Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway track
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The paper presents a method of comparing the geometrical condition of railway tracks at different times, in different places and with interdependent phenomena. This method involves treating the most important railway track properties as independent diagnostic variables and expressing each of them on a centile scale assumed as the basis for comparisons. The dependent variable is the geometric interval. In this way, it is possible to significantly enrich the description of the railway track condition on sections of railway lines on which changes in their state require a more detailed analysis, especially in terms of repair planning. Such sections are tracks on long bridges and sections on which new solution are tested. Selected track characteristic are obtained using diagnostics known in operation practice. The application of the method should facilitate planning of railway track repairs on bridges and comparison of results of experiments carried out on different test sections.
PL
Artykuł przedstawia metodę porównywania geometrycznego stanu nawierzchni kolejowej w różnym czasie, w różnych miejscach z uwzględnieniem zjawisk współzależnych. Metoda ta polega na traktowaniu najważniejszych cech nawierzchni jako niezależne zmienne diagnostyczne i na wyrażaniu każdej z nich w skali centylowej przyjętej jako baza porównań. Zmienną zależną zaś jest interwał geometryczny. W ten sposób można znacznie wzbogacić opis stanu nawierzchni na odcinkach linii kolejowych, na których zmiany tego stanu wymagają dokładniejszej analizy, szczególnie pod kątem planowania napraw. Odcinkami takimi są tory na długich mostach oraz odcinki, na których prowadzi się badania nowych rozwiązań. Wybrane cechy nawierzchni uzyskuje się stosując diagnostykę znaną w praktyce eksploatacyjnej. Zastosowanie metody powinno ułatwić planowanie napraw nawierzchni na mostach oraz umożliwić porównanie wyników eksperymentów prowadzonych na różnych odcinkach doświadczalnych.
PL
Linia kolejowa znajdująca się na trasie szlaku dla pieszych czy rowerzystów to przeszkoda, która uniemożliwia lub znacząco utrudnia możliwość kontynuowania podróży. Istnieją rozwiązania, które pozwalają szybko i skutecznie rozwiązać ten problem bez potrzeby zamykania linii kolejowej. Tak było w Parczewie, gdzie bezwykopowo zainstalowano przepust z rur GRP o średnicy 3600 mm.
3
Content available remote Rail Baltica : międzynarodowy korytarz kolejowy
PL
Historia szlaku kolejowego, który połączy Berlin i Warszawę z państwami bałtyckimi i pośrednio z Helsinkami sięga 2005 r., kiedy rozpoczęły się prace nad studium wykonalności. Budowa rozpoczęła się w 2010 r., a pierwszy odcinek oddano do użytku na Litwie w 2015 r.
EN
In the paper, the issue of determining the horizontal curvature of the railway track axis was discussed to define unknown geometric characteristics of the measured route (location of straight and arched sections, circular arc radii, transition curve lengths, etc.). This problem has not been solved yet, and so far geometrical characteristics have been identified by approximate methods (e.g. horizontal arrow chart). Operating the angles of tangent to the geometrical layout (resulting from the very definition of curvature) seems very difficult in a real railway track reproduced on the basis of measurements. Therefore, a new concept has emerged to determine the curvature of the track not with the use of tangent but corresponding chords. In this way, the idea of curvature determination using the method of changing the slope angles of the moving chord was developed. Verification of the proposed method, carried out on a clearly defined basic geometric system of tracks, showed a sufficient compliance of the obtained curvature charts with the charts of the corresponding geometric solution. In order to use this method, one must know the coordinates of the points of a given section of the route in the Cartesian system.
