Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodność cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
Rice Husk (RH) is an agricultural waste which is produced in huge amounts from the milling process of paddy rice. Rice Husk Ash (RHA) is a by-product material obtained from the combustion of rice husk. The amorphous silica-rich RHA (84-90 wt%) has a wide range of applications. This research focused on the possibility of utilizing RHA in the process of developing a mortar with low thermal conductivity to enhance the thermal comfort in concrete and masonry buildings. The thermal conductivity of mortar was determined by Lee’s Disc method, and the results were compared to the data for conventional mortar as well as commercial thermal insulation materials. The results indicate a significant reduction in thermal conductivity in the mortar developed with RHA
PL
Łuska ryżowa (Rice Husk, RH) jest odpadem rolniczym, który jest produkowany w ogromnych ilościach w procesie mielenia ryżu niełuskanego. Popiół z łuski ryżowej (Ryż Husk Ash – RHA) jest produktem ubocznym uzyskiwanym w procesie spalania łuski ryżowej. Bogaty w krzemionkę amorficzną RHA (84-90 % mas.) ma wiele zastosowań. Badania te skupiały się na możliwości wykorzystania RHA w procesie opracowywania zaprawy o niskiej przewodności cieplnej w celu zwiększenia komfortu cieplnego w budownictwie betonowym i murowym. Przewodność cieplną zaprawy określono metodą Lee's Disc, a wyniki porównano z danymi dla zaprawy konwencjonalnej oraz handlowych materiałów termoizolacyjnych. Wyniki wskazują na znaczne obniżenie przewodności cieplnej w zaprawie opracowanej przy użyciu RHA.
2
Content available remote Application of Silica Aerogel in Composites Protecting Against Thermal Radiation
EN
Aerogels are characterized by excellent insulation properties and a good resistance to high and low temperatures. The objective of this study was to investigate the effects of silica aerogel on thermal properties of textile–polymer composites. Aerogel was applied in protective clothing fabric to improve its heat resistance. The composites were produced by coating a fabric made of meta-aramid (polyamide–imide) yarns with a dispersion of polychloroprene latex and synthetic resins or an acrylic–styrene dispersion with aerogel (100–700 μm particle size). The composites were subjected to thermal radiation (20 kW/m2) and their thermal properties were determined by thermogravimetry/derivative thermogravimetry (TG/DTG). Scanning electron microscopy/X-ray energy dispersive spectroscopy (SEM/EDS) was used to characterize the microstructure and study the elemental composition of materials. The thermal conductivity and resistance of composites were measured with an Alambeta apparatus. The tests indicated an increase in resistance to thermal radiation by approximately 15–25%. In TG/DTG analysis, the initial temperature for an unmodified fabric was 423.3°C. After modification, it decreased to 361.8° and 365.3°C for composites with 7 and 14% of aerogel, respectively. SEM images revealed a reduction in aerogel particle size.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ składu kompozytu wapienno konopnego na kluczowe właściwości mechaniczne i fizyczne. Artykuł zawiera wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, paroprzepuszczalności oraz przewodności cieplnej kompozytu w zależności od składu mieszanek. Mieszanki różniły się miedzy sobą składem spoiwa oraz proporcjami spoiwa do paździerzy konopnych. Uzyskane wyniki porównano z wynikami z innej literatury naukowej. Na tej podstawie sformułowano wnioski, że skład spoiwa ma drugorzędne znaczenie na analizowane właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytu wapienno konopnego. W toku badań i analiz wyników wykazano, że kluczowy wpływ na właściwości kompozytu wapienno konopnego ma jego gęstość. Wykazano również, na zależy ona od proporcji spoiwa do kruszywa. Rodzaj zastosowanego spoiwa ma drugorzędne znaczenie dla właściwości materiału. Z tego powodu zaleca się stosować spoiwa jak najbardziej ekologiczne, takie jak metakaolin, aby wpływ materiału na środowisko był jak najniższy.
EN
The following work analyzes the effect of the composition of a hemp-lime composite on key mechanical and physical properties. The article contains results from testing the compressive strength, vapor permeability, and thermal conductivity of the composite, depending on the composition of the mix. The mixes differed from each other in binder composition and in the proportion of binder to hemp shives. The obtained results were compared with the results from other scientific literature. Based on this, conclusions were drawn that the binder composition is of secondary importance for the analyzed physical and mechanical properties of the hemp-lime composite. The main property that determines the values of the thermal conductivity coefficient as well as the compression strength is the density of the material, which depends on the proportion of binder to aggregate and the level of compaction of the mix. The value of the diffusion resistance coefficient of the analyzed material was very low regardless of the composition of the composite.
