Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 321

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  remote sensing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
In recent times there have been many changes on Earth, which have appeared after anthropogenic impact. Finding solutions to problems in the environment requires studying the problems quickly, make proper conclusions and creating safe and useful measures. Humanity has always had an effect on the environment. There can be many changes on the Earth because of direct and indirect effects of humans on nature. Determining these changes at the right time and organizing meas-urements of them requires the creation of quick analysing methods. This development has improved specialists’ interest for remote sensing (RS) imagery. Moreover, in accordance with analysis of literature sources, agriculture, irrigation and ecology have the most demand for RS imagery. This article is about using geographic information system (GIS) and RS technologies in cadastre and urban construction branches. This article covers a newly created automated method for the calculation of artificial surface area based on satellite images. Accuracy of the analysis is verified according to the field experiments. Accuracy of analysis is 95%. According to the analysis from 1972 to 2019 artificial area enlargement is 13.44%. This method is very simple and easy to use. Using this data, the analysis method can decrease economical costs for field measures. Using this method and these tools in branches also allows for greater efficiency in time and resources.
PL
Zarządzanie zielenią miejską, w tym zielenią wysoką, jest obligatoryjnym zadaniem władz miejskich wynikającym z obowiązujących aktów prawnych. Wymaga ono pełnej wiedzy o rozmieszczeniu drzew w przestrzeni miasta, ich zróżnicowaniu taksonomicznym oraz kondycji zdrowotnej, z uwzględnieniem ciągłych zmian wynikających m.in. z naturalnych procesów wzrostu i zamierania drzew, realizacji prac pielęgnacyjnych i nasadzeń, planowanych i nieplanowanych wycinek.
PL
Zrównoważone zarządzanie zielenią miejską wymaga pełnej wiedzy o kondycji zdrowotnej drzew. Zdobycie takiej wiedzy dla całego miasta jest jednak dużym wyzwaniem.
PL
Z Justyną Glusman, Dyrektorką Koordynatorką ds. Żrównoważonego Rozwoju i Zieleni w Urzedzie m.st. Warszawy rozmawiają Łukasz Sławik, Dyrektor Działu teledetekcji Środowiska, MGGP Aero dr hab. Dominik Kopeć, Lider zespołu badań i rozwoju Działu Teledetekcji Środowiska, MGGP Aero.
EN
The paper presents research on the near real-time atmospheric sounding system. The main objective of the research was the development and testing of the weather sounding system based on a weather balloon. The system contains a redundant system of radiosondes, a lifting platform containing weather balloon and a holding system as well as ground station. Several tests of the system were performed in August and September 2019. Altitude, reliability, resistance to weather conditions and data convergence were tested. During tests, new procedures for such missions were developed. The final test was performed for the ILR-33 Amber Rocket as a part of pre-launch procedures. The test was successful and allowed to use acquired atmospheric data for further processing. Several post-tests conclusions were drawn. The altitude of sounding by a weather balloon depends mostly on weather conditions, the amount of gas pumped and the weight of a payload. The launching place and experience of the crew play an important role in the final success of the mission, as well.
PL
W artykule przedstawiono badania nad systemem sondowania atmosferyczny w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Głównym celem badania było stworzenie oraz testowanie systemu sondowania atmosfery opartego o balony meteorologiczne. W skład systemu wchodzi redundantny system radiosond, platforma nośna zawierająca balon meteorologiczny i system mocujący, a także stacja naziemna. W sierpniu i wrześniu 2019 r. przeprowadzono kilka testów systemu. Badano wysokość, niezawodność, odporność na warunki atmosferyczne i zbieżność danych z innymi źródłami. Podczas testów opracowano nowe procedury dla misji tego typu. Końcowy test został przeprowadzony dla rakiety ILR-33 Bursztyn w ramach procedur przedstartowych. Test zakończył się sukcesem i umożliwił wykorzystanie pozyskanych danych atmosferycznych do dalszego przetworzenia. Wyciągnięto kilka wniosków po testowych. Wysokość sondowania osiągana przez balon meteorologiczny zależy głównie od warunków pogodowych, ilości wtłoczonego gazu i masy ładunku użytkowego. Miejsce startu i doświadczenie załogi odgrywają również ważną rolę w końcowym sukcesie misji.
