Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przędza fantazyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents a computer vision method for measuring the geometrical parameters of slub yarn based on yarn sequence images captured from a moving slub yarn. An image segmentation method proposed by our earlier work was applied to segment sequence slub yarn images to obtain overlapping diameter data. Then an image stitching method was proposed to remove the overlapped data based on the normalised cross correlation (NCC) method. In order to detect the geometrical parameters of slub yarn, the frequency histogram, curve fitting , and spectrogram methods were adopted to analyse the sequence diameter data obtained. Four kinds of slub yarn with different geometrical parameters were tested using the method proposed and Uster method. The experimental results show that the detection results for slub amplitude, slub length, slub distance, and slub period obtained using the method proposed were consistent with the set values and Uster results.
PL
W artykule przedstawiono komputerową metodę pomiaru parametrów geometrycznych przędzy fantazyjnej na podstawie sekwencjonowania obrazów. Metoda segmentacji obrazu zaproponowana we wcześniejszej pracy została zastosowana do obrazów przędzy fantazyjnej w celu uzyskania danych dotyczących pomiarów średnicy. Następnie, w celu usunięcia nakładających się danych, zaproponowano metodę obróbki obrazu opartą o znormalizowaną metodę korelacji krzyżowej (NCC). W celu wykrycia parametrów geometrycznych przędzy fantazyjnej zastosowano histogram częstotliwości oraz dopasowanie krzywej i metody spektrogramowe do analizy uzyskanych danych. Za pomocą proponowanej metody i metody Uster przeanalizowano cztery rodzaje przędz fantazyjnych o różnych parametrach geometrycznych. Wyniki eksperymentalne wykazały, że wyniki detekcji amplitudy, długości, odległości i okresu wzgrubień uzyskane przy użyciu proponowanej metody były zgodne z wartościami zadanymi i wynikami Uster.
2
Content available Characteristic and Application of Knop Fancy Yarns
EN
Apart from the simplest division into continuous and point effects, the classification of fancy yarns does not exist. There is also no published complex guide concerning technological aspects of the production of fancy yarns. The elaboration of such guides could be time consuming and probably they would not fit exactly the requirements of rapidly changing industry and end-user demands. The geometry of the effects could be considered as a classifying factor. Other factors supporting classification are the tensions of component yarns occurring during the twisting process. Thus we can classify knop yarn as a point effect fancy yarn, and according to the tension changes we rank knop yarn as a subgroup of bunch yarns. In the knop yarn group, the component yarns change their functions during the twisting process – periodically one of them is the core yarn and next it changes the function to become an effect yarn. In this way one may obtain fancy colour effects. The properties of this type of yarn were investigated focussing on changing the twist and frequency of occurring effects using multiple regressions. The most useful seems to prediction of the impact of the knop yarn type of aesthetic of fabrics and their mechanical parameters.
PL
Geometrię efektόw punktowych przyjęto jako kryterium klasyfikacji przędz. Inny czynnik wspierający tę klasyfikację to naprężenie komponentόw przędz fantazyjnych występujące podczas procesu skręcania tych komponentόw. W konsekwencji, można zaklasyfikować przędzę nopkową jako przędzę fantazyjną z efektami okresowymi a posługując się kryterium naprężenia komponentόw przędzy, klasyfikujemy tę przędzę jako podgrupę przędzy pęczkowej. W przędzy pęczkowej, jej elementy składowe zmieniają swe funkcje podczas procesu skręcania w taki sposόb, że element będący rdzeniem przędzy staje się elementem zdobniczym. W ten sposόb można otrzymywać przędze kolorowe. Własności takich przędz zostały przebadane, ze szczegόlnym uwzględnienien zmiany liczby skrętόw przędzy i częstotliwości pojawiających się efektόw przy wykorzystaniu regresji wielowymiarowej. Najbardziej przydatne w tego typu analizie jest ocena wpływu rodzaju przędzy pęczkowej na właściwości estetyczne i parametry mechaniczne tkanin wyprodukowanych z tych przędz.
EN
We studied the significance of three processing parameters: pressure of the air supplied, yarn speed and overfeed ratio for the number and strength of tangles of interlaced yarn and the correlation between the number of tangles and strength of tangles by the statistical method. The interlaced yarn was characterised by the number and strength of tangles. Interlaced yarn was produced by an interlacer with a yarn duct of elliptical cross-section. Factorial analysis and correlation analysis methods were used. After carrying out the analysis and discussion, it was discovered that the overfeed ratio is the most important processing parameter with respect to the number of tangles. The yarn speed is the most important processing parameter with respect to the strength of tangles. To fully characterise interlaced yarn, it is necessary to test both the number of tangles and their strength.
PL
Badano znaczenie 3 następujących parametrów procesu: ciśnienie powietrza doprowadzanego, szybkość przędzy oraz stosunek naddatku na ilość i wytrzymałość kłębków przędzy fantazyjnej. Badano korelacje pomiędzy wytrzymałością a ilością kłębków przypadającą na jednostkę długości. Gotowa przędza charakteryzowana była przez wytrzymałość i ilość kłębków. Włókno produkowano na wyspecjalizowanej przędzarce z eliptycznym przekrojem kanału prowadzącego przędzy. Na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonej analizy stwierdzono, że z punktu widzenia ilości kłębków najważniejszym parametrem jest naddatek przędzy fantazyjnej. Natomiast prędkość przędzy jest najważniejszym parametrem z punktu widzenia jej wytrzymałości.
