Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł koksowniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące oznaczania zanieczyszczeń powietrza zarówno organicznych jak i nieorganicznych pochodzących z przemysłu koksowniczego techniką chromatograficzną. Wymieniono rodzaje substancji oraz źródła ich emisji do powietrza. Przedstawiono sposób przygotowania próbek do oznaczeń. Omówiono najczęściej stosowane metody chromatograficzne do analizowania zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza z instalacji koksowniczych.
EN
The article discusses issues associated with the determination of air pollutants, both organic and inorganic generated by the coke industry using chromatographic technique. The types of substances and sources of their emissions to air were presented. The method of preparation of gas samples for determination was described. The most commonly used chromatographic methods to analyze the pollutants released into the air from the coke plants were discussed.
PL
Program obliczeniowy COPDIMO (Coke Plant Dispersion Model) służący do modelowania stężeń zanieczyszczeń emitowanych z koksowni jest jednym z efektów projektu Inteligentna Koksownia. Program powstał w oparciu o gaussowski model smugi starej generacji, który po dokonanych korektach i modyfikacjach uwzględnia specyficzne cechy instalacji koksowniczych, takie jak duża emisja ciepła oraz znaczna powierzchnia i w wielu przypadkach niewielka wysokość obiektów technologicznych. Podjęte działania doprowadziły do zwiększenia dokładności modelowania, co zostało potwierdzone wynikami przeprowadzonych badań polowych. W artykule, oprócz programu COPDIMO, przedstawiono wyniki porównawcze stężeń zanieczyszczeń emitowanych z koksowni, obliczonych przy zastosowaniu tego programu oraz programu wykorzystującego standardowy model powszechnie używany w Polsce. W wyniku przeprowadzonych symulacji stwierdzono, że maksima stężeń w punktach recepcyjnych decydujące w praktyce o uciążliwości koksowni, uzyskane przy zastosowaniu programu COPDIMO, są niższe od maksimów stężeń obliczonych programem standardowym. Nieco niższe są również stężenia średnioroczne. Opracowany program może służyć do oceny wpływu koksowni na środowiska, do podejmowania działań racjonalizujących ograniczanie emisji zanieczyszczeń z koksowni do powietrza, a także do prowadzenia właściwej polityki ekologicznej zakładu.
EN
The COPDIMO computer program (Coke Plant Dispersion Model) for modeling concentrations in the air of pollutants emitted from a coking plant is one of the effects of the project "Smart Coke Plant Meeting the Requirements of Best Available Techniques". The program is based on the old generation gaussian plume model but, after introducing numerous corrections and modifications, takes into account the specifics of the coke plants such as high heat emission, considerable big area and, in many cases, small height of emission release from technological objects. The measures taken have led to increase an accuracy of modelling, what was confirmed by the results of the field research. In addition, concentrations of pollutants emitted from coking sources calculated using two programs: newly developed COPDIMO and a program that utilizes standard model widely applied in Poland, have been compared. It was found that the maxima of 1-hour concentrations that appeared in reception points of critical meaning, deciding in practice about the impact on environment assigned to particular coke plant, are lower when obtained using program COPDIMO than when calculated with a standard program. Slightly lower are also annual average concentrations . The developed program can be used to assess the impact of coking on the environment, to take actions leading to rationalize the reduction of emissions from coking plants into the air, and to establish proper environmental policy for the whole coke plant.
