Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł tekstylny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
EN
Most studies on knowledge spillover hypothesis testing are limited to its occurrence and impact on improving the productivity or performance of the recipient companies. In this study a model is constructed of how to use knowledge spillovers from the provider to the beneficiary company, in the context of the textile industry in Indonesia. The model suggests that the knowledge obtained from the buyer may increase the innovation of domestic enterprise suppliers. The model also represents the possibility of knowledge spillover from labour turnover and the imitation process. A survey was carried out to measure the variables of the study conducted by distributing questionnaires to the marketing manager, human resource manager and operations manager of textile companies. The structural equation model was used to test the hypothesis. The results state that a company with better knowledge management can take advantage of knowledge spillover to produce innovative products that are more accepted by the market.
PL
Większość badań dotyczących testowania hipotezy rozprzestrzeniania wiedzy ogranicza się do jej wystąpienia i wpływu na poprawę produktywności lub wyników przedsiębiorstw-odbiorców. W artykule przedstawiono model wykorzystania transferu wiedzy od dostawcy do firmy beneficjenta w kontekście przemysłu tekstylnego w Indonezji. Model opisuje wiedzę pozyskaną od kupującego, może zwiększyć innowacyjność dostawców krajowych przedsiębiorstw. Model reprezentuje również możliwość przenoszenia wiedzy z rotacji pracowników i procesu naśladowania. Przeprowadzono ankietę wśród kierowników marketingu, zasobów ludzkich i operacyjnych firm tekstylnych. Do przetestowania hipotezy wykorzystano model równań strukturalnych. Stwierdzono, że firma posiadająca lepsze zarządzanie wiedzą poprzez wykorzystanie transferu wiedzy może wytwarzać innowacyjnych produkty, które są bardziej akceptowane przez rynek.
EN
The textile and clothing industry in Europe can be considered as a not profitable sector. The goal of the contribution is an evaluation of selected indicators of financial analysis, credit score and bankruptcy models as well as strategic analysis in selected companies of the textile and clothing industry in Slovakia. The next goal is an outline of development possibilities of the sector in the future. During the research we used data from the five most important companies doing business in the textile and clothing industry in Slovakia. The data obtained were processed by the bonity and Altman index, providing the possibility to determine possible future development in the industry. The results show a decrease in the number of textile and clothing companies in Slovakia. Such results can be used for the setting of scenarios of development, which show that the Slovakian textile, clothing and leather industry should multiply its effort to maintain its position on the international markets.
PL
Przemysł tekstylny i odzieżowy w Europie można uznać za sektor nierentowny. Celem pracy była ocena wybranych wskaźników analizy finansowej, modeli oceny kredytowej i upadłości oraz analizy strategicznej w wybranych spółkach przemysłu tekstylnego i odzieżowego na Słowacji. Kolejnym celem było określenie zarysu możliwości rozwoju tego sektora w przyszłości. Podczas badań wykorzystano dane z pięciu najważniejszych firm działających w branży tekstylnej i odzieżowej na Słowacji. Uzyskane dane zostały przetworzone przez indeks bonity i wskaźnik Altmana, zapewniając możliwość określenia możliwego przyszłego rozwoju w branży. Wyniki pokazują spadek liczby firm włókienniczych i odzieżowych na terenie Słowacji. Takie wyniki mogą być wykorzystane do ustalenia scenariuszy rozwoju, które pokazują, że słowacki przemysł włókienniczy, odzieżowy i skórzany powinien zwielokrotnić swoje wysiłki w celu utrzymania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych.
EN
The main objective of the study was to determine the effect of the implementation of the requirements of the ISO 14001 standard on creating sustainable supply chains in the textile industry. The research process was conducted in 2018. It was preceded by an extensive literature review of sustainable development and quality management as well as the supply chain. The research tool was a questionnaire sent to top management representatives of organisations operating in south-eastern Poland and Slovakia who possess a certified system according to ISO 14001. However, analysis of the results does not allow to give clear answers to the research questions. Although the majority of respondents noted a positive impact of the implementation of ISO 14001 on improving environmental actions in the supply chain, its impact on the creation of sustainable supply chains is not so obvious. Based on our research, organisations will be able to more consciously decide on the implementation of the ISO 14001 standard requirements.