EN
The work presents results of research on the influence of micro materials on the thermal conductivity λ of gypsum. In the research, cellulose-based polymer and aerogel were used as the modifying micro materials. For the purpose of measuring the thermal conductivity, a non-stationary method was used based on the “hot wire method”. A very precise set of devices for measuring and recording the temperature of the heating wire was used. In the presented solution, a single measurement took only one minute. Measurements were recorded with the help of a computer measuring system, with a sampling time of 0.01s. During the 60-second-long test, 6000 measurements of the heating wire temperature were collected.A decrease of the thermal conductivity and density of hardened gypsum with added micro materials was observed due to modifications of the structure of the final product. Experimental values of the thermal conductivity of the gypsum specimens with the addition of polymer and aerogel were respectively over 23% and 6% lower than the non-modified gypsum specimen.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej λ czystego gipsu, a także jego modyfikacji mikrododatkami takimi jak: polimer (hydroksymetylo etylo celuloza - HEMC) i aerożel. Dodatkowo zbadano zmiany struktury modyfikowanych materiałów. Badania przewodności cieplnej oparte są na zaprojektowanym i nowatorskim stanowisku pomiarowym wykorzystującym metodę "gorącego drutu". Czas trwania pomiaru przewodności cieplnej za pomocą komercyjnych urządzeń doświadczalnych mieści się w zakresie 0,5÷4 h, tymczasem w prezentowanych badaniach pojedynczy pomiar trwał minutę. Wyniki uzyskiwane podczas pomiaru rejestrowano za pomocą komputerowego systemu pomiarowego, z czasem próbkowania wynoszącym 0,01s. Podczas 60-sekundowego testu zebrano 6000 pomiarów temperatury drutu grzejnego.
5
Content available remote Wyznaczanie przewodności cieplnej ciał stałych na podstawie normy ASTM D 5470
PL
W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania przewodności cieplnej ciał stałych w oparciu o wytyczne normy ASTM D 5470, stosując oryginalne stanowisko badawcze własnej konstrukcji. W prezentowanym eksperymencie materiałem do badań była stal austenityczna odporna na korozję gatunku X5CrNi18-10 (EN 1.4301). Na podstawie zarejestrowanych wartości temperatury w stanie ustalonym oraz wyznaczonego strumienia ciepła obliczono przewodność cieplną badanego materiału.
EN
This paper presents the procedure for the determination of the thermal conductivity of solids according to the ASTM D 5470 standard, using an original self-designed apparatus. This method is mainly applied for measuring thermal contact resistance and the thermal conductivity of thermal interface materials (TIMs). In the presented experiment, the specimens were made of the AISI 304 (EN 1.4301) austenitic stainless steel. From the recorded temperature values in steady-state heat transfer conditions and determined heat flux, the thermal conductivity of the tested material was calculated.
PL
Kompozyt konopno-wapienny stosowany głównie jako materiał wypełniająco-izolacyjny charakteryzuje się niewielką wytrzymałością mechaniczną, małymi współczynnikami przewodzenia ciepła oraz oporu dyfuzyjnego i walorami ekologicznymi. Współczynnik przewodzenia ciepła kompozytu zawiera się w przedziale 0,06 ÷ 0,15 W/(m•K), w zależności od jego odmiany, przy czym w przypadku typowej aplikacji na ściany jego wartość wynosi zazwyczaj 0,1 W/(m•K). W artykule zaprezentowano wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła kompozytów o różnej gęstości będącej efektem różnego stopnia zagęszczenia mieszanki, a także zróżnicowanego składu spoiwa i różnej proporcji komponentów. Otrzymane wyniki są porównywalne z wynikami innych badań i potwierdzają dobrą izolacyjność cieplną tego materiału.
EN
The hemp-lime composite, used mainly as an filling and insulating material, is characterized by low mechanical strength, low thermal conductivity, low diffusion resistance coefficient and high ecological value. The thermal conductivity of the composite is in the range from about 0,06 to about 0,15 W/(m•K) for its different variations, wherein its value of the composites for typical wall applications varies around 0,1 W/(m•K). In this study, the results of thermal conductivity tests are presented of the composites with different densities resulting from varying degrees of compression of the mix, made with the use of differential composition of the binder and with different proportions of component. The obtained results are in the range of results from comparable studies and prove good properties of the material in the terms of its thermal insulation.
