Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 205

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
In the current study, a three dimensional incompressible magnetohydrodynamic (MHD) nanofluid flow over a shrinking surface with associated thermal buoyancy, thermal radiation, and heating absorption effects, as well as viscous dissipation have been investigated. The model has been represented in a set of partial differential equations and is transformed using suitable similarity transformations which are then solved by using the finite element method through COMSOL. The results for velocity and temperature profiles are provided for various values of the shrinking parameter, Biot’s number, heat generation/absorption parameter, thermal Grashof number, nanoparticle volume fraction, permeability parameter, magnetic parameter and radiation parameter.
EN
The development of new brazing fillers requires knowledge about their properties in comparison to well established fillers. Therefore, the determination of the spreading and flow behavior is necessary. By now, different measuring techniques are combined in order to reach a comprehensive understanding of the mechanisms. Especially in case of flux brazing, conventional measuring techniques cannot be used. Due to the industrial demand of application-related experiments, the intended setup should be simple and easily to arrange. This paper deals with the development of a new procedure to determine the spreading and flow behavior of brazing fillers employing flux. The experimental setup, which consists of a commercially available induction heater, equipped with a temperature controller, is mounted inside a gas and vacuum tight chamber. A CCD camera system is used to record the spreading and flow behavior on surfaces as well as inside narrow gaps. The results of experiments using different fillers and base materials are presented. The measurements of the spreading area and the flow velocity under defined conditions allow a quantitative evaluation of the properties of the fillers. Thus, the comparison of different fillers among each other is possible.
PL
Opracowanie nowych lutów twardych wymaga wiedzy o ich właściwościach w porównaniu do dobrze znanych wypełniaczy. Dlatego konieczne jest określenie rozpływności i przepływu. Do tej pory łączone są różne techniki pomiarowe, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie mechanizmów. Zwłaszcza w przypadku lutowania topnikiem, gdzie nie można zastosować konwencjonalnych technik pomiarowych. Ze względu na przemysłowe zapotrzebowanie na eksperymenty związane z aplikacją, planowana konfiguracja powinna być prosta i łatwa do zorganizowania. Niniejszy artykuł dotyczy opracowania nowej procedury określania sposobu rozpływności i płynięcia lutów wypełniających wykorzystujących topnik. Układ eksperymentalny, który składa się z dostępnej w handlu nagrzewnicy indukcyjnej, wyposażonej w kontroler temperatury, jest zamontowany wewnątrz szczelnej komory gazowej i próżniowej. System kamer CCD służy do rejestrowania rozpływności i płynięcia na powierzchniach oraz w wąskich szczelinach. Przedstawiono wyniki eksperymentów z różnymi wypełniaczami i materiałami podstawowymi. Pomiary obszaru rozpływności i prędkości przepływu w określonych warunkach pozwalają na ilościową ocenę właściwości wypełniaczy. Możliwe jest zatem porównanie różnych wypełniaczy między sobą.
EN
This study compares river discharge of two catchments in Central Europe. The catchments' areas are similar while their geological structure differs significantly. The River Laborec (Slovakia) is an example of a mountain river, draining hardly permeable land. The River Gwda (Poland) is a lowland river, draining mainly sandy formations. The study used average monthly flows in the period of 1980-2010 measured on water gauges Humenne and Izkovce on the river Laborec and water gauges Piła and Ptusza on the river Gwda. The aim of the study is a review of hydrological drought course in two catchments that differ in their structure. The analysis was conducted on the basis of the SRI (Standardized Runoff Index), which was calculated in various time scales, i.e. 1, 3, 6, 9 and 12 months. It is a dimensionless index, which allows determination and comparison of dry and wet periods for rivers in various regions. The analysis of duration and intensity of the SRI in short time periods revealed that hydrological droughts on the river Gwda lasted longer and were less intense than in case of river Laborec. The duration of the wet periods (SRI > 1.0) was similar on both rivers, however the phenomenon intensity was higher on the mountain river. The analysis of longer accumulation periods revealed that on the river Gwda wet periods got longer, while hydrological drought periods were shortened. In case of the river Laborec, wet periods were slightly shortened, while drought periods have extended significantly.
