Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ratownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Rescue in police operations and special situations
EN
A crucial element of the state security policy is to have at disposal properly prepared anti-crisis systems. Ways in which individual entities of the anti-crisis system, such as the Police, will be prepared to combat existing threats and how effectively they will perform the assigned tasks in difficult situations depend on numerous factors, including skills, knowledge and quality of people working there. The research results presented by the author and some examples of practical solutions prove that in the scope of improving the current methods within individual formations, services and institutions it is possible to develop better, more effective models and procedures that are successfully used in many countries, and their effectiveness translates directly into the safety of both the conducted activities and the participants of these events themselves.
PL
Posiadanie właściwie przygotowanych systemow antykryzysowych jest obecnie nieodzownym elementem prowadzonej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa. To, w jaki sposób poszczegolne podmioty systemu antykryzysowego, takie jak np. Policja, będą przygotowane do zwalczania istniejących zagrożeń i jak skutecznie będą one wykonywać, w trudnych sytuacjach, postawione przed nimi zadania zależy od wielu czynnikow, w tym umiejętności, wiedzy i jakości ludzi w nich pracujących. Przedstawione przez autora wyniki badań oraz niektore przykłady praktycznych rozwiązań dowodzą, że w zakresie udoskonalenia posiadanych obecnie metod w ramach poszczegolnych formacji, służb i instytucji, można wypracować doskonalsze, bardziej efektywne modele i procedury, ktore w wielu krajach są z powodzeniem stosowane, a ich skuteczność przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo zarówno prowadzonych działań, jak i samych uczestnikow tych zdarzeń.
PL
Posiadanie właściwie przygotowanych systemow antykryzysowych jest obecnie nieodzownym elementem prowadzonej polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa. To, w jaki sposób poszczegolne podmioty systemu antykryzysowego, takie jak np. Policja, będą przygotowane do zwalczania istniejących zagrożeń i jak skutecznie będą one wykonywać, w trudnych sytuacjach, postawione przed nimi zadania zależy od wielu czynnikow, w tym umiejętności, wiedzy i jakości ludzi w nich pracujących. Przedstawione przez autora wyniki badań oraz niektore przykłady praktycznych rozwiązań dowodzą, że w zakresie udoskonalenia posiadanych obecnie metod w ramach poszczegolnych formacji, służb i instytucji, można wypracować doskonalsze, bardziej efektywne modele i procedury, ktore w wielu krajach są z powodzeniem stosowane, a ich skuteczność przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo zarówno prowadzonych działań, jak i samych uczestnikow tych zdarzeń.
EN
A crucial element of the state security policy is to have at disposal properly prepared anti-crisis systems. Ways in which individual entities of the anti-crisis system, such as the Police, will be prepared to combat existing threats and how effectively they will perform the assigned tasks in difficult situations depend on numerous factors, including skills, knowledge and quality of people working there. The research results presented by the author and some examples of practical solutions prove that in the scope of improving the current methods within individual formations, services and institutions it is possible to develop better, more effective models and procedures that are successfully used in many countries, and their effectiveness translates directly into the safety of both the conducted activities and the participants of these events themselves.
EN
Aim: The goal of the study is to present the current state of preparedness of the PSP as an element of the protective subsystem in the context of terrorist threats and the concept of improvement of the PSP activities in the area under consideration, in the organizational, technical, and training sphere. Introduction: The modern world is characterized by a multi-faceted and diverse dynamic of development. This gives rise to the fact that, along with the development of individual areas, the subject matter of common security changes as well. The acquired knowledge and modern solutions enable increasingly better protection of the society; however, in the face of the variables mentioned above, the subject matter of threats is becoming increasingly complex, also including such a peculiar kind of threats as crimes of terrorist nature. Therefore, the multi-dimensional nature of such threats generates the need for multi-faceted response to the new type thereof and poses a significant challenge to the modern system of national security, which, as defined by the Strategy of National Security, includes forces, means and resources allocated by the state for implementation of tasks in this area. Consequently, in order to be able to respond adequately and optimally, all resources should be appropriately organized, maintained and prepared. The National Security System consists of the control subsystem and executive subsystems, including operational defense and protection subsystems as well as support subsystems. Since this article does not examine the entire national security system, only the operational subsystem with protective tasks are outlined in the area under consideration. Methodology: The goal of the study was analysis of the literature on the subject, the available documents, as well as legal acts. The study also utilizes the author’s own experience as well as interviews with specialists in the areas of rescue and civil protection as well as terror prevention. Conclusions: The subject matter under consideration seems not to be fully explored. The reason for this state of affairs may be the lack of awareness of the necessity of centralization and of a systemic solution with regard to threats of terrorist nature. Dispersed tasks often cause jurisdictional chaos, whereas they should constitute a uniform mechanism featuring “precise response”. Definitely, the basis for stability of the state of security is optimal preparedness of all components of the security system for a terrorist threat.
PL
Cel: Celem opracowania jest zaprezentowanie obecnego stanu przygotowania elementu podsystemu ochronnego, jakim jest Państwowa Straż Pożarna (PSP), w kontekście zagrożeń terrorystycznych oraz koncepcji doskonalenia działań PSP w przedmiotowym obszarze – zarówno w sferze organizacyjnej, technicznej, jak i szkoleniowej. Wprowadzenie: Współczesny świat charakteryzuje wielowątkowa i zróżnicowana dynamika rozwoju. W konsekwencji – wraz z rozwojem poszczególnych obszarów – zmienia się również problematyka dotycząca bezpieczeństwa powszechnego. Zdobywana wiedza oraz nowoczesne rozwiązania pozwalają coraz lepiej chronić społeczeństwo, jednakże w obliczu wspomnianych wyżej zmiennych coraz bardziej złożona staje się problematyka zagrożeń, w tym ich szczególnego rodzaju – przestępstw o charakterze terrorystycznym. Wielowymiarowość tych zagrożeń generuje zatem potrzebę wielopłaszczyznowej odpowiedzi, co stanowi wyzwanie dla współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego, który – jak definiuje go Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – obejmuje siły, środki oraz zasoby przeznaczone przez państwo do realizacji zadań w tym obszarze. Tak więc, aby można było adekwatnie i optymalnie reagować, wszystkie zasoby powinny być odpowiednio zorganizowane, utrzymane i przygotowane. System bezpieczeństwa narodowego składa się z podsystemu kierowania i podsystemów wykonawczych, w tym: operacyjnych obronno-ochronnych i wsparcia. Ponieważ artykuł nie stawia sobie za cel badanie całego systemu bezpieczeństwa narodowego, w przedmiotowym zakresie zarysowano jedynie podsystem operacyjny o zadaniach ochronnych. Metodologia: Celem pracy była analiza literatury przedmiotu, dostępnych dokumentów i aktów prawnych. Wykorzystano także doświadczenie własne oraz rozmowy ze specjalistami z zakresu ratownictwa, ochrony ludności i prewencji terrorystycznej. Wnioski: Przedmiotowa problematyka, zdaniem autora, nie jest w pełni opracowana. Powodem takiego stanu rzeczy może być brak świadomości co do konieczności scentralizowania oraz systemowego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Rozproszone zadania często powodują chaos kompetencyjny, a powinny stanowić jednolity mechanizm z „precyzyjną reakcją”. Zdecydowanie podstawą stabilności stanu, jakim jest bezpieczeństwo, jest optymalne przygotowanie wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa na zagrożenie o charakterze terrorystycznym.
