Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regression model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Modeling sound distribution in the bus passenger area while driving
EN
The article presents the results of noise tests in 18 m Solaris Urbino public transport buses. In the passenger compartment of the tested vehicles, there were ten measuring microphones and a GPS device for measuring vehicle speed. These devices recorded speed and sound levels in the tested buses. The results of the measurements were used to assess the noise in the passenger space of buses and develop regression models for each microphone location. In their algorithms, these models considered vehicle speed and sound levels. The purpose of the tests was to check whether the noise in individual microphone locations depends on the cruising speed of the bus and to assess the sound distribution along with the inside space of the vehicle in motion.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu w autobusach komunikacji miejskiej typu Solaris Urbino 18 m. W przestrzeni pasażerskiej badanych pojazdów umieszczono 10 mikrofonów pomiarowych oraz urządzenie do pomiaru prędkości GPS. Urządzenia te rejestrowały prędkość jazdy i poziomy dźwięku w badanych autobusach. Na podstawie wykonanych badań oceniono hałas w przestrzeni pasażerskiej autobusów oraz opracowano dla każdej lokalizacji mikrofonu modele regresyjne. Modele te w swoich algorytmach uwzględniały prędkość jazdy i poziomy dźwięku. Celem wykonanych badań było sprawdzenie czy hałas w poszczególnych lokalizacjach mikrofonów zależy od prędkości, z jaką jest realizowana jazda oraz zbadanie rozkładu dźwięku wzdłuż pojazdu podczas jazdy.
EN
The present paper analyses the factors that influence the number of employees in the banking system. The aim of our research was to determine the influence of bank profitability (ROA), the number of branches and the number of ATM machines per 100.000 adults on evolution of the number of employees in the Central and Est European banking system (11 countries) and compare with Romanian banking system. It was used a model that refers to a multidimensional data collected for a period (Panel Data Regression) for eleven countries analyzed. For the analysis of the Romanian indicators, the multiple linear regression model was used. The analysis shows that both the Romanian model and the model performed on the 11 countries (panel data) registered a positive and direct relationship between number of banking units (BRANCHES) and number of bank employees, and an inverse correlation between number of ATM machines per 100,000 adults and number of bank employees
PL
Niniejszy artykuł analizuje czynniki wpływające na liczbę pracowników w systemie bankowym. Celem naszych badań było określenie wpływu rentowności banków (ROA), liczby oddziałów i liczby bankomatów na 100 000 osób dorosłych na ewolucję liczby pracowników w centralnym i estońskim systemie bankowym (11 krajów) oraz porównanie z rumuńskim systemem bankowym. Zastosowano model odnoszący się do danych wielowymiarowych zebranych dla okresu (regresja danych panelowych) dla jedenastu analizowanych krajów. Do analizy wskaźników rumuńskich zastosowano model regresji wielokrotnej liniowej. Analiza pokazuje, że zarówno model rumuński, jak i model wykonany w 11 krajach (dane panelowe), zarejestrowały dodatni i bezpośredni związek między liczbą jednostek bankowych (ODDZIAŁY) a liczbą pracowników banków, a także odwrotną korelację między liczbą bankomatów na 100 000 osób dorosłych i liczba pracowników banków.
EN
AA7075 is an aluminum alloy which is almost as strong as steel, yet it weighs just one third as much. Unfortunately its use has been limited, due to the fact that pieces of it could not be securely welded together by the traditional welding process. Friction Stir Welding (FSW) process overcomes the limitations of conventional welding process. In our present work we have used Artificial Neural Network which is Artificial Intelligence based technique used for prediction purpose. The main objective of our present work is to compare the predicted results of the Ultimate Tensile Strength (UTS) of Friction Stir welded similar joints through Regression modeling and Artificial Neural Network (ANN) modeling. It was observed that the linear regression algorithm is able to make more accurate predictions compared to neural network algorithm for small dataset.
