Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W wyniku budowy, remontów czy rozbiórki konstrukcji budowlanych powstają ogromne ilości gruzu betonowego. W całej Europie wytwarza się ok. 180 mln ton tego gruzu rocznie, co stanowi około 500 kg odpadów na każdego mieszkańca, a tendencja ta jest wzrostowa. Recykling to obecnie jeden z najbardziej pożądanych sposobów zagospodarowania tego materiału, pozwalający na ponowne jego wykorzystanie. Dzięki temu zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, wynikające z konieczności składowania odpadów oraz ogranicza zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych. Recykling przynosi również oszczędności związane m.in. z ograniczeniem kosztów składowania odpadów oraz ich transportu.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności wodnych dyspersji akrylowych z dodatkiem azotanu(V) benzalkoniowego, środka powierzchniowo czynnego (SPC) i zagęszczaczy. Zbadano właściwości fizykomechaniczne powłok ochronnych otrzymanych z tych dyspersji. Spośród analizowanych dyspersji najstabilniejsze układy i powłoki o dobrych właściwościach ochronnych uzyskano przy zastosowaniu 1% mas. cieczy jonowej, 5% SPC i zagęszczacza poliuretanowego DSX 1514.
EN
A com. available acrylic dispersion was modified by addn. of an ionic liq. (benzalkonium nitrate), a surfactant (ethoxylated lauryl alcohol) and a polyurethane thickener. The stability, surface tension and viscosity of the dispersions obtained, as well as the phys.-mech. properties of the coatings obtained from them (thickness, gloss, adhesion, impact resistance, resistance to tearing and compression test) were detd. The most stable systems and coating with good protective properties were obtained for dispersions containing the ionic liq., surfactant and the polyurethane thickener in amts. of 1, 5 and 0.3 % by mass, resp.
3
Content available remote Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie. Analizie poddano 485 wypadków przy pracy, które miały miejsce w latach 2008 – 2014 w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano ścieżki krytyczne o największej liczbie wystąpień dla wypadków, które powstały w wyniku upadku z wysokości i zasypania gruntem.
EN
The paper presents influence of selected types of works on accident phenomenon in the polish construction industry. 485 occupational accidents were analysed. The results obtained from the analysis of occupational accidents, which took place in five Polish voivodships: Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Lubelskie, Lubuskie and Dolnośląskie, between 2008 – 2014, were presented. As a result of this analysis, the critical paths with the highest number of occurrences were obtained for accidents that occurred as a result of falling from a height and buried under solid.
PL
W publikacji przedstawiono zagadnienia ekonomiczne związane z zasobami ludzkimi w odniesieniu do specyfiki i sytuacji branży budowlanej w Polsce. Poprzez ogólne rozważania autor przechodzi do przeanalizowania konkretnego problemu, jakim jest zatrudnienie pracowników z Ukrainy w aspekcie wprowadzonych w 2018 r. zmian legislacyjnych. Publikacja zwraca uwagę na problemy sektora budowlanego w Polsce i zastanawia się nad skutecznymi sposobami ich rozwiązania.
EN
This text presents economic issues linked with human resources in the context of the construction industry, its specificity and situation in Poland. Through general considerations, the author goes on to analyze the specific problem of employing workers from Ukraine in the aspect of legislative changes introduced in 2018. The publication draws attention to the problems of the construction sector in Poland and effective ways to solve them.
EN
The application of the supply chain management (SCM) in industry has achieved much success, especially in the manufacturing sector. In the current market, the Vietnamese construction companies must compete not only with domestic companies but also with foreign ones, the application of SCM is essential to improve efficiency and increase their competitive advantage. In this paper, a survey was carried out to identify factors that cause limitation in applying SCM to the Vietnamese construction industry. A qualitative approach was based on prime contractor’s perspective at the construction phase of the project. The survey questionnaire was designed by synthesizing and inheriting the previous studies and consultation with experts. The survey participants are those who have had working experience with main contractors and joined in the construction projects. The face-to-face interviews were conducted to collect data. Descriptive statistics analysis and Exploratory Factor Analysis (EFA) were used to analyze data. The results indicated seven leading causes which limited the application of SCM in the construction industry.
