Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł włókienniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Technical, technological, IT and organisational progress is most evident in industry. In a situation where innovations are accompanied by structural and political changes, it is all about restructuring. In Poland, restructuring processes occurred most frequently in the 1990s. Currently, the phenomenon still occurs, but on a much smaller scale, with the transformations concerning generic, personnel and processes structures. The textile industry is still significant and is a hallmark of the Łódź region in Poland. The recent past has shown that companies from the textile industry, although very fragmented, remain on the market and are doing well in the new economic system. The purpose of the study is to assess the financial condition of municipalities and cities with district rights in the context of the restructuring activities of the textile sector, with particular emphasis on local government units of the Łódź region in the years 2007-2017. The work consists of three parts. In the first, the authors include theoretical premises for the restructuring of enterprises. The second part contains research hypotheses which have been empirically verified with an econometric model developed in the last part of the work. The purpose of the econometric model is to describe the relationship between the self-financing indicator and the explanatory variables, which largely describe the financial condition of enterprises in the textile sector in Poland over the period between 2007 and 2017. The results of the research conducted allow to conclude that the financial condition of communes and cities with district rights is diverse, and is affected by factors related to the location, type and level of development of local government units. In addition, the restructuring which took place in industry, in particular the textile industry, had a positive impact on the financial condition of local governments, in particular on their level of self-financing.
PL
Celem artykułu była identyfikacja uwarunkowań kondycji finansowej, ocena jej zróżnicowania oraz wskazanie determinant wpływających na jej poziom w gminach i miastach na prawach powiatu w kontekście działań restrukturyzacyjnych sektora tekstylnego, ze szczególnym uwzględnieniem JST aglomeracji łódzkiej w latach 2007-2017. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich autorki zawarły teoretyczne przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw. W drugiej części zawarto hipotezy badawcze, które w ostatniej części pracy zostały empirycznie zweryfikowane poprzez opracowanie modelu ekonometrycznego. Celem skonstruowanego modelu ekonometrycznego jest opisanie zależności między wskaźnikiem samofinansowania, a zmiennymi objaśniającymi, które w dużej mierze opisują kondycje finansową przedsiębiorstw sektora włókienniczego w Polsce na przestrzeni lat 2007-2017. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie, iż kondycja finansowa gmin i miast na prawach powiatu jest zróżnicowana, a wpływ na to wywierają czynniki związane z położeniem, typem oraz poziomem rozwoju JST. Ponadto restrukturyzacja, która miała miejsce w przemyśle, w szczególności przemyśle włókienniczym wywarła pozytywny wpływ na kondycję finansową samorządów, a w szczególności na jej poziom samofinansowania.
EN
Poland’s accession to the European Union has given many opportunities both in terms of access to the EU economy and European funds. Owing to the set sustainable development goals, the business sphere faces the challenge of their implementation through, among others, activities in the area of social and human capital, and environmental protection. It is important to model solutions that enable sustainable production and consumption. The introduction of innovative product and process technologies may contribute to increasing the competitiveness of SMEs in the Textile and Clothing sector, which in consequence should also contribute to the implementation of objectives of the Regional Smart Specializations for Lodz Province. An example of such solutions is the system for personalized production of clothes presented in the article. The aim of the article is to determine the current situation of the Polish clothing industry in trade with the European Union by analyzing comparative advantages for CN 61 and 62 (related to the clothing industry) and presenting the level of innovation of Lodz Province against the background of Poland as a region specializing in the production of clothing under the adopted Regional Smart Specializations for Lodz Province. It is assumed that the presented system for the personalized production of clothing may affect the competitiveness of this industry and the region.
EN
The aim of this study is to characterise the textile industry of the two global giants in this field - China and India and to discuss the impact they exert on the global economy. For centuries the fibre and textile industry has played a key role for humanity. The study also draws attention to international arrangements for trade in textiles and its liberalisation. This allowed for further development of this branch of the economy and participation in the global market of developing countries.
PL
Celem artykułu była charakterystyka przemysłu tekstylnego światowych gigantów w tej dziedzinie – Chin i Indii oraz omówienie wpływu, który wywierają na światową gospodarkę. Włókiennictwo oraz przemysł tekstylny od wieków pełnił kluczową rolę dla ludzkości. Opracowanie zwraca również uwagę na międzynarodowe uzgodnienia dotyczące handlu tekstyliami oraz jego liberalizację. Pozwoliło to na dalszy rozwój tej gałęzi gospodarki oraz uczestnictwo w globalnym rynku krajów rozwijających się.