EN
Purpose: The article presents the results of a survey, which assessed the knowledge of technical university studentson the use of AED (Automated External Defibrillator). The authors put forward two research hypotheses. The first one assumes that the respondents do not have sufficient knowledge about the use of AED. According to the second, the respondents assess their knowledge on using AED at a higher level than it actually is. Project and methods: The survey method was used to assess the knowledge about the location and proper use of the AED. Authors have conducted surveys with 133 respondents (42% women and 58% men) aged 20-24 (average 21.56 ± 0.95 years). Of all subjects, 91% had not previously performed any basic life support before. The questionnaire contained a number of questions that verify both the theoretical knowledge of the respondents and detailed practical knowledge regarding the proper use of the defibrillator. Results: The research results indicate that the level of knowledge about cardiopulmonary resuscitation (CPR) and automated external defibrillator (AED) among the surveyed students of technical universities is limited. As many as 92% of respondents declared that they know what a defibrillator is used, but only 5% of respondents actually know what defibrillation is. Only 23% of respondents claimed to know the location of the defibrillator at their university, but in fact only 7% of them were able to pinpoint it. As many as 87% of students were not familiar with the location of the defibrillator in their area of residence. Furthermore, only 32% of the respondents answered the question correctly when the defibrillator should be used. Conclusions: The results of the survey indicate an important need for education – not only in terms of general knowledge and skills related to CPR and AED, but especially in practical information about the location of the nearest AED in the workplace, as well as place of residence. Information on the AED location should be included in the first aid training program. It is also important to instruct the audience where such data can be obtained. The authors would like to emphasize that efforts to increase the level of knowledge of lay people are necessary to improve the effectiveness of CPR and AED, and thus the survival of people during sudden life-threatening situations.
PL
Cel: W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych oceniających wiedzę studentów technicznej uczelni wyższej na temat stosowania AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Autorzy postawili dwie hipotezy badawcze. Pierwsza z nich zakłada, że respondenci nie mają wystarczającej wiedzy na temat zastosowania AED. Zgodnie z drugą respondenci oceniają swoją znajomość zasad używania AED na wyższym poziomie niż kształtuje się ona w rzeczywistości. Projekt i metody: Do oceny wiedzy na temat lokalizacji i prawidłowego użycia defibrylatora AED zastosowano metodę badań ankietowych. W ankiecie wzięło udział 133 respondentów (42% kobiet i 58% mężczyzn) w wieku od 20 do 24 lat (średnio 21,56 ± 0,95 lat). Spośród wszystkich badanych 91% nie wykonywało wcześniej żadnych podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Kwestionariusz zawierał szereg pytań weryfikujących zarówno wiedzę teoretyczną respondentów, jak i szczegółową wiedzę praktyczną dotyczącą prawidłowego użytkowania defibrylatora. Wyniki: Wyniki badań wskazują, że poziom wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wśród badanych studentów uczelni technicznych jest ograniczony. Aż 92% respondentów zadeklarowało, że wie do czego służy defibrylator, ale tylko 5% respondentów faktycznie wie, na czym polega defibrylacja. Jedynie 23% ankietowanych twierdziło, że zna lokalizację defibrylatora na swojej uczelni, ale faktycznie tylko 7% z nich potrafiło ją dokładnie wskazać. Aż 87% studentów nie znało lokalizacji defibrylatora w ich rejonie zamieszkania. Ponadto tylko 32% ankietowanych udzieliło poprawnej odpowiedzi na pytanie o to, kiedy należy użyć defibrylatora. Wnioski: Wyniki ankiety wskazują na ważną potrzebę edukacji – nie tylko w zakresie ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z RKO i AED, ale przede wszystkim informacji praktycznych o lokalizacji najbliższego AED w miejscu pracy i zamieszkania. Temat lokalizacji defibrylatora AED powinien być uwzględniony w uczelnianym programie szkolenia z pierwszej pomocy. Ważne jest również instruowanie słuchaczy, skąd takie dane można pozyskać. Autorzy chcieliby podkreślić, że wysiłki zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy laików są konieczne, aby poprawić skuteczność RKO i AED, a tym samym przeżywalność osób podczas nagłego zagrożenia życia.
EN
Purpose: The contemporary nature of terrorist attacks forces the rescue services to develop and enhance their operational potential to support the system which guarantees the safety of the civilians. The tasks of the State Fire Service (PSP) in Poland in the country’s anti-terrorist protection system indicate that these units play a key role in neutralizing the effects of terrorist attacks. The tasks of the formation include conducting rescue operations in the field of saving the lives and health of people and protection of property and environment in the situation of a sudden threat, as well as undertaking activities to identify threats, including contamination with chemical and radioactive substances, and conducting initial biological recognition activities. New tools and forms in terrorist threats require much broader skills and competences of PSP officers. Introducing full preparation of PSP officers to act during terrorist events may directly and indirectly strengthen the national anti-terrorist system. Methodology: A non-probabilistic research method with targeted selection using the PAPI (Paper And Pencil Interview) tool was applied. The study was conducted among the management of PSP. The survey involved thirty seven officers, thirty-two of whom were provincial commanders and/or their deputies, as well as officers performing management tasks. The remaining five respondents were officers holding managerial positions in the PSP Headquarters. Literature and legal regulations were reviewed and analysed. Results: In the study officers representing the commanding staff of the State Fire Service were included. A vast majority of the participants of this study claimed that terrorist threats in Poland are real. Which, in turn, resulted in the need to develop far reaching educational programs that adequately prepare fire-fighters to deal with terrorist threats and activities. Conclusions: State Fire Service officers are prepared to respond to many aspects of rescue operations, however, this continues to be an area of great research potential, where the focal point of discussion should focus on the improvement of all aspects of proper and effective response of the State Fire Service terrorist events. An innovative programme that addresses these concerns is the 3P model based on three domains: prevention, practice and psychotraumatology.
