Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przędzarka obrączkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents results of research on the operating time of the neck of spindle coating with collapse balloon crown of a ring spinning frame in cooperation with yarn under industrial conditions in the form of histograms. Adopting the change of the diameter of the cylindrical part of the neck of spindle coating is the wear criterion Δd≥0,5 mm. The assessment of the spindle neck operating time was performed in cooperation with a mixture of fibres: 70÷80% wool fibres with the addition of 10÷20% of polyester fibres, which causes the greatest wear. The research included measurements with the use of the metric method of the wear of the neck coating of a spindles made of the EN AW-2024 alloy (AlCu4Mg1), which were subjected to finishing operation with abrasive cloth, grain number 80, and then 150 and polished with desilted sandpaper and, in the second variant - they were subjected to burnishing. In addition, roundness deviations of the cylindrical part of the neck of spindle coating were measured at equal distances from face of the crown, using a Talyrond 365 roundness tester. Next, on the basis of the roundness outlines obtained, an outline of the cylindricity of the neck of spindle coating burnished before and after the operating time was prepared. Also, measurements of the topography of the surface of the neck of spindle coating were performed before and after the operating time. An analysis of the cylindricity outline and the surface topography confirms that the outer surface of the surface layer along the length and circumference of the neck of spindle coating in cooperation with yarn is subject to uneven wear. The assessment of the topography of the wearing surface and micro-photographs of the side surface of the helical groove lead to the conclusion that the wear of the neck of spindle coating made of the AlCu4Mg1 occurs mostly as a result of abrasive wear.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań czasu pracy szyjki okładziny wrzecion z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej przy współpracy z przędzą, w warunkach przemysłowych, w postaci histogramów. Przyjmując jako kryterium zużycia zmianę średnicy, części walcowej, szyjki okładziny Δd≥0,5 mm. Ocenę czasu pracy szyjki przeprowadzono przy współpracy z mieszanką włókien: 70÷80% włókien wełny z dodatkiem 30÷20% włókien poliestrowych, powodującą największe zużycie. Badania objęły pomiary, metodą metryczną, zużycia szyjki okładziny wrzecion wykonanych ze stopu EN AW-2024 (AlCu4Mg1) poddanych obróbce wykończeniowej przez szlifowanie płótnem ściernym o numerze ziarna 80, a następnie 150 oraz polerowanie papierem ściernym odmulonym, jak również w drugim wariancie - operacji nagniatania. Ponadto wykonano pomiary odchyłki okrągłości części walcowej szyjki okładziny, w równych odległościach od czoła nasadki, za pomocą okrągłościomierza Taylrond 365. Następnie na podstawie uzyskanych zarysów okrągłości sporządzono zarys walcowości szyjki okładziny wrzeciona nagniatanej przed i po czasie eksploatacji. Wykonano również pomiary topografii powierzchni szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych, przed i po okresie eksploatacji. Analiza zarysu walcowości i topografii powierzchni potwierdzają, że powierzchnia zewnętrzna warstwy wierzchniej, na długości i obwodzie szyjki okładziny, przy współpracy z przędzą ulega nierównomiernemu zużyciu. Ocena topografii powierzchni zużycia oraz mikrofotografii powierzchni bocznej rowka śrubowego skłaniają do stwierdzenia, że zużycie szyjki okładzin wrzecion ze stopu AlCu4Mg1 następuje przede wszystkim w wyniku zużycia ściernego.
EN
Results of simulation investigations of the influence of changes in the spinning zone geometry of a ring spinning machine on the tension and quality of the yarn manufactured are presented in this study. Changes in the geometry resulted from modification of the conventional drafting system into a compact drafting system. For the investigations, construction parameters of the machine and the technological process of spinning were taken into consideration. Numerical investigations were based on the mathematical model for the dynamics of yarn motion through the twisting-winding unit. Experimental tests were performed on the Polish ring spinning machine type PJ 35, equipped with a conventional drafting system and the author’s compact drafting system. It was shown that changes in the spinning zone geometry on the spinning machine caused by modification of the conventional drafting system into a compact system had no effect on the mean tension value of the yarn. Instead it diminished the amplitude of tension during the revolution around the spindle.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu zmiany geometrii strefy przędzenia na przędzarce obrączkowej, na napięcie i jakość tworzonej przędzy. Zmiana geometrii była wywołana modyfikacją klasycznego aparatu rozciągowego w kompaktowy aparat rozciągowy. W badaniach uwzględniono parametry konstrukcje maszyny i technologiczne procesu przędzenia. Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w oparciu o model matematyczny dynamiki przędzy przemieszczającej się przez zespół skrętowo-nawojowy. Badania doświadczalne wykonano na polskiej przędzarce obrączkowej, wyposażonej w klasyczny oraz autorski kompaktowy aparat rozciągowy. Wykazano, iż zmiana w geometrii strefy przędzenia przędzarki wywołana modyfikacją klasycznego aparatu do postaci kompaktowej, nie wpłynęła na zmianę średniej wartości napięcia przędzy. Spowodowała zaś zmniejszenie amplitudy zmian chwilowego napięcia przędzy w czasie jej jednego obiegu wokół osi wrzeciona.