PL
Główne kwestie ekologiczne w przemyśle włókienniczym odnoszą się do ilości zużywanej wody oraz ilości i jakości powstających ścieków. Wodę zużywa się do procesów technologicznych, podczas których przekształca się ona w ścieki o różnorodnym składzie, zależnym od danej produkcji.
EN
The Visegrad Group countries’ accession to the European Union (EU) gave new perspectives for the future economic and social development of the region. The full integration of the Visegrad Group countries with the European Union is conducive to generating new challenges i.a. in the field develop of broadly understood entrepreneurship. Textiles is one of the sectors of the European economy which, in the current financial perspective, significantly contributes to the creation of new jobs and the development of entrepreneurship, which ultimately affects the growth of competitiveness of the integrating countries. The aim of this paper is to examine the competitive position of the textile sector (CN 50-60 and 63) of the Visegrad Group countries as a whole in trade with the European Union in the period 2004-2016. Preliminary analysis of the problem allowed to formulate the following research hypothesis: The Visegrad Group countries’ accession to the European Union has a positive impact on entrepreneurship development and improving competitiveness of the textile sector of The Visegrad Group countries in the context of implementation of the Europe 2020 Strategy.
PL
Przystąpienie państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej dało nowe perspektywy dla rozwoju gospodarczego i społecznego tego regionu. Pełna integracja państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską sprzyja generowaniu nowych wyzwań m.in. w zakresie rozwijania szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Sektor tekstylny jest jednym z działów gospodarki europejskiej, który w obecnej perspektywie finansowej znacząco przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości, co finalnie wpływa na wzrostu konkurencyjności integrujących się państw. Celem pracy było zbadanie pozycji konkurencyjnej sektora tekstylnego gospodarki państw Grupy Wyszehradzkiej w handlu z Unią Europejską w latach 2004-2016. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie hipotezy badawczej, która brzmi: akcesja państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej ma pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości oraz poprawę konkurencyjności sektora tekstylnego tych państw w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.
EN
Improving the concept of supply chain management and consideration of the environmental aspects and impacts on it, is the basis for the development of enterprises operating in the textile industry. It should be emphasised that the issue of sustainable supply chain management, due to its inherent complexity, requires continuous analysis of the situation of internal and external decision-making and is burdened with greater or lesser risk concerning the choice of strategy and resource allocation. Therefore supply chain management should be supported by a variety of instruments to streamline organisational structures and processes. These activities should be planned in detail and adapted to the specific nature of the industry. With this in mind, the aim of this article is to develop guidelines for the concept of sustainable supply chain management in the textile industry.
PL
Doskonalenie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw i uwzględnianie w zarządzaniu nim aspektów środowiskowych jest podstawą rozwoju przedsiębiorstw działających w przemyśle włókienniczym. Podkreślenia wymaga fakt, że problematyka zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw ze względu na swą złożoność wymaga ciągłej analizy funkcjonowania wewnętrznych i zewnętrznych procesów oraz podejmowania decyzji obarczonych mniejszym lub większym ryzkiem odnośnie wyboru strategii zarządzania i alokacji zasobów. Dlatego zarządzanie łańcuchem dostaw powinno być wspierane przez szereg instrumentów usprawniających główne procesy w nim zachodzące. Ponadto musi być szczegółowo zaplanowane i powinno być dostosowane do specyfiki branży. Mając to na względzie, celem artykułu było opracowanie wytycznych ułatwiających wdrożenie koncepcji zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw w przemyśle włókienniczym.
EN
The article presents the performance of textile and apparel companies listed on the Polishstock exchange from the market perspective based on a sample of financial data. The data areused to compute systematic risk measures (betas) for two different time intervals, to evaluatethe risk of an equally weighted portfolio made up of the selected companies and to comparethe portfolio’s Sharpe ratio with the broad market index and small companies’ index. Tocompare the selected companies’ stocks with the whole economy and non-public companies,DuPont analysis is employed. The research results indicate that the listed textile and apparel companies outperform non-public companies in terms of fundamental financial results as well as capital market investment results. The risk of individual stocks is usually relatively low. Also the portfolio of the selected companies has been found to have better investment properties compared with the general market and small stocks index in all years of analysis.
