Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rafinacja próżniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ciągły rozwój techniki powoduje wzrost zapotrzebowania na metale o wysokiej czystości. By sprostać zapotrzebowaniu przemysłu oraz wymaganiom zarówno inżynierów, jak i konstruktorów, nieustannie prowadzi się badania nad możliwością oczyszczania metali otrzymywanych nie tylko na drodze procesów ekstrakcyjnych, ale również pozyskiwanych na drodze recyklingu. Jedyną możliwością otrzymania tak czystych metali jest zastosowanie agregatów z funkcją prowadzenia procesu w warunkach obniżonego ciśnienia. Celem stosowania w procesach metalurgicznych warunków obniżonego ciśnienia jest możliwość kontrolowania kinetyki reakcji oraz nadawania niektórym z nich pożądanego kierunku. Ze względu na niewielki wpływ ciśnienia na procesy fizykochemiczne w układach skondensowanych, niezbędne jest powstanie produktów lotnych. W ramach realizowanych badań wykonano serie prób z wykorzystaniem indukcyjnego pieca próżniowego. Zakres badań obejmował wykonanie stopu CuZn 1 z czystych metali, a w kolejnych etapach jego rafinację. Otrzymane wyniki poddano analizie.
EN
Constant deuelopment of technology results growing demand for high purity metals. To meet such demands ofindustry, engineers and constructors there are made constant research on the possibilities ofpurifying metals not only through extraction processes but also through recycling. The only chance of achieving such a level of pure metals is to applyan aggregate with the ability of conducting a process in lowered air pressure conditions. The function of applying lowered pressure conditions in metallurgy processes is the ability to control the kinetic reaction, and enforcing a desired direction onto certain reactions. Due to the smali impact of pressure on physicochemical processes in condensed systems, it is necessary to produce volatile compounds. As part of this research, a series of tests were carried out with the use of an induction vacuum furnace. The scope of this study included the creating of CuZn 7 alloy from pure metals, as well as its refining in the following stages. The obtained results were then analyzed.
2
Content available remote Influence of copper content in steel on the rate of copper removal by evaporation
EN
Purpose: The paper provides an analysis of the results of studies upon the rate of copper evaporation from liquid Fe-Cu alloys. Based on the results obtained for the change in the copper concentration in liquid bath, the value of the overall copper mass transfer coefficient was estimated. Due to the fact that the alloy composition may affect all the constituent stages of the evaporation process, the analysis undertaken concerned both the mass penetration process occurring in the liquid phase and the evaporation reaction taking place on the interface. Design/methodology/approach: The studies of the copper evaporation from liquid steel were conducted using an induction furnace. Based on the results obtained for the change in the copper concentration in liquid bath, the value of the overall copper mass transfer coefficient was estimated. The studies were conducted under the pressures of 0.06 Pa and 101 Pa at the temperature of 1998 K. The copper content in the alloys examined varied from 0.198 to 1.518% by weight. Findings: The overall mass transfer coefficients established based on the study results assumed values within the range from 4.2 10⁻⁵ to 4.8 10⁻⁵ ms⁻¹ for the tests conducted under the pressure of 0.06 Pa and from 8.3 10⁻⁶ to 1.0 10⁻⁵ ms⁻¹. for those conducted under the pressure of 101 Pa. Practical implications: The main point of the EAF process is a transfer of the scrap components to the steel being melted. Some metals introduced into the bath together with the scrap may exert a negative impact on its properties. An example of such a contaminant may be copper. This metal is characterised by limited solubility in iron and it is released on grain boundaries at temperatures of hot processing. Originality/value: The studies conducted proved that, for the pressure of 0.06 Pa, the overall mass transfer coefficient value on the copper content in the alloy increased from 0.198 to 1.518 % by weight grows by ca. 15 %. This growth is caused by numerous factors including the increase in the value of the copper activity coefficient in liquid iron.
