Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rectifier
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The existence of inrush current poses a significant problem during the start-up process within three-phase voltage-source rectifiers. To address this problem, this study proposes a strategy to suppress the inrush current effectively based on the virtual-resistorcontrol method, while preventing the increase in cost of the system and complexity of the algorithm. First, a mathematical model is established based on the dq coordinate frame, and the primary cause of the inrush current is analyzed. Then, the design process of the virtual-resistor-control method is detailed. Finally, the accuracy and effectiveness of the proposed method are verified by simulations and experiments. The results show that the inrush current can be more than two times the rated current before the addition of the virtual resistor. The start-up process can be realized without the inrush current after the addition of the virtual resistor, it does not need to increase hardware costs, there is no secondary inrush current, and the sensitivity of the parameters and the complexity of control are low
PL
Artykuł opisuje zasadę działania prostowników jedno- i dwupołówkowych oraz omawia kwestie zasilania w układach automatyki.
EN
The article describes the principle of operation of half- and full-wave rectifiers and discusses about power supply problem in automation systems.
3
Content available remote Physical model of power circuit of three-phase electric arc furnace
EN
The paper deals a model of the circuit arc furnace designed for electrotechnology or fundamentals of electrical engineering laboratory. This model works at low currents, without high temperature components. In this way, the cooling and dissipation of energy are avoided. This model allows the study of the impact of the supply system restrictions, reactive power compensation problems, harmonic propagation in the system and characteristics verification designated analytically or by simulation.
PL
W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.
EN
Copper(II) oxide (CuO) in powder form was evaporated thermally on the front surface of an n-Si (1 0 0) single crystal using a vacuum coating unit. Structural investigation of the deposited CuO film was made using X-ray difraction (XRD) and energy dispersive X-ray analysis (EDX) techniques. It was determined from the obtained results that the copper oxide films exhibited single-phase CuO properties in a monoclinic crystal structure. Transmittance measurement of the CuO film was performed by a UV-Vis spectrophotometer. Band gap energy of the film was determined as 1.74 eV under indirect band gap assumption. Current-voltage (I-V) measurements of the CuO/n-Si heterojunctions were performed under illumination and in the dark to reveal the photovoltaic and electrical properties of the produced samples. From the I-V measurements, it was revealed that the CuO/n-Si heterojunctions produced by thermal evaporation exibit excellent rectifying properties in dark and photovoltaic properties under illumination. Conversion efficiencies of the CuO/n-Si solar cells are comparable to those of CuO/n-Si produced by other methods described in the literature.
PL
W artykule przedstawione są wyniki badań symulacyjnych modelu nowego typu prostownika 12 pulsowego dla podstacji trakcyjnej napięcia stałego 3kV. W zaproponowanych prostowniku wykorzystywane są moduły diodowych prostowników 6 pulsowych z baterią kondensatorów, które są stosowane w napędowych przemienników częstotliwości. Nowy typ prostownika trakcyjnego cechuje się małą wartością zastępczą impedancji wyjściowej. Przeprowadzane badania komputerowe modelu prostownika trakcyjnego wykazały dużą stabilność uzyskanego napięcia sta-łego i pomijalnie małą zawartość przemiennego napięcia zaburzającego w napięciu stałym prostownika
EN
Simulation results of new type 12 pulse rectifier for railway substation are presented here. In new 12 pulse Technika 12/2016 521 rectifier are used the low voltage 6 pulse diode rectifiers with capacitors battery which are known from industry frequency drives. New type traction 3kV DC rectifier has a small output internal impedance. Results of rectifier model simulations show a big DC voltage stability aside from load and disregarded low contents of alternative distortions voltage.
7
Content available remote Parametry pracy zespołu prostownikowego pieca grafityzacyjnego
PL
Do procesu grafityzacji stosuje się powszechnie piece oporowe Achesona lub Castnera. W obu przypadkach, szczególnie dla pieców do produkcji wielkoformatowych elementów grafitowych używane są prostowniki o regulowanym prądzie rzędu 50 kA i napięciu DC w zakresie 300 V. Prostowniki są zasilane ze specjalnych transformatorów wyposażonych w wielopozycyjne przełączniki zaczepów. W artykule przedstawiono schemat zasilania pieca z wyeksponowaniem punktów pomiarowych służących do określenia wskaźników jakości energii elektrycznej pobieranej przez zespół pieca grafityzacyjnego. Przedstawiono wykresy napięć i prądów w obwodzie zasilania pieca oraz wyniki analizy harmonicznej. Wyznaczono charakterystyki zmian rezystancji obciążenia pieca podczas procesu grafityzacji.