EN
The water supply deficit requires agro-environmental rationale for the use of alternative water sources to feed agricultural crops, viz.: industrial wastes, municipal drains, farm animal waste, drainage and escape water of rice irrigation systems. We analyzed the quality of irrigation water from different sources, with regard to the content of cations, anions, water-soluble salts, power of hydrogen (рН), sodium adsorption ratio (SAR), etc. in it. In the course of the greenhouse trial, we diagnosed its impact on the indicator crop (maize) (Zea mays L.) with its herbage crop stage of 10 leaves, supplied with water of varying quality. We proved the viability of improved drainage and escape water from rice irrigation systems in irrigated agriculture, owing to which maize herbage was diminished, on average, by 5.82%. We verified the negative impact of irrigation water, which contains the effluent disposals of metallurgical production, on croppers – it had contributed to diminishing the watered maize herb, on average, by 39.27%. A correlation analysis of the test data proved the closely interrelated feedback between the maize herbage amount and the content of cations, anions and water-soluble salts in irrigation water (coefficient of correlation r varied between 0.88 and 0.98). The worked-out linear regressive model for maize herbage, based on the content of water-soluble salts in irrigation water, together with SAR index (Y=2342.71–1.82×x1+366.78×x2), affirmed the validity of the pattern, discovered by means of the correlation analysis.
EN
The article presents the construction of a regression model for the long-range forecast of tercile categories of the monthly mean temperature. Two methods from the group of the partial least squares (PLS) and sparse partial least squares (SPLS) methods were used. The selected methods combine the properties of principal component analysis (PCA) with features of multiple regression methods, and apply the creation of latent layers. These methods also have no restrictions related to the independence of predictors and no constraints on the model dimension. The predictors are percentiles (10%, 50% and 90%) for selected fields of the NCEP/NCAR Reanalysis dataset. The model uses a time series of predictors for periods from 5 to 30 years. The obtained set of forecasts is subjected to the evaluation process based on indicators for the dependent period. This allows for the selection of a reliable ensemble of forecasts. The presented model was tested between January 2014 and December 2016.
PL
Jednym z podstawowych składników ścieków komunalnych są zanieczyszczenia organiczne, których zawartość jest określana najczęściej na postawie ich biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5). W artykule opracowano prosty model regresyjny do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych w celu zapewnienia bieżącej kontroli sprawności procesu biologicznego oczyszczania oraz możliwości optymalizacji warunków eksploatacji reaktorów biologicznych. Model opracowano na podstawie danych pochodzących z wieloletniego (1990–2000) monitoringu jakości ścieków w oczyszczalni Terrence J. O’Brien Water Reclamation Plant w Chicago (USA). Analizie statystycznej poddano wartości następujących wskaźników jakości ścieków dopływających do oczyszczalni: pH, BZT5, zawiesiny ogólne, azot amonowy, azot Kjeldahla oraz azotany. Wszystkie obliczenia wykonano w programie statystycznym R z nakładką R Studio w wersji 1.0.143. Do wyboru parametrów istotnych do budowy modelu zastosowano kryterium informacyjne Akaikego (AIC) oraz algorytm Leaps. Na podstawie wyników testowania sformułowano model regresyjny do szacowania wartości BZT5 ścieków komunalnych wykorzystujący zawartości zawiesin ogólnych oraz azotu Kjeldahla i azotanów w ściekach. Algorytm formułowania modelu regresyjnego, przydatnego do szybkiego uzyskiwania przybliżonych wartości BZT5 ścieków, może posłużyć do budowy podobnych modeli na potrzeby innych oczyszczalni ścieków, bez konieczności częstego wykonywania oznaczeń laboratoryjnych i długiego oczekiwania na ich wyniki.
EN
One of the primary components of municipal sewage is organic pollution, the content of which is determined most often on the basis of its biochemical oxygen demand (BOD5). In the paper, a simple regression model was developed to estimate BOD5 values of municipal sewage in order to ensure ongoing effi ciency control of the biological treatment process and possibilities for optimizing the operating conditions of biological reactors. The model was developed from the long-term monitoring data (1990–2000) on wastewater quality in the Terrence J. O’Brien Water Reclamation Plant in Chicago (USA). Statistical analysis covered the following quality indicators for the sewage material fl owing into the treatment plant: pH, BOD5, total suspended solids, ammonium nitrogen, Kjeldahl nitrogen and nitrates. All calculations were made using a statistical program R with R Studio patch, version 1.0.143. Akaiki Information Criterion (AIC) and the Leaps algorithm were employed to select parameters relevant to constructing the model. Based on the results of model testing, the regression model for BOD5 values estimation in municipal wastewaters was formulated. The model employed parameters such as total suspended solids, Kjeldahl nitrogen and nitrates wastewater content. The algorithm of formulating the regression model that allows for quick generation of approximate BOD5 values in wastewater can be applied to development of similar models for other treatment plants, with no need for frequent laboratory testing and long wait for the results.