7
EN
The development of innovative materials aiming to achieve energy savings is a main focus in the building technology sector. In this regard, aerogel-enhanced products are often indicated as promising materials for achieving high thermal resistance in the building envelope. This paper aims to review the current state of the art of the aerogel-enhanced opaque systems. Cement-based products are reviewed as well as aerogel-enhanced renders and plasters. The focuses moves also on aerogel-enhanced blankets, which are among the most promising superinsulating systems. Comparative thermal characterization tests of several aerogel-enhanced blankets confirm their superior performance with a thermal conductivity as low as 0.010 W/(mK). Finally, future research challenges for making aerogel-enhanced products more common in buildings are presented.
PL
Jednym z głównych celów obecnie opracowanych innowacyjnych materiałów jest uzyskanie oszczędności energii. W związku z tym, produkty wzbogacone aerożelem są wskazywane jako obiecujące materiały, pozwalające na osiągnięcie dużego oporu termicznego zewnętrznych przegród budynków. W artykule dokonano przeglądu obecnie stosowanych systemów izolacyjnych przegród nieprzezroczystych wzbogaconych aerożelem. Zaprezentowano przegląd materiałów na bazie cementu, a także ulepszone przy użyciu aerożelu materiały wykończeniowe. Skupiono się też na ulepszonych przy użyciu aerożelu matach izolacyjnych, które należą do najbardziej obiecujących systemów superizolacji. Porównawcze badania charakterystyki termicznej kilku mat wzbogaconych aerożelem potwierdzają ich doskonałe właściwości i przewodność cieplną wynoszącą ok. 0,010 W/(mK). Na zakończenie zaprezentowano wyzwania badawcze związane z upowszechnieniem w budownictwie produktów wzbogaconych aerożelem.
PL
W pracy przedstawiono wyniki kompleksowych badań właściwości termofizycznych staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym, w tym przewodnictwo temperaturowe, przewodność cieplną, ciepło właściwe, rozszerzalność cieplną oraz zmianę gęstości w funkcji temperatury. Pomiary przewodnictwa temperaturowego wykonano za pomocą Laserowej Analizy Impulsowej (LFA) w zakresie temperatury 25−1000°C. Badania kalorymetryczne w temperaturze od 25°C do 1300°C przeprowadzono metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), podczas gdy zmiany rozszerzalności cieplnej, współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz pomiar zmiany gęstości w funkcji temperatury wyznaczono metodą dylatometryczną (DIL) w zakresie temperatury od 25°C do 900°C. Zmianę przewodności cieplnej w funkcji temperatury wyznaczono za pomocą algorytmów matematycznych oprogramowania Netzsch LFA Analysis 4.8.5.
EN
This paper presents the results of complex investigations into the thermophysical properties of 30MCDB64-M and 30NSCDV86-M cast steel, including temperature conductivity, thermal conductivity, specific heat, thermal expansion and the change of density in the function of temperature. Measurements of temperature conductivity were performed using Laser Flash Analysis (LFA) in the temperature range 25−1000°C. Calorimetric investigations at temperatures from 25°C to 1300°C were performed by Differential Scanning Calorimetry (DSC), while changes in thermal expansion, thermal expansion coefficient and the measurement of density change in the temperature function were determined by the dilatometric method (DIL) in the temperature range from 25°C to 900°C. Changes in thermal conductivity in the temperature function were determined using mathematical algorithms of the Netzsch LFA Analysis 4.8.5 software.
EN
Purpose: The purpose of the present study was to demonstrate the procedure for determining the thermal conductivity of a solid material with relatively high thermal conductivity, using an original self-designed apparatus. Design/methodology/approach: The thermal conductivity measurements have been performed according to the ASTM D5470 standard. The thermal conductivity was calculated from the recorded temperature values in steady-state heat transfer conditions and determined heat flux. Findings: It has been found from the obtained experimental results that the applied standard test method, which was initially introduced for thermal conductivity measurements of thermal interface materials (TIMs), is also suitable for materials with high thermal conductivity, giving reliable results. Research limitations/implications: The ASTM D5470 standard test method for measurement of thermal conductivity usually gives poor results for high conductive materials having thermal conductivity above 100 W/mK, due to problems with measuring heat flux and temperature drop across the investigated sample with reasonably high accuracy. Practical implications: The results obtained for the tested material show that the presented standard test method can also be used for materials with high thermal conductivity, which is of importance either for the industrial or laboratory applications. Originality/value: The thermal conductivity measurements have been carried out using an original self-designed apparatus, which was developed for testing broad range of engineering materials with high accuracy.