EN
The vacuum refining technology of copper, based on phenomena of evaporation of volatile components of metal baths, is mainly determined by the mass transport, both in gaseous and liquid phase. A change in temperature and pressure, and also a change in hydrodynamic conditions can have a significant influence on the kinetic control of the analyzed process. An investigations of the vacuum refining of copper alloys in the range of pressures from 8 to 1333 Pa and temperatures 1373÷1523 K were performed. The results obtained were used to determine a coefficient of the mass transfer, namely the basic kinetic parameter characterizing the processes in question. At the same time coefficient values of the mass transport in the liquid phase, coefficient values of the mass transport in the gaseous phase and the evaporation rate constant were determined.
PL
W procesie rafinacji próżniowej miedzi podstawowego znaczenia nabiera usuwanie z niej antymonu, ołowiu i arsenu. Zintensyfikowanie procesu eliminacji tych zanieczyszczeń może pozwolić na wykorzystanie do produkcji miedzi o podwyższonej czystości innych materiałów wsadowych. W ramach pracy przeprowadzono badania rafinacji próżniowej miedzi blister od ołowiu w zakresie ciśnień od 8 do 1333 Pa i temperatur 1423÷1523 K. Badanie prowadzono przy wykorzystaniu próżniowego pieca IS 5/III firmy Leybold Heraeus. Uzyskane wyniki rafinacji miedzi blister posłużyły do wyznaczenia doświadczalnego współczynnika przenikania masy. Jednocześnie wyznaczono wartości współczynników wnikania masy w fazie ciekłej beta c i stałej szybkości parowania ke. Pozwoliło to na oszacowanie oporów poszczególnych etapów procesu. Na podstawie przeprowadzonych badań procesu rafinacji próżniowej można stwierdzić, że proces usuwania ołowiu z miedzi blister w analizowanym zakresie temperatur i ciśnienia posiada kontrolę dyfuzyjną. Przy ciśnieniach powyżej 80 Pa badany proces determinowany jest transportem masy w fazie gazowej. Opór wnikania masy w tej fazie stanowi powyżej 70 % całkowitego oporu procesu. W zakresie ciśnień od 80 do 10 Pa obserwujemy znaczny wzrost wartości współczynnika przenikania masy wraz z obniżaniem ciśnienia. Oznacza to, że w tym zakresie ciśnień następuje zmiana kontroli procesu, a opory transportu masy w fazie gazowej nakładają się na opory w fazie ciekłej. Dalsze obniżenie ciśnienia w sposób wyraźny zmniejsza udział oporu wnikania masy w fazie gazowej, przy wzroście oporu wnikania w fazie ciekłej. W całym zakresie stosowanych temperatur i ciśnień sumaryczny opór wnikania masy stanowi powyżej 80 % całkowitego oporu badanego procesu.
4
PL
Omówiono zjawisko parowania związków lotnych kąpieli metalowej (stali) w warunkach obniżonego ciśnienia, wraz z opisem kinetyki tego procesu. Przedstawiono możliwości oceny wartości współczynników przenikania masy w fazie ciekłej i gazowej.
EN
The effect of evaporation of volatile components of metal bath (steel) under the reduced pressure is discussed and kinetics of this process is described. The possibilities for evaluation of the values of mass transfer coefficients in the liquid and gaseous phase are presented.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania rafinacji próżniowej miedzi blister od antymonu w zakresie ciśnień od 8 do 1333 Pa i temperatur1423 — 1523 K. Ponadto dokonano prób przetopów próżniowych syntetycznych stopów Cu-Sb-O w celu wykazania wpływu tlenu zawartego w ciekłej miedzi na eliminacje z niej antymonu w analizowanym procesie. W tej serii doświadczeń badaniom poddano stopy zawierające do 2% mas. antymonu i 0.5% mas. tlenu. Badanie prowadzono przy wykorzystaniu próżniowego pieca IS 5/III firmy Leybold Heraeus. Uzyskane wyniki rafinacji miedzi blister posłużyły do wyznaczenia doświadczalnego współczynnika przenikania masy, a więc podstawowego parametru kinetycznego charakteryzującego badany proces. Jednocześnie wyznaczono wartości wspołczynników wnikania masy w fazie ciekłej Βc i stałej szybkości parowania ke. Pozwoliło to między innymi na oszacowanie oporu wnikania w fazie ciekłej. Dla całego zakresu parametrów doświadczalnych wartość współczynnika przenikania masy jest znacznie większa od wartości stałej szybkości parowania. Oznacza to, iż nie jest możliwy proces odparowania antymonu w postaci metalicznej z ciekłej miedzi. Uzyskana wysoka wartość energii aktywacji badanego procesu świadczy o tym, iż posiada on kontolę kinetyczną i o jego szybkości decyduje szybkość reakcji chemicznych tworzenia tlenków antymonu przebiegających na powierzchni międzyfazowej. Wykazano, iż tlen zawarty w ciekłej miedzi intensyfikuje usuwanie antymonu w procesie rafinacji próżniowej przez stworzenie warunków do przebiegu reakcji tworzenia gazowych tlenków antymonu. Ponieważ miedź blister zawierała powyżej 0,4% tlenu można więc przyjąć, iż usuwanie antymonu przebiegało na skutek tworzenia się SbO i Sb4O6.