PL
Spowolnienie gospodarcze w Europie i świecie w szczególny sposób oddziałuje na tradycyjne branże przemysłu. Polskie koksownie od kilku lat systematycznie modernizowały swój potencjał produkcyjny i nadal prowadzą i planują działalność rozwojową. W obecnych warunkach strategia koksowni powinna być ukierunkowana z jednej strony na unikanie zbędnego ryzyka, a więc wdrażanie znanych technologii. Jednocześnie inwestycje w nowe i innowacyjne technologie jako niosące w sobie dużą zmienność powinny być postrzegane jako szansa. W warunkach znacznej niepewności niezbędna jest jednak zmiana podejścia do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Tradycyjny rachunek dyskontowy ze względu na swój statyczny charakter - nie uwzględniający zmienności i opcji tkwiących w projektach oraz wielości momentów decyzyjnych - może okazać się już niewystarczający. Pomocnym narzędziem dla decydentów jest w takich warunkach rachunek opcji rzeczowych. W artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki projektu badawczo-rozwojowego polegającego na wdrożeniu operacji podsuszania wsadu realizowanego przez Koksownię Zdzieszowice i ICHPW w Zabrzu. Omówiono uzyskane wyniki i związane z nimi ryzyka. Przedstawiono dalsze zamierzenia rozwoju tego projektu, zakładające budowę przemysłowej instalacji badawczej do badania wpływu podsuszania na proces koksowania. Scharakteryzowano przesłanki zastosowania rachunku opcji rzeczowych do oceny przedsięwzięć inwestycyjnych charakteryzujących się dużą niepewnością rezultatów. Przedstawiono genezę i podział opcji rzeczowych oraz warunki ich stosowania w porównaniu do tradycyjnych dyskontowych metod oceny projektów. Omówiono genezę i parametry charakterystyczne opcji rzeczowych. W następnej części dokonano wyceny przedsięwzięcia badawczo--rozwojowego wdrożenia operacji podsuszania wsadu dla zespołu dwóch baterii koksowniczych metodą NPV oraz metodą opcji rzeczowych. Do oceny wartości opcji rzeczowej tego projektu, będącego klasyczną europejską opcją kupna, wykorzystano równanie Blacka-Scholesa. Dokonano porównania uzyskanych wyników i ustalono wartość elastyczności tkwiącą w analizowanym projekcie badawczo-rozwojowym.
EN
The economic downturn in Europe and in the world, has affected the traditional branches of industry in a particular way. Development plans of domestic coke plants in terms of main production assets for the next years have been presented. Taking into account the current market situation, the coke plants strategy should aim at risk minimization through application of already known technologies. On the other hand, investments in scope of new and innovative technologies which are connected with a high level of variability, should be seen as an opportunity. Thus, evaluation of investment projects should be done in a different way than so far. The traditional discount analysis, because of its static nature, does not take into account variability and options included in projects with many decision moments - it can prove to be not sufficient. A tool which helps the decision makers in such situations, is the real options analysis. The article presents the findings of the research-development project on coal blend pre-drying implementation, realized by Zdzieszowice Coke Plant and ICHPW in Zabrze. The results achieved so far, as well as the concerns resulting from the project, have been discussed in this article. Further project development plans, aiming at the construction of a semi industrial research installation for analysing the impact of pre-drying on the coke making process have been presented. The article describes premises for the application of real options analysis as a tool to evaluate projects, the results of which are uncertain. The origin and structure of real options as well as the conditions of their application compared to traditional, discount based project evaluation methods, have been presented. The origin and characteristic parameters of real options have been discussed. In the next part, by applying the NPV and real options method, the research-development undertaking of coal blend pre-drying implementation on two coke batteries, has been evaluated. In order to assess the real option's value of the project, which is a classic European call option, the Black-Scholes formula has been used. The achieved results have been compared as well as the flexibility rate of the analyzed research-development project has been defined.
PL
Polski przemysł koksowniczy odnotował w mijającym 10-leciu znaczący postęp techniczny poprzez modernizację i przebudowę baterii koksowniczych oraz wdrożenie nowych technologii oczyszczania gazu, odzysku węglopochodnych i oczyszczania ścieków. Nowym wyzwaniem dla krajowego koksownictwa jest malejąca podaż węgli o dobrych właściwościach koksowniczych z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rozwiązaniem tego problemu może być powrót do znanych lecz bardziej skomplikowanych technologii przygotowania węgla, w tym selektywnego przemiału, zagęszczania przez paletyzację, brykietowania lub ubijania wsadu. Wymienione technologie mogą być z powodzeniem wdrożone w polskich koksowniach.
EN
Polish cokemaking industry recorded noticeable technological development and coke ovens batteries reconstruction as well as introduction of new gas treatment, by-products processing and waste water treatment technologies in last 10 years. Decreasing availability of good coking coals from JSW coal mines for Polish cokemaking industry is a new challenge. The solution for this issue may be return to known but more complicated coal charge preparation technologies, e.g. elective milling, densification by pelletizing, briquetting or stamping. They can be implemented successfully in Polish coke plants.