PL
W pracy podjęto kwestię wyznaczania krzywizny poziomej osi toru kolejowego w celu określenia nieznanych charakterystyk geometrycznych pomierzonej trasy (położenia odcinków prostych i łukowych, promieni łuków kołowych, długości krzywych przejściowych i in.). Problem ten nie został dotąd rozwiązany, a określanie charakterystyk geometrycznych odbywa się metodami przybliżonymi (np. z wykorzystaniem wykresu strzałek poziomych). Ponieważ wynikające z definicji krzywizny operowanie kątami nachylenia stycznej do układu geometrycznego jest w rzeczywistym, odtworzonym na drodze pomiarów torze kolejowym bardzo utrudnione, pojawiła się nowa koncepcja, żeby przy wyznaczaniu krzywizny toru nie operować stycznymi lecz odpowiadającymi cięciwami. W ten sposób powstała idea wyznaczania krzywizny metodą zmiany kątów nachylenia ruchomej cięciwy pomiarowej. Weryfikacja zaproponowanej metody, przeprowadzona na jednoznacznie zdefiniowanym elementarnym układzie geometrycznym torów, wykazała całkowitą zgodność uzyskanych wykresów krzywizny z wykresami stanowiącymi podstawę uzyskania odpowiadającego rozwiązania geometrycznego. Aby można było stosować omawianą metodę, niezbędna jest znajomość współrzędnych punktów danego rejonu trasy w kartezjańskim układzie współrzędnych.
PL
W artykule omówiono różne typy wzmocnień nawierzchni kolejowej w łukach o małych promieniach stosowane w celu wzmocnienia stateczności rusztu torowego. Elementy te są szczególnie istotne w aspekcie możliwości ich zastosowania w torze bezstykowym. Dodatkowe wzmocnienia, które w znaczy sposób zwiększają stateczność toru pozwalają jednocześnie na szersze zastosowanie toru bezstykowego.
EN
The article discusses different types of railway track reinforcements in sharp curves used to reinforce track stability. These elements are especially important in the aspect of their potential application in CWR. Additional reinforcements, which significantly increase track stability, at the same time allow for broader applications of CWR.
PL
Istotnym zagadnieniem związanym z eksploatacją podsypki kolejowej jest trwałe utrzymanie normatywnego kształtu pryzmy tłucznia. W miejscach, w których podsypka narażona jest na zwiększone oddziaływania dynamiczne lub mechaniczne, pomocna w tym celu może okazać się metoda stabilizacji tłucznia żywicami wiążącymi. W niniejszym artykule opisano badania tej technologii prowadzone przez Instytut Kolejnictwa dla jednego z producentów na torze doświadczalnym w Żmigrodzie oraz na torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
EN
An essential issue related to the operation of railway ballast is the permanent maintenance of the normative shape of crushed stone pile. At places where the ballast is exposed to increased dynamic or mechanical impacts, the method of stabilizing the ballast with binding resins may prove helpful. This paper describes research on this technology carried out by the Railway Institute for one of the manufacturers on the experimental track in Żmigród at tracks of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Company.
PL
W pracy przedstawiono kolejny etap badań numerycznych, prowadzących do oceny wpływu przejazdu pociągu przez nierówność progową toru na dynamiczną interakcję pomiędzy pantografem a górną siecią jezdną kolejowej trakcji elektrycznej. Wcześniejsze badania wykazały, że nierówność progowa, występująca w torze kolejowym nie wpływa znacząco na drgania sieci trakcyjnej, ale zakres tych badań był ograniczony do analizy stanu przemieszczenia sieci oraz dynamicznych zmian siły nacisku stykowego. Celem tej pracy jest zbadanie, czy wyraźne obciążenie impulsowe pojazdu kolejowego, spowodowane przejazdem przez nierówność progową przenosi się w istotny sposób na przyspieszenia drgań sieci trakcyjnej i pantografu, chociaż nie jest widoczne w przebiegach czasowych przemieszczeń. W tym celu uzupełniono oryginalną, autorską metodę symulacji drgań układu sieć trakcyjna–pociąg–tor kolejowy o ścieżkę wyznaczania prędkości i przyspieszeń drgań. Przedstawiono główne założenia dwuetapowego algorytmu symulacyjnego oraz wyniki analizy numerycznej. Analizę przeprowadzono dla dwóch typów nierówności progowej, dwóch prędkości jazdy pociągu oraz dwóch wariantów zawieszenia pojazdu. Wyniki symulacji pokazały, że pionowy ruch podstawy pantografu, dzięki dobrze amortyzowanej konstrukcji odbieraka słabo przenosi się zarówno na drgania, jak i przyspieszenia drgań ślizgacza i przewodu jezdnego. Wykazano jednak, że przejazd pantografu powoduje drgania sieci o małych amplitudach w porównaniu z jej rozpiętością, ale drgania te zachodzą z dużymi przyspieszeniami, rosnącymi wraz z prędkością przejazdową. Jest to zjawisko niekorzystne w aspekcie zmęczenia materiału.