PL
Celem artykułu była analiza wyników przedsiębiorstw tekstylnych i odzieżowych notowanych na polskiej giełdzie z punktu widzenia rynkowego oraz danych finansowych. Dane były wykorzystywane do obliczania miar ryzyka systemowego (parametr beta) w dwóch różnych przedziałach czasowych, w celu porównania wyników i ryzyka inwestycji w równoważony portfela złożony z wybranych spółek do indeksu szerokiego rynku i indeksu małych spółek. Aby porównać akcje wybranych spółek z całą gospodarką i spółkami niepublicznymi, zastosowano analizę DuPonta. Wyniki badań wskazały, że wymienione firmy tekstylne i odzieżowe osiągają lepsze wyniki od spółek niepublicznych, a ich miary ryzyka są niższe niż można by się spodziewać po ich wynikach. Stwierdzono także, że portfel wybranych przedsiębiorstw osiąga lepsze wyniki inwestycyjne w porównaniu z indeksem całego rynku i indeksem małych spółek w całym analizowanym okresie.
EN
Green entrepreneurship is an important phenomenon from the point of view of economic development. However, the topic has not been sufficiently analysed and knowledge in this area is not systematised. Supporting the development of green enterprises and increasing the resilience of the economy and natural ecosystems requires a more in-depth analysis of the conditions and factors that influence the development of green entrepreneurship. Green (or ecological) entrepreneurship is closely related to the textile sector, which should be particularly interested in the introduction of various types of eco-innovations that reduce or prevent negative environmental impacts while contributing to the achievement of competitive advantage and profitability. The textile sector is focused on sustainability issues - both in terms of environmental protection and global social responsibility. The goal of this paper is to organise knowledge on the phenomenon of green entrepreneurship and to analyse the prospects of its development in the light of opinions of Polish textile industry entrepreneurs. For this purpose, a survey was conducted on 56 Polish companies from the textile industry. The results obtained indicate that Polish textile industries are interested in implementing all kinds of eco-innovations concentrated in the so-called environmental management system, which should become part of any organisation in the sector analysed. The paper is divided into three main parts. In the first part the phenomenon of green entrepreneurship is characterised. Then the methodology of the survey is presented. The final part is a presentation of results of the survey conducted in Polish textile industry enterprises.
PL
Zielona przedsiębiorczość jest istotnym zjawiskiem z punktu widzenia rozwoju gospodarki, jednakże nie jest w sposób dostateczny zbadana, a wiedza z tego zakresu jest nieuporządkowana. Wspieranie rozwoju ekologicznych przedsiębiorstw oraz zwiększenie odporności gospodarki i naturalnych ekosystemów wymaga bardziej dogłębnej analizy warunków i czynników, które wpływają na rozwój zielonej przedsiębiorczości. W związku z powyższym zielona przedsiębiorczość (lub ekologiczna) ściśle wiąże się z sektorem tekstylnym, który szczególnie powinien być zainteresowany wprowadzeniem różnego rodzaju innowacji ekologicznych, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne lub zapobiegają im, a jednocześnie przyczyniają się uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz zysku. Sektor tekstylny i odzieżowy charakteryzuje orientacja na kwestie zrównoważenia – zarówno jeśli chodzi o ochronę środowiska i globalną odpowiedzialność społeczną. Konsument jest coraz bardziej świadomy śladu, jaki dana działalność pozostawia w środowiskowego, a konkretne rynki przemysłowe przyciągają innowacje. Celem artykułu była próba uporządkowania wiedzy dotyczącej zjawiska zielonej przedsiębiorczości oraz analiza perspektyw jego rozwoju w świetle opinii polskich przedsiębiorców z branży tekstylnej. Artykuł podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej scharakteryzowano zjawisko zielonej przedsiębiorczości, następnie zaprezentowano metodologię przeprowadzonego badania. Ostatnia część w całości obejmuje prezentacje wyników badania ankietowego na polskich przedsiębiorstwach z branży tekstylnej.