PL
Przedstawiono historię rozwoju koksownictwa na ziemiach czeskich, który to rozwój swoje apogeum osiągnął w 1984 roku, a obecnie wykazuje tendencję spadkową. Jeszcze w roku 1985 produkcja wynosiła ok. 8,3 mln ton koksu, a w roku 2008 spadła do wartości wynoszącej tylko 3,2 mln ton, przy czym nadal utrzymuje się tendencja spadkowa. Dalsze funkcjonowanie koksownictwa czeskiego jest silnie zagrożone przez panujący od kilku już lat na rynku koksu kryzys, jak też niski poziom produkcji surówki żelaza.
EN
There was presented history Czech cokemaking which its development peak achieved in 1984 and at present has a general downward. Coke production in 1985 reached 8,3m t when in 2008 it decreased to 3,2m t and still is decreasing. Further Czech cokemaking functioning is threatened by coke market crisis as well as crude steel production low level.
PL
W sytuacji dużej niepewności co do kierunku rozwoju sytuacji rynkowej, przyszłe zdarzenia w otoczeniu koksowni są trudne do przewidzenia nawet w odniesieniu do całkiem nieodległej przyszłości. Wymagania jakościowe w stosunku do koksu wielkopiecowego wynikające z wprowadzania technologii PCI jak również podaż węgli koksowych (u ujęciu rodzajowym i ilościowym) podlegały w ostatnich latach istotnym zmianom. Także w przyszłości występować będą zapewne zmiany, które z uwagi na ich dynamiczny charakter są na dzień dzisiejszy trudne do precyzyjnego określenia. Strategie przyjmowane w tych okolicznościach koksownie muszą być na tyle elastyczne, aby nadążać za ciągłymi zmianami a jednocześnie umożliwiać wykorzystanie szans pojawiających się w niepewnym otoczeniu. Planowanie strategiczne w takich warunkach staje się więc procesem ciągłym i dynamicznym. Realizacja misternie przygotowanych planów rozwoju w warunkach wysokiej zmienności otoczenia może nawet w krótkim czasie okazać się nieuzasadniona. Z tych względów stosowanie klasycznych metod oceny projektów inwestycyjnych opartych na rachunku dyskontowym (głównie NPV i IRR) jest problematyczne, a czasem wręcz niemożliwe. Brak jest bowiem możliwości uwzględniania elastyczności i wieloetapowości rozwiązań oraz wpływu realizowanego projektu na ewentualne przyszłe inwestycje firmy. W tej sytuacji bardzo przydatnym narzędziem oceny są opcje rzeczowe, uwzględniające a także pozwalające wycenić możliwości aktywnego reagowania przez inwestora na zmieniające się warunki, także w trakcie realizacji projektu. W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka w projektach inwestycyjnych oraz sposoby jego uwzględnienia w tradycyjnych metodach dyskontowych. Wskazano na brak możliwości uwzględnienia opcji zawartych w projektach inwestycyjnych w wyniku oceny ich efektywności klasycznymi metodami dyskontowymi. Następnie przedstawiono istotę i podstawowe rodzaje opcji realnych. Opisano przebieg i etapy jakościowej oraz ilościowej analizy opcyjnej zagadnienia inwestycyjnego. Podano też przykłady możliwości zastosowania opcji rzeczowych w przemyśle koksowniczym.