EN
Multiple regression models were developed for calculating the regression coefficients a and b of the Angström-type equation for estimating the monthly average daily global radiation on a horizontal surface for six major climates in Jordan. The equations for a and b were developed from the available values of these constants reported in the literature for locations across the country, along with the sunshine duration and the values of ground albedo (ρ_g). The developed correlations were tested for their applicability by estimating the regression constants and the solar radiation for six locations spread over the country, which were Irbid, Amman, Azraq, Al-Shawbak, Ma’an and Aqaba. The remarkable agreement between the estimated and experimental data of solar radiation in those locations suggests a wide applicability of the method for the locations with sunshine duration ranging from 0.7 to 0.8. The maximum and minimum percentages of error for those locations were found to be 6.3, 0.05%, respectively.
EN
This paper presents a proposal of a model error mitigation technique based on the error distribution analysis of the original model and creatng the additional model that tempers the error impact in particular domain areas identified as the most sensitive. both models are then combined into single ensemble model. The idea is demonstrated on the trivial two-dimensional linear regression model.
EN
This article presents a method of multilevel hierarchical analysis for managing transportation systems – Intelligent Transport Systems (ITS). The task of multilevel planning it is essential to connect various links of the system. To make decisions a model of hierarchical structure has been applied as quite frequently actions in one point of the system affect results and actions taken in its other constituent. The article presents a method of estimation of the system parameters for the task of prediction. In the article the author is trying to prove that to select appropriate parameters to the model a weak correlation of independent features at simultaneous high correlation of these features with a dependent variable is necessary. All parameters necessary to solve decision problems must be random. A proposed model represents a compromise between estimation of the model in each group of routes separately and for all units of observations without taking into consideration grouping of routes.
10
Content available remote Predictive geometrical model of the upper extremity of human fibula
EN
Computer assisted preoperative planning in orthopedic surgery, as well as designing and manufacturing of personalized fixators, implants and scaffolds requires a good three-dimensional model of bone(s) of the treated patients. Existing methods that convert the Computer Tomography (CT) images into the polygonal three-dimensional models are time-consuming and inefficient. Therefore, we propose a predictive model that allows quick creation of three-dimensional (3D) surface model of a particular bone by measuring the relevant parameters from an X-ray or CT image. In this paper, we present the process of creating a predictive geometrical model using the case of proximal end of fibula as an example. The predictive model is built by defining the referential geometric entities that correspond to anatomical features, based on which appropriate points, axes, planes and curves are created. Using the method of linear and nonlinear regression with four different parameters, which can be measured from X-ray images or anterior-posterior projection of fibula at CT scans, the equations for X, Y and Z coordinates of the selected 168 points are obtained and their predictive values are calculated. These values are used for creating 3D surface model with the aim of two different methods: using loft function and converting these coordinates into point cloud. These models were compared and verified through analysis of deviations and distances between initial model and predictive models. The resulting 3D model has satisfactory accuracy, and the process of its building is much shorter.
PL
W artykule przedstawiono model symulacyjny funkcjonowania parkingu wykorzystujący zorientowane obiektowo podeście. W zaproponowanym modelu uwzględniono stochastyczny charakter popytu na usługi parkowania w mieście. W artykule omówiono wyniki symulacji funkcjonowania parkingu oraz przedstawiono dyskusję praktycznych rezultatów. Przedstawiono również model regresji określający optymalną pojemność parkingu otrzymany na podstawie wyników z modelu symulacyjnego.
EN
Paper presents a simulation model of city parking functioning based on object-oriented approach. The proposed model considers stochastic nature of demand on parking services in cities. The results of parking functioning simulations are shown and the appropriate practical implications are discussed. On the base of simulation results the regression model for estimation of the parking optimal capacity has been obtained.
12
PL
W artykule poddano analizie dwuczynnikowy matematyczny model regresyjny. Opisano sposób badania istotności zmiennych niezależnych na wartość napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora. Przedstawiono sposób postępowania podczas planowania doświadczenia umożliwiającego wyznaczenie współczynników modelu regresyjnego. Podjęto próbę jego weryfikacji wykorzystując wyznaczony model regresji. Wykazano, że odpowiednio zaplanowany eksperyment pozwala na znaczne ograniczenie czasu pracy niezbędnego do przeprowadzenia badań prowadzących do wyznaczenia współczynników modelu liniowego opisującego związki między zmiennymi, głównie poprzez ograniczenie do minimum liczby niezbędnych pomiarów (doświadczeń). Wykazano także, że mimo ograniczonej liczby doświadczeń zachowana jest liniowa struktura wyznaczonego modelu.