PL
Głównym celem publikacji było określenie wpływu wdrożenia wymagań standardu ISO 14001 na tworzenie zrównoważonych łańcuchów dostaw w przemyśle tekstylnym. Proces badawczy przeprowadzono w 2018 roku. Poprzedził go obszerny przegląd literatury dotyczącej zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy wysyłany do przedstawicieli najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw działających w branży tekstylnej w południowo-wschodniej Polsce i na Słowacji. Warunkiem koniecznym było, aby przedsiębiorstwa posiadały certyfikowany system zgodny z ISO 14001. Analiza wyników nie pozwoliła na jednoznaczne określenie wpływu implementacji wymagań standardu ISO 14001 na kreowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw. Chociaż większość respondentów zauważyła pozytywny wpływ wdrożenia ISO 14001 na poprawę działań środowiskowych w łańcuchu dostaw, jednak jego wpływ na kreowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw nie jest oczywisty.
EN
The aim of this study is to characterise the textile industry of the two global giants in this field - China and India and to discuss the impact they exert on the global economy. For centuries the fibre and textile industry has played a key role for humanity. The study also draws attention to international arrangements for trade in textiles and its liberalisation. This allowed for further development of this branch of the economy and participation in the global market of developing countries.
PL
Celem artykułu była charakterystyka przemysłu tekstylnego światowych gigantów w tej dziedzinie – Chin i Indii oraz omówienie wpływu, który wywierają na światową gospodarkę. Włókiennictwo oraz przemysł tekstylny od wieków pełnił kluczową rolę dla ludzkości. Opracowanie zwraca również uwagę na międzynarodowe uzgodnienia dotyczące handlu tekstyliami oraz jego liberalizację. Pozwoliło to na dalszy rozwój tej gałęzi gospodarki oraz uczestnictwo w globalnym rynku krajów rozwijających się.
EN
Photocatalytic degradation of reactive dye solutions have been compared using two types of heterogeneous catalysts, i.e., semiconductors and iron modified clays. Decolorization and mineralization efficiencies of the catalysts were performed in a slurry batch reactor with UVA and UVC (365 and 254 nm, respectively) light sources using reactive azo dye solutions. Two natural minerals (zeolites and beidellites) modified with Fe3+, Fe2+and semiconductors (TiO2-P25 and ZnO) were used as photocatalysts. Iron modified minerals produced similar results compared to homogeneous photo-Fenton reactions under UVC radiation. Fe2+-beidellite and Fe3+-zeolite showed the best efficiency for dye removal with 98.5% at 75 min and 96.3% at 90 min, respectively, which is higher than the other iron modified minerals under UVA radiation. ZnO and TiO2 exhibited initial dye removal rates under UVA as 98.9% and 95.5% at 45 min, respectively. Mineralization efficiencies for TiO2, ZnO and Fe2+-beidellite, Fe3+ -zeolite under UVA were 86.2%, 74.5% and 76.9%, 67.8%, respectively. However mineral catalysts performed 99% dye removal rates within 15 min with respect to semiconductor catalyst values (over 97% within 45min) under UVC radiation. Mineral catalysts and TiO2 provided higher initial TOC removal rates as 92% in 60 min under UVC radiation.
EN
Sales process disfunctions in the textile industry are problems that cause loss of customers, incomplete market supply, etc. The objective of the research is to analyse transactions from the textile industry database in order to find patterns in buyers’ behavior and improve the model of decision-making. Association rules, one of the most noticeable data mining techniques, is used as methodology to learn rules and market patterns that occur in sales in the textile industry, which will enhance the decision-making process, by making it more effective and efficient. The Apriori algorithm was applied and open source software Orange was used. It has been shown using a real-life dataset containing 2000 transactions from the textile industry of the South East Europe region that the approach proposed is useful in discovering effective knowledge in data associated with sales. The study reports new interesting rules and the dependence of the following parameters: support, confidence, lift and leverage on making more customized offers in the textile industry.