PL
W artykule podjęto badania mające na celu określenie wpływu tlenu zawartego w ciekłej miedzi na szybkość usuwania z niej bizmutu na drodze rafinacji próżniowej. Badania te podjęto, gdyż metalu tego nie można usunąć z miedzi na drodze jej elektrorafinacji do zawartości odpowiadającej normom miedzi beztlenowych. Założono też, że tlen może w znaczący sposób wpływać na ten proces. Tlen należy do substancji powierzchniowo aktywnych, które mają zdolność do gromadzenia się na powierzchni międzyfazowej ciekła faza metaliczna-faza gazowa. Tym samym może w sposób istotny wpływać na szybkość procesu, szczególnie w przypadku, gdy ten determinowany jest transportem masy. Wpływ ten objawia się poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego, co powoduje utrudnienia w przedostaniu się elementu ciekłego metalu z głębi fazy na powierzchnię. Jednocześnie tlen może powodować powstawanie na powierzchni międzyfazowej blokującej warstwy tlenku metalu.
EN
In present work were executed the tests aimed at determination of the presence of oxygen contained in liquid copper upon a rate of bismuth removal by means of vacuum refining. These examinations were undertook because it was assumed, that oxygen may have a significant effect on this process. The oxygen, like a sulfur, selenium and tellurium belongs to surface-active substances, which have tendency to accumulation at interfacial surface: metallic liquid phase-gaseous phase. Because of that, they can influence significantly the rate of process, especially in case when mass transfer determines it. This influence is manifested by reduction of surface tension, what provokes difficulties in passing of liquid metal from deep inside the phase onto a surface. At the same time oxygen can cause creation of a locking layer of metal oxide at interfacial surface. Description of gaseous phase composition would require to have at disposal the data related with the type of particles being present therein, as well as the data concerning the constants of reaction equilibrium, their generation and description of thermodynamic properties of components in condensed phase of this system. In case of copper in gaseous phase the only components recorded in quantities essential to presented analysis are particles of Cu(g) monomer. These data with reference to bismuth are showing a presence Bi(g) and Bi2(g), in gaseous phase. In case of the presence of oxygen in the system, there are also present the particles of BiO(g), Bi20(g), Bi202(g), Bi203(g), Bi304(g), Bi406(g) [1]. Performed analysis of equilibrium composition of gaseous phase over liquid Cu-Bi-O solutions had proved, that a rise of oxygen content up to 1 % wt. in liquid alloy does not reduce considerably the partial pressure of bismuth. It also causes no distinct rise of the pressure of bismuth oxides with respect to bismuth partial pressure. It means, that from thermodynamic point of view the elimination of bismuth in vacuum refining process is not executed for such alloys by means of evaporation of volatile oxides of this metal. To perform evaluation of the influence of oxygen contained in liquid copper upon process of bismuth elimination, there were executed the tests of vacuum refining of Cu-Bi-0 alloys containing up to 1 % bismuth and 0.5 % oxygen. The tests were made at temperatures 1373 and 1523 K under 67 Pa, 13.3 Pa and 1.33 Pa pressures. For these tests was used a laboratory vacuum furnace VSG-02 Balzers. A sample of alloy was placed in crucible made of Al203. The first sample was cast into a graphite mould, while the second was left in crucible. The obtained sample was weighed and subjected to chemical analysis. The performed own research on elimination of bismuth from Cu-Bi-0 alloys had confirmed the initial thermodynamic analysis of process namely, had showed no influence of oxygen contained in liquid copper on the tested process. It can be stated, that the oxygen contained in copper is causing no inhibition in the process of bismuth elimination, nor by reduction of liquid metal surface tension nor by creation of a locking layer of bismuth oxides. Basing on performed research, as well as on calculations of equilibrium composition of gaseous phase over liquid solutions Cu-Bi-0 it can be stated, that increase of oxygen in liquid alloy does not cause in any distinct degree the bismuth partial pressure, nor is causing any distinct rise the partial pressure of bismuth oxides with regard to bismuth pressure. This means, that the process of bismuth elimination from liquid copper can be executed only by evaporation of metallic admixture and not by evaporation of volatile oxides of this metal.