PL
Badano przewodność cieplną betonów bez domieszki i z domieszką napowietrzającą dozowaną w ilości 0; 0,8; 1,1; 1,4% masy cementu. Betony różniły się rodzajem zastosowanego kruszywa: kamiennego, keramzytowego i popiołoporytowego. Stwierdzono, że w celu poprawy właściwości cieplnych betonu, z którego ma być wykonana przegroda, należy zastosować odpowiednio dobrane kruszywo lekkie oraz dodatkowo wprowadzić domieszkę napowietrzającą w ilości zależnej od właściwości danej mieszanki.
EN
The research covers thermal conductivity of concretes without and with air-entraining admixture used in proportions: 0, 0.8, 1.1, and 1.4% of cement weight. The concretes differed in terms of the aggregate used: stone, expanded clay and sintered fly ash. It was concluded that, in order to improve the thermal properties of the concrete used for construction of the partition, the following needs to be applied: properly selected light aggregate and additional aeration admixture introduced according to particular features of a chosen mixture.
EN
The paper presents problems that accompany measuring the thermal conductivity of composite insulating materials with a matrix of polymer resins filled with hollow microspheres used in means of short and long-distance transport. To measure the thermal conductivity with measuring apparatuses available on the market, samples with a specific shape, dimensions and accuracy of workmanship are required. During the drying of water-soluble resins, bubbles and surface deformation develop as a result of water evaporation. Machining the samples to obtain flat and parallel surfaces is not recommended due to the possibility of damage to the microspheres. Moreover, pressing the sample plates with a force that exceeds the permissible pressure for the spheres (3÷5 MPa) in order to reduce air-filled gaps, is not recommended due to the possibility of damaging the coating. Inaccuracy in producing the samples significantly affects the accuracy of the thermal conductivity measurement results by direct methods using the heat flow conducted by the test sample.
PL
Przedstawiono problemy, które towarzyszą pomiarowi przewodności cieplnej stosowanych w środkach transportu bliskiego i dalekiego kompozytowych materiałów izolacyjnych z osnową z żywic polimerowych wypełnianych pustymi mikrosferami. Do pomiarów przewodności cieplnej dostępnymi na rynku urządzeniami pomiarowymi są wymagane próbki o określonym kształcie, wymiarach i dokładności wykonania. Podczas suszenia żywic wodorozcieńczalnych dochodzi do powstawania pęcherzy i deformacji ich powierzchni w wyniku parowania wody. Obróbka skrawaniem próbek w celu uzyskania płaskich i równoległych powierzchni nie jest zalecana ze względu na możliwość uszkodzenia mikrosfer. Również dociskanie płyt do próbek z siłą powodującą przekroczenia dopuszczalnego nacisku dla sfer (3÷5 MPa), w celu zmniejszenia szczelin wypełnionych powietrzem, nie jest zalecane ze względu na możliwość zniszczenia powłoki. Niedokładność wykonania próbek wpływa istotnie na dokładność wyników pomiarów przewodności cieplnej metodami bezpośrednimi z wykorzystaniem strumienia ciepła przewodzonego przez badaną próbkę.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k maty aerożelowej o nazwie handlowej Porogel Medium Space-Loft firmy Aspen Aerogels (USA). Obiektem badań były cztery próbki: a) warstwa maty aerożelowej o grubości 10 mm, b) dwie warstwy maty o łącznej grubości 20 mm, c) trzy warstwy o łącznej grubości 30 mm, d) czterech warstw o łącznej grubości 40 mm. Pomiary wykonano w zakresie temp. od około 0oC do około 50oC Wyniki badań k w funkcji grubości próbki l oraz w funkcji temp. T porównano z takimi samymi badaniami wykonanymi w ostatnich latach przez autorów dla styropianu białego w kropki firmy Termoorganika (Polska) oraz styropianu grafitowego firmy Arbet (Austria) [3-6].
EN
The results of thermal conductivity measurements of the aerogel blanket Porogel Medium Space-Loft manufactured by Aspen Aerogels (USA) were presented. Measurements were made for four samples: a) layer of aerogel blanket with a thickness of 10 mm, b) two layers of blanket with a total thickness of 20 mm, c) three layers with a total thickness of 30 mm, d) four layers with a total thickness of 40 mm. The measurements were carried out in the temperature range from about 0oC to about 50oC. Thermal conductivity test results as a function of sample thickness k(l) and in function of temperature k(T) were compared with the same tests made in recent years by the authors for Polystyrene in Dots manufactured by Termoorganika (Poland) and Styrofoam Graphite manufactured by Arbet (Austria) [2-6].
