodzaj i wielkość prac wzmacniających musi mieć swoje umocowanie w wynikach obliczeń konstrukcyjnych uwzględniających obciążenie wilgocią, temperaturą, parciem gruntu wraz z naziomem oraz ciśnieniem hydrostatycznym cieczy. Należy także uwzględnić aktualny stan instalacji odbierających wody opadowe i infiltracyjne, a także profil terenu, który może ulec deformacji w okresie eksploatacji obiektu. Aplikacja materiałów wzmacniających oraz uszczelniająco-zabezpieczających powinna odbywać się na przygotowanym do tego celu podłożu i w warunkach otoczenia ściśle wg instrukcji producenta i dostawcy technologii.
EN
Repairing damaged swimming pool basins requires the cooperation of all participants in the construction process and the use of as-built documentation or construction documentation. Repair works should be supported by an analysis of the current technical condition, possibilities of permanent removal of the causes of degradation and the possibility of applying traditional or new technologies to damaged substrates. The type and size of strengthening works should be anchored in the results of structural calculations taking into account the load of moisture, temperature, ground pressure and hydrostatic liquid. The current condition of rainwater and infiltration systems should also be taken into account, as well as the profile of the ground, which may be deformed during the life of the facility. The application of reinforcing and sealing materials should be carried out on the prepared for this purpose ground and in ambient conditions, strictly according to the instructions of the manufacturer and technology supplier.
5
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
6
Content available remote Trwałość i nośność sprężonych, betonowych przęseł mostów z rysami
PL
Istotnym elementem określania nośności i trwałości konstrukcji sprężonych jest ocena ich ewentualnego zarysowania. Bardzo często można spotkać się z opinią, że obiekty zarysowane są w stanie przed awaryjnym, a nawet awaryjnym i to z nieodwracalnymi skutkami [12, 13].W artykule starano się wykazać, że pogląd ten jest nieuprawniony. Mostowe konstrukcje sprężone, które mają rysy, mogą być na ogół bezpiecznie eksploatowane, jakkolwiek należy je traktować jako obiekty z wadą. Ponadto wada ta jest bardzo często możliwa do usunięcia, a obiektom można przywrócić wymagane parametry: nośność; sztywność i trwałość. Zawsze konieczna jest indywidualna ocena przyczyn i skutków zarysowania.
EN
Cracking is a relevant factor when it comes to estimating load-bearing capacity and durability of prestressed concrete structures. It is commonly assumed, that structures with cracks are just before a state of failure or even have already reached it with irreversible effects [12, 13]. The authors attempt to prove that this view is too far-reaching. Prestressed concrete bridges with cracks can be usually safely used, however with a shortcoming. Moreover, this fault is often possible to repair so that the structures perform original parameters again: load-bearing capacity, stiffness and durability. An individual evaluation of possible causes and effects of cracking is always crucial.
7
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
9
Content available remote Projekt iBRoad
10
Content available remote Naprawa izolacji poziomej murów metodami iniekcyjnymi
11
Content available remote Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych
PL
Wykorzystanie prefabrykowanych elementów architektonicznych na elewacjach budynków ma w Polsce długą tradycję. W artykule zwrócono uwagę na aspekt trwałości elementów w przypadku takiego zastosowania na przykładzie kościoła św. Michała Archanioła w Warszawie, w którym frontowa elewacja wykonana jest z ażurowych prefabrykatów betonowych. Po wieloletnim okresie użytkowania elementy te wymagają naprawy, co stanowi ogromne wyzwanie techniczne. Analiza charakteru uszkodzeń pozwala oszacować zakres niezbędnych napraw i w świetle aktualnych przepisów skłania do refleksji nad kształtowaniem trwałości elementów architektonicznych z betonu prefabrykowanego.
EN
The use of prefabricated architectural elements on building facades has a long tradition in Poland. The article highlights the aspect of the durability of elements in such applications, indicating the example of Church of St. Michael Archangel in Warsaw, where the front elevation is made of architectural concrete prefabricates. After many years of use, these elements require repair, which is a technical challenge. The analysis of the nature of the damage allows to estimate a wide range of necessary repairs and, in the light of the current regulations, prompts reflection in the field of shaping the durability of architectural elements made of prefabricated concrete.