XX
There is presented the analysis of the two-factor mathematical regression model. The method of testing the significance of the independent variables on the voltage measures at the terminals of the battery load is described. There is shown the procedure of expertise planning to appointment of the regression model coefficients. An attempt of model verification was made using the designation regression model. It is shown that an appropriately planned experiment allows a significant reduction in working time necessary to performing the research leading to determine coefficients of the linear model describing the relationships between variables, mainly by minimizing the number of necessary measurements (experience). It was also shown that despite a limited number of experiments is preserved the linear structure of the designated model.
EN
The basis for obtaining high performance in cattle breeding is correct feeding. Production of a wholesome ration is labour consuming and expensive. Thus, work related to searching for alternative methods of production of wholesome feed is carried out. Synthesis of low value raw material, as a result of which high protein content feed is produced, is one of the methods. A fermentation process takes place in conditions, which cannot be ensured by presently used machines and aggregates. A fermentor, which enables obtaining feed with high content of protein from low value raw material at minimum expenditures, was developed. One of the conditions of correct course of synthesis is ensuring appropriate temperature of feed, where micro-organism develop. The objective of the paper is to determine optimal values of factors which affect energy consumption during feed heating. The result was to obtain the regression model which is characteristic for unit changes of energy consumption during feed heating, with the use of which, an optimal angle of embracing the container with a heating belt (159°) and the level of filling the container with feed (100%) were determined. Minimal value of optimization criterion at such values of indexes is 5.14 kJ·(kg·°C)-1.
PL
Podstawą uzyskania wysokiej wydajności w chowie bydła jest prawidłowe żywienie. Wytworzenie racji pełnowartościowej jest pracochłonne i kosztowne, dlatego prowadzone są prace związane z poszukiwaniem alternatywnych sposobów produkcji wysokowartościowej paszy. Jednym ze sposobów jest synteza surowca małowartościowego, w wyniku której powstaje pasza o wysokiej zawartości białka. Proces fermentacji przebiega w warunkach, których uzyskanie nie są w stanie zapewnić obecnie stosowane maszyny i agregaty. Opracowano fermentator, który pozwala na uzyskanie z surowca małowartościowego paszę o wysokiej zawartości białka przy minimalnych nakładach. Jednym z warunków poprawnego przebiegu syntezy jest zapewnienie odpowiedniej temperatury pożywki, w której rozwijają się drobnoustroje. Celem pracy jest określenie optymalnych wartości czynników wpływających na zużycie energii podczas nagrzewania pożywki. Wynikiem było otrzymanie modelu regresji charakteryzującego zmiany jednostkowego zużycia energii w trakcie nagrzewania pożywki, za pomocą którego wyznaczone zostały optymalny kąt objęcia pojemnika pasem grzewczym (159°) i poziom wypełnienia pojemnika pożywką (100%). Minimalna wartość kryterium optymalizacji przy takich wartościach wskaźników wynosi 5.14 kJ·(kg·°C)-1.
PL
W artykule przedstawiono dwuwymiarowe modele regresji wyjaśniające związki między napięciem oraz grupami zmiennych niezależnych: temperatury i natężenia prądu oraz stopnia naładowania i natężenia prądu dla akumulatorów o pojemnościach 50 Ah, 54 Ah, 110 Ah, 170 Ah. Pierwsza część zawiera analizę modeli dla zależności napięcia od temperatury i natężenia prądu, druga natomiast zależność napięcia od stopnia naładowania i natężenia prądu. Przedstawiono ilościowy wpływ poszczególnych zmiennych niezależnych na wartość napięcia akumulatora kwasowego.
EN
The article describes the two-dimensional regression models explaining the relationship between voltage and groups of independent variables: temperature and current, and state of charge and current for batteries with a capacity of 50 Ah, 54 Ah, 110 Ah, 170 Ah. The first part contains an analysis of models for the voltage dependence of the temperature and current, and the second – voltage to the state of charge and current. There is shown the quantitative effect of each independent variable on the value of the acid battery voltage.