EN
In the case of huge uncertainty regarding the development of the market situation, future events in the environment of the coke plant become more and more difficult to forecast, even with reference to the relatively near future. Quality requirements concerning blast furnace coke resulting from implementation of PCI technology as well as supply (in kind and quality perspective) of coking coals changed significantly. Certainly, in the future, some changes will occur which are currently difficult to define precisely due to their dynamic character. Strategies chosen by the coke plants in such circumstances must be flexible enough to follow continuous changes and, simultaneously, enable using the chances coming up in the uncertain environment. Strategic planning in such conditions becomes a continuous and dynamic process. It may appear unjustified to implement elaborate development plans, prepared in the conditions of high changeability of the environment, in a short period of time. Therefore, application of classic methods of investment projects evaluation based on discount account (mostly NPV and IRR) is problematic, and sometimes even impossible as it is not possible to take into account flexibility and multi-stage nature of solutions and the impact of a realized project on possible future investments of the company. In such a situation, real options are a useful tool, giving consideration to and allowing for evaluation of the possibility for an investor to react actively to changeable conditions, also in the course of realization of the project. The problem of risk in investment projects is presented in the article, and also the ways of taking it into account in traditional discount methods. It is pointed out that it is impossible to take into account the options included in investment projects during evaluation of their profitability by classic discount methods. Furthermore, the essence and basic kinds of real options are described. There is also a description of the course and stages of quality and quantity option analysis of an investment problem. Moreover, there are examples given of the possibilities of real options application in cokemaking industry.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są szeroko rozpowszechnione w środowisku. Źródła emisji WWA można podzielić na naturalne i antropogeniczne. Występują one w produktach procesów niepełnego spalania paliw węglowych i ropopochodnych, w spalanych odpadach komunalnych i przemysłowych, jak również z instalacji przemysłu koksowniczego i koksochemicznego, energetycznego spalania paliw, hutnictwa, a także transportu samochodowego, itp. Dlatego też, ocena wpływu oddziaływania WWA na zdrowie człowieka i środowisko jest niezwykle ważna. W niniejszej pracy omówiono narażenie zawodowe na benzo(a)piren z instalacji przemysłu koksowniczego (np. przed i po remoncie baterii na zdrowie człowieka). Jak wynika z przedstawionych danych literaturowych, modernizacja baterii znacznie się przyczynia do obniżenia emisji benzo(a)pirenu.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are common environmental contaminants. Their emission sources may be of natural and anthropogenic origin. PAHs are generated as a result of an incomplete combustion of organic materials (natural emissions). However, their occurrence is largely due to anthropogenic emissions from fossil fuel-burning, motor vehicles, waste incineration; oil refining, coke and asphalt production, aluminum production, etc. For this reason, an impact assessment of human's and environmental exposure to PAHs is extremely important. In this paper, the worker's exposure to benzo(a)pyren from coke plants (e.g. oven platform, after modernization) was discussed. The literature data showed that a significant progress had been made to reduce the emission of benzo(a)pyren by modernizing the plants.
PL
Dokonano syntetycznej oceny szans dalszej działalności światowego i krajowego koksownictwa w okresie najbliższych dwudziestu – trzydziestu lat. Analizowano elementy warunkujące popyt na koks, takie jak: perspektywy technologii wielkopiecowej i wielkości produkcji surówki żelaza oraz zmiany wskaźnika jednostkowego zużycia koksu. Przedstawiono również szacunkową wielkość produkcji koksu, związaną z prognozami odnośnie: dostępnej bazy węgli koksowych, zdolności produkcyjnej baterii koksowniczych oraz uwarunkowań środowiskowych. W najbliższych dekadach przy prowadzeniu intensywnych działań inwestycyjnych oraz badawczych i wdrożeniowych polskie koksownie mają szansę rocznej produkcji koksu rzędu 8-9 mln t, z czego połowa byłaby eksportowana do krajów Unii Europejskiej.
EN
Herein, are appraised prospects for the international and Polish coke industries in the upcoming 20-30 year period of time. Included in the analysis are the essential factors behind the coke demand such as the outlooks for blast-furnace technology, projected levels of pig iron production, and recent trends in the coke consumption in blast-furnaces. Also, evaluated is the potential volume of coke manufacturing based on the availability of coking coals, capacity of existing coke oven batteries, and environmental restrictions. In the next couple of decades, provided that appropriately intensive investments, research, and development measures are implemented, the Polish coke plants are well positioned to cope with coke outputs of the order of 8-9 million metric tons per year, half of which could be exported to EU countries.
PL
Przedmiotem badań były metale ciężkie: ołów, kadm, cynk, mangan, chrom i nikiel. Próbki gleb pobrano z terenu nieczynnej Koksowni "Knurów", KWK "Knurów" oraz przyległej dzielnicy tzw. Starego Knurowa. Do opracowania wyników badań zastosowano program "Surfer", przy którego pomocy wyznaczono rozkłady zawartości tych pierwiastków w glebie. Rezultaty badań pozwoliły określić stopień zanieczyszczenia gleb badanymi metalami w związku z procesem restrukturyzacji przemysłu koksowniczego.