EN
The paper presents the next stage of numerical tests, leading to the assessment of the impact of train movement over the track threshold inequality on the dynamic interaction between the pantograph and the upper contact line of the electric traction. Previous studies have shown that the threshold unevenness that occurs in a railway track does not significantly affect the vibrations of the overhead contact line, but the scope of these tests was limited to analysing the state of network displacement and dynamic changes in contact force. The purpose of this work is to examine whether the clear impulse load of a railway vehicle, caused by passing through a threshold inequality, is significantly transferred to the acceleration of traction network and pantograph vibrations, although it is not visible in the time course of displacements. For this purpose, the original, proprietary method of vibration simulation of the traction network - train - railway track system was supplemented with a path for determining the speed and acceleration of vibrations. The main assumptions of the two-stage simulation algorithm and the results of numerical analysis are presented. The analysis was carried out for two types of threshold inequality, two train speeds and two vehicle suspension variants. The simulation results showed that the vertical movement of the pantograph base, due to the well-cushioned construction of the collector, is poorly transmitted to both vibration and acceleration of the slide and contact wire vibrations. However, it has been shown that the pantograph movement causes vibrations of the network with small amplitudes compared to its span, but these vibrations occur with high accelerations, increasing with the traveling speed. In the aspect of material fatigue it is an unfavorable phenomenon.
EN
Determining the course of a railway track axis using satellite methods relies on ensuring the precise assembly of GNSS receivers in dedicated measuring devices. Depending on the number of receivers, solutions that are based on placing the apparatus directly above the railway track axis (as well as in eccentric positions) are used to indirectly obtain data to form the basis of the desired results. This publication describes the installation of five GNSS receivers on a mobile measuring platform as part of the InnoSatTrack project. The methodology and the procedure of the geodetic measurements required to obtain the geometrical configuration of the measuring apparatus, specified in the technical project, are presented. The publication presents the principles of total station measurement methods as well as the steps taken to achieve precise results from staking out. The process of acquiring the same configuration of the GNSS receivers, based on the geometry of the squares on the two measuring platforms that were used in the research, has been shown. The final determination of the position of the receivers did not exceed an error of 0.010 m with an average error of 0.003 m, despite the occurrence of mounting difficulties. The results have demonstrated the high credibility and effectiveness of the presented solution.
EN
The initial part of the paper characterizes major research activities at the Department of Railway Engineering and Track Management (DRETM), Faculty of Civil Engineering, University of Žilina. Subsequently, it outlines the state of art in the field of track substructure dimensioning for the non-traffic load in Slovakia and abroad. The second part of the paper deals with the method of collecting input parameters for numerical modeling of the track substructure freezing using SoilVision software. The following part of the paper compares the results of the track substructure freezing obtained by experimental measurements and numerical modeling in the winter of 2016/2017. The final part of the paper focuses on the results of numerical modeling of the track substructure freezing in terms of the climatic conditions typical of railway infrastructure in the Slovak territory. Moreover, it presents a design of a modified nomogram for determination of the necessary thickness of the frost-susceptible subgrade surface layer and characterizes further related research activities planned to be implemented at the Department in the near future.