PL
Cel: Współczesny charakter ataków terrorystycznych wymusza na służbach ratowniczych rozwijanie i wzmacnianie ich potencjału operacyjnego w celu wsparcia systemu gwarantującego bezpieczeństwo ludności. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w systemie ochrony antyterrorystycznej kraju wskazują, iż jednostki te odgrywają kluczową rolę na etapie neutralizacji skutków zamachów terrorystycznych. Do zadań formacji należy prowadzenie akcji ratowniczych w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ochrona mienia i środowiska w sytuacji powstania nagłego zagrożenia. PSP odpowiedzialna jest także za czynności z obszaru rozpoznawania zagrożeń, w tym skażeń substancjami chemicznymi i radiacyjnymi oraz prowadzenie wstępnych czynności rozpoznania biologicznego. Nowe narzędzia i formy w zagrożeniach terrorystycznych wymagają poszerzonych umiejętności i kompetencji funkcjonariuszy PSP. Wprowadzenie pełnego przygotowania funkcjonariuszy PSP do działań podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym może bezpośrednio i pośrednio wpłynąć na wzmocnienie narodowego systemu antyterrorystycznego. Metodologia: Zastosowano nieprobabilistyczną metodę badawczą o doborze celowym z wykorzystaniem narzędzia PAPI (Paper And Pencil Interview). Badanie przeprowadzono wśród kadry kierowniczej PSP. Wzięło w nim udział 37 funkcjonariuszy, z czego 32 respondentów stanowili komendanci wojewódzcy lub/oraz ich zastępcy, a także funkcjonariusze pełniący zadania zarządcze. Pozostałych 5 ankietowanych to funkcjonariusze obejmujący stanowiska zarządcze w Komendzie Głównej PSP. Przeprowadzony został przegląd literatury i aktów prawnych oraz ich analiza. Wyniki: Do badania włączono funkcjonariuszy reprezentujących kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej. Zdecydowana większość badanych funkcjonariuszy stwierdziła, że zagrożenie terrorystyczne w Polsce jest realne. To z kolei skutkowało wyrażoną przez ankietowanych potrzebą modyfikacji planu szkolenia adekwatnie przygotowującego funkcjonariuszy do działań w czasie zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Wnioski: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej są przygotowani do wielu aspektów działań ratowniczych, jednak nadal jest to obszar o dużym potencjale badawczym, w którym centralny punkt dyskusji powinien koncentrować się na poprawie wszystkich aspektów właściwego i skutecznego reagowania PSP na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Innowacyjnym programem, który uwzględnia te kwestie, jest model 3P oparty na trzech dziedzinach: prewencji, praktyce i psychotraumatologii.
6
Content available remote Trudna akcja ratownicza po eksplozji w Bejrucie
7
Content available Search and rescue system in Poland
EN
On the 25th of January 2018, the Civil and Military Aeronautical Rescue Coordination Centre (ARCC) commenced operations in the Polish Air Navigation Services Agency (PANSA). PANSA significantly increased its contribution in the domain of coordination of search and rescue activities in ASAR service in the Polish area of responsibility. Before this date, all tasks of ARCC Centre were conducted mainly by the Armed Forces of the Republic of Poland, which performed the coordination function in ASAR (Aeronautical Search and Rescue) service. The bodies responsible were the Aeronautical Search and Rescue Centre located in the Air Operations Centre – Air Component Headquarter in Warsaw and the sub-centre in Gdynia, part of the Naval Operations Centre of Naval Component Headquarter. According to international commitments resulting mainly from the Convention on International Civil Aviation signed on 7th of December 1944 in Chicago and ratified by Poland together with Annex 12 “Search And Rescue”, Poland committed to establishing aeronautical search and rescue service called ASAR within the Polish region to assure its operation. ASAR service is the only service in Poland for rescue purposes and is designated for the search and rescue of aircraft in distress, provision of help for aircraft crews and passengers and other victims of aeronautical accidents (regardless of the nationality of the aircraft and persons). ASAR service tasks include search of the designated area to locate aircraft and victims of aeronautical accidents, determine their status and commence rescue actions at the location using dedicated forces and measures as well as forces and measures of other systems, mainly from the State Medical Rescue and the National Firefighting and Rescue System and the Maritime Search and Rescue Service. ASAR services consists of: commanding element – Civil- Military Aeronautical Rescue and Coordination Centre, executive elements – Aeronautical Search and Rescue Teams (LZPR), and supporting elements – alerting points (air traffic services units operating in the framework of alerting service).
8
Content available Ratownictwo w wypadkach drogowych i kolejowych
PL
Ratownikiem może być każdy z nas. Często nie wynika to z naszych chęci, ale okoliczności, w których się znaleźliśmy (np. uczestnicząc w wypadkach komunikacyjnych) oraz zobowiązań prawnych i moralnych nakazujących udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych definicji z zakresu ratownictwa oraz dokonanie typologii ratowników pod względem ich kompetencji ratowniczych oraz okoliczności niesienia pomocy.
EN
Every one of us can be a lifeguard. Often this does not result from our willingness, but the circumstances in which we found ourselves (eg by participating in transport accidents) as well as legal and morał obligations that require assistance to the injured person. The aim of the article is to present basie definitions in the field of rescue and make a typology of rescuers in terms of their rescue competences and the circumstances of providing help.
9
Content available Systemic approach to civil protection in Poland
EN
Introduction: In Poland, the security of the State and its citizens is the responsibility of the national security system. One if its major parts is civil protection (public security). The framework used to ensure civil security is the civil protection system, with life-saving as its primary concern. Aim: The primary goal of this study was to identify the civil protection system within the domain of Poland’s national security, to describe its mission and range of responsibilities, and to suggest what should be changed. The main research problem, as addressed by this study, was expressed as the following questions: What function does the civil protection system currently serve within Poland’s national security? What are its core focus and responsibilities, and what are its development needs and priorities? Results: For this study, it was assumed that the core focus of civil protection were actions designed to reduce any possible risks to human life or health (prevention and counter measures), and once such risks materialise, to provide efficient response to ensure effective security. In a broader sense, civil protection within national security can be considered as a set of nationwide measures intended to ensure the safety of all citizens, property and the environment. In view of the above, civil protection can be understood as the set of measures implemented by government and local-government administration, plus any security-related capabilities and measures (national resources), allocated or set up to prevent, prepare for or respond to any security risks, or to restore any victim population to normal functioning. It was assumed that a civil protection system is an internally coordinated system of capabilities, measures and resources designed to prevent any risks to civil security, and to provide expeditious response to situations that might put citizens’ lives or health at risk. Today, this system is significantly fragmented, and civil protection is often intermingled with such areas as crisis management, public security, safe and secure public environment, and national defence. An effective civil protection system should be an interdisciplinary and well-integrated system capable of responding to any current and expected civil security challenges and threats across various national circumstances.