EN
The following soil-contained heavy metals were investigated: lead, cadmium, zinc, manganese, chromium and nickel. Soil samples were taken from the site of the closed-down "Knurów" coke plant, "Knurów" coal mine and adjoining area, the so-called Old Knurów. Data were interpreted using "Surfer" software that enabled to determine the distribution of the analyzed metals content in soil. The obtained data allowed assessing the extent of soil contamination with heavy metals due to the processes of the coke industry restructurization.
PL
W artykule zamieszczono krótką analizę sytuacji na światowym rynku koksu metalurgicznego oraz przedstawiono potencjał produkcyjny polskiego koksownictwa. Sprzyjająca koniunktura na międzynarodowym rynku koksu stwarza możliwości utrzymania wysokiej pozycji Polski jako głównego eksportera do krajów Europy Zachodniej, wymaga to jednak ścisłego współdziałania producentów węgla koksowego i koksu. Scharakteryzowano krajową bazę surowcową węgli koksowych oraz omówiono prognozy produkcji węgla do 2010 roku. Przedstawiono projekty inwestycyjne w górnictwie, których realizacja pozwoli na zabezpieczenie potrzeb surowcowych krajowych koksowni.
EN
Paper presents a brief analysis of world met-coke market and the production potential of Polish coke engineering. Favourable conditions on international coke market create the possibilities to keep the high position of Poland as main coke exporter to the West European countries. However, it requires (it calls for) accurate cooperation both coking coal and coke producers. Domestic sources of coking coals are characterized and coal production forecasts till 2010 are discussed. Paper presents also the investment projects in coal mining industry, realization of which will allow to assure the raw material needs of domestic coking plants.
PL
Podjęto próbę przeprowadzenia analizy dotychczasowej realizacji „Programu restrukturyzacji polskiego przemysłu koksowniczego" - przyjętego przez Radę Ministrów 3 października 2000 r. Program ten, którego realizację przewidziano do roku 2008, ma cel zasadniczy, którym jest osiągnięcie rentowności przemysłu koksowniczego oraz szereg celów cząstkowych, takich jak: restrukturyzacja zatrudnienia, modernizacja techniczna bazy produkcyjnej, inwestycje proekologiczne, likwidację zbędnych mocy produkcyjnych i inne. Na lata 2000-2002 przewidziano do osiągnięcia dwa cele: zrestrukturyzować zatrudnienie oraz uzyskać rentowność koksownictwa. Z analizy materiałów źródłowych można stwierdzić, że tylko jeden cel został osiągnięty: zrestrukturyzo_wano zatrudnienie. Rentowności, niestety koksownictwo nie osiągnęło i zapewne musi jeszcze wiele wysiłku finansowego i organizacyjnego ponieść aby ją osiągnąć. W artykule wskazano na potrzebę modernizacji polskiego koksownictwa w świetle tworzących się możliwości eksportowych dla polskiego koksu. Również organizacja koksownictwa powinna ulec zmianie i podążać w kierunku powiązań kapitałowych z górnictwem i hutnictwem.
EN
An attempt was made to analyse the up-to-date implementation of the,, Restructuring Programme of Polish Coking Industry" - accepted by the Council of Ministers on 3.10.2000. The Programme, the realisation of which was envisaged to 2008 hasa fundamental objectives that is reaching profitability by coking industry and a number of partial goals such as: employment restructuring technical modernisation of production base prop-ecological investments, closure of redundant production capacity and others. During 2000-2002 two targets were to be accomplished: restructure employment and reach profitability of coking industry. From the source materials analysis one can state that only one objective was accomplished: employment was restructured. Profitability unfortunately was not accomplished by coking sector and for sure still much financial and organisation effort is needed to reach that goal. The article points to the need of modernisation of Polish coking industry in the light of export possibilities being created for Polish coke. Also organisation of coking industry should change and proceed towards capital connections with coal industry and steel industry.