10
Content available remote Pomiary geometryczne łapek sprężystych przytwierdzeń szyn kolejowych
PL
W artykule zaprezentowano i zinterpretowano wyniki pomiarów geometrycznych łapek sprężystych typu SB4, stosowanych w przytwierdzeniach szyn kolejowych. Pomiary wykonano zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez PKP PLK S.A., jednak przy użyciu metody bezkontaktowej. Polega ona na zastosowaniu optycznego skanera 3D oraz oprogramowania do kontroli jakości wymiarowej. Tym sposobem dokonano zautomatyzowanego i dokładnego sprawdzenia wszystkich wymiarów tolerowanych, ujętych w dokumentacji rysunkowej łapki SB4. Wykazano, że niektóre wymiary znacząco odbiegają od nominalnych, wskutek czego geometria rzeczywistych łapek jest częściowo uproszczona. Perspektywę dalszych prac autorzy dostrzegają w znaczącym zwiększeniu populacji badanych łapek, jak i obserwacji zmian ich geometrii w warunkach eksploatacyjnych.
EN
Measuring results of SB4 clips geometry that are used to fasten rails to sleepers have been presented in this paper. The measurements were carried out in compliance with suggestions presented by PKP PLK S.A., with the use of contactless method. This method uses 3D optical scanner along with dedicated software to precisely measure the geometry of the clip. It allowed authors to check if all dimensions of the clip whose parameters are specified in its data sheet are within tolerance limits. It turns out that some dimensions significantly differ from their nominal values. It results from the fact that the geometry of real clips is partially simplified. In the future, authors are going to increase the population of examined clips and the period of observation of the change of their dimensions.
PL
W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy dotyczące eksploatacyjnego zużycia szyn kolejowych, stanowiących podstawowy element nawierzchni kolejowej i odpowiadających, m.in za nadanie kierunku jazdy oraz bezpieczne prowadzenie ruchu pojazdów szynowych. Zaprezentowano kryteria współdziałania pojazdów z nawierzchnią kolejową oraz opisano sposób oddziaływania koła pojazdu szynowego z szyną. W dalszej części pracy dokonano analizy wpływu zużycia pionowego i bocznego szyny typu 60E1 na wartość geometrycznego momentu bezwładności przekroju tej szyny Ix oraz jej wskaźnika wytrzymałości na zginanie Wx. Analizę przeprowadzono na rzeczywistych, wcześniej przygotowanych próbkach eksploatowanych szyn kolejowych 60E1. Zaproponowano metodykę obliczania charakterystyk geometrycznych przekrojów zużytych szyn kolejowych z wykorzystaniem programu do komputerowego wspomagania projektowania Autodesk Autocad. Otrzymane wartości momentów bezwładności oraz wskaźników wytrzymałości porównano z teoretycznymi zależnościami opisanymi w literaturze.
EN
The paper presents the theoretical foundations regarding the operational wear of rail heads. Rail, which constitute the basic element of the railway track, among others, guides the wheel in a lateral direction as well as enables a safe operation of rail vehicles. The criteria for the interaction of vehicles with the railway surface are described and the issues of interaction of the rail vehicle wheel with the rail is described. In the further part of the work an analysis of the influence of rail head wear of the 60E1 rail profile on the value of the moment of inertia Ix and sectional modulus Wx of this profile was carried out. The analysis was conducted on real, previously prepared samples of 60E1 operated rails. The methodology for calculating the geometric characteristics of cross-sectional characteristics of worn rails has been proposed using the Autodesk Autocad (Computer Aided Design software). The obtained values of moments of inertia and sectional modulus were compared with theoretical formulas described in the literature.
EN
Selected methods of constructing special inserts in the transition zones between the embankment of the railway track and the engineering object (bridge, viaduct, or culvert) were discussed. The purpose of mounting the designed inserts is to eliminate the so-called threshold effect, i.e. continuously creating a mild change in the stiffness of the ground under the track. In addition to the solutions presented in practice, attention was also paid to projects developed by the authors of this article. The results of experimental research constituting the basis for the development of some solutions are also given.
