Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prostownik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje zasadę działania prostowników jedno- i dwupołówkowych oraz omawia kwestie zasilania w układach automatyki.
EN
The article describes the principle of operation of half- and full-wave rectifiers and discusses about power supply problem in automation systems.
2
Content available remote Physical model of power circuit of three-phase electric arc furnace
EN
The paper deals a model of the circuit arc furnace designed for electrotechnology or fundamentals of electrical engineering laboratory. This model works at low currents, without high temperature components. In this way, the cooling and dissipation of energy are avoided. This model allows the study of the impact of the supply system restrictions, reactive power compensation problems, harmonic propagation in the system and characteristics verification designated analytically or by simulation.
PL
W pracy przedstawiono model obwodu pieca łukowego przeznaczony do laboratorium elektrotechnologii lub podstaw elektrotechniki. Model ten pracuje przy niskich prądach, bez elementów o wysokiej temperaturze. W ten sposób unika się układów chłodzenia i rozpraszania energii. Umożliwia on badanie wpływu ograniczeń układu zasilania, problemów kompensacji mocy biernej, generacji harmonicznych w systemie oraz weryfikację charakterystyk wyznaczanych analitycznie lub symulacyjnie.
PL
W artykule przedstawione są wyniki badań symulacyjnych modelu nowego typu prostownika 12 pulsowego dla podstacji trakcyjnej napięcia stałego 3kV. W zaproponowanych prostowniku wykorzystywane są moduły diodowych prostowników 6 pulsowych z baterią kondensatorów, które są stosowane w napędowych przemienników częstotliwości. Nowy typ prostownika trakcyjnego cechuje się małą wartością zastępczą impedancji wyjściowej. Przeprowadzane badania komputerowe modelu prostownika trakcyjnego wykazały dużą stabilność uzyskanego napięcia sta-łego i pomijalnie małą zawartość przemiennego napięcia zaburzającego w napięciu stałym prostownika
EN
Simulation results of new type 12 pulse rectifier for railway substation are presented here. In new 12 pulse Technika 12/2016 521 rectifier are used the low voltage 6 pulse diode rectifiers with capacitors battery which are known from industry frequency drives. New type traction 3kV DC rectifier has a small output internal impedance. Results of rectifier model simulations show a big DC voltage stability aside from load and disregarded low contents of alternative distortions voltage.
5
Content available remote Parametry pracy zespołu prostownikowego pieca grafityzacyjnego
PL
Do procesu grafityzacji stosuje się powszechnie piece oporowe Achesona lub Castnera. W obu przypadkach, szczególnie dla pieców do produkcji wielkoformatowych elementów grafitowych używane są prostowniki o regulowanym prądzie rzędu 50 kA i napięciu DC w zakresie 300 V. Prostowniki są zasilane ze specjalnych transformatorów wyposażonych w wielopozycyjne przełączniki zaczepów. W artykule przedstawiono schemat zasilania pieca z wyeksponowaniem punktów pomiarowych służących do określenia wskaźników jakości energii elektrycznej pobieranej przez zespół pieca grafityzacyjnego. Przedstawiono wykresy napięć i prądów w obwodzie zasilania pieca oraz wyniki analizy harmonicznej. Wyznaczono charakterystyki zmian rezystancji obciążenia pieca podczas procesu grafityzacji.
EN
Acheson or Castner resistance furnaces are commonly used for the graphitization process. In both cases, the rectifiers with regulated currents of 50 kA and DC voltage about 300 V are used, particularly to furnaces for the production of large format graphite elements. The rectifiers are supplied with the special transformers equipped with multi-tap switches. The paper presents the furnace power system with the points for measuring the electrical power quality indicators of the energy consumed by the unit of graphitisation furnace. Graphs of voltages, currents and harmonics in the power supply system of the furnace are shown. The characteristics of furnace load resistance during the graphitization are calculated.
6
Content available remote Active Compensation for a Driving System with Chopper and DC Motor
EN
The paper deals with the behaviour of a load consisting of an uncontrolled rectifier + chopper + DC motor at the supplying from the AC line. The effect of a power active filter over the current absorbed by motor from the AC line (of approximately 100 A rms) is revealed by experimental data. The necessity to protect the DC motor is underlined. A stand with a schema for energy recovering identical to that used for a real driving system from a tram was used. The difference between the active compensation from a tram and its counterpart from the transforming substation AC/AC 20kV/0.4 kV is presented.
PL
W artykule analizowany jest wpływ obciążenia w systemie z prostownikiem, chopperem i silnikiem DC. Zbadano eksperymentalnie wpływ aktywnego filtru. Rozważano przypadek zbliżony do zasilania sieci tramwajowej.