PL
Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie bazy danych jednostek krajobrazowych na potrzeby audytu krajobrazowego z wykorzystaniem technologii GIS i danych teledetekcyjnych. W artykule opisano podstawowe informacje i uregulowania prawne dotyczące audytu krajobrazowego w Polsce, jako punkt wyjścia do założeń i przeprowadzenia części doświadczalnej. Zastosowanie technologii GIS w audycie krajobrazowym nie jest już zagadnieniem nowym, ale wraz z opisanymi przykładami delimitacji regionów fizycznogeograficznych i wykorzystania w nich danych przestrzennych posłużyła również w tym eksperymencie do identyfikacji krajobrazów. W opracowaniu mapy jednostek krajobrazowych wykorzystano model zrealizowany w oprogramowaniu ArcGIS i zaimplementowany w aplikacji Model Builder. Zaprojektowany model automatycznie tworzy wstępne granice jednostek z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi analiz przestrzennych. Proces automatyzacji nie mógł jednak całkowicie zastąpić pracy specjalisty, dlatego pewne etapy pracy wykonano manualnie. Weryfikacja w oparciu o zdjęcia satelitarne i lotnicze pozwoliła opracować ostateczną postać jednostek krajobrazowych. Sam model skutecznie ułatwił zaprojektowanie wstępnej wersji wydzieleń oraz skrócił czas pracy manualnej. Opracowana mapa zawiera 30 jednostek krajobrazowych na poziomie mikroregionów na obszarze testowym – gminy Zwoleń. Technologia GIS wraz z odpowiednio dobranymi zbiorami danych przestrzennych pozwala na określenie jednostek krajobrazowych potrzebnych do opracowania audytu krajobrazowego. Aby to było możliwe, przede wszystkim należy właściwie analizować i przetworzyć dostępne zbiory danych przestrzennych oraz wykorzystać specjalistyczną wiedzę do weryfikacji. Opracowany model może być wykorzystany w innych regionach Polski w gminach o podobnym charakterze.
EN
The purpose of this study was to develop a database of landscape units for the needs of landscape auditing using GIS technology and remote sensing data. It describes basic information and legal regulations regarding landscape auditing in Poland. The use of GIS in landscape audit was presented together with examples of methodology of delimitation of physio-geographic regions and the use of spatial data. Methodology of using topographical databases and satellite images for identifying and assessing landscapes was also described. In developing the map of landscape units, a model implemented in ArcGIS software and Model Builder application was used. The designed model automatically creates initial unit limits using appropriately selected tools and GIS algorithms. The automation process, however, could not completely replace the work of a specialist, so certain stages of work were carried out manually. The verification based on satellite and aerial images allowed analysis and assessment of landscape units. The model itself effectively facilitated the design of the initial map as a sketch and shortened the amount of manual work. The developed map contains 30 landscape units at the level of micro-regions in the test area - Zwoleń commune. GIS technology allows to determine the landscape units needed to develop a landscape audit. To make this possible, it is necessary to properly analyze and process the available spatial data sets using GIS technology and to use specialist knowledge for verification. The developed model can be used in other regions of Poland, in communities with similar landscape typology.
PL
Celem badań jest ocena możliwości realizacji klasyfikacji nadzorowanej z wykorzystaniem obrazów (komponentów) uzyskiwanych w wyniku przetworzenia oryginalnych obrazów Sentinel-2A za pomocą metody głównych składowych (PCA). Klasyfikację wykonano w ośmiu wariantach, z wykorzystaniem algorytmów najmniejszej odległości (MD, Minimum Distance) oraz największego prawdopodobieństwa (ML, Maximum Likelihood), przy czym zastosowano oryginalne kanały 2, 3, 4, 8 Sentinel-2A oraz różną liczbę komponentów. Wyniki klasyfikacji oceniono poprzez porównanie z danymi o pokryciu terenu według Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Przeprowadzenie klasyfikacji na ograniczonej do dwóch liczbie komponentów uzyskanych w procedurze PCA tylko nieznacznie zmieniło wyniki w porównaniu do klasyfikacji na oryginalnych, nieprzetworzonych kanałach Sentinel-2A. Najbardziej zbliżone do danych EGiB rezultaty uzyskano stosując klasyfikację ML kanałów oryginalnych, nieprzetworzonych lub używając wszystkich komponentów PCA. Podjęta próba porównania pokrycia terenu ustalonego za pomocą klasyfikacji obrazów satelitarnych z klasami pokrycia, które zostały wyodrębnione z mapy EGiB wykazała, że przetworzenie mapy z postaci wektorowej na rastrową wpływa istotnie na uzyskiwane wyniki.