PL
Przedstawiono budowane dwustopniowo modele regresyjne napięcia akumulatora kwasowego pojemności znamionowej 54 Ah dla dwu grup zmiennych niezależnych: natężenia prądu i temperatury oraz natężenia prądu i stanu naładowania. W przypadku każdej pary zmiennych pozostałe parametry określające cechy akumulatora pozostawały niezmienne. Pierwszy etap budowy modelu dotyczył jednowymiarowej funkcji regresji liniowej dla napięcia akumulatora. W każdym rozpatrywanym przypadku współczynniki równania regresji wykazywały zależność od drugiej zmiennej niezależnej. Te zależności współczynników modelu regresyjnego(współczynnik kierunkowy i wyraz wolny) od zmiennej niezależnej również zostały opisane liniowymi równaniami. W efekcie uzyskano złożone funkcje opisujące zależności napięcia rozpatrywanego akumulatora od dwóch zmiennych niezależnych. Wyniki analizy otrzymanych zależności zostaną wykorzystane przy opracowaniu funkcji opisującej zależność napięcia akumulatora kwasowego od wielu zmiennych.
EN
The paper presents two-stage regression models for acid battery voltage with rated capacity 54 Ah for the two groups of independent variables: current and temperature and current and state of charge. For each pair of variables other parameters defining the characteristics of the battery remained unchanged. The first phase of construction of the model concerned the one-dimensional linear regression function of the battery voltage. In each case under consideration the coefficients of the regression equation showed the dependence on the second independent variable. These coefficients dependences of the regression model on the independent variable are also described using linear equations. The result is a complex function describing the dependence of the battery voltage on two independent variables. The results of the obtained dependences analysis will be used in the development of the function describing the dependence of voltage battery acid on many variables.
EN
Purpose: The purpose of this research was to develop a calculation-experimental method of determining the probability of self-ignition of flammable liquids. The article discusses self-ignition of liquids involved in the technological process that occurs as result of their contact with a heated surface. The relevance of the conducted research is supported by the fact that there is no unified approach for determining the temperature of spontaneous ignition. For this reason the assessment of the reliability of the existing experimental data and its practical use, e.g., in the form of initial data for the development of calculation methods is not always possible. Methods: Experimental work included the carrying out the tests according to GOST-1313 (a method for determining the minimum temperature at which the flammable liquid will spontaneously ignite) on the «standard» experimental stand, as well as the modernised experimental stand which differs from the «standard» by the fact that the closed reaction vessel is replaced with an opened cylindrical glass on the bottom of which there is a flat cylindrical plate 5 mm thick made of the tested material. Plate’s temperature is controlled and measured with a thermocouple. Single drops of the liquid are squeezed out of the pipette from a height of 15 cm and fall on the center of the plate. For the analysis of the results the authors used the logistic regression model that relates the probability of flammable liquid self-ignition from a heated surface with the predictors (experimental conditions, coinciding with the terms of the technological process). For the approbation of the probabilistic approach to the definition of the self-ignition temperature of combustible liquids were executed test to spontaneous combustion of diesel fuel DWT. Investigation of the self-ignition hanging ten different volumes (0,1 ml, 0,2 ml, ..., 1.0 ml) in the temperature range 247ºС - 266ºС through one degree (5 tests for each temperature). The results showed good agreement between the calculated and experimental data. Thus, a new calculation-experimental method, which allows to predict the probability of ignition fluids combustible in a particular technological process. On the basis of the proposed approach is expected to create a program code. Research data allow the categorization of technological processes according to their fire risk. As a criterion security will serve the temperature of a heated surface at which ignition occurs with a certain degree of probability.