PL
Celem pracy było zbadanie kinetyki usuwania bizmutu z ciekłych stopów Cu-Bi na drodze rafinacji próżniowej. Do realizacji tak sformułowanego celu, koniecznym stało się: wyznaczenie wartości współczynnika przenikania masy dla badanego procesu, oszacowanie współczynników wnikania masy w fazie ciekłej, wyznaczenie stałej szybkości parowania oraz określenie etapu determinującego przebieg procesu parowania. Praca obejmowała także badanie szybkości usuwania bizmutu ze stopów Cu-Bi.
EN
The aim of the study has been research of the kinetics of bismuth removal from the liquid Cu-Bi alloys in a vacuum refining process. To reach this objective it was necessary to: determine an experimental coefficient of the mass transfer, estimate coefficient values of the mass penetration in a liquid phase, determine the evaporation rate constant, and to determine the stage conditioning the evaporation process. The rate of bismuth removal from the Cu-Bi alloys was also investigated.
PL
W ramach pracy przeprowadzono badania rafinacji próżniowej stopów miedzi w zakresie ciśnień od 8 do 1333Pa i temperatur 1373-1523K. Analizowane stopy zawirały do 2%mas. ołowiu i antymonu a także do 0,5%mas. tlenu. Badania prowadzono przy wykorzystaniu próżniowego pieca IS5/III firmy Leybold Heraeus. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia doświadczalnego współczynnika przenikania masy "k", a więc podstawowego parametru kinetycznego charakteryzujacego badane procesy. Jednocześnie wyznaczono wartości współczynników wnikania masy w fazie ciekłej jak i stałą szybkość parowania. Pozwoliło to na oszacowanie oporów poszczególnych etapów cząstkowych badanego procesu. Dokonano także analizy termodynamicznej roztroru trójskładnikowego Cu-Pb-O ze szczególnym uwzględnieniem składu równowagowego fazy gazowej nad tym roztworem.