EN
The aim of the research is to assess the feasibility of supervised classification using images (components) obtained through processing the original Sentinel-2A images by means of the principal component method (PCA). The classification was performed in eight variants, using the algorithms of the minimum distance (MD) and the maximum likelihood (ML), with the original channels 2, 3, 4, 8 of Sentinel-2A and a various number of components. The results of the classification were assessed by comparing them to the land coverage data of Land and Buildings Register (Ewidencja Gruntów i Budynków – EGiB). Performing the classification on a number of PCA components limited to two only slightly altered the results compared to the classification on the original, raw Sentinel-2A channels. The results most similar to the EGiB data were obtained using the ML classification of the original channels, i.e. raw channels or using all PCA components. The attempt to compare the land coverage established by the classification of satellite images to the coverage classes that were extracted from the EGiB map revealed that processing the map from vector to raster form significantly influences the obtained results.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską technikę uzyskiwania zobrazowań powierzchni Ziemi za pomocą lotniczego radaru pasywnego SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) wykorzystującego jako oświetlenie sygnał naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting – Terrestrial). Radar taki nazywany jest przez autora skrótowo radarem PASAR (ang. Passive Airborne Synthetic Aperture Radar).
EN
This article presents a novel imaging technique of land surface by Passive Airborne radar operating in Stripmap Synthetic Aperture mode with DVB-T signal used as a illuminaton of opportunity. Such kind of radar will be called shortly PASAR (Passive Airborne Synthetic Aperture Radar). Passive Radar technology is new and not at all explored area of knowledge, especially passive SAR imaging technique.
EN
The atmospheric parameters observations enable to made continental and global scales by remote sensing devices existent in space. One of these instruments is the Atmospheric InfraRed Sounder (AIRS) onboard Aqua satellite. We characterize the vertical distribution of troposphere carbon monoxide (CO) measured by AIRS over IRAQ. This study presents one year data. Results shown standard deviation of monthly troposphere CO for five locations: Baghdad, Basrah, Maysan, Al Fakka, and Mosul, from January to December 2012, was 107.15 ±18.75 ppbv for entire period depend on whether circumstance and topography. The seasonal differences undulate between winter and summer seasons, with higher values CO in the winter than in the summer and autumn seasons. In addition, the rising in troposphere CO values can be measured during year over the manufacturing and crowded urbanized zones. AIRS observations reveal enhanced abundances of CO, with values that can exceed 120 ppbv at approximately 4 km altitude over Baghdad and Mosul. The lower CO amounts observed of approximately 88–90 ppbv at 253 mb (altitude 11 km) during October. Comparisons over Baghdad station in 2012 showed close agreement between the ground CO data and the observed CO from AIRS, and regression result showed high correlation coefficient (R = 0.962). The vertical CO observation by AIRS is providing meaningful information for different altitude layers closer to the troposphere, and the satellite measurements are able to measure the increase of the atmosphere CO concentrations over varied regions.
EN
Tropospheric nitrogen dioxide (NO2) is a trace gas with important impact on atmospheric chemistry, human health and a key pollutant in particular cities, measured from space since the mid-1990s by the GOME, SCIAMACHY, OMI, and GOME-2 instruments. This study present ten years (monthly and yearly averaged) dataset from Ozone Monitoring Instrument (OMI) used to investigate tropospheric NO2 characteristics and variations over Iraq during 2005–2014. Annual NO2 shows an elevation from the northern to the southern and highest values was at central parts of Iraq. Monthly distributions revels higher values NO2 in winter and summer than spring and autumn seasons, and rising NO2 throughout study period over industrial and crowded urban zones. The trend analysis over Baghdad shows a linear growth rate 9.8% per year with an annual average (5.6·1015 molecules per 1 cm2). The air mass trajectory analysis as hotspot regions shows seasonal fluctuations between winter and summer seasons depend on weather conditions and topography. The increased NO2 values in winter are due to anthropogenic emissions and subsequent plumes from Europe. In addition, in summer because of hot weather and large paddy fields emissions. The lowest NO2 value was at monsoon period mostly linked to the rains. The OMI data and satellite information are able to observe the troposphere NO2 elevation at different regions.