PL
Miniaturyzacja układów scalonych powoduje pojawienie się zjawisk fizycznych, które mogą powodować uszkodzenia układów. Zjawiskiem takim jest szybkie zatrzaskiwanie się pasożytniczego tyrystora. Zjawisko to do tej pory nie było opisywane w literaturze polskojęzycznej, dlatego będzie tutaj przybliżone zaczynając od wytłumaczenia zatrzaskiwania się układów (Latch-up) wewnętrznego i zewnętrznego, jak i pozytywnego i negatywnego wstrzykiwania nośników, a następnie zostanie wytłumaczone szybkiego zatrzaskiwania się pasożytniczego tyrystora wewnętrznego i zewnętrznego, jak i pozytywnego i negatywnego wstrzykiwania nośników. Opisane będą również impulsy wywołujące zjawisko zatrzaskiwania się pasożytniczych tyrystorów.
EN
Miniaturization of Integrated Circuits is a source of physical effects that can cause damages inside operating IC.. One example of such a phenomena is transient latch-up. This phenomena was not described in polish language literature and wil be described in in this paper. We will start from explaining internal and external latch-up effect where positive and negative injection will be considered. In the next steps internal and external transient latch-up phenomena will be described where positive and negative injection will be considered.
PL
Współczesne procesy technologiczne wymagają zasilania energią charakteryzującą się możliwością płynnego regulowania jej podstawowych parametrów, takich jak: napięcie, liczba faz, kształt przebiegu czy częstotliwość. Możliwości takie dają przekształtniki energii elektrycznej, które należą do grupy urządzeń energoelektronicznych.
EN
This paper discusses the electromagnetic disturbances generated by a rectifier and a chopper association which is frequently encountered in power electronics. The paper presents the basic principles of electromagnetic interferences in power electronics and an EMC study of the considered device that is namely the rectifier and chopper association. The problems involved in temporal or frequential simulations are highlighted in this study. A comparison between our simulation results and experimental one's taken from literature is also presented in this paper. At the close of this study we recommended the use of EMC filtering to reduce the rectifier and chopper association disturbances at acceptable levels which are specified by EMC standards. The main conclusion of the paper is that this device is really electromagnetic pollutant and must then be taken into account, as a whole, in any study implying this kind of converters.
PL
W artykule analizuję się zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez układ prostownika i choppera. Wyniki symulacji porównano z wynikami eksperymentalnymi. Zaproponowano układ filtrowania zakłóceń.
10
Content available remote Model Predictive Control of a PWM Rectifier on Unbalanced Grid Voltage Conditions
EN
In order to improve the DC-side voltage and AC-side current of the pulse width modulation (PWM) rectifier on unbalanced grid voltage conditions, the paper proposed a model predictive control (MPC) strategy of PWM rectifier. With no separation of the positive and negative sequence components of voltage and current, the proposed method can significantly reduce the effect of the negative sequence component and improve the dynamic response and robustness of a PWM rectifier. The experimental results validate the correction and effectiveness of the proposed method.
PL
W artykule przedstawiono opracowane sterowanie predykcyjne MPC dla prostownika MSI. Brak separacji między składowymi zgodną i przeciwną napięcia i prądu, pozwala na znaczną redukcję składowej przeciwnej, zwiększenie dynamiki odpowiedzi oraz elastyczności pracy algorytmu. Przedstawione wyniki eksperymentalne potwierdzają skuteczność działania rozwiązania.
11
Content available remote Efficient Low-Power Recovery Circuits for Bio-implanted Micro-Sensors
EN
This paper presents a modified sub-electronic circuit with low-power recovery circuits to be implemented in implanted micro-sensor used to stimulate the human and animals’ nerves and muscles. The system based on ASK modulation techniques operated with 13.56 MHz according to industrial, scientific, medical (ISM). The modulation index is 12.6% to achieve minimum power consumption to avoid the tissue heating. The system consists of external part with modified class-E power amplifier efficiency 87.2%, and internal part consists of a voltage doubling rectifier with selfthreshold cancellation and efficient low-dropout voltage regulator based on series NMOST transistor using 0.35 μm technology to offer very stable 1.8 DC V. The produced voltage used to power the sub-electronic implanted device with steady voltage even in any changing with the implanted load resistance. The mathematical model is given. The design is simulated using OrCAD PSpice 16.2 software tools and for real-time simulation, the electronic workbench MULISIM 11 has been used to simulate the class-E power amplifier.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowany układ pół-elektroniczny do zastosowania w implantowych mikro-czujnikach stymulujących pracę ludzkich i zwierzęcych nerwów i mięśni. Urządzenie posiada obwód odzyskiwania mocy w przypadku obniżonego zasilania w układzie. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano modulację ASK o częstotliwości 13.56MHz i indeksie 12.6% w celu minimalizacji zużycia energii. Przedstawiono także model matematyczny urządzenia. Badania symulacyjne przeprowadzono w środowisku OrCAD PSpice 16.2 oraz MULISIM 11 do symulacji w czasie rzeczywistym wzmacniacza mocy klasy E.