EN
Due to the elimination of spinning triangle in compact spun yarns, its mechanical and physical properties differ significantly from ring spun yarns. The difference between the two spun yarns is reflected in the properties of fabrics woven from both. This study is aimed to compare the mechanical properties of fabrics which are produced from yarns spun from 100% Egyptian cotton, Giza 86 on these systems. Statistical analysis revealed that there is no significant difference between both type of fabrics regarding tear strength and abrasion resistance. But in relation to tensile strength, air permeability and stiffness, compact fabrics were superior to ring fabrics.
EN
Constructional unification of compact spinning frames produced by RIETER compact company, being the example of dynamic and incessant development of this kind of spinning method.
EN
The influences of winding section parameters at ring spinning frame on the hairiness of polyester-viscose blended yarns are examined. Statistical analysis of the results showed that yarn hairiness is significantly influenced by spindle speed, thread guide eccentricity (in a right, left, forward, backward direction), the balloon control ring, the diameter of the balloon control ring, the traveller weight, and relative humidity. Moreover, it was observed that separator plates and the thread guide shape do not have a significant effect on yarn hairiness.
PL
Badano wpływ parametrów pracy zespołu nawojowego przędzarki obrączkowej na włochatość przędz poliestrowo-wiskozowych. Statystyczna analiza wyników badań wskazuje, że na włochatość przędz wyraźnie wpływa prędkość wrzeciona, ekscentryczność prowadnika nitki (w lewym i w prawym kierunku, do przodu i do tyłu), pierścień kontrolny balonu i jego średnica, masa biegacza i wilgotność względna pomieszczenia. Ponadto zaobserwowano, że płytki separatora i kształt prowadnika nitki nie miały istotnego wpływu na włochatość włókna.
EN
The value of twist is an essential yarn property for a spinner. This paper presents an analysis of the influence of changes in the yarn twist value on yarn tension and the stability of yarn formation conditions, including the balloon shape, while using a ring-spinning machine. In order to carry out this analysis, a computer program was used, which was designed on the basis of a mathematical model developed by the author of the dynamics of the twisting-andwinding unit. The results of numerical calculations are presented in the form of charts.
PL
Technolog przędzalnik posługując się wartością i kierunkiem skręcania strumienia włókien decyduje o właściwościach przędzy i musi się liczyć z koniecznością zmiany skrętu w bardzo szerokim zakresie. Dlatego jest uzasadnione ekonomicznie stosowanie symulatorów, pozwalające zastąpić eksperymenty prowadzone na obiekcie rzeczywistym. Podczas normalnej pracy przędzarki obrączkowej zmiana skrętu jest regulowana jedynie za pomocą zmiany prędkości wydawania wałków aparatu rozciągowego, przy stałej prędkości obrotowej wrzeciona W artykule został wykorzystany autorski program komputerowy, powstały na bazie modelu matematycznego dynamiki zespołu skręcająco-nawijającego. Umożliwił on ukazanie wyizolowanego wpływu skrętu przędzy, na warunki pracy zespołu. W opracowaniu wyartykułowano i przeanalizowano siły działające na wirujący odcinek przędzy w balonie. Oceniono stabilność warunków pracy zespołu jako efekt zmian skrętu przędzy. Wykazano, że w analizowanym przedziale wartości skrętu przędzy, nie nastąpiła utrata stabilnych warunków pracy zespołu. Zaobserwowano jedynie istotne zmiany wartości amplitudy napięcia przędzy.
EN
This paper presents the results of observation and measurements of the wear of a spindle-neck coating made of the aluminium alloy AlCu4Mg1 of an anti-balloon crown of a PG-7A ring-spinning frame. Evaluation of the wear of the spindle neck was carried out in industrial conditions while manufacturing two types of yarn blends: 20 ÷ 30% of polyester fibres + 80 ÷ 70% wool, as well as 90% wool + 10% polyamide fibres, or 100% wool fibres. Measurements of chosen parameters of the 3D surface geometric structure (SGS) as well as the surface topography of the spindle neck layer before and after the operation were performed. In addition to the surface microphotography, the distributions of elementary chemical elements in different places of the wear, which have on the shape of a helical groove, are given. Analysis of the surface microphotography and topography confirmed that the external surface of the surface layer of neck coating undergoes non-uniform wear. Different contents of the elementary chemical elements at different points of contact with the yarn as well as a detailed analysis of the wear surface in the helical groove imply that the wear of the spindle neck coating made of the aluminium alloy AlCu4Mg1 is basically caused by abrasion.