EN
Acheson or Castner resistance furnaces are commonly used for the graphitization process. In both cases, the rectifiers with regulated currents of 50 kA and DC voltage about 300 V are used, particularly to furnaces for the production of large format graphite elements. The rectifiers are supplied with the special transformers equipped with multi-tap switches. The paper presents the furnace power system with the points for measuring the electrical power quality indicators of the energy consumed by the unit of graphitisation furnace. Graphs of voltages, currents and harmonics in the power supply system of the furnace are shown. The characteristics of furnace load resistance during the graphitization are calculated.
8
Content available remote Vacon nxp System Drive – modułowy napęd systemowy
PL
Użytkownicy w przemyśle ciężkim, takim jak: hutniczy, górniczy, papierniczy, morski, chemiczny, wymagają solidnych, dopasowanych do szczególnych potrzeb, niezawodnych napędów AC. Dla takich zastosowań powstał modułowy napęd AC Vacon NXP System Drive.
PL
Omawiając temat zasilaczy stosowanych w automatyce autor opisuje zasilacze impulsowe. Zwraca przy tym uwagę na ich szczegół funkcjonowania dotyczący napięcia przemiennego generowanego z transformatora i przetwarzanego na napięcie stałe za pomocą układu prostownika. Na tej podstawie opisuje typy prostowników: prostowniki jednopołówkowe i prostowniki dwupołówkowe. W dalszej części opisem objął zasilacze impulsowe i przetwornice.
PL
Dobór zespołów prostownikowych jest złożonym i jednym z najważniejszych zagadnień przy projektowaniu podstacji trakcyjnych i innych urządzeń dla obiektów wymagających zasilania prądem stałym [2]. Istotnym zadaniem jest określenie właściwej klasy znamionowania dla wymienionych zespołów prostownikowych. Z uwagi na specyficzną zmienność obciążeń trakcyjnych dobór klasy przeciążalności jest zadaniem wymagającym przeprowadzenia dodatkowych analiz. W dostępnej literaturze brak jest poszerzonych informacji odnośnie metod, które w sposób jednoznaczny i prosty pozwalałyby dobrać właściwą klasę przeciążalności prostowników. Z problemem tym na pewno zetknięto się również przy projektowaniu podstacji trakcyjnych dla drugiej linii Metra Warszawskiego.
11
Content available remote Model Predictive Control of a PWM Rectifier on Unbalanced Grid Voltage Conditions
EN
In order to improve the DC-side voltage and AC-side current of the pulse width modulation (PWM) rectifier on unbalanced grid voltage conditions, the paper proposed a model predictive control (MPC) strategy of PWM rectifier. With no separation of the positive and negative sequence components of voltage and current, the proposed method can significantly reduce the effect of the negative sequence component and improve the dynamic response and robustness of a PWM rectifier. The experimental results validate the correction and effectiveness of the proposed method.
PL
W artykule przedstawiono opracowane sterowanie predykcyjne MPC dla prostownika MSI. Brak separacji między składowymi zgodną i przeciwną napięcia i prądu, pozwala na znaczną redukcję składowej przeciwnej, zwiększenie dynamiki odpowiedzi oraz elastyczności pracy algorytmu. Przedstawione wyniki eksperymentalne potwierdzają skuteczność działania rozwiązania.