EN
The principal objective of the research was to determine the influence exerted by the implementation of standard quality management systems on the improvement of selected logistics processes in small and medium-sized enterprises, which operate in the textile industry. Empirical research was carried out by the authors in the year 2017 on a group of small and medium-sized enterprises that operate in the textile industry in Poland and Slovakia. The research involved 33 organizations (20 Polish, and 13 Slovak ones). The research process and the analysis of the acquired results made it possible to address the research questions posed and to state, among others, that standardized quality management systems exert a relatively large influence on perfecting selected subsystems and logistic processes in the researched organizations.
10
Content available remote Circular Economy - Challenges for the Textile and Clothing Industry
EN
The circular economy model has recently gained a lot of attention worldwide from scientists, business people and authorities. The importance of the transition towards a more circular economy has also been noticed in the European Union. The new regulations provide the enabling framework for the circular economy to flourish. At the same time, although there is no standardized approach to creating a circular economy, while defining appropriate policies, care must be taken that they are suitable for particular industries. The limits of the present linear economy model (take-make-waste) are extremely apparent when examining the textile and clothing industry. The transition to a circular economy requires significant changes in both production and consumption models. This article uses a literature review and industry examples to identify and evaluate challenges faced by the clothing and textile industry in adapting to the circular economy model.
EN
The aim of this publication is to evaluate the potential of technology platforms and their environment in various countries by empirical comparisons of technology platforms, centres of technology transfer, innovation centres and companies within the same economic area of interest. The information contained in this publication is based on literature studies as well as personal interviews with representatives of technology platforms, universities, research institutes, centres of technology transfer and companies in Poland and Spain with a special focus on the textile industry field, in particular the biotechnology and chemical sectors. This article deals with issues relating to the transfer of technology and the creation of NTBF as well as the support extended to them. The author also presents solutions for SMEs that cannot compete with large firms in the field of technology development, which often results in the collapse of small companies.
PL
Głównym celem tej publikacji jest ewaluacja potencjału platform technologicznych i instytucji otoczenia biznesu w dwóch regionach o podobnych specjalizacjach regionu. Informacje pozyskane na potrzeby artykułu zostały zebrane na podstawie źródeł literaturowych i indywidualnych wywiadów autora z przedstawicielami platform technologicznych, centrów transferu technologii, instytutów badawczych oraz firm z Polski i Hiszpanii ze szczególnym skupieniem się wokół sektora przemysłu włókienniczego. Ten artykuł wskazuje na problematykę związaną z transferem technologii i tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych opartych na wysokiej technologii. Autor także przedstawia rozwiązania dla sektora MŚP który w warunkach gospodarki opartej na wiedzy często nie może konkurować z dużymi podmiotami gospodarczymi.
EN
The Armenian textile and apparel industry has showed very sharp ups and downs throughout its history. During the Soviet era, it was a leading branch of Armenian industry and a major supplier for the whole Soviet Union. Since the early 90s, the situation has dramatically changed. Analysis showed that during the transition from centrally planned to a market- -based economy, Armenia’s textile and apparel industry was nearly destroyed. Nowadays the industry, especially the apparel industry, is regarded as one of most promising sectors of the Armenian economy. This potential has also been discovered by Western and Russian institutions and enterprises, which have begun to invest heavily in this sector.
PL
Przemysł tekstylny i odzieżowy w Armenii należał w przeszłości do kluczowych gałęzi gospodarki tego kraju. Transformacja systemowa przyniosła jednak utratę rynków zbytu oraz gwałtowny spadek produkcji i zatrudnienia. Dzięki pomocy zagranicznej i współpracy z krajami europejskimi następuje powolne odrodzenie tej branży. Obecnie nie jest ona konkurencyjna w skali światowej, ale istnieją przesłanki do rozwoju produkcji i zwiększenia eksportu w przyszłości. Pod koniec 2011 roku przemysł lekki został uznany przez rząd za jedną z priorytetowych gałęzi przemysłu, dla której została opracowana strategia rozwoju i plan działania. Przemysł odzieżowy jest najbardziej konkurencyjny spośród branż przemysłu lekkiego, dlatego też wsparcie dla niego będzie ważniejsze, niż inwestowanie w branżę tekstylną. Przeprowadzona analiza pokazała, iż armeńskie produkty tekstylne i odzieżowe są chętniej kupowane za granicą, aniżeli w kraju. Może to oznaczać, że produkcja w tym sektorze może być atrakcyjna dla zagranicznych firm ze względu na wysoką jakość i niskie koszty produkcji. Istnieją jednak dość istotne bariery rozwoju wynikające z sytuacji geopolitycznej, takie jak: brak dostępu do morza, blokada ze strony dwóch sąsiednich państw, a także rezygnacja z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Niemniej jednak rząd podejmuje działania wspierające wejście produktów tekstylnych na rynki zagraniczne, rozwój zdolności eksportowych, a także dostęp do funduszy dla rodzimych przedsiębiorstw.