PL
Na tle rozwoju przemysłu stalowego Chin przedstawiono aktualny stan przemysłu koksowniczego w tym kraju oraz jego kierunki rozwojowe na bliższe lata. Podano strukturę produkcji koksu w chińskich koksowniach, omówiono jego jakość i strukturę zużycia. Przedstawiono prognozy dla chińskiego rynku koksu opracowane przez Departament ekonomii rządu chińskiego.
EN
In this article there is described results of the investigations realised during the 1980s in the Institute of Chemical Technology of Coal and Petroleum. Hydrogenative upgrading of coal derived liquids was carried out into components of motor fuels. The Manager of this investigations
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki ciągłych pomiarów stężeń wybranych składników w gazach emitowanych do powietrza podczas mokrego gaszenia koksu. Pomiary przeprowadzono dla wieży gaśniczej o konstrukcji normalnej. Badaniami objęto m.in. takie substancje, jak: ditlenek węgla, tlenek węgla, ditlenek siarki, siarkowodór, tlenek azotu, ditlenek azotu oraz łączną zawartość węglowodorów i wodoru (gazów palnych). Przeanalizowana została zmienność stężeń poszczególnych substancji w funkcji czasu trwania procesu gaszenia, w tym początek ich tworzenia się, pojawianie się maksimum i zakres obserwowanych stężeń. Przedstawiono także główne reakcje zachodzące w tym procesie i mechanizmy powstawania analizowanych składników gazów odlotowych.
EN
Continuous measurement results of selected constituent concentrations in the gases emitted to the air during the coke wet quenching process were presented and discussed in the paper. The measurements were carried out for the standard wet quenching tower. The research covered such substances as carbon dioxide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, nitrogen oxide, nitrogen dioxide and a total content of hydrocarbons and hydrogen (combustible gases). Changeability of the substance concentrations depending of the quenching process duration was analyzed. Among other things the beginning of these substances formation, appearance of the maximum and the range of observed concentrations were taken into consideration. Main reactions proceeding in the process and mechanisms of the flue gas component formations were presented as well.
PL
Scharakteryzowano aktualną sytuację techniczno-ekonomiczną polskiego przemysłu koksowniczego oraz omówiono zamierzenia restrukturyzacyjne zawarte w biznes planach opracowanych przez poszczególne koksownie. Plany te w szczególności zawierają program zmniejszenia zatrudnienia wynikający z przemian organizacyjnych, likwidację nadmiernych zdolności produkcyjnych, modernizację techniczną, w tym na rzecz ochrony środowiska, likwidację nieczynnych obiektów koksowni oraz rekultywację terenu.
PL
Program obejmuje utrzymanie zdolności produkcyjnej 9,4 min ton koksu rocznie. Jako realny popyt na koks zakłada się 3,5 - 4 min t/r dla metalurgii, 0,5 min t/r dla innych przemysłów, l min t/r dla celów grzewczych. 3 - 3,5 min t/r na eksport. Przedstawiono działania restrukturyzacyjne koksownictwa oraz określono rozmiar koniecznych środków finansowych.
EN
The programme envisages the maintenance of the production capacity in the volume of 9,4 mln tons of coke per annum. The demand, as the real one, is assumed for 3,5-4 mln t/y for metallurgy, 0,5 mln t/y for other industries, 1 mln t/y for heating purposes, 3-3,5 mln t/y for exports. The paper presents restructuring activity in coking industry and determines the value of necessary financial means.
PL
Przedstawiono sposób racjonalnego i efektywnego ekonomicznie wykorzystania gazu koksowniczego do produkcji metanolu. Zaproponowano zintegrowany układ technologiczny zasilania baterii koksowniczej gazem opałowym oraz instalacji syntezy połączonej z instalacją konwersji gazu koksowniczego do gazu syntezowego. Na podstawie wykonanej analizy ekonomicznej wykazano, że zaproponowany sposób zagospodarowania gazu koksowniczego zdecydowanie wpływa na poprawę rentowności zakładu koksowniczego, a decyzja inwestycyjna budowy wytwórni metanolu o nominalnej zdolności produkcyjnej powyżej 120 tyś.t/r nie stanowi ryzyka finansowego.