PL
W niniejszym opracowaniu porównano odpływ rzeczny w 2 zlewniach centralnej Europy o podobnej powierzchni zlewni i zróżnicowanej budowie geologicznej. Rzeka Laborec (Słowacja) jest przykładem rzeki górskiej, odwadniającej tereny trudno przepuszczalne, natomiast rzeka Gwda (Polska) reprezentuje zlewnie pojezierną, zbudowaną głównie z utworów piaszczystych. W opracowaniu wykorzystano średnie miesięczne wartości przepływów w okresie 1980-2010 na posterunkach wodowskazowych Humenne i Izkovce na rzece Laborec oraz Piła i Ptusza na rzece Gwdzie. Celem niniejszego opracowania jest ocena przebiegu suszy hydrologicznej w dwóch zlewniach o zróżnicowanej budowie. Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźnik SRI (Standardized Runoff Index), który obliczono w różnych skalach czasowych tj. 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Jest to bezwymiarowy wskaźnik, który umożliwia wyznaczenie i porównanie okresów suchych i mokrych dla rzek z różnych regionów. Analiza czasu trwania i intensywności wskaźnika SRI w krótkich skalach czasowych wykazała, że susze hydrologiczne (SRI < -1.0) na rzece Gwdzie trwały dłużej i charakteryzowały się mniejszą intensywnością niż w przypadku rzeki Laborec. Czas trwania okresów wilgotnych (SRI > 1.0) był podobny w obu rzekach, jednak większą intensywność zjawiska notowano w rzece górskiej. Analiza dłuższych okresów kumulowania wykazała, że dla Gwdy okresy wilgotne uległy wydłużeniu, natomiast skróceniu uległy okresy suszy hydrologicznej. W przypadku rzeki Laborec okresy wilgotne uległy niewielkiemu skróceniu, natomiast okresy suszy zdecydowanie uległy wydłużeniu.
PL
W artykule przedstawiono analizę oczyszczenia eksperymentalnych wyników pomiaru przepływu masowego za pomocą kryzy z systematycznych oddziaływań. Zaprezentowano także wpływ przeprowadzenia takiej procedury na zmianę wartości estymaty menzurandu przepływu oraz wartości niepewności typu A. Wyniki uzyskanych analiz pozwalają potwierdzić zasadność kontrolowania składowych systematycznych w wynikach pomiaru przepływu cieczy i ich eliminacji przed przeprowadzeniem procedury szacowania niepewności pomiaru.
EN
The article presents an analysis of the purification of experimental mass flow measurement results from systematic interactions. The influence of performing such a procedure on changing the value of the flow estimation and the uncertainty of type A is presented. The results of the obtained analyzes allow to confirm the validity of controlling the systematic components in the results of liquid flow measurement and their elimination before conducting the procedure of estimating the uncertainty of measurement.
6
Content available remote Badania przepływu płynu nieściśliwego przez wybraną kryzę segmentową
PL
Kryzy segmentowe ze względu na swoją budowę zapewniają wiarygodne pomiary dla przepływu płynów zanieczyszczonych ciałami stałymi tworzącymi zawiesiny, które mogą wytrącać się w układach przesyłowych w postaci osadów i zaburzać przez to przepływ. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych oraz eksperymentalnych badań przepływowych przez kryzę segmentową o przewężeniu β = 0,5. Wyznaczono za jej pomocą minimalną wartość liczby ReD, dla której można już uznać, że współczynnik przepływu ma stałą wartość.
EN
The segmented flanges , due to its structure, allow to take reliable measurements for flow of fluids polluted with solid bodies forming the suspensions that can precipitate in the transmission systems in the form of deposits and disturb the flow. The results of numerical simulations and experimental flow research through segmented flange of necking β = 0,5 were presented in the article. The minimum value of Re number was determined for it, of which flow coefficient has constant value.
EN
The determination of flow vectors of molten polymer by dies and mold cavities filling is a topic of many investigations, realized by various measurement techniques. The non-direct measurements are based on temperature or pressure fields determination along the flow channels, where the sensors are usually positioned in the streaming polymers, leading to flow field disturbance. The Laser Doppler Velocimetry (LDV) is an efficient touchless measurement technique of streaming gases and liquids velocity, delivering directly values of the flow velocity and its direction. Principle and examples of LDV determined flow velo­city distribution, are presented. The direct flow lines determination maybe done by using markers with a plate-like form, scanning electron microscopy (SEM) observation of fractured product surface.