PL
W artykule przedstawiono analizę drgań i hałasu emitowanego przez trójfazowy transformator zasilający układy prostownikowe jednokierunkowe i mostkowe. Przedstawiono analizę drgań i poziomu emitowanego hałasu dla różnych wartości prądów obciążenia transformatora i różnych wartości napięcia zasilającego, czyli indukcji w rdzeniu. Określono wpływ drgań i hałasu uzwojeń na hałas całkowity emitowany przez transformator prostownikowy. Wykonana została analiza harmoniczna drgań i emitowanego hałasu w przedziale od 50 do 1000 Hz.
EN
This paper presents an analysis of vibration and noise emitted by the three-phase transformer feeding the single way convertor sets as well as double way (bridge) ones. The harmonic analysis of vibration and noise emitted by the core and windings of transformer was done with different values of load current and for different values of supply voltage (induction in the core). It was determined, the influence of vibration and noise of the windings on the total noise emitted by the rectifier transformer. Harmonic analysis of vibration and noise was carried out in the range from 50 to 1000 Hz.
13
Content available remote Electrical vehicle impact on distribution network power quality
EN
The electrical vehicle form a huge load (and occasionally a generator as well) that is not resistive but possibly of nonlinear character. This may have an effect on distribution network power quality and possibly disturb seriously other consumers. If this is not taken care of before expansion of electrical vehicles boom, serious damage may occur.
PL
Ładowanie akumulatorów samochodów o napędzie elektrycznym stworzy bardzo duże obciążenie o nieliniowym charakterze, co może oddziaływać na jakość energii w sieci oraz stanowić poważnie zagrożenie dla innych odbiorców energii. Analiza tego zagadnienia przed powszechnym wprowadzaniem pojazdów o napędzi elektrycznym pozwoli uniknąć szeregu poważnych problemów w przyszłości.
EN
The situation when voltage-source inverter is supplied with unbalanced system of voltages is investigated. This can cause problems in operation of an electric drive as voltage pulsations can arise in the DC-bus. Suitable control methods may be applied to eliminate this effect in the active front-end rectifier. The paper particularly focuses on transient processes that accompany operation of the drive. They can be caused by changes in control of the drive, changes in load, or changes in the supply voltages.
PL
Zbada no przypadek podłączenia przekształtnika do niezrównoważonego system napięciowego. Może powodować to problemy takie jak pojawienie się pulsacji napięcia w szynie DC. W artykule analizowano procesy przejściowe w sterownikach.
15
Content available remote Zmniejszanie harmonicznych w układach prostowniczych
PL
Rozważono problem zmniejszenia harmonicznych prądu pobieranego z sieci przez układ prostowniczy. W związku z tym przedstawiono zasadę pracy układu prostowniczego 12- oraz 24-pulsowego z dławikami niesprzężonymi. Dzięki pracy tego układu uzyskuje się małą zawartość prądów wyższych harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci oraz wyprostowanym. Do regulacji wartości prądu wyprostowanego zastosowano tranzystory. Sterowanie tranzystorów techniką PWM reguluje prąd wysterowany. Dodatkowo przewidziano możliwość takiego sterowania pracą tych tranzystorów, aby prąd pobierany z sieci przez układ zawierał jak najmniej wyższych harmonicznych, wyrażonych małą wartością współczynnika THD. Równocześnie rozważono elektroniczną filtrację prądu wyprostowanego. Zazwyczaj w tym celu stosuje się dławik. Rozwiązanie to powoduje jednak szereg trudności i zwiększa koszty. Przedstawiony alternatywny sposób wygładzania prądu, stosowany w układach lotniczych, wykorzystuje w tym celu kondensator zamiast dławika. Opracowany sposób sterowania załączania tego kondensatora w obwód prądu stałego zapewnia efektywny sposób zmniejszenia wyższych harmonicznych prądu wyprostowanego.