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k maty aerożelowej o nazwie handlowej Porogel Medium Space- Loft firmy Aspen Aerogels (USA) w zakresie temp. od około 100°C do około 200°C. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 300HT przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Pomiary k(T) wykonano dla czterech próbek: a) warstwy maty aerożelowej o grubości 10 mm, b) dwóch warstw maty o łącznej grubości 20 mm, c) trzech warstw o łącznej grubości 30 mm, d) czterech warstw o łącznej grubości 40 mm. Praca jest kontynuacją [9], w której przedstawiono wyniki k(T) dla tej samej maty w zakresie temp. od około 0°C do około 50°C. Wyniki badań k(T) porównano z takimi samymi badaniami wykonanymi przez autorów dla maty ceramicznej Superwool Blanket 607 firmy Thermal Ceramics (ZAMAC - filia w Polsce).
EN
The results of thermal conductivity measurements of the aerogel blanket Porogel Medium Space-Loft manufactured by Aspen Aerogels (USA) in the temperature range from about 100°C to about 200°C were presented. The tests were performed on a Fox 300HT plate apparatus at the black and shiny edges of the sample. Measurements were made for four samples: a) layer of aerogel blanket with a thickness of 10 mm, b) two layers of blanket with a total thickness of 20 mm, c) three layers with a total thickness of 30 mm, d) four layers with a total thickness of 40 mm. The work is a continuation [9], in which the results k(T) for the same mat in the temperature range from about 0°C to about 50°C are presented. The results of k(T) tests were compared with the same tests performed by the authors for the Superwool Blanket 607 ceramic mat by Thermal Ceramics (ZAMAC - branch in Poland).
EN
This study examined the physical properties of polytrimethylene terephthalate (PTT)/Tencel/cotton air vortex yarns and the wear comfort of their knitted fabrics for high emotional garments. In fine yarn count, the initial modulus of the air vortex yarn was similar to the ring yarn because of the elastic property of the PTT fibers in the yarns. In particular, the thermal shrinkage of the air vortex yarns was higher than that of the ring yarns because of the sensible thermal shrinkage of the PTT fibers, which resulted in higher relaxation shrinkage of the air vortex knitted fabric than those of ring and compact knitted fabrics. On the basis of the wear comfort, the air vortex yarns are compatible with winter textile goods. The pilling of the air vortex knitted fabric was superior to that of the ring and compact yarns. The tactile hand of the air vortex yarn knitted fabrics was stiffer than that of the ring and compact yarn knitted fabrics. However, the harsh tactile hand of the air vortex knitted fabric was estimated to improve in the thinner fabrics by the low elastic modulus of fine yarn because of the PTT fibers in the air vortex yarns.
EN
This paper presents the results of experimental investigation of thermophysical properties of material manufactured with 3D printing technology with the use of fused deposition modelling (FDM) method. Cylindrically shaped samples with a diameter of 50.8 mm and with various fill density (from 10 to 100%) were prepared. The investigated material was PLA (polylactic acid, polylactide). The investigation was carried out in order to determine the density, thermal conductivity, thermal diffusivity and specific heat of tested material. The main aim of this paper was to determine the influence of fill density on thermal conductivity. The results can be useful in designing thermal insulation manufactured with rapid prototyping methods, operating in relative low temperature conditions (< 100°C).
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów termofizycznych przegród izolacyjnych wytwarzanych w technologii druku 3D metodą osadzania topionego materiału FDM (ang. fused deposition modelling), która jest jedną z metod przyrostowych szybkiego prototypowania. Wytworzono próbki walcowe o średnicy 50,8 x 10 mm o różnym współczynniku wypełnienia od 10 do 100%. Próbki zostały wydrukowane z poliaktydu PLA (ang. polylactic acid, polylactide). Dokonano pomiaru gęstości, współczynnika przewodzenia ciepła, współczynnika dyfuzyjności cieplnej oraz ciepła właściwego. Celem eksperymentu było określenie wpływu współczynnika gęstości wypełnienia, a pośrednio gęstości na współczynniki przewodzenia ciepła. W szczególności zastosowanie pustych przestrzeni wypełnionych powietrzem (porów) znacząco wpływa na zmianę współczynnika przewodzenia ciepła w stosunku do pełnego materiału. Wyniki badań mogą być przydatne do projektowania wszelkiego rodzaju przegród i obudów termoizolacyjnych wytwarzanych metodą szybkiego prototypowania, pracujących w stosunkowo niskich temperaturach (< 100°C).