PL
Początki teledetekcji satelitarnej sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Od tego czasu zarówno jakość, jak i rozdzielczości przestrzenna, radiometryczna oraz spektralna pozyskiwanych zobrazowań satelitarnych uległy istotnemu polepszeniu. Współczesne sensory optyczne pozwalają na otrzymanie zobrazowań wielospektralnych (pięć lub więcej kanałów spektralnych) z rozdzielczością kilku metrów w odstępie czasowym kilku dni. Pozyskiwanie danych w wielu zakresach spektralnych dało podstawy do stworzenia nowego narzędzia do oceny komponentów środowiska przyrodniczego jakim jest indeks środowiskowy. Do chwili obecnej opracowanych zostało wiele indeksów przeznaczonych między innymi do oceny kondycji pokrywy roślinnej oraz gleb, szacowania zawartości wody w środowisku przyrodniczym, analiz geologicznych oraz krajobrazowych. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację zastosowania wybranych indeksów w monitoringu środowiska przyrodniczego na obszarach pogórniczych w Polsce i na świecie, które ze względu na swe rozległe powierzchnie stanowią prawdziwe wyzwanie dla klasycznych, naziemnych technik pomiaru. Publikacja prezentuje szerokie spektrum możliwych zastosowań powstałych do chwili obecnej indeksów środowiskowych, wskazuje na indeksy najczęściej wybierane oraz zobrazowania, które wykorzystane zostały do ich opracowania. Niniejszy artykuł przedstawia zestawienie i podsumowanie badań prowadzonych w latach 2010-2019 w obszarach pogórniczych, dotyczących wykorzystania wysokorozdzielczych, satelitarnych zobrazowań wielospektralnych na potrzeby analizy zmian komponentów środowiska naturalnego.
EN
The dawn of remote sensing dates back to the ’50s of the previous century. Since that time quality and resolution (spatial, radiometric and spectral) of satellite images have vitally improved. Modern optical sensors allow to obtain hyperspectral imaging (five or more spectral channels) with several meters resolution within a few days. Data collected in many spectral ranges provided the basis of a new tool measuring the components of the natural environment, namely the environmental indices. Up to the present there were a lot of indices devised, mainly used to assess the condition of vegetation cover and soil, evaluate water content in the environment as well as for geological and landscape analyses. The aim of this study is to present the employment of selected indices in the environmental monitoring on post-mining areas both in Poland and worldwide, which vast surfaces are the challenge for classic, ground-based measuring techniques. The paper describes a wide range of possible applications of the environmental indices developed so far and points the most popular indices with the images used in order to obtain them. Study results summarize the research conducted between 2010 and 2019 on post-mining areas concerning the employment of high-resolution hyperspectral imaging for the purpose of analysing changes in the components of the natural environment.
EN
The authors determined the accuracy and reliability of yielding models by using the values of two differently obtained indices – the leaf area index (LAI) obtained through direct surface measurements, and the normalized difference vegetation index (NDVI) obtained through spatial remote sensing of crops. The study based on the drip-irrigated sweet corn yielded the data obtained in the field experiment held in the semi-arid climate on darkchestnut soil in the South of Ukraine. The suitability of the LAI and NDVI for the simulation of sweet corn yields was estimated by the regression analysis of the yielding data by correlation (R) and determination (R2) coefficients. Additionally, mathematical models for the crop yields estimation based on the regression analysis were developed. It was determined that LAI is a more suitable index for the crop yield prediction: the R2 value was 0.92 and 0.94 against 0.85 for the NDVI-based models.I It was determined that it is better to use the LAI values obtained at the stage of flowering, when R2 averaged to 0.94, and the NDVI-based models does not depend on the crop stage (the R2 was 0.85 both for the flowering and ripening stages of the plant development). The combined NDVI-LAI model showed that there is no necessity in the complication of the LAI-based model through introduction of the remotely sensed index because of insignificant improvement in the performance (R2 was 0.94 and 0.92).