PL
W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost zastosowań próżniowych technologii metalurgicznych, pozwalających na otrzymywanie metali i stopów o bardzo dużej czystości. Obecnie w kraju technologia próżniowa stosowana jest do produkcji miedzi beztlenowych, stanowiących podstawowy materiał wykorzystywany w elektronice i elektrotechnice. W procesie rafinacji próżniowej miedzi podstawowego znaczenia nabiera usuwanie z niej antymonu i ołowiu. Podjęcie badań nad możliwością usuwania właśnie tych dwóch zanieczyszczeń wynikało z faktu, że należą one do grupy, która wyraźnie obniża przewodność elektryczną miedzi, a dodatkowo usunięcie ich do zawartości odpowiadających gatunkom miedzi beztlenowych jest w procesie rafinacji ogniowej i elektrolitycznej niemożliwe. Ponadto zintensyfikowanie procesu eliminacji tych zanieczyszczeń może pozwolić na wykorzystanie do produkcji miedzi o podwyższonej czystości innych materiałów wsadowych niż miedź katodowa, np. miedź odtlenioną M1R czy też miedź blister. Brak w literaturze w pełni potwierdzonych danych odnośnie do możliwości eliminacji ołowiu i antymonu z miedzi, w procesie rafinacji próżniowej, a szczególnie wpływu tlenu zawartego w kąpieli metalicznej na ten proces, spowodował podjęcie próby opisu tego zagadnienia. Jako cel naukowy prezentowanej pracy przyjęto zbadanie kinetyki usuwania ołowiu i antymonu z ciekłych stopów miedzi w procesie rafinacji próżniowej, ze szczególnym określeniem wpływu tlenu zawartego w miedzi na ten proces. Technologia rafinacji próżniowej miedzi, oparta na zjawiskach odparowania lotnych składników kąpieli metalicznej, determinowana jest głównie transportem masy, tak w fazie gazowej, jak i ciekłej. Zmiana temperatury i ciśnienia w układzie pomiarowym, a także zmiana warunków hydrodynamicznych może w znaczący sposób wpływać na kontrolę kinetyczną analizowanego procesu. Ponadto skład chemiczny stopu, a szczególnie zawartość w nim substancji powierzchniowo aktywnych także może zmieniać kontrolę procesu parowania. Stwierdzenie, który z tych czynników najistotniej wpływa na kinetykę parowania, wymaga określenia charakteru kontroli tego procesu, a także określenia wpływu tych czynników na zmianę kontroli. W ramach pracy przeprowadzono badania rafinacji próżniowej stopów miedzi w zakresie ciśnień od 8 do 1333 Pa i temperatur 1373-1523 K. Analizowane stopy zawierały do 2% mas. ołowiu i antymonu a także do 0,5% mas. tlenu. Badania prowadzono przy wykorzystaniu próżniowego pieca IS5/III firmy Leybold Heraeus. Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia doświadczalnego współczynnika przenikania masy k, a więc podstawowego parametru kinetycznego charakteryzującego badane procesy. Jednocześnie wyznaczono wartości współczynników wnikania masy w fazie ciekłej i stałą szybkości parowani. Pozwoliło to na oszacowanie oporów poszczególnych etapów cząstkowych badanego procesu. Dokonano także analizy termodynamicznej roztworów trójskładnikowych Cu-Pb-O i Cu-Sb-O ze szczególnym uwzględnieniem składu równowagowego fazy gazowej nad tymi roztworami. Przeprowadzone badania wykazały, iż proces usuwania ołowiu ze stopów Cu-Pb i miedzi blister w analizowanym zakresie temperatur i ciśnienia ma kontrolę dyfuzyjną. Przy ciśnieniach powyżej 80 Pa badany proces determinowany jest transportem masyw fazie gazowej. W zakresie ciśnień od 80 do 