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych właściwości termofizycznych wybranych materiałów zmiennofazowych PCM (ang. Phase Change Material). Znajomość właściwości cieplnych materiałów zmiennofazowych jest niezbędna przy projektowaniu urządzeń akumulujących ciepło lub układów do odzysku ciepła odpadowego. Opracowywana koncepcja takiego urządzenia pracującego dodatkowo w układzie z odzyskiem ciepła odpadowego była podstawą do prowadzonych badań. W ramach pracy zostały wykonane pomiary przewodności, dyfuzyjności cieplnej, ciepła właściwego oraz gęstości. Badane materiały to: wosk plastyczny, cerezyna niskotopliwa oraz ksylitol i erytrytol. Do badań właściwości cieplnych materiałów zastosowano metodę gorącego drutu.
EN
This paper presents the results of experimental investigation of thermophysical properties of selected phase change materials (PCM). It is essential for design heat-storage devices which utilize such materials. The basis of presented investigation was the concept of heat-storage device in cooperation with waste heat recovery unit. The investigated parameters were: thermal conductivity, diffusivity, specific heat and density. The following materials were tested: plastic wax, ceresin, xylithol and erythritol. Thermophysical parameters were obtained with the use of transient hot wire method. To investigate the thermal properties of materials the hot wire method was used.
PL
W ramach przedstawionej pracy przeprowadzono analizę modeli matematycznych umożliwiających ocenę wartości współczynnika przewodności cieplnej skały na podstawie składu mineralnego i porowatości. Zastosowano różnego rodzaju modele, od najprostszych, zakładających warstwową budowę skały, do bardziej skomplikowanych modeli inkluzji niesferycznych. Wartości obliczone porównano z danymi laboratoryjnymi. Uzyskane wyniki umożliwiły dobór optymalnych modeli służących do obliczenia przewodności cieplnej piaskowców podłoża Karpat.
EN
Mathematical models for the estimation of the thermal conductivity of rocks on the basis of mineral composition and porosity were analyzed in the presented work. Different types of models from the simplest, layer models to more complex nonspherical inclusions models were introduced. The calculated values were compared with the laboratory data. The obtained results enabled the selection of the most effective models for the calculation of the thermal conductivity of the Carpathian basement sandstones.
18
Content available Accumulation of low-potential thermal energy
EN
The article presents interpretation of accumulation of thermal energy in a vertical borehole. It describes measuring device and final graph of measurement. It studies mainly the influence of water on storage capacity of the vertical borehole.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie magazynowania ciepła w pionowym odwiercie w gruncie. Przybliża on zastosowane urządzenia pomiarowe i schemat układu pomiarowego, a także analizuje wpływ wody na zdolności magazynowania ciepła w pionowym odwiercie.
PL
W artykule scharakteryzowano plazmę stosowaną do natryskiwania powłok, wyszczególniono zalety i wady plazmowego natrysku. Dokonano ogólnej charakterystyki najczęściej stosowanych materiałów powłokowych i wyszczególniono ważniejsze właściwości powłok – decydujące o ich przydatności dla potrzeb przemysłu i gospodarki cieplnej. Przytoczono wybrane przykłady eksploatacji urządzeń pracujących z natryskanymi powłokami zamieszczając osiągnięte efekty oddziaływania powłok na wzrost trwałości i efektywności pracy cieplnej w hutach i innych zakładach produkcyjnych.
EN
The plasma and the equipment used for spraying coatings has been presented. There are advantages and disadvantages of plasma spray. The most often used coatings materials are cursorily presented and the most important characteristics of coatings for the usefulness for industrial and economy are mentioned. The are some important examples of exploitation of devices which have sprayed coating and some approximate effects of using coatings which the increase cause the increase of durability and heat efficiency of heat work.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny termometru przemysłowego, zamontowanego w ścianie obiektu (np. rurociąg) i przeanalizowano metodyczne błędy pomiaru temperatury spowodowane odprowadzaniem ciepła wzdłuż osłony termometru.
EN
The paper presents a mathematical model of an industrial thermometer installed in a building wall (e.g. pipeline) and analyzed a methodical errors of temperature measurement, caused by heat dissipation along the thermometer’s sheath.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.