EN
The study describes the stages of conceptual modeling to provide a crop monitoring system based on the multisource spatial data to assess the state of agricultural crops. The process of developing geodatabase models, which is the basis of the crop monitoring system, considered the construction of a set of diagrams of the Unified Modeling Language (UML). The UML Sequence diagrams were developed to describe the specific properties of crop monitoring system components and their behavior. The developed data flow diagram showed the data flow in the crop monitoring system and described the processes involved in the system for the transfer of data from the source files to the geodatabase. The approach presented in the study can be suggested as a methodology that is suitable for a wide range of developers of monitoring systems.
PL
Rozwój satelitarnych technologii obserwacji powierzchni ziemi stwarza możliwości wdrożenia nowoczesnych narzędzi monitoringu jakości wód powierzchniowych. W niniejszym artkule zaprezentowano wyniki badań, których celem było opracowanie zautomatyzowanej metody pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych. Przeanalizowano zalety i ograniczenia przedmiotowej technologii oraz oceniono potencjalne możliwości jej wykorzystania. Podstawowym wskaźnikiem stanu troficznego wód powierzchniowych jest koncentracja chlorofilu-a w wodzie. W ramach przeprowadzonych badań uzyskano silny związek pomiędzy wartościami koncentracji chlorofilu-a określonych na podstawie standardowych metod pomiarowych, a wartościami tego parametru obliczonymi na podstawie satelitarnych danych spektralnych. Przedstawiono także funkcjonalności opracowanego oprogramowania pozwalającego na automatyczny pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych za pomocą teledetekcji. Pomimo szeregu ograniczeń technologii, wykazano wysoki potencjał aplikacyjny przedmiotowego rozwiązania.
EN
The development of satellite technologies for observing the earth’s surface creates the possibility of implementing modern tools for surface waters quality monitoring. This article presents the results of the research aimed at developing an automated method for assessment of the eutrophication of inland waters. The advantages and limitations of the technology were analyzed and the potential possibilities of its application were described. The basic indicator of the trophic state of surface waters is the concentration of chlorophyll-a in the water. As result of the research, a strong relationship was obtained between the chlorophyll-a concentration values determined on the basis of standard measurement methods, and the chlorophyll-a values calculated on the basis of satellite spectral data. The functionalities of the developed software for automated measuring eutrophication of inland water using temote sensing were also presented. Despite a number of limitations of the technology, high application potential of the solution has been demonstrated.
EN
Traditional methods of mineral exploration are mainly based on very expensive drilling and seismic methods. The proposed approach assumes the preliminary recognition of prospecting areas using satellite remote sensing methods. Maps of mineral groups created using Landsat 8 images can narrow the search area, thereby reducing the costs of geological exploration during mineral prospecting. This study focuses on the identification of mineralized zones located in the southeastern part of Europe (Kosovo, area of Selac) where hydrothermal mineralization and alterations can be found. The article describes all the stages of research, from collecting in-situ rock samples, obtaining spectral characteristics with laboratory measurements, preprocessing and analysis of satellite images, to the validation of results through field reconnaissance in detail. The authors introduce a curve-index fitting technique to determine the degree of similarity of a rock sample to a given pixel of satellite imagery. A comparison of the reflectance of rock samples against surface reflectance obtained from satellite images allows the places where the related type of rock can be found to be determined. Finally, the results were compared with geological and mineral maps to confirm the effectiveness of the method. It was shown that the free multispectral data obtained by the Landsat 8 satellite, even with a resolution of 30 meters, can be considered as a valuable source of information that helps narrow down the exploration areas.