PL
W pracy zamieszczono wyniki obserwacji i pomiarów zużycia szyjki okładziny ze stopu AlCu4Mg1 wrzecion z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej PG-7A w postaci histogramów zużycia. Ocenę zużycia szyjki przeprowadzono w warunkach przemysłowych przy współpracy z dwoma rodzajami mieszanek włókien: 20 ÷ 30% włókien poliestrowych (elany) + 80 ÷ 70% włókien wełny oraz 90% włókien wełny + 10% włókien poliamidowych względnie 100% włókien wełny. Wykonano pomiary wybranych parametrów struktury geometrycznej powierzchni (SGP) 3D oraz topografie powierzchni, przed i po eksploatacji, szyjki okładziny wrzecion. Zamieszczono rozkłady zawartości pierwiastków chemicznych w różnych miejscach zużycia w postaci rowka oraz mikrofotografie powierzchni. Analiza mikrofotografii i topografii powierzchni przed i po eksploatacji potwierdzają, że powierzchnia zewnętrzna warstwy wierzchniej, na obwodzie szyjki okładziny, przy współpracy z przędzą ulega nierównomiernemu zużyciu. Zmienna zawartość pierwiastków chemicznych w różnych miejscach tarcia z przędzą oraz wnikliwa analiza powierzchni zużycia w rowku śrubowym skłaniają do stwierdzenia, że zużycie pary tribologicznej: przędza - stop AlCu4Mg1 następuje przede wszystkim w wyniku ścierania.
9
Content available remote Quality of Wool - Type Compact Yarns from Twisted and Rubbed Roving
EN
This article presents a method of adapting classical ring spinning machines to compact spinning. Technological investigations carried out by the authors into the quality of yarns obtained by this system are described. In order to realise this aim, a reconstruction of the drawing apparatuses of ring spinning machines were made basing on mechanical condensing of the fibre stream in the drawing zone. This latter was obtained by using a Solospun-type device. Thanks the reconstruction carried out, a modified drawing apparatus was obtained suitable for compact spinning of wool-type yarns.
PL
Kompaktowe przędzenie wełny i mieszanek wełny z włóknami chemicznymi nabiera coraz większego znaczenia. Sposób ten jest wprowadzany w wielu przędzalniach na świecie. W pracy przedstawiono sposób przystosowania klasycznych przędzarek obrączkowych do przędzenia kompaktowego. Przedstawiono własne badania technologiczne omawiające właściwości otrzymanych tym systemem przędz. Dla zrealizowania wyżej wymienionego celu, przeprowadzono rekonstrukcję aparatów rozciągowych przędzarek obrączkowych polegającą na mechanicznym zagęszczaniu strumienia włókien w dodatkowej strefie rozciągania. Mechaniczne zagęszczanie włókien zrealizowano poprzez zastosowanie urządzenia Solospun. W wyniku rekonstrukcji aparatu, uzyskano zmodyfikowany aparat rozciągowy do przędzenia kompaktowego włókien typu wełnianego.
EN
This work presents an analysis of the parameters of cotton, polyester, and blended cotton/polyester yarns manufactured using PJ ring-, and BD 200S & R1 Rieter rotor spinning machines. Cotton/polyester blended yarns of 30 tex with a share of polyester fibres from zero to 100% were spun with the use of each of the selected spinning frames. We analysed the influence of the polyester fibre content in the blends on the structural parameters of carded and combed yarns with a constant twist coefficient.
PL
W pracy przeprowadzono analizę parametrów przędz bawełnianych, poliestrowych i mieszankowych bawełniano-poliestrowych wykonanych na przędzarkach obrączkowych PJ, oraz rotorowych BD 200S i R1 firmy Rieter. Na przędzarkach wykonano przędze mieszankowe bawełna/włóknapoliestrowe 30 tex z udziałem włókien poliestrowych od zera do 100%. Analizowano wpływ udziałów włókien poliestrowych w mieszankach na parametry strukturalne przędz zgrzeblonych i czesanych formowanych ze stałym współczynnikiem skrętu.