EN
The article presents a way of a rational and economically effective utilisation of coking gas for methanol production. It suggests and integrated technological system of powering the coking battery with fuel gas and synthesis installation connected with installation of coking gas conversion into synthesised gas. On the basis of the economic analysis perforsion into synthesised gas. On the basis of the economic analysis performed it has been demonstrated that the suggested way of managing the coking gas decisively influences the improvement of coking plant's profitability and investment decision on construction of a methanol production plant with nominal production capcity in excess of 120 Thos. t/year lot constitute a financial risk.
PL
Aktualny stan techniczny potencjału wytwórczego krajowego przemysłu koksowniczego wymaga w latach 2000-2010 realizacji programu rcmontowo-mo-dcrnizacyjncgo zapewniającego utrzymanie zdolności produkcyjnych branży na poziomic niezbędnym dla utrzymania wielkości produkcji przewidywanej w latach 2010-2020. Prognozowanie wielkości tej produkcji jest trudne i w części uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi. Perspektywiczne utrzymanie konkurencyjności produkcji koksu wymagało będzie poprawy jego jakości przy pogarszającej się krajowej bazie surowcowej. Dla złagodzenia skutków tej sytuacji i utrzymania istniejącego rynku zbytu niezbędne jest wdrażanie technologii przygotowania wsadu pozwalających na przynajmniej częściowe uniezależnienie się od jakości dostępnego surowca. Zaproponowano wdrożenie w krajowym koksow-nictwic nowej technologii selektywnego rozdrabniania i suszenia węgla (SRS) polegającej na podsuszaniu wsadu węglowego do zawartości wilgoci 4-5 % z jednoczesnym racjonalnym jego rozdrobnieniem.
EN
The current condition of home production potential coking industry requires the realisation of repair - modernisation program during 2000 - 2010 securing maintenance of production capacity of this branch at the level necessary for maintenance of production magnitude foreseen for 2010 - 2020. Forecasting of production magnitude is difficult and partially conditioned by external conditions. Perspective maintenance of competition of coke production will require the improvement of its quality at deteriorating indigenous raw materials base. To mitigate negative outcome of this situation and maintenance of the existing market it is necessary to implement the technology of feed preparation allowing at least partial independence from the quality of the available raw material. New technology of selective milling and draining of coal was suggested to be implemented into home coking industry, consisting in pre-drying of coal feed to moisture content 4 - 5 % with its simultaneous rational milling.
PL
W marcu 1999 r. oddano do eksploatacji, po wielu latach budowy (od 1986 r.), jedną z najnowocześniejszych baterii koksowniczych w Pol-sce, o wysokim standardzie obsługi i zaawansowanych technologiach proekologicznych. Opisano zasadnicze zmiany wprowadzone do pier-wotnych rozwiązań projektowych, obejmujące wszystkie obszary pro-cesu technologicznego. Najpoważniejszym przedsięwzięciem było wpro-wadzenie dwupoziomego systemu automatyki opalania opartego na roz-wiązaniach fińskiej firmy Rautaruukki Engineering. Rozruch kompleksu WK-1, w tym szczególnie rozgrzewanie baterii, dzięki szczegółowo opra-cowanym technologiom umożliwił uzyskanie pełnosprawnego obiektu.
EN
In March 1999, after many years of investments (from 1986) one of the most modern coke-oven batteries in Poland was commenced with high standard of operation and advanced pro-ecological technologies. The article describes principal changes introduced to primary design solu-tions, covering all technological spheres of the process. The most me-aningful venture consisted on introduction of a two-stage system of bur-ning automation based on solution by Finnish Company Rautaruukki Engineering. The start-up of the WK-1 set, especially heating of the battery, due to technology prepared in details, led to accomplishment of a fully efficient object.
PL
Polskie koksownictwo znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jest poważnie dekapitalizowane. Utrzymanie produkcji koksu 9 min t/r wymaga znacz-nego wsparcia finansowego i modernizacji koksowni. Nie zrealizowanie progra-mu wywoła gospodarcze szkody rządu 5 mld zł.
EN
Polish coking industry is in a difficult economic situation. It is seriously decapitalised. Maintenance of coke production at the level of 9 mln t/y requires considerable financial support and modernisation of coking plants. Not realising of the programme will generate economic losses in the range of 5 bln zł.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.