7
Content available Bezpieczeństwo w budownictwie
PL
Obecnie bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy przestały być tylko praktyką w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Stając się integralną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego, w coraz większym zakresie wpływają nie tylko na wynik ekonomiczny organizacji, ale także na zadowolenie pracowników.
EN
Today, the occupational health and safety rules are more than just a practice to eliminate or reduce the causes of occupational accidents and diseases. By becoming integral to daily operations of the construction company, OH&S gain increasing impact not only on the economic results of the business, but also on employee satisfaction.
EN
Project managers’ competencies are one of the factors that have the greatest impact on the success of a project. Therefore, a characteristic of a project manager is an important issue for each project based organization. The purpose of this research is to examine differences in the competencies of construction project managers in Podlasie (Poland) and Johor Province (Malaysia). As a result of that study a classification trees were constructed. The characteristics that differentiate competence of construction project managers are features related to personality (expressing confidence, self-confidence, intellectual abilities, creativity) and managerial competence (ability to assess the impact of action taken, ability to work in a team, ability to formulate goals, ability to deal with stress and ability to make decisions) of the project manager. The research results contribute to cross-cultural studies in project management through identification of features that differentiate project managers’ competencies in various countries.
PL
Kompetencje kierowników projektów są jednym z czynników, które mają największy wpływ na powodzenie projektu. Dlatego też cechy kierownika projektu są ważną kwestią dla każdej organizacji opartej na projektach. Celem niniejszego badania jest zbadanie różnic w kompetencjach kierowników projektów budowlanych na terenie Podlasia (Polska) i prowincji Johor (Malezja). W wyniku tego badania zostały zbudowane drzewa klasyfikacyjne. Charakterystykami, które odróżniają kompetencje kierowników projektów budowlanych są cechy związane z osobowością (wyrażanie pewności, pewność siebie, zdolności intelektualne, kreatywność) oraz kompetencje kierownicze (zdolność do oceny skutków podjętych działań, umiejętność pracy w zespole, umiejętność formułowania celów, umiejętność radzenia sobie ze stresem i zdolność do podejmowania decyzji) kierownika projektu. Wyniki badań przyczyniają się do międzykulturowych badań w zarządzaniu projektami poprzez identyfikację cech, które odróżniają kompetencje kierowników projektu w różnych krajach.
PL
W artykule, uwzględniając literaturę przedmiotu, przedstawiono dotychczasowe podejście do szacowania skumulowanego wpływu czynników generujących opóźnienia na budowie. Ponadto omówiono wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na potrzebę określenia, czy polski przemysł budowlany faktycznie wykazuje potrzebę prowadzenia badań związanych ze skumulowanym wpływem czynników generujących opóźnienia na budowach.
EN
In the article, taking into account the literature, it will be presented the approach to estimate the cumulative impact of the factors generating delays on the construction site. In addition, there will be described the results of the survey, which was designed to determine whether the Polish construction industry actually needs the researches related to the cumulative effect of the factors generating the delay on construction sites.
10
Content available remote Ocena zmian w wypadkowości w polskim budownictwie
PL
W artykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 – 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następujące wskaźniki: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach; wskaźnik częstości wypadków oraz jednopodstawowe indeksy dynamiki. Przedstawiono ranking wszystkich sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków osiągniętego w 2014 r.