PL
Wprowadzenie: W Polsce za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli odpowiedzialny jest system bezpieczeństwa narodowego. W jego strukturze możemy wyróżnić bardzo istotny element, jakim jest ochrona ludności (bezpieczeństwo powszechne). Organizacyjną postacią zapewnienia bezpieczeństwa ludności jest system ochrony ludności, a jego wiodącą dziedziną – ratownictwo. Cel: Zasadniczy cel badań prezentowanych w artykule zawierał się w identyfikacji systemu ochrony ludności w obszarze bezpieczeństwa narodowego RP, przedstawieniu jego misji i zakresu działań oraz określeniu pożądanych kierunków zmian. Główny problem badawczy wyrażono w postaci pytań: Jaką funkcję spełnia obecnie system ochrony ludności w bezpieczeństwie narodowym Polski? Co stanowi jego przedmiot działań oraz jakie istnieją potrzeby i priorytety rozwoju? Wyniki: W rozważaniach przyjęto założenie, że istotą ochrony ludności jest działalność mająca na celu obniżanie ryzyka zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka (profilaktyka i prewencja), a w przypadku ich wystąpienia sprawne reagowanie, które powinno objawiać się skuteczną ochroną. W ujęciu szerokim ochronę ludności w bezpieczeństwie narodowym można traktować jako zespół przedsięwzięć państwa, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, mienia i środowiska. Wobec tego ochronę ludności możemy interpretować jako zestaw działań administracji rządowej i samorządowej oraz działalność sił i środków (zasobów państwa) w zakresie bezpieczeństwa, wykonywanych z zamiarem zapobiegania, przygotowania, reagowania i odtworzeniu równowagi funkcjonowania poszkodowanej ludności. Przyjęto, że system ochrony ludności to skoordynowany wewnętrznie układ wydzielanych przez państwo sił i środków oraz zasobów ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ludności, a także sprawnym reagowaniu na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu obywateli. Współcześnie ów system jest bardzo rozproszony i często problematyka ochrony ludności przeplata się z zagadnieniami z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa społecznego i obronności państwa. Można przyjąć, że poprawnie funkcjonujący system ochrony ludności powinien mieć charakter interdyscyplinarny, zintegrowany, a także być zdolny do odpowiedzi na aktualne oraz prognozowane wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa ludności w różnych stanach funkcjonowania państwa.
10
Content available remote Działania ratownicze na drogach krajowych
PL
Celem artykułu jest prezentacja zadań oraz działań technicznych, organizacyjnych i prewencyjnych zarządcy dróg krajowych, podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu w ramach działań ratowniczych na drogach administrowanych przez GDDKiA na przykładzie Oddziału we Wrocławiu. Przedstawiono podstawowe zadania służb i podmiotów, które działają podczas zdarzeń drogowych na drogach krajowych, czyli jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji oraz zarządcy dróg krajowych i jego służb liniowych. Opisano zasady współpracy między nimi w zakresie reagowania na zdarzenia drogowe, utrzymania przejezdności i współdziałania przy usuwaniu skutków zdarzeń drogowych. Przybliżono wypracowane porozumienia oraz działania organizacyjne i prewencyjne na rzecz zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego.
EN
The purpose of the paper is to present tasks and technical and organizational activities, and preventive management of national roads, undertaken to improve traffic safety as part of rescue actions on roads administered by Directorate of National Roads and Motorways on the example of the Wrocław Branch. The basic tasks of services and entities which operate during road events on national roads, i. e. units of the National Rescue and Firefighting System, National Medical Rescue, Police, National Roads Manager and his linear services, were presented. The principles of cooperation between them in the field of reaction to road incidents, maintenance of traffic flow and cooperation in removing the consequences of road incidents were described. The agreements reached as well as organizational and preventive actions for increasing road traffic safety were approximated.
11
Content available System ochrony ludności i ratownictwa
PL
Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie swoim obywatelom bezpieczeństwa na jak najwyższym, zarówno względem efektywności, jak i skuteczności, poziomie. Dzieje się to przez utrzymanie należytej ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed zagrożeniami wywoływanymi katastrofami naturalnymi i katastrofami technicznymi, które są generowane zmianami cywilizacyjnymi. W artykule przedstawiono system ochrony ludności i ratownictwa w Polsce na podstawie funkcjonujących rozwiązań formalno-prawnych oraz zwrócono uwagę na niektóre kwestie dotyczące kierunku reformy tego systemu z uwzględnieniem Obrony Cywilnej jako systemu ochrony ludności i ratownictwa w czasie stanu wojennego i w czasie wojny.
EN
One of the crucial tasks of the state is to ensure its citizens the most effective, efficient and the highest level of safety of life, health and property connected with the hazards caused by the natural and technical disasters generated by the civilization changes. The article describes the systems of civil protection and rescue, operating in Poland on the basis of the legal solutions. The paper also pays attention to some issues connected with the reform of the system considering the Civil Defense as the civil protection and the rescue system operating both during the Marshal law and the war.
PL
W artykule przeanalizowano rolę Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego pod kątem zadaniowo-zasobowym. Opisano ogólne uwarunkowania ochrony ludności w Polsce. Przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP. Przypisano realizowane zadania jednostek OSP do konkretnych etapów ochrony ludności. Przedstawiono kategorie zasobów, jakimi dysponują OSP z terenu powiatu tomaszowskiego. Podkreślono, iż w odniesieniu do posiadanych sił i środków, jednostki OSP należy uwzględniać na różnych etapach realizacji zadań z zakresu ochrony ludności czy też zarządzania kryzysowego. W konsekwencji sformułowano ogólne wnioski wykorzystania jednostek OSP w ochronie ludności powiatu tomaszowskiego oddające charakter przeprowadzonej analizy.