PL
Cel: Celem badań było opracowanie eksperymentalno-obliczeniowej metody określania prawdopodobieństwa samozapłonu stosowanych w procesie technologicznym płynów palnych wskutek ich kontaktu z rozgrzaną powierzchnią. Konieczność przeprowadzenia takich badań potwierdza brak jednolitego podejścia do określenia temperatury samozapłonu. Z tego powodu trudno ocenić miarodajność dotychczasowych danych eksperymentalnych, a ich wykorzystanie w praktyce, także w roli danych wyjściowych przy opracowaniu metod obliczeniowych, nie zawsze jest możliwe. Metodologia: Praca eksperymentalna polegała na przeprowadzeniu badań zgodnie ze standardem GOST-1313 (metoda określenia minimalnej temperatury samozapłonu łatwopalnego płynu) na standardowym stanowisku oraz na zmodernizowanym stanowisku, różniącym się od standardowego tym, że zamknięte naczynie reakcyjne zamienione zostało na naczynie cylindryczne, na którego dnie umieszczona została płaska cylindryczna płytka o grubości 5 mm, zrobiona z badanego materiału. Temperatura płytki była mierzona i kontrolowana za pomocą termopary, a pojedyncze krople badanej cieczy wprowadzane pipetką z wysokości 15 cm i opadały na środkową część płytki. W celu opracowania wyników eksperymentów posłużono się logistycznym modelem regresyjnym łączącym prawdopodobieństwo samozapłonu cieczy palnej od rozgrzanej powierzchni ze zmienną objaśniającą (eksperyment przeprowadzono w warunkach procesu technologicznego). Aby potwierdzić efektywność metody służącej do określenia temperatury samozapłonu cieczy łatwopalnych przeprowadzono badania eksperymentalne samozapłonu paliwa diesel DVT. Badano samozapłon próbek o dziesięciu różnych pojemnościach (0,1 ml, 0,2 ml, …, 1,0 ml) w zakresie temperatur 247ºС - 266ºС co jeden stopień (po 5 badań dla każdej wartości temperatury). Wyniki badań wykazały dobrą zgodność pomiędzy danymi uzyskanymi w drodze eksperymentów a danymi obliczeniowymi. Wyniki: W ten sposób opracowano nową eksperymentalno-obliczeniową metodę, która pozwala przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia samozapłonu cieczy palnej podczas wybranego procesu technologicznego. Na podstawie omawianego podejścia planuje się opracować kod programowy. Opisane badania pozwolą skategoryzować procesy technologiczne ze względu na ich ryzyko pożarowe. Jako kryterium bezpieczeństwa służyć będzie temperatura rozgrzanej powierzchni materiału, przy której, w określonym stopniu prawdopodobieństwa następuje samozapłon.
PL
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie wyników badań w zakresie wpływu czynników oddziałujących na poziomie sektora oraz na poziomie firmy, na wyniki finansowe spółek. Wykorzystano próbę 389 polskich spółek publicznych, dane finansowe zostały zebrane za lata 2007 - 2011 (z badań wyłączono spółki finansowe i handlowe). Każda ze spółek została ponadto zaklasyfikowana sektorowo zgodnie z PKD. Wykorzystaną metodą była analiza regresji, którą użyto do porównania wyników dla dwóch modeli badawczych. Wyniki badań wskazują na znikomy udział zmiennych sektorowych w wynikach finansowych spółek, przy dużym znaczeniu zmiennych oddziałujących na poziomie firmy.
EN
This study examines the impact of firm - and industry - level variables on performance of Polish listed companies. The study uses data on 389 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2007 - 2011 (companies from financial and commercial industries were excluded). Each of the companies has also been classified into a specific industry according to the Polish PKD classification (similar to SIC and NACE Rev. 2). The study employed two multiple regression models with the use of the financial data of industries and Polish listed companies. The results of the research show the insignificant influence of industry effects on companies performance with the significant influence of company - level effects.
EN
The main objective of this article is to investigate banking business and analyze factors affecting financial stability of economies and changes in these factors over time using regression model with selected statistical indicators in macroeconomic environment with a focus on Slovakia as member of the Euro area. The method of empirical sector and trend analysis, regression analysis and economic modelling are used. The relationships between the dependence of the banking business profitability and macroeconomic growth have been surveyed and quantified using regression model spanning a period of ten years (2001-2010). Multiple regression model (Mod1) accurately reflected the real development of the banking business sector in Slovakia. Since these sector variables are not dependent on the Slovak historical context, the model can be readily applied to other central European economies to improve the profitability and stability of financial enterprises against crises. There are found selected market factors affecting banking business that informed the analysis, such as effective liquidity management, quality of balance sheets assets, efficient management of interest policy, and increasing of profitability rate from long-term aspect.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie działalności bankowej i analizy czynników wpływających na stabilność finansową gospodarek i zmiany tych czynników w czasie, przy użyciu modelu regresji z wybranych wskaźników statystycznych w otoczeniu makroekonomicznym, z naciskiem na Słowację jako członka strefy euro. Zastosowano metodę empirycznego sektora, analizę trendów, analizę regresji i modelowania ekonomicznego. Relacje między zależnością rentowności biznesu bankowego i wzrostu makroekonomicznego zostały przebadane i określone ilościowo za pomocą modelu regresji obejmującego okres dziesięciu lat (2001-2010) . Modelu regresji wielokrotnej (Mod1) dokładnie odzwierciedla rzeczywisty rozwój sektora usług bankowych na Słowacji. Ponieważ te zmienne sektora nie są zależne od kontekstu historycznego Słowacji, model można łatwo zastosować do innych gospodarek Europy Środkowej w celu poprawy rentowności i stabilności przedsiębiorstw finansowych przed kryzysami. Znaleziono wybrane czynniki rynkowe wpływające na działalności bankową, które to informowały analizę o takich czynnikach jak efektywne zarządzanie płynnością, jakość aktywów, bilanse, skuteczne zarządzanie polityką odsetek i zwiększenie wskaźnika rentowności w aspekcie długoterminowym.