12
Content available remote Efficient Low-Power Recovery Circuits for Bio-implanted Micro-Sensors
EN
This paper presents a modified sub-electronic circuit with low-power recovery circuits to be implemented in implanted micro-sensor used to stimulate the human and animals’ nerves and muscles. The system based on ASK modulation techniques operated with 13.56 MHz according to industrial, scientific, medical (ISM). The modulation index is 12.6% to achieve minimum power consumption to avoid the tissue heating. The system consists of external part with modified class-E power amplifier efficiency 87.2%, and internal part consists of a voltage doubling rectifier with selfthreshold cancellation and efficient low-dropout voltage regulator based on series NMOST transistor using 0.35 μm technology to offer very stable 1.8 DC V. The produced voltage used to power the sub-electronic implanted device with steady voltage even in any changing with the implanted load resistance. The mathematical model is given. The design is simulated using OrCAD PSpice 16.2 software tools and for real-time simulation, the electronic workbench MULISIM 11 has been used to simulate the class-E power amplifier.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowany układ pół-elektroniczny do zastosowania w implantowych mikro-czujnikach stymulujących pracę ludzkich i zwierzęcych nerwów i mięśni. Urządzenie posiada obwód odzyskiwania mocy w przypadku obniżonego zasilania w układzie. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano modulację ASK o częstotliwości 13.56MHz i indeksie 12.6% w celu minimalizacji zużycia energii. Przedstawiono także model matematyczny urządzenia. Badania symulacyjne przeprowadzono w środowisku OrCAD PSpice 16.2 oraz MULISIM 11 do symulacji w czasie rzeczywistym wzmacniacza mocy klasy E.
PL
W artykule przedstawiono analizę drgań i hałasu emitowanego przez trójfazowy transformator zasilający układy prostownikowe jednokierunkowe i mostkowe. Przedstawiono analizę drgań i poziomu emitowanego hałasu dla różnych wartości prądów obciążenia transformatora i różnych wartości napięcia zasilającego, czyli indukcji w rdzeniu. Określono wpływ drgań i hałasu uzwojeń na hałas całkowity emitowany przez transformator prostownikowy. Wykonana została analiza harmoniczna drgań i emitowanego hałasu w przedziale od 50 do 1000 Hz.
EN
This paper presents an analysis of vibration and noise emitted by the three-phase transformer feeding the single way convertor sets as well as double way (bridge) ones. The harmonic analysis of vibration and noise emitted by the core and windings of transformer was done with different values of load current and for different values of supply voltage (induction in the core). It was determined, the influence of vibration and noise of the windings on the total noise emitted by the rectifier transformer. Harmonic analysis of vibration and noise was carried out in the range from 50 to 1000 Hz.
14
Content available remote Electrical vehicle impact on distribution network power quality
EN
The electrical vehicle form a huge load (and occasionally a generator as well) that is not resistive but possibly of nonlinear character. This may have an effect on distribution network power quality and possibly disturb seriously other consumers. If this is not taken care of before expansion of electrical vehicles boom, serious damage may occur.
PL
Ładowanie akumulatorów samochodów o napędzie elektrycznym stworzy bardzo duże obciążenie o nieliniowym charakterze, co może oddziaływać na jakość energii w sieci oraz stanowić poważnie zagrożenie dla innych odbiorców energii. Analiza tego zagadnienia przed powszechnym wprowadzaniem pojazdów o napędzi elektrycznym pozwoli uniknąć szeregu poważnych problemów w przyszłości.
EN
Voltage source multilevel inverters have become very attractive for power industries in power electronics applications during last years. The main purposes of studying multilevel inverters are the generation of output voltage signals with low harmonic distortion and reduction of switching frequency. An important issue of the multilevel inverter is the capacitor voltage-balancing problem. The unbalance of different DC voltage sources of multilevel neutral point clamped (NPC) voltage source inverter (VSI) constitutes the major limitation for the use of this new power converter. In this paper, we present study on the stability problem of the input DC voltages of the three-level Neutral Point Clamping (NPC) voltage source inverter (VSI). This inverter is useful for application in high voltage and high power area. In the first part, we remind the model of double stator induction motors (DSIM). Then, we develop control models of this inverter using the connection functions of the semi-conductors. We propose a Pulse Width Modulation (PWM) strategy to control this converter. The inverter is fed by constant input DC voltages. In the last part, we study the stability problem of the input DC voltages of the inverter. A cascade constituted by two three-level PWM rectifiers - two three-level NPC VSI - DSIM is discussed. The results obtained show that the input DC voltages of the inverters are not stable. To solve this problem, we propose to use a half clamping bridge. This solution is very promising in order to stabilize the input DC voltages of this converters.