EN
The article analyzes the role of the Voluntary Fire Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county in terms of task and resources. The general determinants of civil protection in Poland have been described. The legal foundations for the functioning of the Voluntary Fire Brigades are presented. The tasks of the Voluntary Fire Brigades were assigned to specific stages of civil protection. The categories of resources available to Voluntary Fire Brigades from the area of the Tomaszów county are presented. It has been emphasized that in relation to the forces and resources possessed, units of the Voluntary Fire Brigades should be considered at various stages of the implementation of tasks in the field of civil protection or crisis management. As a result, general conclusions were drawn about the use of the Voluntary Fire Brigades in the protection of the population of the Tomaszów county reflecting the nature of the conducted analysis.
EN
The article examines the legal and institutional functioning of the aeronautical search and rescue services (ASAR services) in Poland, also in view of their cooperation with civil and military authorities. This study also looks at the international and national legal regulations relating to ASAR services. The work contains a presentation of the most important legal acts underpinning the organisation and functioning of the ASAR services in Poland, as well as the tasks of the civil/military aeronautical rescue coordination centre and the civil and military authorities responsible for establishment and operation of ASAR services. The characteristics of the relevant entities forming part of the ASAR services have been outlined, as have other relevant legal instruments and operational documents that are essential for the functioning of the aeronautical search and rescue services in Poland.
PL
Najważniejszą kwestią dotyczącą udzielania pierwszej pomocy jest, poza oczywistą umiejętnością wdrożenia właściwych działań, przełamanie bariery strachu. To strach w większości przypadków powoduje, że świadkowie zdarzeń nie podejmują działań wobec osób wymagających udzielenia pierwszej pomocy. Tymczasem każda kampania czy materiały promocyjne są pełne haseł dotyczących najważniejszych pierwszych minut i znaczenia świadków oraz ich działania dla późniejszej przeżywalności poszkodowanych.
PL
Artykuł stanowi ostatnią części cyklu tekstów opublikowanych w „Wiadomościach Górniczych”. Przedstawiono w nim wyniki badań przeprowadzonych w komorze ćwiczeń na terenie OSRG w Bytomiu podczas wykonywania ćwiczeń na „drabinie bez końca”. Opisano też spostrzeżenia i podsumowanie odnoszące się do wszystkich urządzeń, na których były wykonywane ćwiczenia.
EN
The article presents results of research carried out on a group of mine rescuers. The results are tabulated according to age groups and the order of exercising on an "endless ladder". The analysis of the results took into account the initial value, the final value and the differences in heart rate during measurements. In the case of rescuers from the age group up to 30 years, the minimum difference in heart rate after exercising on the "endless ladder" was 10 beats per minute and the maximum was 80 beats per minute. However, in the case of rescuers from the age group 31-40 years, one rescuer showed a decrease in the heart rate from 120 to 110 beats per minute. The rescuer performed the exercise on the "endless ladder" as the third exercise. The maximum difference in this age group was 80 beats per minute. In turn, in most cases, rescuers over 40 years old achieved a significant increase in the final value. The test results confirm that the suggested order of exercises on five devices (hammer, ergometer, endless ladder, stationary bike and treadmill – Fig. 2) is fully justified and there is no need to change it.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań ilościowych oraz analizy treści dotyczących obecności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w mediach społecznościowych na przykładzie serwisu Facebook. Rozwój mediów (platform) społecznościowych w ogólnoświatowej sieci Internet sprawił, że są one uznawane za narzędzie powszechnie wykorzystywane przez różnego typu organizacje prywatne, administrację publiczną oraz służby. Używanie tego medium daje duże możliwości w procesie przekazywania bieżących informacji, sprawnego komunikowania się ze społecznością lokalną, budowania pozytywnych relacji i kreowania wizerunku organizacji. Media społecznościowe (social media) są także wykorzystywane przez administrację rządową oraz służby ratownicze wielu krajów w czasie każdej z czterech faz zarządzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa). Projekt i metody: W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu istniejącej literatury prezentującej możliwości wykorzystania platform społecznościowych, zalety i wady korzystania mediów społecznościowych, a także klasyfikację oraz przykłady zastosowania tego typu narzędzi w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. W drugiej części przeanalizowano profile komend powiatowych (KP), miejskich (KM) i komend wojewódzkich (KW) Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Zebrane dane empiryczne zagregowano, poddano analizie statystycznej, a następnie przedstawiono w formie tabelarycznej i wykresowej. Wyniki: W artykule wskazano, że na najbardziej popularnej wśród polskich internautów platformie Facebook aktywne konta ma jedynie 20% KP i komend miejskich PSP oraz 31% KW PSP. Dodatkowo przeanalizowano popularność poszczególnych profili, regularność aktualizacji, kompletność danych kontaktowych i teleadresowych oraz treści publikowane przez badane podmioty. Wnioski: Jednostki organizacyjne PSP jedynie w części wykorzystują potencjał, jaki mogą dać media społecznościowe. Należy dążyć do tego, by jednostki te zwiększyły swoje zaangażowanie na platformach społecznościowych, gdyż – jak pokazała dotychczasowa praktyka – ich wykorzystanie w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego niejednokrotnie przyniosło pozytywny rezultat. Liczba „polubień” poszczególnych profili na Facebooku powinna być sukcesywnie zwiększana, aby w sytuacji zagrożenia można było w pełni wykorzystać potencjał tego medium.