EN
The article presents an analysis of the issue of marketing communication strategy standardisation/adjustment by multinational textile companies on the European market. The own research is based on information presented on the websites of multinational companies operating in the European Union and on the results of a survey carried out among 246 young consumers from France and Poland in the first quarter of 2015. In the paper, firstly the results of studies concerning 50 multinational textile companies and their comparison with those of 100 multinationals from other sectors are presented, and the relations between the levels of marketing communication activity adjustment are discussed. Afterwards an analysis of the survey results is conducted taking into account the evaluation of standardisation/adaptation of promotional strategies on the textile market by young consumers. Analysis of the findings indicated that multinational textile companies partially or fully standardise marketing communications activities on the European market, and the level of standardisation of the communication strategies is higher on the textile European market than on the other European B2C markets. Results also support the assumption that textile products are more likely than other products to benefit from the standardisation of marketing communication activities. The results also emphasise a positive evaluation of the global communication campaigns of multinational textile companies by young consumers from France and Poland. Their attitudes as well as purchase intentions toward global textile brands promoted with standardised tools are stronger than in the case of global textile brands promoted with a locally adapted promotion strategy.
PL
W artykule podjęto problematykę dostosowania strategii komunikacji marketingowej przez międzynarodowe firmy odzieżowe na rynku europejskim. Badania oparto na analizie informacji dotyczących strategii komunikacji marketingowych, przedstawionych na stronach internetowych międzynarodowych firm działających w Unii Europejskiej. W celu określenia stopnia dostosowania działań w obszarze komunikacji marketingowej, w artykule zaprezentowano wyniki badań wśród 50 międzynarodowych firm odzieżowych, które porównano z wynikami badań wśród 100 międzynarodowych firm z innych sektorów B2C. Analiza wyników badań wykazała, że międzynarodowe firmy odzieżowe częściowo dostosowują strategię komunikacji marketingowej do potrzeb rynku europejskiego, jednak poziom standaryzacji strategii komunikacji marketingowej jest w przypadku firm odzieżowych wyższy, niż w przypadku firm z innych sektorów B2C, działających na rynku europejskim. Wykazano także istotny wpływ różnic kulturowych na częściową lub pełną adaptację działań w obszarze komunikacji marketingowej przez międzynarodowe firmy odzieżowe na rynku europejskim.
EN
This article addresses the issue of the impact of implementing a standardized quality management system on the functioning of organizations in the textile industry. An empirical research was carried out by the authors in 2017 on a group of small and medium enterprises operating in the textile industry in Poland and Slovakia. The main objective of the study was to determine the impact of standardized quality management systems on the functioning of small and medium-sized textile organizations. The research process and analysis of the results obtained allowed us to comment on the research questions and state that the following: the main prerequisites for textile organisations to implement quality management systems include internal factors that contribute to the improvement of customer management and customer management processes. Standardised quality management systems have a relatively significant impact on the improvement of key processes in enterprises.
PL
W artykule podjęto problematykę wpływu wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie organizacji w branży tekstylnej. Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez autorów w 2017 roku na grupie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży tekstylnej na terenie Polski i Słowacji. Przeprowadzony proces badawczy oraz analiza uzyskanych wyników pozwoliły ustosunkować się do postawionych pytań badawczych i stwierdzić, że: do głównych przesłanek skłaniających organizacje z branży tekstylnej do wdrażania systemów zarządzania jakością można zaliczyć przesłanki o charakterze wewnętrznym przyczyniające się do usprawnienia procesów zarządzania i obsługi klienta ponadto znormalizowane systemy zarządzania jakością mają relatywnie duży wpływ na doskonalenie kluczowych procesów w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży tekstylnej.