EN
The article discusses the most important actions taken by the European Union and Poland to improve occupational safety in the construction industry. In order to assess whether the taken actions bring the desired effect, the accident rate in the Polish construction industry in the years 1992 – 2014 was analysed. The following indicators were used to evaluate the accident rate: the number of people injured in accidents, the frequency rate of accidents and also the single base dynamic indexes. A ranking of all sectors of the economy with regards to the accident frequency rate achieved in 2014 was presented in order to better illustrate the occupational safety situation in the Polish construction industry.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu kompetencyjnego, który może być dobrym narzędziem wspomagającym zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsięwzięciu budowlanym. W syntetyczny sposób przedstawiono problematykę modelowania kompetencyjnego, model kompetencyjny oraz proces wdrażania takiego modelu. Określone zostały przykładowe poziomy kompetencji na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, wskazania do praktycznego zastosowania przedmiotowego modelu jako wszechstronnego i dynamicznego narzędzia oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia.
EN
The paper presents the proposal of competence model, which can be a good tool to assist human resources management in construction project. In the synthetic way the problem of competence modeling, the competence model and the implementation of such a model were presented. The example levels of competence for management positions in the construction industry were presented. In summary, indications were provided for practical use of the model as a comprehensive and dynamic tool. These were also the benefits of its implementation.
PL
W artykule podjęto próbę analizy wypadkowości w budownictwie pod kątem wybranych czynników generujących koszty. Korzystając z danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, przeanalizowano wpływ na wielkość kosztów wypadków przy pracy czynników takich, jak tzw. czas stracony osoby poszkodowanej i innych osób oraz straty materialne. Zwrócono również uwagę na fakt, że koszty poniesione na działania prewencyjne są niewspółmiernie niskie w stosunku do całkowitych kosztów wypadku.
EN
The article presents an attempt of analysing the accident rate in the construction industry with regards to agents that generate costs. The impact of factors such as the time lost by an injured person and other people and also material losses on the size of costs of accidents at work was analysed using statistical data published by the Central Statistical Office. Attention was also drawn to the fact that the costs incurred on preventive measures are not commensurately low in relation to the total cost of an accident.
EN
The problems related to construction production are multi-faceted and complex. This has promoted the search for different methods/approaches for analizing the data which supports the decision-making process in the construction industry. In the article the authors focus their attention on well-known methods and tools, and on some new approaches to solving decision-making problems. The aim of the article is to analyze the methods used to analyse data in a construction company, convey their advantages and disadvantages, and specify the degree of efficiency in the discussed area.
PL
Produkcja budowlana charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem. Ze względu na wieloaspektowość zagadnień poszukuje się metod lub podjeść, które wspomogą analizę danych oraz proces podejmowania decyzji w budownictwie. W celu usprawnienia procesu decyzyjnego możemy sięgnąć po dostępne, znane metody i techniki, dostarczające dodatkowe argumenty umożliwiające przyjęcie danego rozwiązania. W literaturze odnajdziemy zbiór metod w różnym zakresie wspomagających decydenta, mające w różnym stopniu rozbudowany aparat narzędziowy, wymagających odpowiedniego przygotowania danych wejściowych oraz spełnienia dodatkowych założeń. Celem artykułu jest ukazanie metod, które z powodzeniem mogą być stosowane w przedsiębiorstwach budowlanych dążąc do standaryzacji proces inwestycyjnego [3]. Niemniej jednak artykuł nie ukazuje całkowitego przekroju przez podejścia i techniki wspomagania podejmowania decyzji. Zaprezentowano jedynie przykłady wykorzystania stosunkowo przystępnych i czytelnych zrozumiałych metod podejmowania decyzji, które mogą usprawnić działania przedsiębiorstw i udoskonalić ich pracę w procesach budowlanych.
EN
To cope with large-scale construction projects consortia are widely used. Yet they entail opportunities and risks. In order to evaluate the motivation and hindering factors to found a consortium, which are mentioned in literature, a survey of German construction companies was carried out. The result is that motivational factors are higher rated than the hindering ones. Another influence on a successful consortium, respectively the opportunities and risks, is the choice of partners. This influence was also surveyed and evaluated. None of the given criteria was assessed as unimportant. The conclusion can be drawn that the success of a consortium is highly dependent on the right choice of partners, which can increase the opportunities and decrease the risks.