EN
Aim: The aim of the article is to present the results of quantitative research, as well as to analyse the activity of organisational units of the State Fire Service in social media on the example of Facebook. The development of social media (platforms) on the Internet has caused them to be regarded as a tool commonly used by various types of private organisations and public administration bodies, as well as the fire service. The use of this medium offers many opportunities as regards sharing latest news and efficiently communicating with the local community, as well as building positive relationships and developing the organisations’ image. Social media are also used by the government administration as well as the emergency services of many countries in the crisis response process, during each of the four phases of crisis management (prevention, preparation, response, reconstruction). Methods: The first part of the article reviews the literature on the uses of social media platforms, their advantages and disadvantages, and the classification and examples of the use of such tools at the respective stages of crisis management. In the second part, the profiles of district (poviat), municipal and regional headquarters of the State Fire Service are analysed. The collected empirical data were aggregated, subjected to statistical analysis, and then presented in a tabular and graphical form. Results: The article points out that active accounts on Facebook, the most popular platform among Polish Internet users, are run by only 20% of district/ municipal headquarters and 31% of regional headquarters of the State Fire Service. In addition, the popularity of individual profiles, the regularity of updates, the completeness of contact and address details as well as content published by the surveyed entities were analysed. Conclusions: The organisational units of the State Fire Service only partly use the potential offered by social media. An effort should be made to increase our involvement with social media platforms because, as of date, their use in individual phases of crisis management has often brought about positive results. The number of ”likes” of individual profiles on the Facebook platform should be gradually increased, so that in the event of a threat, the potential of this medium can be fully exploited.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu EvaCopNet oraz wyników badań dotyczących zastosowanych rozwiązań automatycznego pomiaru podstawowych parametrów życiowych, transmisji otrzymanych pomiarów do jednostki obliczeniowej analizującej je pod kątem poziomu zagrożenia życia i wspomagania procesu ustalania kolejności ewakuacji medycznej. Wprowadzenie: W przypadku zdarzeń masowych, w których liczba poszkodowanych przekracza możliwości ratownicze jednostek udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy, włączenie w proces ewakuacji i ratowania poszkodowanych urządzenia monitorującego (znakującego) funkcje życiowe i przesyłającego informacje w trybie on-line bezpośrednio lub za pośrednictwem bezzałogowego statku powietrznego (unmanned aerial vehicle – UAV) do stanowiska dowodzenia zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno tych osób, jak i ratowników. W wielu krajach są tworzone i rozwijane systemy ewakuacji medycznej w trybie nagłego zagrożenia życia wszystkich osób poszkodowanych w zdarzeniu. Prezentowany system przeznaczony jest do wspierania procesu ewakuacji i ratowania poszkodowanych. Obejmuje on następujące obszary rozwiązań technicznych: mikromoduł oznakowania poszkodowanego FT (FlagTag), moduł radiowy i organizacji sieci Mesh z wykorzystaniem UAV, moduł lokalizacji poszkodowanych QFind oraz programowy moduł integratora danych. Autorzy opisali funkcje i kierunek rozwoju mikromodułu oznakowania poszkodowanego FT. Wnioski: Analiza zdarzeń, w których można wykorzystać system EvaCopNet, oraz przeprowadzone badania poligonowe potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań z zakładaną funkcjonalnością systemu, a także uwidoczniły jego duży potencjał aplikacyjny. Opracowane rozwiązania i składowe systemu EvaCopNet zaprojektowane są tak, żeby można je było rozwijać wraz z postępem technicznym i technologicznym oraz zwiększającą się wiedzą o występujących lub mogących wystąpić zdarzeniach masowych. Znaczenie dla praktyki: System EvaCopNet jest unikatowym rozwiązaniem technologicznym, na podstawie którego można opracować w pełni funkcjonalny system ewakuacji i ratowania z elementami monitorowania poszkodowanych podczas katastrof lub klęsk żywiołowych. Wykorzystanie systemu w realnych działaniach ratowniczych pozwoli na zmniejszenie liczby ratowników bezpośrednio zaangażowanych w obserwację poszkodowanych i w nadzór nad nimi, a kierującemu działaniem ratowniczym umożliwi skierowanie dodatkowych ratowników do bezpośrednich działań w strefie zagrożenia. System przeznaczony jest dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
EN
Aim: The purpose of this article is to present the concept of the EvaCopNet system and the results of research on the applied solutions for the automatic measurement of basic vital signs, transmission of received measurements to the calculating unit which analyses the level of threat to life and supports the process of determining the order of medical evacuation. Introduction: In the case of mass events, where the number of victims exceeds the emergency rescue potential of qualified assistance units, increasing the sense of security for both the injured and the rescuers is possible through a monitoring device (marking) vital signs of the victim and sending information on-line directly or via the UAV to the command post included in the evacuation and rescue process. In many countries, systems of medical emergency evacuation of all people injured in an event are being created and developed. The presented system is designed to support the process of evacuation and rescue of the injured. It includes the following technical solutions: a micromodule marking FT (FlagTag), a radio and organisation module for the Mesh network using unmanned aerial vehicles and a Q-Find victim location module, as well as a software integrator module. The authors described the functions and direction of development of the micromodule marking the injured – FT. Conclusions: An analysis of events in which the EvaCopNet system can be used as well as the conducted field tests confirm the validity of the systems’ functionality and of the adopted solutions, and also demonstrate its great application potential. The developed solutions and components of the EvaCopNet system are designed in such a way that it can be developed along with technical and technological progress as well as knowledge of mass events that may occur. Implications for the practice: The EvaCopNet system is a unique technological solution, on the basis of which a fully functional evacuation and rescue system can be developed with elements of monitoring of injured people during disasters or natural disasters. The use of the system in real rescue operations will make it possible to decrease the number of the rescuers directly involved in observation of and supervision over the injured; on the other hand, the rescue operation supervisor will be able to direct additional forces to proximate actions in the danger zone. The system is dedicated to entities of the National Firefighting and Rescue System – State Fire Service and the Volunteer Fire Service.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie możliwości platform bezzałogowych oraz rozwiązań w nich stosowanych, które można wykorzystać w służbach mundurowych. Określono także rodzaje czujników, które są wykorzystywanew platformach bezzałogowych oraz ich przydatność dla różnych służb. Wprowadzenie: Współcześnie coraz częściej mamy do czynienia z konstrukcjami pojazdów bezzałogowych, zarówno amatorskich jak i profesjonalnych. Wykorzystywane są one głównie w mediach oraz amatorsko – do realizacji filmów i wykonywania zdjęć. Pomimo znacznego rozpowszechnienia platform bezzałogowych rzadko stanowią wyposażenie służb mundurowych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania pojazdów bezzałogowych na przykład do: • obserwacji terenu, • zliczania i wykrywania osób i zwierząt, • badania jakości środowiska, • transportu niewielkich ładunków, • ochrony zdrowia i życia ratowników, • monitorowanie i obserwacja elementów konstrukcyjnych • wykrywania zagrożeń związanych z np. drapieżnikami. Wskazano potencjalne zalety rozwiązań, (np. zmniejszenie kosztów operacyjnych, poprawę bezpieczeństwa ratowników, skrócenie czasu rozpoczęcia udzielenia pomocy. Dodatkowo określono rodzaje czujników wykorzystywanych w platformach bezzałogowych oraz ich przydatność dla różnych służb. Wnioski: Obecnie na świecie istnieje wiele różnych konstrukcji platform bezzałogowych, których można użyć dla ochrony ludzkiego zdrowia i mienia. Aktualnie w Polsce pojazdy bezzałogowe są wykorzystywane przez służby mundurowe w nieznacznym stopniu poza wojskiem i Strażą Graniczną). Może wynikać to z niedoborów kadrowych (mała liczba operatorów), braku odpowiedniej autonomiczności pojazdów, braków sprzętowych lub braku odpowiedniego przeszkolenia u operatorów. Należy się jednak spodziewać, że w dobie miniaturyzacji czujników i komponentów, możliwości oferowane przez statki bezzałogowe będą coraz większe, a konstrukcje tego typu coraz częściej wykorzystywane w różnych służbach. Najprawdopodobniej jako pierwsze będą wprowadzane bezzałogowe pojazdy latające, obecnie najbardziej rozpowszechnione. U podstaw ich popularności leży zapewne znaczne zautomatyzowanie, pozwalając na bardzo dokładny podgląd sytuacji, przy jednoczesnym użyciu innych funkcji, takich jak. monitorowanie zagrożeń chemicznych rozpylonych w powietrzu. Niewątpliwie wartością dodaną wpływającą na coraz powszechniejsze użycie bezzałogowych pojazdów jest możliwość podjęcia działań szybciej niż w przypadku akcji z wykorzystaniem ratowników (np. poprzez dostarczenie w okolicę topiącej się osoby koła ratunkowego lub tratwy). Takie zastosowanie urządzenia na pewno zwiększałoby szanse na powodzenie akcji ratowniczej.