EN
In this study, plain fabrics were produced via using both 100 % cotton, compact and conventional ring spun yarns in two different yarn counts and two different yarn twists. The purpose of the study was to examine the effect of different pre-treatment processes such as singeing, mercerisation and reactive dyeing on tensile strength, pilling tendency, air permeability, colour efficiency and rubbing fastness properties of plain fabrics, produced with compact and conventional ring spun yarns. In order to determine the effect of singeing process on the properties of the fabrics produced with compact and conventional ring spun yarns, fabrics were divided into two groups and then the properties of the fabrics were measured after bleaching, reactive dyeing and mercerisation + reactive dyeing processes
PL
Tkaniny o splocie płóciennym wyprodukowano z 100% przędz bawełnianych o dwóch masach liniowych i różnym skręcie, uzyskanych z konwencjonalnych i kompaktowych przędzarek obrączkowych. Celem pracy było sprawdzenie wpływu procesów opalania, merceryzacji, bielenia i barwienia barwnikami reaktywnymi na wytrzymałość, skłonność do pillingu, przepuszczalność powietrza, wybarwialność i odporność na ścieranie tkanin wyprodukowanych z przędz konwencjonalnych i kompaktowych. Ogólnie można powiedzieć, że przędze kompaktowe pozwalają na osiągnięcie lepszej wytrzymałości tkanin i odporności na pilling, niezależnie od procesu obróbki.
EN
This paper includes the discussion of the most interesting methods forming of the new types of yarns and multi-folded threads on ring and rotor spinning machines. The classification of spinning machines and then general profile, required new materials used to production of yarns as well as properties and destination of yarns are also presented. The introducing in existing technologies the modification of forming the linear textile products, makes possible producing the new kinds of yarns and multi-folded threads.
PL
W pracy przedstawiono nowoczesne metody wytwarzania przędz różnymi systemami przędzenia. w 2004 roku światowa produkcja włókien wynosiła 67 mln ton, w tym bawełny 25,9 mln ton. Najnowsze maszyny przędzalnicze są wyposażone w nowoczesne systemy sterowania i kontroli. Szczególny rozwój nastąpił w budowie przędzarek: klasycznych, kompaktowych, rotorowych, pneumatycznych i innych. Rozwijana jest produkcja przędz fantazyjnych. Autorzy badania porównawcze przędz wyprodukowanych na przędzarkach obrączkowych, kompaktowych i rotorowych. W utrzymaniu wysokiej jakości przędz i ich ocenie pomaga ich kontrola z wykorzystaniem statystyk Ustera.
EN
Modern methods of yarn forming by diffrent spinning systems were discussed. In 2004 world production of fibres was 67 mln. tones, cotton production 25.9 mln. tones. Spinning machines are equipped with modern steering and control systems. Particular development has been done in construction of spinning frames: classical, compact, rotor, pneumatic and others. Fancy yarns production is being developed. Authors examined yarns produced on classical, compact and rotor spinning machines. Control, using Uster Statistic, helps to keep high quality of yarn production.
EN
The technological characteristic of the twisting-and-winding system of a ring spinning frame was determined on the basis of a model of the system’s dynamics (including its disturbances), which was formulated previously. Next, on the basis of this characteristic, and taking into account the intensity of the dynamic phenomena occurring, an attempt was made to determine the domain of stable working conditions of this twisting-and-winding system. The results of the numerical investigation are presented as examples in the form of graphic presentations of the balloon shape and of the yarn tension-time dependencies.
PL
W oparciu o sformułowany model dynamiki zespołu skrętowo-nawojowego przędzarki obrączkowej oraz analizę mogących wystąpić zaburzeń, wyznaczono jego charakterystykę technologiczną. Na jej podstawie, uwzględniając intensywność występowania zjawisk dynamicznych przy określonych parametrach technologicznych takich jak masa biegacza i prędkość obrotowa wrzecion, podjęto próbę wytyczenia obszaru stabilnych warunków pracy zespołu. Załączono przykładowe wyniki badań numerycznych w postaci graficznej prezentacji kształtu balonu i przebiegów czasowych naprężenia przędzy.
PL
W artykule, w oparciu o sformułowany model dynamiki zespołu krętowo-nawojowego przędzarki wraz z zaburzeniami, wyznaczono jego charakterystykę technologiczną. Na jej podstawie, uwzględniając ograniczenia technologiczne i konstrukcyjne, określano eksploatacyjne parametry pracy zespołu. Załączono przykładowe rezultaty badań numerycznych, w postaci graficznej prezentacji kształtu balonu i przebiegów czasowych napięcia przędzy.
EN
On the base of the formulated model of dynamics of spinning system of spinning ring frame work with interruptions, the technological characteristics have been determinate. Next, on the base of technological and constructional limitations, the exploitation parameters of the spinning system have been estimated. The examples of the results of numerical investigations in the graphical form of the balloon and courses of yarn tensions on the boundary conditions of spinning system work are enclosed in this paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.