EN
The interest in bike transport in Polish cities and towns has been growing systematically in the recent years. A great number of local authorities take various actions to support the development of cycling systems. They make an effort to develop a cycling infrastructure – bike lanes, Bike&Ride type of parking, bike stands and advanced stop lines. An increased interest in bike-sharing systems is visible as well. Apart from that, the authorities implement policies and take other actions which make cycling in a city more convenient. The aim of the article is to characterize the experience of Polish cities in the area of bike transport support, with a special attention to bike-sharing systems. The article presents a comparison of 38 city bike systems. In addition, the Wavelo system in Kraków was studied in detail. Wavelo city bike system is very popular among citizens of Kraków. Despite relatively high prices and the lack of free minutes, the number of system users is growing. A large number of docking stations and their locations make bikes more accessible to citizens. Moreover, Kraków's authorities take action to develop a proper bike infrastructure which increases the interest in cycling as a transportation system. Selected methods of constructing special inserts in the transition zones between the embankment of the railway track and the engineering object (bridge, viaduct, or culvert) were discussed. The purpose of mounting the designed inserts is to eliminate the so-called threshold effect, i.e. continuously creating a mild change in the stiffness of the ground under the track. In addition to the solutions presented in practice, attention was also paid to projects developed by the authors of this article. The results of experimental research constituting the basis for the development of some solutions are also given.
EN
Logistics is one of the key sectors of the Polish economy. Its value reflects not only its own capacity, but also the role it plays in ensuring the proper functioning of the entire economy. The rapid development of the industry and the highest demands on logistics solutions bring to the fore the problem of preparing a new generation of specialists in logistics. That is why the question of compliance to learning expectations of both students and the labour logistics market is so important, as well as the problems of efficiency and adequacy of training provided to students with the knowledge and skills to achieve the desired job, and the opportunities of Polish Universities’ graduates to work abroad. The objective of the paper was to identify the expectations of students who study Logistics at the Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology.
15
Content available SiC technology enters the market
EN
Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has introduced SiC products into series production and the first vehicles equipped with converters based on silicon carbide have already rolled onto the tracks.
PL
W pracy porównano wady i zalety stosowania nawierzchni podsypkowych z bezpodsypkowymi w zakresie budowy oraz eksploatacji. Wykonano przegląd dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni kolejowych, opisano ich budowę wraz z ich klasyfikacją. Opisano wielowarstwowe modele obliczeniowe toru.
EN
The paper presents comparison of advantages and disadvantages of blast track with ballastless system in assembling and exploitation. It reviews available construction solutions with classification and describes multilayer models.
17
Content available remote Przekładki podszynowe i podpłytowe o indywidualnie projektowanej sztywności
PL
W pracy przytoczono przykłady stosowania wibroizolacji w dokumentacji projektowej. Przedstawiono metodykę badań oraz wyniki pomiarów charakterystyk sprężystych komponentów przytwierdzeń szyn w postaci przekładek podszynowych oraz przekładek podpłytowych pod podkładką żebrową. Podkreślono wysoką precyzję projektowania i wykonawstwa podkładek sprężystych o określonej charakterystyce. Wskazano niedociągnięcia krajowego prawodawstwa w tym zakresie. W podsumowaniu określono pożądane kierunki zmian tego niekorzystnego stanu rzeczy.
EN
The paper deals with examples of using vibration insulation in project documentation.The research methodology and the results of measurements of elastic characteristics of rail fastening components in the form of rail pads and baseplate pad was presented. High precision of designing and manufacturing of elastic elements with a specific characteristic was emphasized. Shortcomings of national legislation in this area have been pointed out. In the summary, the desired directions of changes in this unfavorable situation were defined.
18
Content available remote Innowacyjne metody diagnostyki rozjazdów kolejowych
PL
Niniejsza praca poświęcona jest procesowi diagnostyki rozjazdów kolejowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod badawczych. Przedstawiono wyniki badań i analiz przeprowadzonych na rozjazdach z wykorzystaniem skanera do trójwymiarowych pomiarów profili szyn kolejowych w celu wczesnej diagnostyki uszkodzeń iglic, opornic i krzyżownic. W pracy przedstawiano metodę badań oddziaływań dynamicznych generowanych przez ruch kolejowych na rozjazdach z podkładkami pod podkładowymi w celu oceny wpływu podkładek na wibroizolacyjności i trwałości konstrukcji rozjazdu.