PL
Nieprawidłowości w procesie sprzedaży w przemyśle tekstylnym powodują m.in. utratę klientów. Celem badania była analiza transakcji z bazy danych przemysłu tekstylnego w celu znalezienia wzorców na zachowaniach nabywców i udoskonalenia modelu decyzji. Analiza koszykowa, jako jedna z najlepiej dostrzegalnych technik kopiowania danych, jest stosowana w metodologii uczenia się reguł i wzorców rynkowych, które występują w sprzedaży w przemyśle tekstylnym zwiększając efektywność procesu podejmowania decyzji. W pracy użyto algorytmu Apriori i oprogramowania Orange. W pracy wykazano, że przy użyciu zestawu danych rzeczywistych zawierającego 2000 transakcji z przemysłu tekstylnego w regionie Europy Południowo-Wschodniej, proponowane podejście jest przydatne w odkrywaniu skutecznej wiedzy w zakresie danych związanych ze sprzedażą.
EN
The textile and clothing sector in Poland suffered severe losses in the transition period. The clothing industry was the first where sales rates started to increase, which made garment production and trade an interesting area for research. This article was designed to assess the size of the clothing market in Poland, to estimate the difference (surplus or deficit) between clothing exports and imports, and to analyse the sales revenues of major clothing companies in Poland (Polish- and foreign-owned). To achieve these three goals, the authors selected appropriate secondary statistics and used them in their own calculations to extract necessary numbers, which were presented in tables and provided with comments. They showed the present situation of the clothing industry in Poland in terms of its sales at home and exports, enabling the comparison of domestic sales of Polish and foreign-owned companies, and providing inputs for predicting the likely future of clothing trade in the country. The forecast pointed to the clothing industry’s substantial potential for growth, to the competitive advantage of garments made by large Polish producers in the domestic market over clothing products delivered by foreign-owned firms, and to a probability that clothing exports would exceed clothing imports soon.
PL
Przemysł tekstylny w Polsce uległ dużej degradacji w okresie transformacji ustrojowej. Wskaźniki wzrostu sprzedaży najszybciej zostały osiągnięte przez branżę odzieżową. Stąd odradzająca się produkcja i handel odzieżą stały się przedmiotem badań. Ich niewielki zakres jest przedmiotem niniejszego artykułu, którego celem jest obliczenie wartości polskiego rynku odzieżowego w latach 2009-2013, określenie nadwyżki lub deficytu w handlu zagranicznym odzieżą oraz wielkości sprzedaży największych firm odzieżowych (z kapitałem polskim i obcym) na krajowym rynku. Dla realizacji tych celów zostały wykorzystane źródła danych wtórnych. Pozyskane dane stanowiły podstawę do obliczeń, których wyniki zaprezentowano w układzie tabelarycznym i opatrzono komentarzem. Wyniki te pozwalają: ocenić aktualny stan branży poprzez rezultaty sprzedaży odzieży na rynku krajowym i w eksporcie, skonfrontować konkurencyjność oferty handlowej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych na krajowym rynku oraz utworzyć prognozę rozwoju handlu odzieżą w Polsce.