10 Pa obserwuje się silną zależność współczynnika przenikania masy od ciśnienia. Oznacza to, że w tym zakresie ciśnień następuje zmiana kontroli procesu, a opory transportu masy w fazie gazowej nakładają się na opory w fazie ciekłej. Potwierdzeniem tego jest zmiana wartości energii aktywacji procesu obserwowana dla tego zakresu ciśnień. Dalsze obniżenie ciśnienia w sposób wyraźny zmniejsza udział oporu wnikania masy w fazie gazowej, przy wzroście oporu wnikania w fazie ciekłej. W tym zakresie ciśnień wartości energii aktywacji procesu zbliżone są do wartości energii aktywacji dyfuzji ołowiu w ciekłej miedzi. Przeprowadzone badania wykazały znaczny wpływ wysokości wolnej przestrzeni tygla nad kąpielą na szybkość badanego procesu. Nawet dla ciśnień niskich (poniżej 40 Pa) zmiana tego parametru charakteryzującego geometrię fazy gazowej w sposób znaczący wpływa na opór wnikania masy w fazie gazowej i może powodować zmianę etapu determinującego badany proces. Analiza równowagowego składu fazy gazowej nad ciekłymi stopami Cu-Pb-O (do 2% mas. ołowiu i 0,5% mas. tlenu) pokazała że z termodynamicznego punktu widzenia zwiększenie zawartości tlenu w ciekłej miedzi stwarza możliwości intensyfikacji procesu usunięcia z niej ołowiu. Wiąże się to z faktem, iż wzrost zawartości tlenu w ciekłym stopie powoduje znaczne zwiększenie wartości prężności cząstkowej tlenku PbO, przy praktycznie nieznacznej zmianie prężności ołowiu. Oznacza to, że proces usunięcia ołowiu może być realizowany w tym przypadku nie tylko poprzez odparowanie ołowiu metalicznego, ale także tworzenie gazowego tlenku PbO. Analiza wyników własnych badań nie wykazała jednakże wpływu zawartości tlenu w ciekłej miedzi na stopień usunięcia z niej ołowiu. W całym zakresie badawczym nie stwierdzono znaczącego usunięcia antymonu z ciekłych stopów Cu-Sb. Wyniki te są w pełni uzasadnione, gdyż dla analizowanych stopów (do 2% mas. Sb) prężność cząstkowa antymonu w zakresie temperatur 1373-1523 K jest znacznie mniejsza od prężności równowagowej miedzi. Proces usuwania antymonu z miedzi blister w analizowanym zakresie temperatur i ciśnień ma kontrolę kinetyczną, a więc determinowany jest szybkością reakcji chemicznych przebiegających na powierzchni międzyfazowej. Obniżanie ciśnienia w układzie nie powoduje zmian wartości energii aktywacji procesu, co potwierdza, iż w analizowanym zakresie temperaturowo-ciśnieniowym nie następuje zmiana etapu determinującego badany proces. Analiza równowagowego składu fazy gazowej nad ciekłymi stopami Cu-Sb-O (do 2% mas. Sb i 0,5% mas. tlenu) wykazała, iż z termodynamicznego punktu widzenia zwiększenie zawartości tlenu w ciekłej miedzi stwarza możliwość intensyfikacji procesu usunięcia z niej antymonu. Wiąże się to z faktem, iż wzrost zawartości tlenu w ciekłym stopie powoduje zwiększenie wartości prężności cząstkowej tlenku SbO, przy praktycznie nieznacznej zmianie prężności antymonu. Przy zawartości tlenu na poziomie 0,5% prężność SbO przyjmuje wartości większe od prężności antymonu. Oznacza to, że proces usunięcia antymonu może być realizowany w tym przypadku nie tylko przez odparowanie antymonu metalicznego, ale także przebieg reakcji chemicznej tworzenia gazowego tlenku SbO. Analiza wyników badań własnych potwierdziła, iż wzrost zawartości tlenu w ciekłej miedzi powoduje zwiększenie stopnia usunięcia z niej antymonu.