PL
Pomiar wektorów prędkości przepływu stopionych polimerów przez dysze i kanały form wtryskowych stanowi przedmiot badań prowadzonych z zastosowaniem różnych technik. Pośrednie pomiary są oparte na ocenie pola wartości temperatury lub/i ciśnienia na długości kanału, przy czym czujniki z reguły są umieszczane bezpośrednio w przepływającym polimerze, co może prowadzić do zakłóceń przepływu. Laserowa ocena przepływu z wykorzystaniem efektu Dopplera w optyce (LDV) to bardzo efektywna bezstykowa metoda pomiaru przepływu gazów i cieczy, pozwalająca na określenie prędkości i kierunku przepływu. Opisano zasady dokonywania pomiarów oraz przykłady zastosowania LDV. Bezpośrednią ocenę charakteru przepływu umożliwia wykorzystanie markerów w postaci napełniaczy płytkowych w polimerze i następnie obserwacja przełomów wyrobu za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
EN
Extreme streamflow drought is the direct problem of serious on damaging and on social impacts, so the frequency analysis of hydrological drought is an important work can be done to studying the drought phenomenon in catchments. So the hydrometric data for a river conducts to the establishment of the flow duration curve (FDC) as an important index of streamflow drought regime, from this characteristic, a threshold level can be defined for both perennial or intermittent streams. Well, two partial duration series can be derived for each year; the deficit volume and drought duration series. In the catchment of Wadi Mekerra in the North-West of Algeria, the minimum value estimated from the Pareto’s annual maximum instantaneous flood population (0.60 m3∙s–1) is considered as the threshold level index where, the largest deficit volume and the largest drought duration occurring in a given year are taken into consideration. Hence, the frequency analysis of the streamflow drought regime of the catchment is analysed with Weibull distribution for both deficit volume and drought duration combined with the probability of occurrence which is determined under some criterion in order to forecasting the streamflow drought in the catchment.
PL
Skrajnie niski przepływ w rzece wywołuje poważne, szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa skutki, dlatego analiza suszy jest ważnym zadaniem w celu poznania zjawiska w skali zlewni. Dane hydrometryczne rzeki prowadzą do ustalenia krzywych natężenia przepływu (FDC) jako ważnego wskaźnika reżimu przepływu w warunkach suszy. Korzystając z tych charakterystyk, można zdefiniować wartość progową, zarówno dla cieków stałych, jak i dla okresowych. Dla każdego roku można wyprowadzić dwie cząstkowe serie trwania przepływu: serię deficytu objętości i serię trwania suszy. W zlewni Wadi Mekerra w północnozachodniej Algierii minimalna wartość oszacowana na podstawie rocznej populacji Pareto maksymalnych chwilowych powodzi jest traktowana jako wskaźnik wartości progowej, w związku z czym bierze się pod uwagę największy deficyt objętości i najdłuższe trwanie powodzi w danym roku. Analizę częstotliwości przepływu w warunkach suszy w zlewni przeprowadza się w celu prognozowania przepływu w warunkach suszy w zlewni. Wykorzystuje się do tego rozkład Weibulla, zarówno w odniesieniu do deficytu objętości, jak i czasu trwania suszy w powiązaniu z prawdopodobieństwem wystąpienia, które oznacza się, przyjmując pewne założenia.
EN
The channel of the Oued Righ valley plays an important role in draining the drainage waters of the palm groves of 47 oases. This article evaluates and offers a simple relationship calculation of flow of drainage water carried by the channel of Oued Righ. Several work missions were carried out in the Oued Righ Valley during the period: 2010–2018. Investigations and surveys were conducted among the local population. Data and information were collected from the National Hydric Resources Agency (Fr. Agence Nationale des Ressources Hydrauliques) of Touggourt (capital of the Oued Righ Valley). Samples of bottom material and flow velocity measurements were performed at 10 gauging stations located along the canal with a length of 130 km. A simple formula for evaluating the flow rate in the channel has been highlighted. It is a practical quantification tool that will be useful for channel managers. Calculated rate exceeded 5 m3∙s–1 of wastewater and drainage flow into the nature 10 km before reaching the Chott Merouane; the place of discharge.