EN
Aim: The purpose of this article is to present the possibilities and solutions of using unmanned vehicles (UV) in uniformed services. The authors presented various solutions used across the world, discussing their potential use depending on their operating environment. Nowadays, designing unmanned vehicles, both amateur and professional, is becoming increasingly popular. They are used mainly in amateur media applications, for video shooting and photography. Despite the widespread use of unmanned vehicles, they are rarely employed by uniformed services. This article presents various possibilities of using unmanned vehicles, for example: • observation of the area, • counting and detecting people and animals, • environmental quality testing, • transport of small loads, • protection of the health and life of rescuers, • Monitoring of construction elements, • detection of threats related to e.g. predators, pointing to the potential advantages of various solutions, such as reducing costs, improving the safety of rescuers or reducing the time to intervention. In addition, the types of sensors used in unmanned vehicles and their suitability for various services were identified. Globally, there is a great diversity of designs of unmanned vehicles with potential applications in protecting human health and property. Currently in Poland, the adoption of unmanned vehicles in the uniformed services is rather limited (with the exception of the Armed Forces and the Border Guard). This situation may result from staff shortages, inadequate vehicle autonomy, equipment shortages or the unavailability of appropriate operator training. It should be expected, however, in the era of sensor and component miniaturisation, that the possibilities offered by unmanned vehicles will be increasing, and various designs will find more and more applications in various services. Most likely, the first to be introduced will be unmanned aerial vehicles, because they are already the most widespread. Largely automated, they can be used to obtain a very accurate view of the situation and provide other functions, such as monitoring chemical threats sprayed into the air. Undoubtedly, the added value leading to the increasingly common use of unmanned vehicles is their ability to react more quickly than human rescuers (e.g. by providing a lifebuoy or a raft to a drowning person). Such use of unmanned vehicles would certainly boost the chances of survival of the person being rescued while helping the rescuer to provide effective assistance.
19
Content available Jakie są granice kwalifikowanej pierwszej pomocy?
PL
Cel: Obowiązujące zasady dotyczące udzielania pomocy poszkodowanym skłoniły autorów artykułu do postawienia tezy o konieczności rozszerzenia zakresu czynności ratowniczych wykonywanych przez ratowników, a więc osoby, które ukończyły kurs kwalifikowanej pomocy (KPP). Jest to o tyle istotne, że stale przybywa sytuacji, w której pomoc jest udzielana przez osoby niemające wykształcenia medycznego. Wprowadzenie: Przeanalizowawszy aktualne piśmiennictwo, akty prawne i procedury, autorzy dostrzegli w nich niekonsekwencje. W niektórych przypadkach dopuszczono szerszy zakres pomocy realizowanej przez laików tzw. pierwszej pomocy niż pomocy udzielanej przez szkolonych na kursach KPP ratowników. W opinii autorów potrzebne jest uporządkowania tej sytuacji. Wyniki: W Wytycznych resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji po raz pierwszy znalazł się rozdział dotyczący pierwszej pomocy. Przedstawione w nim zagadnienia zostały oparte na badaniach naukowych, a więc zaproponowane postępowanie jest bardzo wiarygodne. Badania w tym obszarze nie są łatwe i mogą być obarczone pewnym błędem, jednak wynikające z nich informacje nie mogą pozostać poza obszarem KPP. W zakresie pierwszej pomocy znalazły się zalecenia dotyczące stosowania opatrunków hemostatycznych oraz podawania aspiryny, adrenaliny i innych leków. W obszarze kwalifikowanej pierwszej pomocy nie ma procedur obejmujących takie działanie. Takie zalecenia w pierwszej pomocy były proponowane kilkanaście lat temu, ale dopiero teraz znalazły się w oficjalnych wytycznych dotyczących przede wszystkim resuscytacji na różnych poziomach kwalifikacji. Wytyczne z zakresu resuscytacji coraz obszerniej omawiają kwestię postępowania z poszkodowanymi, u których może dojść do zatrzymania krążenia w tzw. sytuacjach szczególnych (urazy, zatrucia, tonięcie i wiele innych). Dla przykładu w przypadku np. wstrząsu anafilaktycznego osoba działająca w ramach pierwszej pomocy może bardziej wykorzystać współcześnie dostępne środki niż ratownik działający w ramach KPP. Obecnie dla większości ratowników nie jest oczywiste, że mają wykonać iniekcję leku, który ma pacjent. Znaczenie dla praktyki: Konieczne są zmiany w programach kursów KPP. Ratownicy po takich kursach działają dziś w licznych instytucjach związanych z ratownictwem, takich jak: straże pożarne, ochotnicze pogotowia ratunkowe, Wojsko Polskie, Policja oraz instytucje oparte na wolontariacie medycznym. W celu usunięcia niespójności pomiędzy pierwszą pomocą a kwalifikowaną pierwszą pomocą konieczne jest dokonanie zmian w odpowiednich zapisach prawnych i procedurach ratowniczych dotyczących KPP, zakresu posiadanego sprzętu, co będzie kolejnym krokiem do zwiększenia umiejętności i skuteczność ratowników KPP.