PL
Omówiono rezultaty ankiety przeprowadzonej w USA na temat problemów utrzymania podpór mostów. Przedstawiono uszkodzenia i niektóre metody naprawy podpór żelbetowych, w tym stosowanie ultrazapraw cementowych z włóknami węglowymi lub szklanymi (UHPFRC) oraz omawia przyczyny małej trwałości napraw i metody jej zwiększenia: ekstrakcję chlorków, ochronę katodową zasilaną prądem ze źródła zewnętrznego i ochronę systemami anod galwanicznych.
EN
The article informs about the results of the survey conducted in the USA on the problems of maintenance the bridge substructures, lists the damage and informs about some methods of repairing reinforced concrete of these structures, including Ultra-High Performance Fibre Rein-forced Concrete, discusses the reasons for the low durability of repairs and methods of increasing it: chloride extraction, impressed current cathodic and galvanic anodes systems protection.
PL
Omówiono awarie dwóch zbiorników. Przyczyną awarii było podciśnienie wytworzone wewnątrz zbiornika. Spowodowało ono zaklęśnięcie kopuły dachowej dzwonu (części przemieszczającej się w pionie przy zmianie wypełnienia zbiornika gazem). Omówiono koncepcję i technologię naprawy zbiorników.
EN
The reason of the two mentioned failures was negative pressure which appeared inside the tanks. It caused a deadlocking of a roof dome of the bell (the tank part which moves vertically while filling the tank with gas). The conception and technology of repair of the tanks.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku uszkodzeń i wzmocnień hali przemysłowej z początku XX w., która jest aktualnie wykorzystywana przy produkcji podzespołów taboru kolejowego. W swoim ponad stuletnim okresie użytkowania analizowana hala przemysłowa była przedmiotem licznych przeróbek i modyfikacji. Swoje piętno odcisnęły na niej skutki działań z okresu II wojny światowej. Ponadto niewłaściwa eksploatacja i brak bieżącej konserwacji sprawiły, że część elementów konstrukcyjnych uległa awarii. W pracy zaprezentowano przykładowe uszkodzenia stalowych elementów konstrukcyjnych powstałych w trakcie działań wojennych, tj. przestrzeliny i plastyczne deformacje elementów konstrukcyjnych hali. Duża część uszkodzeń przetrwała do dziś. Ponadto w ujęciu aktualnie obowiązujących norm dotyczących obciążeń klimatycznych wytężenie części elementów konstrukcji przekracza normowe warunki nośności, co przy dodatkowym ich osłabieniu stwarza sytuację przedawaryjną lub powodowało wręcz stan awaryjny. W artykule omówiono zastosowane sposoby naprawy uszkodzeń wojennych.
EN
The article presents a case study of damages and reinforcements of an industrial hall from the beginning of the 20th century, which is currently used in the production of rail-way rolling stock components. In its over one hundred years of use, the analyzed industrial hall has been the subject of numerous alterations and modifications. The effects of World War II activities left their mark on it. In addition, improper operation and lack of ongoing maintenance meant that some structural components failed. The paper presents examples of damage to steel structural elements created during war operations, i.e. bullet holes and plastic defor-mations of hall structural elements. A large part of the damage has survived to this day. Morover, in terms of currently applicable standards for climatic loads, the effort of some structur-al elements exceeds the standard load-bearing conditions, which with additional weakening creates a pre-emergency situation or even caused an emergency. The article discusses the methods used to improve war damage.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z naprawami i remontami ponad 100-letnich konstrukcji stalowych infrastruktury kolejowej. Skorodowane, ale nadal użytkowane tego typu obiekty wymagają napraw i wzmocnień. Typowe wzmocnienia przez spawanie są zazwyczaj wykluczone z uwagi na trudne do wiarygodnego określenia parametry materiału konstrukcyjnego. To wpływa również na możliwe sposoby oceny nośności. Często pozostaje tylko dodatkowe i tymczasowe podparcie, co nie jest zadaniem oczywistym z uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzenia sił o przeciwnych znakach i wcześniejsze zniszczenie konstrukcji przez utratę stateczności.