PL
Kanał w dolinie Oued Righ odgrywa ważną rolę w drenowaniu wód z gajów palmowych w 47 oazach. W pracy dokonano oceny na podstawie prostych obliczeń przepływu wód drenarskich niesionych przez kanał Oued Righ. W latach 2010–2018 wykonano kilka wyjazdów terenowych w rejon doliny. Badaniem i ankietowaniem objęto także lokalną społeczność. Dane i dodatkowe informacje pozyskano z Narodowej Agencji Zasobów Wodnych (fr. Agence Nationale des Ressources Hydrauliques) w Touggourt (miasta stołecznego doliny Oued Righ). W dziesięciu stacjach pomiarowych rozmieszczonych wzdłuż kanału o długości 130 km pobrano próbki osadu dennego i zmierzono prędkość przepływu. Wyprowadzono prosty wzór do oceny tempa przepływu w kanale. Wzór ten jest praktycznym narzędziem do wykorzystania przez zarządców kanału. Obliczona prędkość przepływu ścieków i wód drenarskich przekraczała 5 m3∙s–1 w odległości 10 km od Chott Merouane, gdzie wody są odprowadzane do środowiska.
EN
The flow structure around rising single air bubbles in water and their characteristics, such as equivalentdiameter, rising velocity and shape, was investigated using Particle Image Velocimetry (PIV) and Shadowgraphy in a transparent apparatus with a volume of 120mL. The effect of different volumetricgas flow rates, ranging from 4μL/min to 2 mL/min on the liquid velocity was studied. Ellipsoidalbubbles were observed with a rising velocity of 0.25–0.29 m/s. It was found that a Kármán vortex streetexisted behind the rising bubbles. Furthermore, the wake region expanded with increasing volumetricgas flow rate as well as the number and size of the vortices.
EN
The article presents CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis of the Ferrari 348 sports car intake system for three variants of air intake speed to the system. The article contains an analysis of the distribution of velocities and static pressures. In addition, local velocity and flow in the filtration chamber were investigated. The influence of air velocity at inlet to the intake system on the abovementioned parameters was determined. The analysis is a prelude to the study of wave phenomena occurring in the intake system, affecting the fill factor of the cylinders. Ansys Fluent software was used for analysis.
PL
W artykule przedstawiono analizę CFD (obliczeniowej dynamiki płynów) układu dolotowego samochodów sportowych Ferrari 348 dla trzech wariantów prędkości wlotu powietrza do układu. Artykuł zawiera analizę rozkładu prędkości i nacisków statycznych. Ponadto zbadano lokalną prędkość i przepływ w komorze filtracyjnej. Określono wpływ prędkości powietrza na wlocie do układu dolotowego na wyżej wymienione parametry. Analiza jest wstępem do badania zjawisk falowych zachodzących w układzie dolotowym, wpływających na współczynnik wypełnienia cylindrów. Do analizy użyto oprogramowania Ansys Fluent.
12
Content available CFD analysis of the Ferrari 348 GTC intake system
EN
The article presents CFD (Computational Fluid Dynamics) analysis of the intake system of a Ferrari 348 GTC sports car. With this system, an adequate amount of air is supplied relative to the current demand for fuel combustion. The air demand of a given engine was determined, then analyzes were carried out. The article contains an analysis of the velocity distribution: total velocities, angular velocities and static pressure distribution. In addition, local velocity and flow in the filtration chamber were determined along with the flow directions and returns as well as power lines. The cycle impact on the temperature, locations of the highest speed drop, increase in turbulence, the largest pressure differences, and modulus of elasticity were determined. This information allows to assess whether there are no unwanted phenomena occurring in the system, such as flow disturbances. The Ansys Fluent software was used for analysis.
PL
W artykule przedstawiono analizę CFD (Computational Fluid Dynamics) układu dolotowego samochodu sportowego Ferrari 348 GTC. W tym systemie dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza w stosunku do bieżącego zapotrzebowania na spalanie paliwa. Określono zapotrzebowanie na powietrze dla danego silnika, a następnie przeprowadzono analizy. Artykuł zawiera analizę rozkładu prędkości: prędkości całkowite, prędkości kątowe i rozkład ciśnienia statycznego. Dodatkowo wyznaczono lokalną prędkość i przepływ w komorze filtracyjnej wraz z kierunkami przepływu i powrotami oraz liniami energetycznymi. Oceniono wpływ cyklu na temperaturę, lokalizację największego spadku prędkości, wzrost turbulencji, największe różnice ciśnień i moduł sprężystości. Informacje te pozwalają ocenić, czy w systemie nie występują niepożądane zjawiska, takie jak zakłócenia przepływu. Do analizy wykorzystano oprogramowanie Ansys Fluent.