9
EN
Cotton is a basic raw material processed in the textile industry all over the world. Some new cotton products have been developed thanks to the inventions and efforts of scientists and engineers dealing with cotton. One of the innovative cotton products is SPINAIR yarn by Kurabo (Japan). It is so called “hollow” yarn made of cotton and PVA fibres. PVA fibres are introduced into the yarn during the spinning process. Next they are dissolved and removed in fabric finishing, thanks to which in the final product the yarn is composed only of cotton fibres. The yarn has been developed to improve the thermal insulation of cotton fabrics. Due to the dissolving of PVA fibres, the structure of yarn and fabrics made of it is loose and porous. The air trapped inside the yarn between the cotton fibres increases the thermal resistance of fabrics. Within the framework of the work presented composite “hollow” yarn 42 tex made of cotton (80%) and modified PVA (Polyvinyl alcohol) fibres (20%) was investigated within the range of its structural, mechanical and technological parameters. Woven fabric was then manufactured with the application of the 42 tex CO80/ PVA20 yarn in the weft direction. Investigation of the manufactured woven fabric with Alambeta confirmed that fabric with weft yarn 42 tex CO80/PVA20 is characterised by a higher thermal resistance and warmer sensation while touching than that made of 42 tex cotton rotor yarn in the weft.
PL
Bawełna jest podstawowym surowcem włókienniczym przerabianym w przemyśle tekstylnym na całym świecie. Dzięki wysiłkom i inwencji twórczej naukowców opracowane zostały innowacyjne wyroby włókiennicze. Jednym z nich jest przędza SPINAIR firmy KURABO (Japonia). Jest to przędza z włókien bawełnianych i PVA(alkohol poliwinylowy) zwana przez producenta przędzą kanalikową. Włókna PVA są wprowadzane do przędzy podczas procesu przędzenia. Następnie są one rozpuszczane i wypłukiwane w procesie wykańczania. Dzięki temu w końcowym produkcie przędza składa się wyłącznie z włókien bawełnianych, jednakże jej struktura jest mniej zwarta niż standardowej przędzy bawełnianej. Przędza SPINAIR została opracowana w celu zwiększenia izolacyjności cieplnej. W ramach prezentowanej pracy wykonano badania przędzy SPINAIR o masie liniowej 42 tex wykonanej z bawełny (80%) i modyfikowanych włókien PVA (20%). Badania obejmowały parametry strukturalne, mechaniczne i technologiczne. Ponadto przędzę SPINAIR zastosowano jako wątek w tkaninie o splocie płóciennym. Pomiary wykonane za pomocą przyrządu Alambeta potwierdziły, że tkanina z przędzą wątkową 42 tex CO80/PVA20 charakteryzuje się wyższym oporem cieplnym.
EN
In this study, a comparative analysis of the textile and clothing industry in the enlarged EU27 is made with respect to the 10 Central and Eastern European countries and Turkey for the period 2011 - 2012. This period was chosen because growth in textile and clothing as well as in all European industry in 2010 was an outcome of the economic crisis of 2008 - 2009. The selection of countries was made on purpose to highlight trends for the textile and clothing industry in the 10 Central and Eastern European Union (EU-CE10) countries compared with the old EU member countries (EU15) and Turkey. The findings for the period 2011 - 2012 can be thus interpreted: Italy, France, Turkey, Germany and United Kingdom are the leaders of investments and turnover in the sector of textile and clothing in the total of millions of Euros; however, the most of the EU-CE10 countries and Turkey are leaders with respect to the percentage of investments and turnover. While the importance of the textile and clothing industry for a country’s economy is very different for the countries analysed – more than 3% of the GDP (gross domestic product) is observed only in Turkey, Bulgaria, Portugal and Italy.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą przemysłu odzieżowego i tekstylnego obszarów Unii Europejskiej po rozszerzeniu (EU27) ze szczególnym uwzględnieniem 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Turcji w latach 2011-2012. Okres ten został wybrany ze względu na okres końcowy kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 i rozpoczynającą się poprawę sytuacji ekonomicznej. Wyboru krajów dokonano w celu podkreślenia trendów w przemyśle tekstylnym i odzieżowym 10 krajów centralnej i wschodniej Unii Europejskiej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej przed rozszerzeniem (EU15) oraz Turcji. Istnieje duże zróżnicowanie w tendencjach rozwojowych starych krajów EU oraz krajów Europy Wschodniej i Środkowej w zakresie przerobu globalnego i inwestycji. Szczególnie uprzywilejowaną pozycję posiada Turcja z punktu widzenia inwestycji zarówno w przemysł tekstylny jak i odzieżowy.