EN
In the recent years a significant increase in applications of metallurgical vacuum technologies, enabling to obtain metals and alloys of very high purity, has been observed. Nowadays in Poland the vacuum technology is used to produce oxygen free copper, being the basic material in electronics and electrical engineering. In the vacuum refining process of copper elimination of antimony and lead plays a significant role. Intensification of the process of those impurities elimination may allow using other charge materials than electrolytic copper for production of copper with elevated purity. Investigations of kinetics of elimination of lead and antimony from the liquid copper alloys in the vacuum refining process, based particularly on determining the influence of oxygen contained in the copper on that process, were assumed as the scientific purpose of the work presented. The vacuum refining technology of copper, based on phenomena of evaporation of volatile components of metal bath, is mainly determined by the mass transport, both in gaseous and liquid phase. A change in temperature and pressure, and also a change in hydrodynamic conditions can have a significant influence on the kinetic control of the analyzed process. Additionally, the chemical composition of the alloy, particularly the content of the surface-active substances in it, can also change the control of the evaporation process. In order to state which of those factors have the most significant influence on the evaporation kinetics requires determining the control character of that process, and also determining an influence of those factors on the change in control. All assumptions concerning the kinetic control of the evaporation process require conducting a series of experimental tests. Within the framework of the work investigations of the vacuum refining of copper alloys in the range of pressures from 8 to 1333 Pa and temperatures 1373-1523 K were performed. The alloys analyzed contained to 2% mass of lead and antimony, and also 0.5% oxygen mass. The tests were carried out in the IS5/III vacuum furnace of the Leybold Heraeus firm. The results obtained were used to determine an experimental coefficient of the k mass transfer, namely the basic kinetic parameter characterizing the processes in question. At the same time coefficient values of the mass penetration in the liquid phase and the evaporation rate constant were determined. It allowed evaluating resistances of particular partial stages of the process in question. A thermodynamic analysis of the Cu-Pb-O and Cu-Sb-O ternary solutions with emphasize on the equilibrium composition of the gaseous phase over those solutions. The investigations performed showed that the process of the elimination of the lead from the Cu-Pb alloys and copper blisters in the analyzed range of temperatures and pressures was controlled by diffusion. At the pressures above 80 Pa the process in question is determined by the mass transport in the gaseous phase. In the pressure range from 80 to 10 Pa strong dependence of the mass transfer coefficient on the pressure is observed. It means that in this pressure range there is a change in the process control and resistances of the mass transport in the gaseous phase superimpose on the resistances in the liquid phase. The change in the value of process activation energy, observed for that range of pressures confirms it. Further decrease in the pressure decreases considerably the participation of the mass penetration resistance in the gaseous phase, at an increase in of the penetration resistance in the liquid phase. In that range of pressures values of the process activation energy are near the values of the activation energy of the lead diffusion in the liquid copper. The investigations performed showed a significant influence of the crucible free space height over the bath on the rate of the process in question. Even for low pressures (below 40 Pa) the change in that parameter characterizing geometry of the gaseous phase has a significant influence on the mass penetration resistance in the gaseous phase and can cause a change in the stage determining the process in question. The analysis of the equilibrium composition of the gaseous phase over the Cu-Pb-O liquid alloys (to mass 2% lead and mass 0.5% oxygen) showed that from the thermodynamic point of view an increase in the oxygen content in the liquid copper enabled to intensify the process of the lead elimination from it. It is connected with the fact that an increase in the oxygen content in the liquid alloy causes a high increase in the value of the partial pressure of the PbO oxide, at practically very slight change in lead pressure. It means that the lead elimination process can be realized not only by the metal lead evaporation but also by the chemical reaction course of the PbO gaseous oxide formation. However, an analysis of the experimental results did not show an influence of the oxygen content in the liquid copper on the degree of elimination of lead from it. In the whole investigation scope significant elimination of antimony from the Cu-Sb liquid alloys was not found. These results are fully justified because for the alloys analyzed (to mass 2% Sb) the partial pressure of antimony in the temperature range of 1373-1523K is much lower than the copper equilibrium pressure. The process of the antimony elimination from the copper blister in the analyzed temperature range and pressures has a kinetic control, thus it is determined by the rate of the chemical reactions occurring on the interfacial surface. Lowering the pressure in the system does not cause changes in the values of activation energy of the process, what confirms that in the analyzed temperature-pressure range there is no change in the stage determining the process in question. An analysis of the equilibrium composition of the gaseous phase over the Cu-Sb-O liquid alloys (to mass 2% Sb and mass 0.5% oxygen) showed that from the thermodynamic point of view an increase in the oxygen content in the liquid copper gave possibility of the intensification of the antimony elimination from it. It is connected with the fact that an increase in the oxygen content in the liquid alloy causes an increase in the partial pressure of the SbO oxide, at practically slight change in the antimony pressure. At the oxygen content on 0.5% level the SbO pressure has values higher than antimony pressure. It means that the antimony elimination process can be realized, in this case, not only by the metallic antimony evaporation but also by the chemical reaction course of the SbO gaseous oxide formation. An analysis of the experimental results confirmed that an increase in the oxygen content in the liquid copper caused an increase in the antimony elimination level from it.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.