PL
Tradycyjne metody poszukiwania surowców mineralnych opierają się głównie na bardzo kosztownych metodach, takich jak wiercenia oraz metody sejsmiczne. Proponowane przez autorów podejście zakłada wstępne rozpoznanie obszarów perspektywicznych z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej. Mapy grup minerałów stworzone przy użyciu zobrazowań dostarczonych przez satelitę Landsat 8 mogą zawęzić obszar poszukiwań, a przez to doprowadzić do redukcji kosztów rozpoznania geologicznego podczas poszukiwania surowców mineralnych. Niniejsze badanie skupia się na identyfikacji stref zmineralizowanych znajdujących się w południowo-wschodniej Europie (Kosowo, rejon Selac) gdzie znajdują się mineralizacje hydrotermalne oraz strefy alteracji. Artykuł opisuje szczegółowo wszystkie etapy badań, od pozyskania próbek terenowych, badań laboratoryjnych mających na celu pozyskanie charakterystyk spektralnych, przez wstępne przetwarzanie oraz analizę zobrazowań satelitarnych do walidacji wyników poprzez rozpoznanie terenowe. Autorzy przedstawili technikę wykorzystującą wskaźnik dopasowania krzywej pozwalający na określenie stopnia podobieństwa próbki do piksela zobrazowania satelitarnego. Porównanie współczynnika odbicia dla próbek względem współczynnika odbicia zarejestrowanego przez satelitę pozwala na określenie miejsc, gdzie mogą występować określone typy skał. W celu określenia skuteczności metody wyniki zostały porównane z mapami geologicznymi. Wykazano, że darmowe dane multispektralne dostarczone przez satelitę Landsat 8, nawet z rozdzielczością 30 m, mogą stanowić cenne źródło informacji, które pozwala na zawężenie obszaru poszukiwań.
EN
The aim of this study is to select the appropriate sites for the designation of future industrial zones in the province of Constantine, Algeria, using a geographic information system (GIS) and Remote Sensing, including the appropriate technical and environmental requirements. The identification of appropriate sites for the establishment of new industrial zones in alignment with a planning process based on a set of socio-economic and environmental information and instructions has become a key problem for planners. The factors involved in the selection of sites are classified into two categories (exclusion factors and appreciation factors) to be able to identify the most appropriate areas for future industrial facilities in the province in question.
EN
The authors applied satellite monitoring data of agricultural lands of the geographic information system of International Production Assessment Division of the United States Department of Agriculture on the example of winter cereal cultivation. The authors did so according to the indices of vegetation index NDVI, information on atmospheric precipitation, soil moisture, and air temperature compared to Earth observations to estimate the condition of their sowing area. According to the research results, one can use remote sensing data of the IPAD USDA geographic information system to monitor agricultural land, yield capacity prediction and the estimation of gross agricultural products.
EN
The high global numbers of road accidents due to bad roads and the failure of other engineering structures have necessitated this study, particularly as road transport accounts for a higher percentage of cargo movement in African countries. The geophysical investigation was carried out on six failed and two stable sections along the Ibadan-Iwo-Osogbo highway to examine the geological factors responsible for highway failure in the area. A Landsat ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) imagery of the study area and its environs was acquired and processed for lineaments analyses. Magnetic, Very Low Frequency Electromagnetic (VLF-EM) and electrical resistivity methods involving Schlumberger Vertical Electrical Sounding (VES) and 2-D imaging using a dipole-dipole array were utilized. Lineaments were identified across failed localities. Lateral magnetic variations in the near-surface geological materials characterized the study area. The 2-D VLF-EM models generated showed conductive zones corresponding to fractured zones of conductive clay materials within the basement rocks. Subgrade soils below the highway pavement along the failed sections are typical of incompetent clayey and sandy clay/clayey sand formations with resistivity values between 20–475 Ω∙m. In comparison, the subgrade soil beneath the stable sections has moderate to high resistivity values of 196–616 Ω∙m. 2-D resistivity structures across the failed segments identified low resistivity water-absorbing clay and lithological contacts. Water absorbing, clay enriched subgrade soils and the identified near-surface linear conductive features are the major geologic factors, and poor drainage network resulted in the highway failure. Remote sensing and geophysical investigations of the geological sequence and structures underlying the highway should be carried out before construction to effectively complement the routine geotechnical studies to ensure the sustainability of road infrastructure.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.