EN
One of the sectors of the European economy affecting the effective implementation of the Europe 2020 Strategy is the textile industry sector. In the current financial perspective, the European Union is making a significant contribution to maintaining its growth with the aim of creating opportunities for job creation. Croatia's accession to the European Union (EU) gave new perspectives for future economic and social development of the country. Full integration of the country is also conducive to generating new challenges, especially for economic entities operating in the Croatian textile sector. The aim of this paper is to examine the competitive position of the textile sector of the Croatian economy in the period 2005 – 2016. Preliminary analysis of the problem allowed to formulate the following research hypothesis: Croatia's accession to the European Union has a positive impact on improving the competitiveness of the Croatian textile sector in the context of implementation of the Europe 2020 Strategy.
PL
Jednym z sektorów gospodarki europejskiej mających wpływ na efektywną realizację założeń Strategii Europa 2020 jest sektor tekstylny. W obecnej perspektywie finansowej Unia Europejska znacząco przyczynia się do utrzymania wzrostu sektora upatrując w tym szansy na stworzenie nowych miejsc pracy. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej dało nowe perspektywy dla przyszłego rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Pełna integracja kraju sprzyja również generowaniu nowych wyzwań w szczególności dla podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w chorwackim sektorze tekstylnym. Celem niniejszej pracy jest zbadanie pozycji konkurencyjnej sektora tekstylnego gospodarki Chorwacji w latach 2005 – 2016. Wstępna analiza problemu pozwoliła na postawienie hipotezy badawczej, która brzmi: akcesja Chorwacji do Unii Europejskiej ma pozytywny wpływ na poprawę konkurencyjności chorwackiego sektora tekstylnego w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.
EN
Green issues are a popular topic in today’s business life, and it is possible to see green products or advertisements in many different places due to the demand for a healthier lifestyle. Companies that are willing to be a part of the green concept should integrate this philosophy in all departments. As a result, the procurement might be seen a crucial part of this integration. However, in the emerging markets, green issues might be pushed into the background due to the competitive environment. In this study, we investigated green and other parameters in the supplier selection decision in textile industry. A decision criteria list was created and evaluated by 28 experts using the fuzzy analytic hierarchy process. The results showed that green issues have an influence on the decision environment; however, classical parameters, such as cost, delivery reliability, quality, service, and strategic alliance still carry more priority compared to green criteria consisting of environmental management, green products, and pollution control.
PL
Zagadnienia ekologiczne są bardzo istotne przy współczesnej produkcji. Wytwórcy, którzy chcą brać udział w wytwarzaniu i kształtowaniu ekologicznych zasad muszą brać pod uwagę wszystkie aspekty procesu wytwórczego. W tym opracowaniu badano ekologiczne aspekty wyboru dostawców biorąc pod uwagę również koszty dostawy produktów, warunki dostawy, jakość, system obsługi oraz uwarunkowania strategiczne.
EN
This paper approaches the situation of the textile sector in Russia, shows its main challenges and presents possible solutions of how to increase the competitiveness of the industry by improving its innovative performance. The textile industry in Russia went through major changes after USSR dissolution in 1991, and its performance has been declining since then. In order for the Russian textile industry to increase its competitiveness, it has to improve its innovation performance. The methods for doing this in the textile industry are presented in the article. They are as follows: (1) switching to different from imported cotton types of raw materials, particularly flax and blended fibres, (2) using stains of better quality, (3) purchasing new production equipment which will allow to switch from mass production orientation to low-volume output, (4) creating joint ventures with foreign firms, leading to employment growth and quality increase, which can result in higher competitiveness of the textile industry in Russia.
PL
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka branży włókienniczej w Rosji, oraz wskazanie obszarów wymagających zwiększenia poziomu innowacyjności, co jest jednym z głównych czynników konkurencyjności branży. Przemysł włókienniczy w Rosji uległ znacznym przemianom po 1991 roku – zmiany strukturalne spowodowały spadek produktywności. Determinantą rozwoju przemysłu włókienniczego jest zwiększenie jego innowacyjności. Proponowane obszary zwiększenia poziomu innowacyjności w branży to: (1) zamiana importowanej bawełny na inne surowce, w szczególności len oraz włókna mieszane, (2) używanie barwników lepszej jakości, (3) inwestycje w nowy sprzęt produkcyjny, (4) tworzenie przedsięwzięć joint venture z firmami zagranicznymi. Czynniki te mogą prowadzić do zwiększenia konkurencyjności w branży włókienniczej w Rosji.