16
Content available remote Sterowanie prostowników jedno- i trójfazowych typu Power Factor Correction (PFC)
PL
Układy prostownicze wprowadzają dużą ilość wyższych harmonicznych do sieci i psują współczynnik mocy (PF). Aby zmniejszyć to szkodliwe zjawisko wprowadza się układy prostownicze, sterowane elektronicznie. Artykuł przedstawia dwa układy prostownicze: jedno- i trójfazowe typu "Power Factor Correction". Przedstawiono sposób sterowania tych prostowników, pozwalający zwiększyć ich współczynnik mocy. Zamieszczono algorytmy zapewniające to sterowanie. Wyniki symulacji potwierdzają skuteczność zaproponowanego sterowania.
EN
Rectifier circuits make a large number of higher harmonics in the mains and lower the power factor (PF). To reduce this harmful effect, rectifier circuits with electronic control are introduced. This article presents two Power Factor Correction rectifier circuits: 1- and 3-phase circuits. We present here the method of controlling these rectifiers, that allows to increase the power factor of these rectifiers. In the article we present also an algorithms, that provide this controlling. The simulation results confirms effectiveness of the proposed controlling.
EN
In the paper the diode rectifier with current modulation in DC output circuit is presented. The power circuit of this converter and structure of control system of power electronics current modulator are described. With aid of such solution, power grid current of presented rectifier is almost sinusoidal. Different structures of current regulator - part of control circuit - are considered. Chosen results of simulation and experimental researches are shown also.
PL
W artykule zaprezentowano prostownik diodowy z modulacją prądu w stałoprądowym obwodzie wyjściowym. Opisano sposób realizacji części silnoprądowej przekształtnika i części sterującej energoelektronicznego modulatora prądu. Modulacja prądów wyjściowych umożliwiła uzyskanie prądu sieci pobieranego przez prostownik bardzo dobrze zbliżonego do sinusoidalnego. Przedstawiono wybrane struktury regulatora prądu zastosowanego w torze sterowania. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
PL
Z uwzględnieniem asymetrii i odkształceń przebiegów elektromagnetycznych w zlinearyzowanym transformatorze zasilającym układ prostownikowy, artykuł przedstawia w postaci analitycznej zależności pomiędzy operatorowymi funkcjami przebiegów, jak również uogólniony schemat zastępczy strony wtórnej transformatora. Przedstawione zostało przejście z określonej funkcji operatorowej na postać czasową metodą symboliczną przy pomocy programu Matlab.
EN
Taking into account the asymmetry and distortion of electromagnetic functions in a linearized transformer supplying a rectifier system, the paper presents in analytic form the dependences between operator forms of the functions, as well the generalized equivalent circuit diagram of the transformer secondary site. The transition from determined operator form to the time form with the use of the symbolic method in MATLAB was presented.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie układu prostownikowego o polepszonych wskaźnikach energetycznych oparte na koncepcji modulacji prądu w obwodzie prądu stałego. Rozwiązanie to polega na modulacji prądów wyjściowych (tj. w obwodzie DC) połączonych równolegle prostowników diodowych. Przedstawiono opracowane modele symulacyjne części silnoprądowej przekształtnika i jego cyfrowego układu sterowania. Zaprezentowano ponadto wybrane wyniki badań.
EN
In this article solution, being able to correct the waveform of power grid current of power electronics rectifier, is presented. This solution depends on utilization of power electronics current modulation in DC output circuit of diode rectifiers in parallel connection. Realization of simulation models of power circuit and digital control system are presented. Chosen results of simulation researches are shown also.
PL
Artykuł przedstawia ideę wykorzystania przekształconej energii drgań mechanicznych do zasilania bezprzewodowych modułów pomiarowych oraz strukturę i rozwiązania układowe dla bloku przetwarzania energii. Opisane zostały w skrócie piezoelektryczne generatory odzyskujące energię drgań wraz z ich obwodem modelującym. Przedstawione są wyniki i wnioski z wykonanych symulacji komputerowych różnych wariantów układów prostownika AC/DC i przetwornicy DC/DC.
EN
The paper presents the idea of using vibration energy harvesters for powering of wireless measurement modules as well as the structure and circuits of a power processing block. Piezoelectric generators and their model are described in short. The results and conclusions from the performed computer simulations of various types of AC/DC rectifiers and DC/DC converters are also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.