EN
This paper deals with the problem of reducing high harmonics content in the rectifier mains currents. The operating principle of 12-pulse and 24-pulse AC/DC converters with non-coupled chokes was presented. These types of converters are characterized by low THD factors of mains and DC currents. Transistors, controlled with the PWM method, were used to regulate the value of DC current. In addition this paper describes the method of such controlling of the transistors, that the mains current of the converter contains the smallest possible higher harmonics content. The method of electronic filtration of the DC current was also presented. Instead of the choke, the capacitor with the control electronic circuit is used for this purpose. The method of controlling the switching of that capacitor in the DC circuit was developed and presented. The simulations shows, that the presented method is effective in reducing the higher harmonics of the rectified current. Presented solution can be used in the aircraft industry.
16
Content available remote Sterowanie prostowników jedno- i trójfazowych typu Power Factor Correction (PFC)
PL
Układy prostownicze wprowadzają dużą ilość wyższych harmonicznych do sieci i psują współczynnik mocy (PF). Aby zmniejszyć to szkodliwe zjawisko wprowadza się układy prostownicze, sterowane elektronicznie. Artykuł przedstawia dwa układy prostownicze: jedno- i trójfazowe typu "Power Factor Correction". Przedstawiono sposób sterowania tych prostowników, pozwalający zwiększyć ich współczynnik mocy. Zamieszczono algorytmy zapewniające to sterowanie. Wyniki symulacji potwierdzają skuteczność zaproponowanego sterowania.
EN
Rectifier circuits make a large number of higher harmonics in the mains and lower the power factor (PF). To reduce this harmful effect, rectifier circuits with electronic control are introduced. This article presents two Power Factor Correction rectifier circuits: 1- and 3-phase circuits. We present here the method of controlling these rectifiers, that allows to increase the power factor of these rectifiers. In the article we present also an algorithms, that provide this controlling. The simulation results confirms effectiveness of the proposed controlling.
EN
In the paper the diode rectifier with current modulation in DC output circuit is presented. The power circuit of this converter and structure of control system of power electronics current modulator are described. With aid of such solution, power grid current of presented rectifier is almost sinusoidal. Different structures of current regulator - part of control circuit - are considered. Chosen results of simulation and experimental researches are shown also.
PL
W artykule zaprezentowano prostownik diodowy z modulacją prądu w stałoprądowym obwodzie wyjściowym. Opisano sposób realizacji części silnoprądowej przekształtnika i części sterującej energoelektronicznego modulatora prądu. Modulacja prądów wyjściowych umożliwiła uzyskanie prądu sieci pobieranego przez prostownik bardzo dobrze zbliżonego do sinusoidalnego. Przedstawiono wybrane struktury regulatora prądu zastosowanego w torze sterowania. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych.
PL
Z uwzględnieniem asymetrii i odkształceń przebiegów elektromagnetycznych w zlinearyzowanym transformatorze zasilającym układ prostownikowy, artykuł przedstawia w postaci analitycznej zależności pomiędzy operatorowymi funkcjami przebiegów, jak również uogólniony schemat zastępczy strony wtórnej transformatora. Przedstawione zostało przejście z określonej funkcji operatorowej na postać czasową metodą symboliczną przy pomocy programu Matlab.
EN
Taking into account the asymmetry and distortion of electromagnetic functions in a linearized transformer supplying a rectifier system, the paper presents in analytic form the dependences between operator forms of the functions, as well the generalized equivalent circuit diagram of the transformer secondary site. The transition from determined operator form to the time form with the use of the symbolic method in MATLAB was presented.
EN
Dc voltage obtained by rectifying ac power grid voltage with the help od fiode bridges, always contains higher harmonics. These harmonics are "transferred" to the supply current as well. Using multi-phase transformation circuits, consisting of two 6-phase transformers instead of one three-phase transformers should produce less harmonics in dc voltage and supply current. However, in case of distorted supply voltage this cannot be true. The paper deals with the problem, how introduction of cathode chokes into load circuit influences higher harmonics of dc voltage and ac supply current. Several supply voltage waveforms were analysed, with THD not higher than standardised 8%, but with different phase angles of 5th and 7th harmonics. 6-pulse system was used as a reference, and 24-pulse systems were investigated with rectifiers connected either in parallel or in mixed fashion (series-parallel).
20
Content available remote Prostownik 24-pulsowy z dławikami niesprzężonymi
EN
Operating principle of the 24-pulse rectifier circuit with non-coupled chokes was presented in this article. Thanks to the work of this circuit we can obtain small higher harmonics currents content of the rectified current. Transistors T1, T2, T3, T4 were used to regulate the value of rectified current. Fulfillment of their control by using the PWM method regulates the rectified current. In addition this paper provides the ability of such controlling of transistors work, that the mains current of the circuit contains the smallest possible higher harmonics content, expressed by small value of the THD coefficient.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.