EN
With the analysis of the industrial economic theory structure – conduct – performance model, the study investigates the existence of significant relationship among market structure, conduct and performance. Twelve Taiwan companies are studied during the study period from 2006 to 2012 which are analysed with fixed effect and random effect of panel data and ordinary least squares estimation. The empirical result backs the statement by “Structuralism” that market structure (market share, entry barrier and capital intensity) directly affects firm conduct (R&D intensity) and performance (ROA).
EN
The paper presents an original method of determining the elements of the production cycle time by using the modified work sampling method applied to a textile factory. It is shown that the movement of the elements of time can be viewed as a process and in the mathematical sense can establish control limits of error of ± 3 SD. The mean time of the production cycle of the groups created by the number of pieces in the series – tpcu moving the hyperbolic function, which has the asymptote c, a function of the form tpcu = c + b/log n, where all groups of the production cycle in the mathematical sense do not act like strata but are function tpcu related to technology and deterministic factors of the production series.
PL
Artykuł przedstawia oryginalną metodę określania elementów trwania cyklu produkcyjnego przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody podziału pracy w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkującego tekstylia. Pokazano, że przemieszczanie elementów czasu cyklu produkcyjnego można rozpatrywać jako proces, w którym matematycznie ustawia się błąd ± 3s. Średni czas cyklu produkcyjnego poszczególnych grup określa się przez liczbę elementów uszeregowanych w serię. Poszczególne zależności systemu można opisać matematycznie.
EN
Contemporary geo-economic development is characterised by global transformation from the EU and Western countries, in general, towards the Asia-Pacific and East Asian concept, which will result in further evolution of the World System determined by the economies of the new industrial and post-industrial countries. The objective of this article is to investigate the role of economies of East Asian countries in global economic development. Particularly this paper analyses the situation in the textile industry, as exemplified by China, in the world market to identify prospects for its sustainable and competitive development. During the progress of this work, it was determined that the textile industry in China is currently under the influence of delayed adverse effects of the global financial and economic crisis of 2008-2010, which can further lead to systemic risk emergence in the Chinese economy, as the textile industry plays a leading role in its economic development. Analytical procedures performed in this study clearly showed the urgency of implementing technological and managerial innovations in order to increase the competitiveness of the Chinese textile industry. The government also needs to revise its measures of support to the sector. Improving competitiveness and providing sustainable growth and development of the textile industry in China allows to create a new margin of safety for the Chinese economy and secure unconditional long term leadership for the textile industry.
PL
Współczesny geoekonomiczny rozwój charakteryzuje się globalną przemianą przewagi UE i krajów Zachodu w kierunku przewagi regionu Azji-Pacyfiku i krajów wschodnio–azjatyckich, czego efektem będzie dalsza ewolucja systemu światowego zdeterminowanego przez ekonomię tych krajów. Celem artykułu jest badanie roli ekonomii krajów wschodnio- -azjatyckich w rozwoju ekonomii globalnej. Artykuł w szczególności analizuje sytuację w przemyśle włókienniczym, na przykładzie udziału Chin na rynkach światowych. Dla identyfikacji prognoz zrównoważonego rozwoju przemysłu włókienniczego w Chinach i jego konkurencyjności stwierdzono, że przemysł ten jest współcześnie pod wpływem opóźnionego negatywnego oddziaływania globalnego finansowego i ekonomicznego kryzysu lat 2008-2010, który w przyszłości może spowodować pojawienie się problemów w chińskiej ekonomii, ponieważ przemysł włókienniczy gra przodującą rolę w rozwoju ekonomicznym Chin. Analityczne badania przeprowadzone w tej pracy wskazują na konieczność wprowadzenia istotnych zmian ekonomicznych w zarządzaniu w celu zwiększenia konkurencyjności chińskiego przemysłu włókienniczego. Konieczna jest również rewizja zasad rządowej polityki wspomagania tej branży. Może to doprowadzić do stworzenia nowego marginesu bezpieczeństwa.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.