EN
The article presents problems related to repairs and renovations of over 100-year-old steel structures of the railway infrastructure. Corroded objects still in use require repairs or reinforcements. Typical welding reinforcement is usually not an option due to the difficulty in reliable determining parameters of the structural material. That also affects possible ways of assessing load capacity. Often, all that remains is additional and temporary support what is not an obvious task due to the danger of introducing forces with opposite signs and earlier destruction of the structure by loss of stability.
16
Content available Przedawaryjny stan galerii transportowej
PL
W artykule opisano przypadek ukośnej galerii transportowej podającej węgiel do elektrownianego budynku kotłowni. Przed kilku laty stwierdzono, że galeria ta znalazła się w stanie przedawaryjnym. W pierwszej części artykułu podano zasady, jakim powinny odpowiadać tego typu obiekty. W drugiej części przedstawiono opis konstrukcji przedmiotowej galerii, przeanalizowano przyczyny powstania uszkodzeń oraz przedstawiono koncepcję naprawy. Skuteczność podjętych działań naprawczych potwierdziła kilkuletnia bezawaryjna eksploatacja. W końcowej części pracy sformułowano wnioski i zalecenia, które powinny być uwzględniane na etapie projektowania i budowy oraz podczas eksploatacji galerii transportowych w zakładach przemysłowych.
EN
The article describes a case of an oblique transport gallery feeding coal to a power plant boiler house. A few years ago, it was found that the gallery was in an pre-failure condition. In the first part of the article, the rules which such objects should comply with are given. The second part presents a description of the structure of the subjected gallery, analyzes the causes of damage and presents the concept of repair. The effectiveness of the undertaken repair actions was confirmed by several years of failure-free operation. In the final part of the work, conclusions and recommendations were formulated, which should be taken into account at the stage of design and construction and during the operation of transport galleries in industrial plants.
PL
Stosowanie prefabrykowanych płyt strunobetonowych stało się tak powszechne, że zajmują się nimi już wszyscy, uważając te elementy za nieskomplikowane. Dotyczy to również wykonawstwa oraz modernizacji już zrealizowanych obiektów budowlanych. Pomimo szczegółowych wytycznych producentów i projektantów tego rodzaju płyt problemem wciąż jest zbyt duża dowolność w ich wycinaniu i wykonywaniu otworów, zwłaszcza na etapie realizacji lub zmian sposobu użytkowania w trakcie istnienia obiektów budowlanych. W pracy przedstawiono ogólne zasady bezpiecznego wycinania i otworowania prefabrykowanych płyt strunobetonowych oraz przypadki błędów popełnionych przy projektowaniu i realizacji stropów płytowych, prowadzące do stanów awaryjnych.
EN
The usage of prefabricated prestressed hollow-core slabs has become so widespread that everyone is already considering these elements as simple. This also concerns the execution and modernization of already realized buildings. Despite the detailed guidelines for designers of this type of slabs, still is a problem with incorrectly make cut-offs and holes, especially at the stage of implementation or changes in the way of use during the existence of buildings. The paper presents general principles for safe cutting and opening of prefabricated prestressed hollow-core slabs and cases of errors made in the design and implementation of slab floors, leading to emergency conditions.