EN
The aim of this research was to analyse the influence of fancy yarn structure on the abrasion resistance and air permeability of woven fabrics with these yarns. The dependencies of enduse properties and such fancy yarn structures as slub, loop or spiral were analysed. The influence of the fancy yarn structure, raw material and fabric weave on the above-mentioned properties of fabrics with fancy yarns was established during the investigation. Abrasion resistance is the fabric’s ability to not change its strength and appearance during friction. The air permeability of outerwear is very important in wear comfort and durability. It was estimated that the parameters of yarns and fabric mentioned above influence the end-use properties of fabrics with fancy yarns.
PL
Celem badania było stwierdzenie wpływu struktury przędz fantazyjnych na odporność na ścieranie i przepuszczalność powietrza tkanin wykonanych z udziałem tych przędz. Analizowano właściwości gotowych tkanin uwzględniając taką strukturę przędz fantazyjnych jak; przędza napuszczana typu flamy, przędza pętelkowa i przędza spiralna. Zbadano wpływ struktury przędz fantazyjnych, surowca tkaniny i masy powierzchniowej na odporność na ścieranie i przepuszczalność powietrza tkaniny. Odporność na ścieranie świadczy o zdolności tkaniny do zachowania wytrzymałości i wyglądu podczas użytkowania, a przepuszczalność powietrza jest bardzo ważnym czynnikiem mówiącym o komforcie użytkowania.
EN
Fancy yarns with colour and/or structure effects are often used in clothing fabrics. These yarns give decorativeness and improve the appearance of a garment. However, fancy yarns can change the end-use properties of a fabric. Therefore, the influence of the use of fancy yarns of different structure in clothing fabrics on such end-use properties of these fabrics as abrasion resistance and mass is analysed in this article. The influence of fancy yarn structure, raw material and fabric weave on the above-mentioned properties of fabrics with fancy yarns was established during the investigation, in which the influence of the abovementioned parameters of yarns and fabric on the abrasion resistance and mass of fabrics with fancy yarns was estimated.
PL
Przędze fantazyjne o efektach strukturalnych i/lub kolorystycznych są często używane dla produkcji tkanin w przemyśle odzieżowym. Pozwalają na uzyskanie efektów dekoracyjnych. Mogą one jednak zmienić właściwości końcowe tkanin. W artykule analizowano wpływ struktury i surowca przędzy fantazyjnej oraz splotu wyprodukowanych z nich tkanin na odporność na ścieranie i masę.
EN
The aim of investigation is assessment of usefulness of rotor yarn classified as an article incompatible with proper quality parameters. Yarn is destined to use in technological process of boucle yarn manufacturing, taking to attention appreciation of final linear textile product.
EN
The article presents the fancy yarn designing method by applying computer simulation. Designing of these yarns is based on the simulation generating a foreseen appearance of a final product: woven and knitted fabric.
8
Content available remote A Study of the Basic Parameters Describing the Structure of Chenille Yarns
EN
The basic parameters describing the structure of chenille fancy yarns produced on a chenille yarn machine have been characterised. The effect of the properties of the component yarns, and that of machine parameters on the final count of the chenille yarns, have been studied. For this purpose chenille yarns were produced in different pile lengths, twist levels, yarn counts of component yarns, and an expression is derived to determine the final count of these chenille yarns. Correlation analysis confirmed a strong linear relationship with a high value of correlation coefficient (above 0.95) between the final count values of chenille yarn samples obtained from the expression (formula) and that obtained from the measurements.
PL
Scharakteryzowano podstawowe parametry opisujące strukturę fantazyjnych przędz szenilowch, wytwarzanych na maszynie do produkcji przędz szenilowych. Badano wpływ właściwości przędz składowych oraz parametrów maszyny na końcowy numer przędzy. W tym celu wyprodukowano przędze szenilowe o różnej długości okrywy, skręcie i masie liniowej przędz składowych. Opracowano zależność dla określania końcowego numeru przędzy szenilowej. Analiza korelacji potwierdziła wyraźną liniową zależność, przy wysokiej wartości współczynnika korelacji (powyżej 0.95) pomiędzy końcowym numerem przędzy szenilowej obliczonej na podstawie wyżej wspomnianej zależności, a numerem stwierdzonym na podstawie pomiaru wyprodukowanych próbek.
PL
Zaprezentowane w tym artykule różne urządzenia programujące pozwalają zaobserwować, jak w miarę upływu czasu następował postęp w budowie tych urządzeń w wyniku rozwoju elektroniki i automatyki. Urządzenia oferowane przez firmy zagraniczne charakteryzują się wysokim poziomem technicznym i zapewniają wysoką jakość wytwarzanym produktom. Zasadniczą wadą tych urządzeń jest ich wysoka cena w porównaniu z polskim urządzeniem UDPP-1. Natomiast wadą polskiego urządzenia jest to, że może być stosowane do określonego typu przędzarek obrączkowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.