EN
In the long run a company can outperform rivals only if it can identify and establish a difference that it can preserve; in the short and medium run managers need to respond to a changing environment to preserve its growth capacities and exploit opportunities. Both external and internal factors affect the financial standing of companies operating in the textile sector. The current, extended economic downturn is slowly changing the environment. Managers need to take that into account by making appropriate changes in strategy and operations. In this study the author provides an analysis of economic and financial changes and an assessment of their impact on Polish textile companies. The article focuses on managers’ response to current changes resulting from the financial crisis and on-going changes in increasingly competitive markets.
PL
W czasie kryzysu gospodarczego decyzje menedżerów i wyniki przedsiębiorstw często tłumaczy się efektami kryzysu. Niewątpliwie kryzys zapoczątkowany na rynkach finansowych w 2008 roku zmienia warunki funkcjonowania producentów tekstyliów i odzieży. W analizach ukierunkowanych na tworzenie strategii nie powinno się jednak zapominać o długoterminowych tendencjach i zmianach, zapoczątkowanych na długo przed obecnym kryzysem. Niechętni ryzyku inwestorzy, poszukujący wysokich stóp zwrotu z inwestycji zwracają uwagę na bieżącą rentowność przedsiębiorstw, stabilność zysku oraz strukturę finansowania. Autor analizuje rentowność kapitału własnego producentów tekstyliów oraz odzieży wykorzystując zbiorcze dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wybranych przedsiębiorstw korzystając z klasycznego modelu du Ponta. Wyniki branży wskazują na bardziej stabilną rentowność malejącej liczby producentów tekstyliów i pogarszającą się konkurencyjność producentów odzieży. Wyniki indywidualnych przedsiębiorstw wskazują na możliwości dostosowania do warunków bieżącego spowolnienia jak i trendów długoterminowych, co podkreśla znaczenie przyjęcia właściwej strategii.
EN
In today's world where intensive competition exists between enterprises, it is of great importance to work in cooperation with the right suppliers. Selection of the right suppliers is a significant factor in the success of enterprises. In the selection of the best supplier (s), the strengths and weaknesses of potential suppliers should be taken into consideration. Many qualitative and quantitative criteria are included in this selection process as well as the decision-maker. One of the issues that leaves the decision maker in a difficult position is selecting the most appropriate one from the alternatives available, as traditional methods may not produce a realistic solution in this process. However, multicriteria decision making methods facilitate the process of finding a solution and enable decision makers to reach the right decisions. In this study, the fuzzy TOPSIS method, which is one of the multi-criteria decision making methods, is used in this problem area to select the most appropriate supplier of garment 'X' operating in Turkey. It is detected through analyses conducted in line with the results obtained. The ranking of the three supplier firms determined by firm X are as follows in terms of closeness index values: supplier 1, supplier 3 and supplier 2.
PL
Dla uzyskania powodzenia w prowadzeniu przedsiębiorstw bardzo ważna jest współpraca z odpowiednimi dostawcami. Decyduje o tym szereg kryteriów, które powinny być wzięte pod uwagę. Wybór oparty na tradycyjnych metodach analizy może być trudny i zawodny, dletego też zaproponowano nową multikryterialną metodę doboru opartą na analizie zbiorów rozmytych. Analizę porównawczą przeprowadzono porównując trzech zróżnicowanych dostawców.
13
Content available remote Badanie adsorpcji błękitu metylowego na węglu aktywnym
PL
W pracy podjęto temat wykorzystania procesów sorpcyjnych do usuwania barwników ze ściekow tekstylnych. Wykorzystano badania modelowe na roztworach wybranego barwnika - błękitu metylowego. Barwnik adsorbowano na węglu aktywnym WDex świeżym i regenerowanym. Zauważono, że użycie węgla regenerowanego przy zastosowaniu odczynnika Fentona nie pogorszyło właściwości sorpcyjnych tegoż węgla.