PL
Przy realizacji projektów budowlanych na dużą skalę bardzo często wykorzystuje się konsorcja. Aby oceniać motywację i czynniki utrudniające funkcjopnowanie konsorcjum, o których wspomina się w literaturze, przeprowadzono badania niemieckich przedsiębiorstw budowlanych. Z badań wynika, że motywacyjne czynniki są najważniejsze. Inny wpływ na udane konsorcjum mają odpowiednio okazje i analiza ryzyka. Żadne z danych kryteriów nie zostało ocenione jak mało ważne. Z badań wynika, że sukces konsorcjum jest bardzo zależny od trafnego wyboru partnerów.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1355--1361, CD1
PL
W artykule przedstawiono propozycję hybrydowego układu napędowego, który może zostać zastosowany w mechanizmach unoszenia ładowarek łyżkowych. Cechuje się minimalną ilością elementów przekierowujących ciecz a wraz z tym małymi stratami hydraulicznymi. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie tego typu napędu pozwoli na obniżenie mocy silnika spalinowego w zakresie 10-35%, co zmniejszy zużycie paliwa o kilka procent. Otrzymane wyniki dają podstawę do kontynuacji dalszych badań z zastosowaniem proponowanego układu.
EN
In article a new solution of hybrid driving system for lifting mechanism of wheel loader is proposed. A new proposal consist of only a few components redirecting hydraulic fluid, so this results in a very low hydraulic resistances and high efficiency of working. Obtained results showed that this proposed solution allows to reduce 10-35% power of IC engine and a few percent fuel consumption. Results are giving a good base for continuing research.
PL
W trakcie produkcji oraz stosowania wyrobów szklanych powstają liczne odpady. Stłuczka szklana wykorzystana może być ponownie jako składnik zestawu surowcowego w hucie szkła oraz jako surowiec do produkcji szkła piankowego i włókien szklanych. Znalazła również szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym, przykładowo do produkcji mat i płyt izolacyjnych, grysów, do tynku, spoiw i zapraw. W artykule podjęto próbę oceny możliwości wykorzystania stłuczki szklanej jako dodatku do betonu w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne. Przeprowadzono w tym zakresie wiele badań, również pod kątem wpływu stłuczki szklanej różnego pochodzenia na środowisko naturalne. Oznaczono skład chemiczny przygotowanych próbek. Wykonano wyciągi wodne ze szkła mielonego: okiennego float, bezpiecznego laminowanego, kineskopowego, samochodowego oraz opakowaniowego brązowego i zielonego. Następnie oznaczono zawartość metali ciężkich w otrzymanych wyciągach. Zbadano stopień immobilizacji metali ciężkich w betonie przygotowanym z udziałem szkła kineskopowego i opakowaniowego zielonego. Określono zawartość naturalnych radionuklidów w próbkach i porównano z wartościami reprezentującymi inne surowce odpadowe. Zostały ocenione możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne.
EN
During the production and the application of the glassware many glass wastes occur. The cullet can be reused by glass manufacturers as a component of row material composition for re-melt and remold applications. In addition cullet can be applied as secondary row material for cellular glass and glass fibers. As well crushed glass wastes are widely used as an alternative for building industries, for instance to fabricate the isolating materials (mats and slabs), chippings or as additive to plasterworks, binders and mortars. In this paper the attempt to asses the feasibility of glass cullet use in the concrete as additive in relation to its influences to the environment has been undertaken. Numerous of researches have been conducted in this scope. The recent results have taken into consideration the impact of the glass waste made from different sources on the environment. In order to investigate this objective the chemical composition of prepared samples was determined. As well the water extracts of powdered glass cullet of: flat glass, safety laminated glass, cathode ray tube (CRT) glass, windscreen glass and green and brown container glass were done. Afterwards the contain of heavy-metals in obtained extracts of powder glass waste was measured. The level of the immobilization of heavy metals in CRT glass and green container glass-based concrete was evaluated. Furthermore, the content of radionuclides of natural origin in prepared samples was determined and on the basic of this findings the comparison between values of natural radionuclides in researched materials and others selected waste materials was made.