EN
Aim: The applicable rules related to providing assistance to the injured person led the authors to a conclusion that indicated a need to extend the range of rescue operations performed by rescuers who have completed a course in advanced first aid (Polish: kwalifikowana pierwsza pomoc, KPP). This is crucial because there is a growing number of situations in which help is provided by people who do not have proper medical education. In authors’ opinion there is a need to set situation in order.Introduction: Having analysed the current literature, legal acts, and procedures, the authors have noticed inconsistencies in these documents. In some cases, a wider range of aid provided by laymen – the so-called ‘first aid’ – is allowed, rather than the help provided by trained rescuers. Results: The 2015 CPR Guidelines was the first document to feature a section on first aid. The issues presented in that section had been based on scientific research, so the proposed procedure is very reliable. Research in this area is not easy and may be subject to some errors; however, the information resulting from this research cannot remain outside the area of KPP. In the area of first aid, recommendations were offered on the use of haemostatic dressings, and the administration of aspirin, adrenaline and other medicines. In the area of advanced first aid, there are no procedures for such actions. Such first aid recommendations were proposed over a decade ago, but it was only recently that they have appeared in official guidelines devoted primarily to resuscitation at various levels of qualification. Resuscitation guidelines are increasingly seen to discuss the treatment of victims at risk of cardiac arrest in so-called ‘special situations’ (injuries, poisoning, drowning and many others). How to prevent such situations and how to perform a proper first aid procedure? For example, in the case of anaphylactic shock, a first aid rescuer may make a broader use of the currently available resources than in the procedure applicable to KPP rescuers. Nowadays, the need to inject a medicine (possessed by the patient) is not so obvious for the majority of rescuers. Practical meaning: Changes in the programmes of KPP courses are necessary. Nowadays, rescuers at this level of training work in many institutions associated with rescue services such as fire brigades, Volunteer Ambulance Service, Polish Army, Police and other institutions based on medical volunteering. This situation requires a change in the relevant legal acts and rescue procedures regarding the KPP and the scope of the equipment owned, which will be the next step in improving the skills and effectiveness of KPP rescuers.
PL
Cel: Autorzy artykułu, uczestnicy akcji Ciężkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (HUSAR Poland) po trzęsieniu ziemi w Nepalu w 2015 r. na podstawie prezentowanego studium przypadku dokonali próby przybliżenia czytelnikom specyfiki działań komponentu medycznego tej specjalistycznej formacji. Wprowadzenie: We wstępie wyliczono główne jednostki organizacyjne PSP, z których pochodzą ratownicy Grupy, doprecyzowano okoliczności jej formalnego utworzenia, w tym powołanie pierwszego Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. specjalizacji poszukiwawczo-ratowniczej. Następnie opisano rolę ustandaryzowanych zasad poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz przedstawiono dotychczasowe międzynarodowe akcje po trzęsieniach ziemi, w których brali udział polscy strażacy. Następnie, po wyjaśnieniu mandatu prawnego Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG) oraz roli jej wytycznych w określaniu minimalnych międzynarodowych standardów, autorzy doprecyzowali skład wszystkich komponentów HUSAR Poland. Celem badań było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące optymalnego sposobu wykorzystania potencjału komponentu medycznego HUSAR Poland podczas zagranicznych akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Metody: Materiał badawczy stanowiły międzynarodowe i krajowe dokumenty normatywne regulujące zasady funkcjonowania HUSAR Poland i określające minimalne standardy dla grup poszukiwawczo-ratowniczych i zagranicznych zespołów medycznych. Wykorzystano analizę akcji HUSAR Poland w Nepalu w 2015 r. oraz wnioski z akcji na Haiti w 2010 r. Główną metodą badawczą była analiza dokumentów oraz statystyk. W tekście przekrojowo przedstawiono zadania komponentu medycznego USAR Poland w różnych fazach tzw. „cyklu misji” i używane w praktyce dokumenty. Szczególną uwagę, zgodnie z tytułem artykułu, poświęcono ukazaniu zadań medycznych zrealizowanych podczas akcji w Nepalu. Autorzy nie tylko przedstawili przykładowe statystyki z działań komponentu medycznego Grupy w Nepalu, ale odnieśli się też do zakresu analogicznych działań z akcji na Haiti w 2010 r. Podsumowanie: W podsumowaniu i wnioskach autorzy podjęli się próby wskazania najefektywniejszego wykorzystania komponentu medycznego HUSAR Poland w działaniach międzynarodowych, tuż po zakończeniu fazy poszukiwawczo-ratowniczej związanej z wydobywaniem poszkodowanych spod gruzów (tzw. koncepcja działania poza gruzami), tak aby jego możliwości były wykorzystane optymalnie i w pełni komplementarnie do oczekiwań społeczności poszkodowanej oraz zarządzających katastrofą instytucji. Sformułowano wnioski, zgodnie z którymi sugerowaną rolą mogłaby być realizacja zadań zbieżnych do przewidzianych wg Światowej Organizacji Zdrowia dla zagranicznego zespołu medycznego typu pierwszego „Foreign Medical Team type 1”.
EN
Purpose: Based on a case study, the authors, members of a heavy urban search and rescue unit (HUSAR Poland) of the State Fire Service (SFS), who participated in relief operations in the aftermath of the 2015 Nepal earthquake, try to describe the roles of medical teams within this specialist organisation. Introduction: The article starts by enumerating the key organisational bodies of the State Fire Service where the Unit’s members normally work, and proceeds to outline the history of its formal establishment, including the appointment of the first SFS Chief Commander Team for Search & Rescue. Then it describes the role of the uniform search and rescue procedures within the State Rescue and Fire-Fighting System, and presents previous international operations following earthquakes, in which Polish firefighters participated. Finally, the paper explains the legal basis for the International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) and the importance of its guidelines for specifying minimum international standards, and lists all the components of HUSAR Poland. The purpose of this paper was to address the question concerning the best way to utilise the potential of HUSAR Poland’s medical component during foreign search & rescue operations. Methods: Research material comprised international and domestic standards which govern the functioning of HUSAR Poland and which define the minimum standards for search and rescue groups and foreign medical teams. The paper analyses HUSAR Poland’s involvement in the 2015 Nepal operation, and conclusions drawn from the 2010 Haiti operation. Its primary research method was the analysis of documents and statistical data. The article provides an overview of USAR Poland’s medical team at different phases of the Response Cycle, and documents used in practice. As shown in the title, special attention was given to describing medical roles and responsibilities fulfilled during the Nepal operation. The authors not only present some statistical examples for the Unit’s medical team involvement in Nepal, but also refer to some similar activities carried out during the 2010 Haiti operation. Summary: In the Summary and conclusions section, the authors tried to identify the most effective ways of utilising HUSAR Poland’s medical component in international operations, immediately after the search & rescue phase involving the recovery of victims from the rubble (known as beyond the rubble) is completed, so that its potential can be used in full to meet the expectations of the affected communities and the local emergency services. These conclusions suggest that a possible role could be to serve the functions similar to those defined by the World Health Organisation for Foreign Medical Teams Type 1.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.