PL
Artykuł poświęcony jest metodyce oraz wdrożeniu produkcji obudowy lusterka samochodowego, wykonanej jako połączenie klejone części wierzchniej z kompozytu węglowego na bazie żywicy epoksydowej oraz insertu z materiału ABS mającego na celu umożliwienie połączenia obudowy z bazą lusterka. Podstawą opracowania były testy rzeczywiste oraz symulacje numeryczne przygotowane w oprogramowaniu Moldex3D. Zastosowane połączenie klejone obydwu komponentów nie zapewniło odpowiednich własności eksploatacyjnych, w wyniku czego dochodziło do pęknięć. Po przeprowadzeniu symulacji numerycznych ustalono, że miejsca pęknięć odpowiadają miejscom łączeń frontów płynącego tworzywa podczas wtrysku. Przyczyną pękania okazała się duża różnica rozszerzalności cieplnej obydwu materiałów. W efekcie powstawały znaczące naprężenia, które niszczyły insert ABS w najsłabszych miejscach. Problem skutecznie rozwiązano dzięki zmianie geometrii insertu.
EN
The aim of this study was to elaborate on the methods of constructing combined components of a car mirror. The components were made of materials with different thermal expansion coefficient. The basis for the research were numerical simulations prepared in Moldex 3D software. The external cover of a mirror would be made of carbon composite based on epoxy resin (hereafter referred to as carbon), and the internal insert would be made of ABS. The adhesive bonding applied did not provide appropriate properties and led to breaks during usage. After carrying out moldflows it was found that the areas of breaks were determined by the places where fronts of flowing material met during the injection. The cause of breaking was diametrically different thermal expansion of both materials. This induced significant stresses in adhesive layer. Finally, an effective solution was to change the geometry of the mirror insert made of thermoplastic ABS.
EN
The effect of vertical throughfow and temperature modulation on a viscoelastic fluid saturated porous medium has been investigated. The amplitudes of temperature modulation at the lower and upper surfaces are considered to be very small and the disturbances are expanded in terms of power series of amplitude of convection. A weak nonlinear stability analysis has been performed for the oscillatory mode of convection, and heat transport in terms of the Nusselt number, which is governed by the non autonomous complex Ginzburg- Landau equation, is calculated. The effect of vertical through flow is found to stabilize the system irrespective of the direction of through flow in the case of permeable boundary conditions. The time relaxation has a destabilizing effect, while the time retardation parameter has a stabilizing effect on the system. The effects of amplitude and frequency of modulation on heat transport have been analyzed and depicted graphically. The study shows that the heat transport can be controlled effectively by a mechanism that is external to the system. Further, it is also found that heat transfer is more in oscillatory mode of convection rather than in stationary mode of convection.
EN
The objective of the present work is to develop analytical modelling of an unsteady fluid flow through an elastic tube. The fluid is considered to be Newtonian and incompressible. The cylindrical tube wall boundaries are isotropic. The study provides a review of recent modelling aimed at understanding the effects of fluid parameters over the elastic tube wall behaviour. First of all, the fluid flow is analysed following an asymptotic approach according to a large Reynolds number and a small aspect radio. Second of all, the wall has been assumed to be a thin shell, which generates a small axisymmetric vibration. The mathematical model is developed according the thin shell theory. The dynamic behaviour of the tube wall is represented and discussed.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie analityczne przepływu dyspersji cementowej w prostoliniowych przewodach cylindrycznych, jako cieczy nieliniowo plastycznie lepkiej na tle innych modeli reologicznych. Przeprowadzone obliczenia rozkładu ciśnienia tłocznego oraz zasięgu przepływu wskazują na konieczność uwzględniania oporów natury tarciowej w analizie przepływu mieszanki cementowej.
EN
The analitycal solution for pipeline and annular fl ow of the cement dispersion for non-linear viscoplastic model of the fl uid, compared with another reological models were presented in the paper. The calculations of the pressure gradient and injection range shows that it is necessary to take into account the friction factor in the theoretical analysis of the cement grout flow.
EN
The paper presents results of experimental investigation of microchannel boiling flow which was controlled by dielectrophoretic (DEP) restrictor. The DEP restrictor was connected to the microchannel liquid supply tube. Operation of DEP restrictor influenced the flow rate at the microchannel inlet. Resulting changes in flow structures and vapour content along the microchannel were observed and analysed with a high-speed video camera. Video recordings were synchronised with measurements of differential pressure between the channel inlet and outlet. It was found that it is possible to change average void fraction in the microchannel by switching on and off the voltage applied to the restrictor electrodes. However, to achieve significant variation of the void fraction, applied voltage should be of the order of 2000 Vpp. The voltage switching also generates oscillations of the differential pressure. The amplitude of these oscillations is proportional to the voltage magnitude, reaching 35 Pa for 2400 Vpp.