EN
The aim of work was to investigate sorption processes to remove dyes from sludges. Model experiment was made on aqueous solutions of chosen dye – Methyl blue. Dye from aqueous solution was investigated on fresh and regenerated activated carbon. It was noticed, that the use of regenerated active carbon by Fenton reaction didn’t influence on adsorption.
14
Content available remote Handel elektroniczny w przemyśle tekstylno-odzieżowym na świecie i w Polsce
PL
Praca dotyczy badań nad stopniem wykorzystania handlu i biznesu elektronicznego w przemyśle tekstylno-odzieżowym oraz ich wpływu na ten przemysł. W tym celu przeprowadzono badania empiryczne wśród polskich przedsiębiorstw ww. sektora, przeanalizowano uwarunkowania prawne dotyczące handlu i biznesu elektronicznego międzynarodowych organizacji zajmujących się handlem (takich jak Światowa Organizacja Handlu - WTO, Unia Europejska, i inne), a także przeanalizowano wszystkie dostępne programy Unii Europejskiej pod kątem ich przydatności w finansowaniu projektów związanych z handlem elektronicznym oraz technologiami ICT (ang. information and communication technologies) dla firm sektora tekstylno-odzieżowego.
EN
The structure of the thesis was subordinated to the specific goals and research hypotheses. It consists of four main chapters and conclusions. Chapter one is of an introductory character. It presents a short history of internet, basic aspects of electronic commerce and business, such as its models or unique features with respect to traditional commerce. Basic statistical data concerning the electronic commerce with particular reference to trade of products from textile and clothing sector, as well as those concerning the number of users of internet in the world and in Poland are given. The conclusions from the report concerning the electronic commerce in the textile and clothing sector in the European Union prepared by the eBusiness W@tch organization in 2005 with the comments of the author, and the new ICT paradigm are also presented. Chapter two is devoted to the legal aspects of electronic commerce. At first the regulations of the international organizations such as the WTO, OECD and UNCITRAL are presented. In the next part of this chapter the EU directives are thoroughly described, as Poland is a member of this organization and its regulations are the most important for our country. The last part of the chapter is devoted to the analysis of Polish legal system and its adjustments to the regulations of international organizations. Chapter three is dedicated to presenting and analyzing the empirical research carried out on the basis of questionnaires among enterprises from Polish textile and clothing sector, and drawing conclusions from those results. The research was aimed at checking the level of utilization of electronic commerce and business in those companies and evaluation if their influence on the firms was positive. From the point of view of the main goal of the thesis it is the most important chapter. Chapter four presents the analysis of a wide range of the EU programs with respect to their usefulness for companies from textile and clothing sector in order to achieve direct (financial) and indirect assistance for projects connected with ICT. The last part of the thesis is dedicated to the final conclusions and summary of the performed researches and analyses.
EN
RFID (Radio Frequency Identification) is a wireless communication technology that is used inphysical markers (RFID tags) to mark products. In produclion-commerce plants of textile sector it will enable strict control over both production and storage/sale processes. The best thing about RFID technology is that it is functional with no need to "see" the tag by the interrogator. When a tagged object enters the read zone of an interrogator, the interrogator signals the tag to transmit its stored data to the controller via radio waves. Undoubtedly, both production and commerce companies of textile branch will significatly benefit from RFID application.
17
Content available remote Odbarwianie ścieków przemysłu tekstylnego
PL
Corocznie światowy przemył tekstylny wykorzystuje ponad 700 000 ton barwników. W ustawodawstwie polskim nie istnieją ograniczenia dotyczące barwy odprowadzanych ścieków. W artykule opisano metody prowadzące do odbarwiania ścieków m.in. adsorpcję, utlenianie, separację oraz procesy mikrobiologiczne.
EN
The amount of dye used each year in the textile industries of the world is more than 700 000 tons per year. In polish legislation, there are no obligatory discharge limits for the colour of the effluent. Using wastewater treatment methods such as adsorption, oxidation, separation and microbiological to remove colour from efflunet were described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.