PL
Celem pracy była analiza wpływu różnych metod wstępnego przetwarzania danych wejściowych, takich jak np. średnia ruchoma, wyrównywanie wykładnicze, filtr 4253H, na jakość prognoz godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną opracowanych metodami regresyjnymi. Cel pracy zrealizowano na podstawie badań własnych wykonanych w rozdzielni nN, zlokalizowanej na terenie nowoczesnej ubojni drobiu w południowej części Małopolski. Wykonane analizy skupień metodą k-średnich i metodą EM pokazały, że ze względu na podobieństwo przebiegu godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną optymalny będzie podział dni tygodnia na 3 skupienia, tj. dni robocze, dni poprzedzające dzień wolny od pracy oraz dni wolne od pracy, i budowa trzech niezależnych modeli. W zastosowaniach praktycznych najważniejszym parametrem oceny modeli jest sumaryczna wartość rzeczywistej ilości energii bilansującej ΔESR. Dla większości budowanych modeli na bazie zmiennych przekształconych zaobserwowano zmniejszenie wartości wskaźnika ΔESR względem modeli budowanych w oparciu o zmienną egzogeniczną nieprzekształconą. Największe, ponad 6% zmniejszenie wartości analizowanego wskaźnika uzyskano w modelu III dla zmiennej wejściowej wygładzonej oknem Daniela o rozpiętości 5. Ze względu na najniższą wartość sumarycznej ilości energii bilansującej w zastosowaniach praktycznych powinny być jednak preferowane modele budowane na bazie szeregu czasowego godzinowego zużycia energii elektrycznej dla całego zakładu wygładzonego filtrem 4253H.
EN
The objective of this study was to analyse the influence of different methods of preprocessing of the input data, such as moving average, exponential smoothing, filter 4253H on the quality of forecasts of hourly demand for electricity developed with regression methods. The objective of the study was carried out on the basis of own research carried out in the nN switchboard, located on the territory of a modern poultry slaughterhouse in the southern part of Małopolska region. The cluster analysis carried out with k-means and the EM method has shown that due to the similarity of the course of hourly demand for electricity division of weekdays into three days of cluster that is, working days, days preceding the days off, days off and construction of three independent models will be optimal. The total value of the actual amount of balancing energy ΔESR is the most important parameter of the models assessment in the practical applications. For majority of models constructed on the basis of the transformed variables, the decrease in the rate ΔESR towards models constructed based on exogenous not transformed variable was reported. The largest over 6% reduction in the value of the analysed indicator was obtained in model III for the input variable smoothed with 5th span Daniel window. Due to the lowest value of the total amount of balancing energy in practical applications, models built on the basis of a time series of hourly electricity consumption for the entire plant smoothed filter 4253H should be preferred.
EN
Solid propellant rocket motors for Shoulder Launched Infantry Weapon Systems (SLWS) are characterized with a very short burning time, high-pressure combustion and a wide spectrum of design solutions for rocket motor structure. Interior ballistic behaviour of such rocket motors depends on many factors such as design structure, propellant grain shape, propellant grain joint to the rocket motor case, type and location of the igniter, spinning mode and nozzle design. Erosive burning also plays important role due to high combustion gases mass flow rate. Numerical simulation of the igniter combustion gases flow through the hollow of the propellant grain tubes with gas temperature distribution was carried out in this paper. Results confirmed assumptions that igniter interior gas flow affected duration of the pressure rise. A mathematical model approach for prediction of the curve p = f(t) which was included in a model of the corrected propellant grain burning surface for two types of short-time rocket motors has been presented. A good agreement with measured curves was achieved.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.