18
PL
W artykule omówiono problemy związane z realizacją żelbetowej konstrukcji wsporczej fundamentu turbozespołu nowo budowanej elektrowni. Analizowana konstrukcja stanowiła układ 14 słupów połączonych w górnej części belkami. Po zakończeniu betonowania żelbetowych, masywnych słupów (filarów) i usunięciu deskowania stwierdzono występowanie licznych uszkodzeń o charakterze powierzchniowym i wgłębnym. Ze względu na wątpliwości dotyczące trwałości Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej zlecono przygotowanie ekspertyzy na temat przyczyn powstałych uszkodzeń. Obejmowała ona ocenę jednorodności struktury betonu, technologii betonowania słupów, a także planu napraw opracowanego przez wykonawcę konstrukcji. Stwierdzono, że prawdopodobną przyczyną wystąpienia uszkodzeń na powierzchniach słupów był brak możliwości prawidłowego podawania mieszanki betonowej do dolnych części deskowania słupów. Ograniczenie dostępu spowodowane było dużym zagęszczeniem prętów zbrojenia poprzecznego, a co za tym idzie – koniecznością podawania mieszanki betonowej ze zbyt dużej wysokości. Przeprowadzone nieniszczące badania ultradźwiękowe słupów nie wykazały wewnętrznych defektów i potwierdziły dobrą jakość betonu. Wytrzymałość betonu na ściskanie odpowiadała projektowanej, co również potwierdzono w badaniach. Na tej podstawie zdecydowano o naprawie konstrukcji według sposobu zaproponowanego przez wykonawcę.
EN
The paper discusses the problem related to the casting of the reinforced concrete supporting structure for the turbine set of the newly built power plant. The analyzed structure consisted of 14 columns connected in the upper part with beams. After casting reinforced concrete massive columns and removing the formwork, numerous surface and deep voids were found. Due to doubts regarding the durability of the structure, the Department of Concrete Structures at the Lodz University of Technology was commissioned to compile an independent expert opinion. It included an assessment of the homogeneity of the concrete structure as well as the technology of concrete casting and a repair plan developed by the contractor. It was found that the probable reason for the occurrence of the surface defects was the inability to properly cast the concrete mix to the bottom part of the columns due to the high intensity of the reinforcement and the need to cast concrete from too high a height. The conducted ultrasonic pulse tests indicated no internal defects and confirmed good concrete quality. Moreover, destructive tests confirmed the achievement of the designed concrete compressive strength. On this basis, it was decided to repair the structure according to the method proposed by the contractor.
PL
Przedmiotem artykułu jest wieża antenowa o wysokości 60 m zaprojektowana w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, składająca się z 5 segmentów rurowych wykonanych w technologii betonu wirowanego. Połączenia segmentów zaprojektowano w postaci specjalnych łączników, składających się z płyt stalowych skręcanych na śruby. W trakcie eksploatacji żelbetowy trzon wieży uległ zarysowaniom i spękaniom o różnym charakterze, co stanowiło bezpośredni asumpt do zbadania przyczyn ich powstania oraz określenia sposobu naprawy. Celowi temu służyły przeprowadzone badania diagnostyczne oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji wieży, z uwzględnieniem oddziaływania wiatru według Eurokodu 1 oraz nieliniowości fizycznej betonu i stali zbrojeniowej. Na podstawie otrzymanych wyników określono stan techniczny wieży oraz podano sposoby wyeliminowania występujących uszkodzeń i nieprawidłowości.
EN
The subject of this paper is a reinforced concrete (RC) antenna tower 60 m high consisted of 5 tubular segments made of spun concrete. The connections between segments were designed in the form of special joints consisted of steel plates fixed by screws. The reason for undertaking this issue was the occurrence of cracks on the external surface of the tower shaft. For this purpose the relevant investigations and static analysis of the tower structure have been performed in accordance with Eurocode 1 and by taking into account the physical nonlinearity of concrete and reinforcing steel. Based on the obtained results the diagnosis of tower structure and recommendations for its repair and protection were made.
PL
Artykuł porusza kwestie związane z utrzymywaniem obiektów budowlanych, uregulowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawione zostały trzy wybrane zagadnienia z tego zakresu, mające na celu pokazanie problemów, jakie mogą wystąpić w praktyce. W szczególności omówione zostały poglądy orzecznictwa, które pełni ważną funkcję w procesie interpretacji analizowanych przepisów.
EN
The article raises issues related to the maintenance of buildings, regulated in the Act of 7 July 1994 Construction Law. Three selected issues were presented in this field, aimed at showing problems that may occur in practice. In particular, the views of the case law were discussed, which plays an important role in the process of interpretation of the analyzed provisions.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.