EN
This work is devoted to the process of diagnosis of railway turnouts with the use of innovative research methods. The results of tests and analyzes carried out on switches with the use of a scanner for three dimensional measurements of railway rails profiles were presented for early diagnosis of damage to spiers, resistors and crossings. The paper presents the method of testing dynamic interactions generated by railway traffic on switches with underlay pads in order to assess the impact of washers on the vibro-isolation and durability of the turnout structure.
PL
W pracy przedstawiono metodykę symulacji drgań kolejowej sieci trakcyjnej, spowodowanych przejazdem pociągu przez nierówność progową toru. W koncepcji algorytmu symulacyjnego uwzględniono interakcję dynamiczną pomiędzy pantografami i górną siecią jezdną oraz nieliniowość wynikającą ze specyfiki pracy linek wieszakowych, które nie przenoszą ściskania - przenoszą tylko siły rozciągające. Uwzględniono także sprzężenie drgań toru i pojazdów szynowych. Zgodnie z fizyką zjawiska nie uwzględniono natomiast wpływu drgań sieci trakcyjnej przenoszonych przez pantografy na pojazd kolejowy, co pozwoliło podzielić algorytm symulacyjny na dwa etapy i opracować dwa programy komputerowe o ustalonej hierarchii działania. W pierwszym etapie symulacji wyznaczane są przebiegi czasowe drgań i prędkości drgań tych członów pociągu, na których zamontowane są pantografy. W drugim etapie, wyznaczone wcześniej przebiegi stanowią dane wejściowe a obliczane są charakterystyki drgań sieci trakcyjnej i przebieg zmian w czasie siły kontaktowej między pantografem i przewodem jezdnym. W pracy przedstawiono przykłady symulacji drgań pojazdu szynowego obserwowanych w czasie rzeczywistym w teoretycznym punkcie zamocowania podstawy pantografu. Pokazano także wyniki drugiego etapu symulacji: wybrane przebiegi drgań pantografu i pięcioprzęsłowego odcinka sieci trakcyjnej oraz oscylacje siły nacisku stykowego pantografu na przewód jezdny. Oceniono wpływ efektu progowego związanego z nierównością progową toru kolejowego.
EN
The paper presents the methodology for simulating vibrations of the railway catenary, caused by the passage of the train through the track stiffness discontinuity.The concept of the simulation algorithm takes into account the dynamie interaction between pantographs and the overhead contact wire as well as nonlinearity resulting from the specificity of the droppers behaviour, which do not carry compression - they only carry tensile forces.The coupling of track and rail vehicles vibrations is also included. According to physics, the effect of vibrations of the catenary carried by pantographs on the railway vehicle was not taken into account, which allowed to divide the simulation algorithm into two stages and develop two computer programs with a defined hierarchy of operation. In the first stage of the simulation, the time-histories of vibrations and vibration velocities of those train cars, on which the pantographs are mounted, are calculated. In the second stage, the previously calculated time-histories are set as the input data and the vibration characteristics of the catenary and contact force between pantograph and the contact wire are calculated. The paper presents examples of vibration simulations of a rail vehicle observed in real time at the theoretical point of the pantograph base.The results of the second stage of the simulation were also shown: selected vibration time-histories of the pantograph and the five-span section of the catenary, and oscillations of the contact force between pantograph and the contact wire. The impact of the track stiffness discontinuity on catenary vibration was assessed.
EN
The paper presents algorithms for the preprocessing of the visual method of detecting damages of concrete railway sleepers. It starts with acquiring images of the surface of the sleepers, by selecting the recorded frames of the images. Then, the color image is transformed into monochrome, so as to obtain the highest contrast possible. The Kanan and Cottrell algorithms were used for this purpose. A simple way is to segment the damage images of the sleepers, by thresholding, in order to binarize them. However, more elaborate algorithms are recommended. For this purpose, images are denoted using a median filter and further morphological operations to extract the edge of damage. For this purpose, noise is removed from images using a median filter, and morphological operations are carried out, to extract the edge of damage. In addition, texture images of the surface of the sleepers are used, removing them from the visual content. As the criterion for selecting the preprocessing algorithm, the shape of the image histogram and its standard deviation were assumed. Such prepared images form the basis for further assessment of the size of damages (cracks and voids) and classification of concrete sleepers.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.