Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Statistical process control in the maintenance
EN
Improvement of processes connected with maintenance is important from the perspective of the company’s productivity. The proper functioning of the departments responsible for maintaining technical assets in working order affects the production efficiency, safety of the operating personnel, quality of the products and the effectiveness of realisation of the production plans. One of the most important tasks of the maintenance department is minimising the length of stoppages caused by breakdowns. The article presents a proposal of using SPC tools for the constant improvement of the maintenance process. Implementation of static process control allowed for identifying the major problems which lengthen the breakdown removal time, as well as continuously monitoring the breakdown removal process. The study is based on breakdown data gathered in a production company over the period of three years.
PL
Doskonalenie procesów związanych z utrzymaniem ruchu jest istotne z punktu widzenia produktywności przedsiębiorstwa. Od sprawnie działających służb odpowiedzialnych za utrzymanie w sprawności środków technicznych zależy wydajność produkcji, bezpieczeństwo obsługujących, jakość wyrobów oraz skuteczność realizacji planów produkcyjnych. Jednym z najważniejszych zadań utrzymania ruchu jest minimalizowanie długości trwania przestojów spowodowanymi awariami. W artykule zaprezentowano propozycję zastosowania narzędzi SPC do ciągłego doskonalenia procesu utrzymania ruchu. Implementacja statystycznej kontroli procesu umożliwiła identyfikację najważniejszych problemów wpływających na przedłużanie czasu usuwania awarii oraz stały monitoring procesu usuwania awarii. Opracowanie opiera się na danych o awariach zbieranych w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych w okresie trzech lat.
PL
Kopalnie węgla kamiennego w Polsce coraz częściej wdrażają systemy zarządzania jakością, co powoduje, że zobowiązane są do stosowania zasady ciągłego doskonalenia procesów głównych jak i pomocniczych. Ciągłe doskonalenie w organizacji można realizować za pomocą szeregu metod i narzędzi zarządzania jakością, które skutecznie poprawiają efektywność procesów w organizacji. Niemniej jednak w polskich kopalniach węgla kamiennego niezmiernie rzadko wykorzystuje się narzędzia zarządzania jakością. Autor artykułu chce pokazać możliwość zastosowania wybranych metod zarządzania jakością w kopalni węgla kamiennego, które dla tego przedsiębiorstwa są innowacyjne i wprowadzają nową jakość dla realizowanych procesów. Jednym z ważniejszych procesów pomocniczych w kopalni węgla kamiennego jest proces utrzymanie ruchu (UR). Efektywność tego procesu zależy od wielu czynników, takich jak: utrzymywanie w ciągłej gotowości środków technicznych, skuteczne usuwanie awarii oraz skracanie do minimum przestojów spowodowanych awariami. Priorytetem procesu UR w kopalni jest utrzymanie w gotowości produkcyjnej maszyn i urządzeń wchodzących w skład ciągu wydobywczego. Wysoką gotowość można utrzymać między innymi poprzez skrócenie czasu usuwania awarii. Jest to tym ważniejsze, że ciąg wydobywczy jest układem szeregowym wchodzących w jego skład maszyn – awaria jednej z nich uniemożliwia pracę pozostałym. Dlatego też w artykule zostanie zaproponowana implementacja wybranej metody zarządzania jakością dla poprawy efektywności procesu utrzymania ruchu w kopalni węgla kamiennego. Dzięki temu możliwa będzie identyfikacja najważniejszych przyczyn przedłużających się przestojów oraz znalezienie optymalnego rozwiązania tego problemu.
EN
Coal mines in Poland increasingly often introduce quality management systems, which oblige them to adhere to the rules of constant improvement of main and auxiliary processes. Constant improvement in organisation can be achieved through a number of quality management tools and methods, which effectively enhance the efficiency of organisational processes. Nonetheless, quality management tools are massively underused in Polish coal mines. The author of this article would like to present a possibility of applying select quality management methods in a coal mine, which would be innovative for the company and introduce a new quality to the processes conducted. One of the more important auxiliary processes in a coal mine is the maintenance process. The effectiveness of this process depends on a number of factors, such as: keeping technical assets in a state of constant readiness, efficient failure elimination, and reducing the stoppage time due to breakdowns to an absolute minimum. The priority of the maintenance process in a coal mine is to keep in a state of readiness the machinery and equipment involved in the extraction line. A high readiness level can be maintained by, among others, reducing the failure elimination time. This is especially important due to the fact that the extraction line is a chain of machines involved in the process – a failure in one of the machines automatically stops the operation of all the others. That is why this article will present the implementation of a selected quality management method in order to improve the efficiency of the maintenance process in a coal mine. This should make it possible to identify the primary causes of prolonged stoppages and find an optimal solution to the problem.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie przyczyn najczęstszych awarii oraz przestojów w procesie zbrojenia ścian w pokładach węgla, z uwzględnieniem czasu ich trwania. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie "awarii" oraz podano definicję "przestoju". Przedstawiono przebieg procesu zbrojenia ścian w górnictwie węglowym i stosowane maszyny oraz urządzenia. Druga część dotyczy analizy przeprowadzonych prac zbrojeniowych na przykładzie wybranych dwóch wyrobisk eksploatacyjnych oraz zaistniałych w nich awarii i przestojów
EN
Work downtimes are a part of every process, including longwall reinforcement and production in a coal mine. Breaking a technological process might be planned or caused by external factors. Breakdowns, defined as random occurrences of mechanical, electric, hydraulic, etc. naturę are a very specific case of downtimes. Detailed analyses of the running times of machines and equipment allow to determine their factual running times and downtimes. Machines and equipment downtimes in various technological processes specific for mining operations can take from a few to several dozen per cent of the working shift times. In the case of longwall reinforcement, machinę downtimes amount to ca. 20 per cent of their general running time. Total length of these downtimes includes shift inspections, breakdowns and downtimes resulting from other reasons. The process of longwall reinforcement consists of the preparation of workings for production in the shortest possible time. It is, therefore, of vital importance that this process can be smooth and the reasons for unplanned downtimes can be quickly diagnosed and resolved.
6
Content available remote Dynamic model of preventive maintenance planning of steel works
EN
While running steel works it is necessary to avoid occurrence of limiting states of partial works, which are generally causing immediate operation discontinuation. Planned preventive maintenance is the only method to prevent these states. At the moment there is a static model of preventive maintenance planning applied on the majority of steel works, which reveals not to be effective. This paper deals with the meaning and methodics of creation of dynamic planning of preventive maintenance of steel works.
PL
Podczas bieżącej pracy huty stali konieczne jest unikanie wystąpienia stanów ograniczających pracę części huty, które powodują na ogół przerwanie operacji pośrednich. Jedyną metodą zapobiegającą temu stanowi jest planowa zapobiegawcza konserwacja. Dotąd istnieje statyczny model planowanej konserwacji zapobiegawczej, stosowanej w większości hut, który okazał się nieskuteczny. Niniejszy artykuł pokazuje znaczenie i metody tworzenia dynamicznego planowania zapobiegawczej konserwacji w hutach stali.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.