PL
Celem głównym pracy jest próba określenia wielkości natężenia przepływu na całym zachodnim odcinku Martwej Wisły i Wisły Śmiałej, włącznie z basenami portowymi oraz określenie głównych uwarunkowań wpływających na zróżnicowanie wielkości przepływu. Główne prace polegały na badaniach terenowych, podczas których wykonano pomiary natężenia przepływu przy wykorzystaniu metody ADCP. Wykonano również szczegółową kwerendę materiałów źródłowych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że warunki hydrologiczne obu rzek są ściśle powiązane z oddziaływaniem morza. To morze decyduje o obiegu wody wewnątrz akwenów, procesach i zjawiskach tam występujących itd. Dynamika oddziaływania morza wynika z kolei z uwarunkowań hydrometeorologicznych, takich jak wiatr czy zmiany poziomu wody. W konsekwencji mamy do czynienia z dwoma akwenami silnie ze sobą powiązanymi hydrologicznie. Prądy tam występujące mają charakter prądów „chaotycznych”, związanych z kierunkiem i prędkością wiatru wiejącego w danej chwili. W obu akwenach zdarzają się prądy dwukierunkowe tj. w kierunku morza i w głąb lądu. Pomierzone przepływy na Martwej Wiśle mieściły się w zakresie od 9,41 do 22,03 m3•s-1, a na Wiśle Śmiałej 34,41 m3•s-1. Z materiałów źródłowych wynika, że na Martwej Wiśle przepływy mogą osiągnąć nawet 178 m3•s-1, a na Wiśle Śmiałej 40 m3•s-1.
EN
The main aim of this study was to determine the size of the flow around the western stretch of the Martwa Wisła and Wisła Śmiała, including swimming pools port and identify the key determinants affecting differences in flow rate. The main work consisted of field work, during which the measurements of the flow rate using the ADCP method. Also made a detailed query source materials. Based on the obtained results it can be stated that the hydrological conditions of both rivers are closely linked with the influence of the sea. It determines the sea water circulation inside waters, processes and phenomena occurring there etc. The dynamics of the impact of the sea in turn caused by hydro-meteorological conditions such as wind or water level changes. Consequently, we have to deal with the two bodies hydrologically closely linked. Streams occurring there are “chaotic” current related to the direction and speed of winds at the time. There are both basins bi-directional currents, ie. in the direction of the sea and inland. The resulting flows of the Martwa Wisła ranged from 9.41 to 22.03 m3•s-1, while on the Wisła Śmiała dared 34.41 m3•s-1. On the basis of source materials, these values can reach up to 178 m3•s-1 on the Martwa Wisła and 40 m3•s-1 on the Wisła Śmiała.
EN
The conditions of air flow in the intake determine power generated by the engine to a large extent. The biggest resistances in flow of the air sucked or pumped into the engine are generated by the throttle, which is at the same time the main component which allows for regulation of engine power. For the purpose of research conducted in this work, time density of engine work points in analyzed velocity profiles was determined with the use of Engine Road Load Simulator. Thanks to the knowledge of time velocity, it was possible to determine throttle positions at which the engine operates most frequently. With the use of image analysis methods, obtained parameters were experimentally researched, considering flow disturbances which are the effect of air flow through the throttle and uneven air distribution in the intake manifold of a four-cylinder engine.
EN
This work deals with investigation of influence of flow pulsation on the accuracy of gas flow rate and volume measurement by means of the differential pressure flow meters. Experimental studies of the step response curves of an impulse line with a pressure transducer (PT) were carried out with application of a high-frequency analog-to-digital converter of the pressure signal in the PT chamber. Mathematical model of an impulse line with a PT was built. This model provides simulation and investigation of the transient processes with high accuracy. The influence of the impulse line design (length, diameter) on the step response curves and on the frequency response curves as well as on the resonant frequency of the oscillating system (an impulse line with a PT chamber) was studied. The systematic errors of flow rate and volume measurement due to the resonance in the impulse lines which was caused by flow pulsation were simulated and studied for an acting differential pressure natural gas metering system. On the basis of the calculation results it was defined that amplification of the amplitude of the oscillating signal of the differential pressure due to the resonance may lead to a negative systematic error of gas volume measurement. The systematic errors of gas flow rate and volume measurement caused by the flow pulsation can be reduced by choosing the correct design of the impulse lines in order to avoid the resonance.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.