Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przygotowanie ciepłej wody użytkowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeanalizowano wpływ eksploatacji pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, czerpiącej ciepło z usuwanego z pomieszczeń powietrza wentylacyjnego, na łączne koszty ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. oraz na temperaturę w pomieszczeniach. Analizę przeprowadzono w programie do symulacji cieplnych, dla dwóch mieszkań (dwupokojowego z kuchnią i łazienką oraz trzypokojowego z kuchnią i łazienką) wykonanych w standardzie WT2014 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapewnienie odpowiedniej mocy pompy ciepła zwykle wymaga dostarczenia do parowacza większego strumienia powietrza, niż wynikałoby to z minimalnych wymagań dotyczących pomieszczeń mieszkalnych. Występowanie zwiększonego przepływu powietrza będzie powodowało wzrost zużycia energii do celów grzewczych oraz większe prawdopodobieństwo niedotrzymania zakładanej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń. Jednakże przeprowadzone analizy wykazały, że przy zapewnieniu odpowiedniej zmienności wydajności systemu wentylacji możliwe jest utrzymanie zużycia energii na poziomie porównywalnym z rozwiązaniami tradycyjnymi. Jednocześnie zmniejsza się ryzyko niedotrzymywania parametrów powietrza wewnętrznego. Przeanalizowano różne warianty pracy pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej uwzględniając różne harmonogramy i wielkości zużycia wody. We wszystkich opisanych wariantach, po zastosowaniu zmniejszenia strumienia powietrza wentylacyjnego poza godzinami pracy pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, uzyskano zbliżone średnie dotrzymanie temperatury jak w wariancie referencyjnym (z tradycyjnym źródłem do przygotowania c.w.u. np. podgrzewaczem elektrycznym). Potwierdzono również możliwość uzyskania porównywalnego zapotrzebowania na energię do ogrzewania jak w wariancie referencyjnym.
EN
The article analyses the impact of using a domestic hot water heat pump, which is recovering heat from ventilation air removed from the rooms on total costs of space heating and domestic hot water preparation and on the room temperature. The analysis was carried out in a thermal simulation program for two apartments (two-room apartment with kitchen and bathroom and three-room apartment with kitchen and bathroom) made in the WT2014 standard in accordance with the Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy amending the Regulation on technical conditions that should be met by buildings and their location from 5th of July 2013. Providing adequate heat pump power usually requires a higher air volume to be supplied to the evaporator than minimum value required for residential spaces. The increased air flow will increase the energy consumption for heating purposes and a greater possibility of failure to maintain the assumed indoor air temperature. However, the conducted analyses have shown that while ensuring adequate variability of the ventilation system’s efficiency, it is possible to maintain energy consumption at a level comparable to standard solutions. At the same time, the risk of failure to meet the internal air parameters is reduced. In this work different variants of domestic hot water heat pump operation were analysed taking into account different schedules and quantities of water consumption. In all described variants, the reduction of the ventilation air volume outside working hours of the heat pump was applied. This resulted in a similar average temperature maintenance as in the reference variant (with a traditional source of domestic hot water for example an electric boiler). The possibility of obtaining a comparable demand for heating energy as in the reference variant has also been confirmed in this article.
PL
W bieżącym stuleciu stosowane są dwa najczęściej spotykane sposoby zaopatrzenia w ciepło kompleksów budynków wielolokalowych. Pierwszym z nich jest zasilanie w ciepło systemowe z sieci ciepłowniczej, a drugim – budowa i eksploatacja lokalnych kotłowni gazowych. Wykorzystanie innych nośników ciepła występuje tylko wówczas, gdy nie jest możliwe podłączenie źródła ciepła do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej. Budynki wielolokalowe charakteryzują się daleko idącą specyfiką w wielu obszarach swojego funkcjonowania, w tym także w zakresie zużycia ciepła. W przypadku kotłowni gazowych konsumpcja ciepła bezpośrednio przekłada się na pobór paliwa gazowego. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano zużycie paliwa gazowego przez lokalną dwufunkcyjną kotłownię na podstawie pomiarów wykonywanych z dużą częstotliwością odczytu. Wiedza na temat procesu poboru gazu, nawet w przypadku jeżeli dotyczy to niewielkich ilości, w skali zużycia krajowego, może być podstawą dla poprawy przebiegu tego procesu. Dotyczyć może to nie tylko aspektu ekonomicznego, ale również technicznego, a także punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywności energetycznej. Z tego względu wszystkie podmioty związane z dostawą i odbiorem paliwa gazowego dla zespołu budynków wielolokalowych powinny być zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat tego procesu.
EN
In the current century, the two most common ways of supplying heat to groups of multi- family buildings are used. The first is district heating and the second is local gas boilers rooms. The use of other heat carriers only occurs when it is not possible to connect a heat source to a gas or district heating network. Multi- family buildings are specific in many areas of their operation, including heat consumption. In the case of gas boilers rooms, the consumption of heat directly translates into the consumption of gas fuel. The paper presents and characterizes the consumption of gas fuel by a local bifunctional boiler room on the basis of high frequency readings. Knowledge of the gas consumption process, even if it is small in size, on the scale of domestic consumption may be the basis for improving the process. This may not only be related to the economic aspects but also to the technical aspects as well as to energy security and energy efficiency. Therefore, all entities involved in the supply and receipt of gaseous fuel for multi-block buildings should be interested in expanding their knowledge of this process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.