17
Content available Nadchodzi stabilizacja na rynku budowlanym w Polsce
PL
Ostatnie półtora roku było dla przemysłu budowlanego i firm działających w jego otoczeniu bardzo niekorzystne. Spadki produkcji budowla no-montażowej w połączeniu z ujemnymi wynikami mocno przerzedziły konkurencję na rynku. Wiele firm zbankrutowało lub zostało zmuszonych do restrukturyzacji, co w szeregu przypadkach łączyło się ze zwolnieniem części załogi. Najnowsze dane wskazują jednak na nadchodzącą fazę stabilizacji na rynku z perspektywami na większe ożywienie w 2015 r.
EN
The last year and a half has been a time of severe adversity for the construction industry and the cooperating companies. The plummeting building and assembly productions figures, combined with negative results, have significantly reduced competition on the market.
PL
Od kilku lat jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania, na które oczekuje przemysł mineralnych materiałów wiążących, jest znaczące ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla. Służące temu celowi działania obejmują między innymi zarówno działania polegające na zastąpieniu cementów bazujących na klinkierze portlandzkim innymi rodzajami spoiw mineralnych o zbliżonych właściwościach użytkowych, jak też ograniczanie zawartości klinkieru portlandzkiego w cementach powszechnego użytku i zastępowanie go innymi składnikami aktywnymi w układach cement–woda. Celem artykułu jest przedstawienie obydwu rodzajów działań podejmowanych w okresie ostatnich dwóch lat, a zwłaszcza zaprezentowanie szeroko reklamowanej i nagradzanej technologii, której produktem finalnym są magnezjowe materiały wiążące nowej generacji.
EN
For a number of years the mineral binders industry has been looking for an effective solution to reduce CO2 emission into the atmosphere. The major efforts have been focused in replacement of cements based on Portland clinker by other type of mineral binders of similar functional properties, and also in reduction of clinker content in common cements by its substitution with other active components in cement-water systems. The objective of this paper is a review of research driven by the aforementioned concepts and published during last two years. Particular attention was paid to an emerging, highly advertized technology of new generation of cement based on magnesium oxide and magnesium carbonates, called „carbon negative cement”.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań mieszalnika, zaprojektowanego do wymieszania w krótkim czasie kilku składników mineralnych o dużym rozdrobnieniu w środowisku wody. Potrzeba stosowania takiego mieszalnika występuje między innymi w przemysłowej produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. Wśród składników mieszanych były cement i wapno, w sposób znaczący zmieniające właściwości mieszaniny w czasie mieszania. W trakcie realizacji pracy sprawdzono skuteczność różnych rozwiązań mieszadeł.
EN
The article presents the results of tests carried out on a mixer designed for quick blending of several fine-ground mineral ingredients in water. This type of mixers are intended to be used in industry-scale production of autoclaved aerated concrete. Cement and lime, one of many ingredients mixed together during the tests, were found to significantly alter the properties of the mixture throughout the mixing process. A variety of different mixer design solutions were tested for performance.
PL
Autor szczegółowo opisuje sposób prawidłowego doboru parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych urządzeń, które bezpośrednio wpływają na koszt produkcji oraz jakość kruszywa. Szerzej prezentuje także wskaźniki technologiczne, takie jak: energochłonność, wydajność, żywotność kruszarek oraz ich wpływ na proces rozdrabniania kruszyw.
EN
The author describes in detail the way how to choose proper maintenance and construction parameters of equipment, which directly affect production costs and product quality. There are also presented technological indicators, such as energy consumption, efficiency and lifespan of crushers as well as their impact on aggregate crushing.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.