Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper describes a series of experiments performed to study the explosion parameters of syngas and its flammable component air mixtures. More than 100 pressure-time curves were recorded allowing to investigate the effects of three different gasification process conditions on the maximum explosion pressure and deflagration index. The representative syngas samples were prepared by thermochemical wood-pellets gasification. The experiments were performed in 20-L oil-heated spherical experimental arrangement for different concentrations at representative explosion initial temperature of 65°C. The experimental results were further compared with the explosion parameters of pure gases, namely hydrogen, methane, carbon monoxide and propane as the main flammable syngas components. The most important results are the maximum values of explosion pressure 7.2 ± 0.2 bar and deflagration index 170 ± 14 bar.m/s derived for start-up process conditions. These knowledge could be used to understand the effects of operating conditions to both the optimization design on syngas‐fueled applications and the safety protection strategies.
PL
Artykuł opisuje serię eksperymentów wykonanych w celu zbadania parametrów eksplozji gazu syntezowego oraz jego części palnych w mieszaninie z powietrzem. Więcej niż 100 krzywych w układzie ciśnienie-czas zostało zarejestrowanych pozwalając na zbadanie efektów trzech różnych warunków procesu zgazowania przy maksymalnym ciśnieniu eksplozji i wskaźniku deflagracji. Reprezentatywne próbki gazu syntezowego zostały przygotowane za pomocą zgazowania termochemicznego drewnianych granulek. Eksperymenty zostały wykonane w podgrzewanej olejem instalacji o kształcie sferycznym, której objętość wynosiła 20 Li wykorzystana została dla różnych stężeń oraz reprezentatywnej temperatury wstępnej na poziomie 65°C. Wyniki doświadczalne były następnie porównane z parametrami wybuchu czystych gazów, którymi były wodór, metan, tlenek węgla oraz propan, jako główne składniki gazu syntezowego. Najważniejszymi wynikami okazały się maksymalne wartości ciśnienia wynoszące 7,2 ± 0,2 barów oraz wskaźnik deflagracji na poziomie 170 ± 14 bar.m/s wyznaczony dla warunków startowych procesu. Informacje te mogą zostać wykorzystane w celu zrozumienia wpływu warunków operacyjnych dla optymalizacji zastosowań gazu syntezowego oraz strategii bezpieczeństwa związanego z jego wykorzystaniem.
EN
The article presents results of the studies on the charged, dual-fuel CI compression ignition engine fuelled with propane. The main goal of the studies was to fuel the engine so that the amount of energy provided with propane is possibly highest at the high efficiency, low emission of harmful exhaust constituents and proper combustion. As the studies conducted so far have shown, with the increase of energy from propane we observe crucial changes in the combustion process. As these changes may be a barrier in the further increase of energy, we decided to change the injection parameters of the diesel fuel. The changes introduced allowed for the 70% energetic contribution of gas fuel at the subsequent elimination of unfavourable phenomena. The fuel injection was realized divided into two doses. Both proportions and angle at the beginning of the injection for both doses were variable. The angle at the beginning of injection for the first dose was changed in a wide range and depended on the value of charging pressure. The angle at the beginning of injection for the second dose was changed in a much narrower range, mainly due to very clear changes in the nature of combustion process. The studies have been conducted for three values of charging pressure, namely 200; 400 and 600 [mbar], and also for the naturally aspirated version. Study results have been presented in a form of regulation characteristics for the angle of the beginning of injection of the pilot dose for the chosen charging variants, as well as volume and angle of the beginning of injection for the main dose. The obtained results show that the content of exhaust constituents for the dual-fuel CI engine depends highly on assumed regulations of injection parameters of the fuel dose initiating the ignition, as well as engine charging pressure.
EN
The paper presents some results of examination of DF CI engine fuelled with kerosene-based fuel (Jet A-1) and propane. The aim was to obtain the maximum engine thermal and overall efficiency and checking the engine emissions for the application of significant share of propane as a main source of energy. The fuel which initiates the ignition was Jet A-1 provided by common rail system during the beginning of compression stroke. Propane was provided to inlet manifold in a gas phase. The method of providing of both fuels to the engine cylinder allowed to create nearly homogeneous mixture and realized HCCI process for dual fuelling with Jet A-1 and propane. It was possible to compare two combustion strategies PCCI and HCCI for fuelling of CI engine with single fuel (Jet A-1) and dual fuelling with Jet A-1 and propane. The results of experiment show that the NOx and soot emissions are much lower than for standard CI or SI engines. The results also show very interesting potential role of propane in control of HCCI dual fuel combustion process which gives the new perspective of dual fuel engine development. The low levels of toxic components in exhaust gases encourage to test and develop this type of fuelling which could radically confine the negative influence on the environment as well as enable to apply an alternative fuels.
PL
W związku z wymogami ograniczenia zastosowań w technice chłodniczej płynów roboczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, jednym z alternatywnych rozwiązań jest wykorzystanie propanu (R290) jako czynnika naturalnego. Ponieważ propan jest węglowodorem jego zastosowanie jako czynnika chłodniczego związane jest z przestrzeganiem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd jego zastosowanie jako płynu roboczego w przemysłowych układach chłodniczych oraz w chłodnictwie technologicznym nie jest rozpowszechnione, w artykule przedstawiono m.in. kluczowe zagadnienia dotyczące wymagań bezpieczeństwa.
EN
Because of the reduction of high GWP refrigerants the use of propane (R290) is one of natural alternative solutions emerging. Propane is a hydrocarbon, so its application must comply proper safety regulations. Since this fluid is not commonly used in industrial and process refrigeration, the key safety requirements are presented in the paper.
EN
Results presented in the article regard the research on a turbocharged dual-fuel CI engine operating on propane. The research indicated that such engine might operate even if 70% of the standard fuel energy is replaced by propane. The research indicated that at such high share of the gaseous fuel, there is necessary to adjust diesel fuel injection parameters but it is important that there is no need to change the engine structure. Injection parameters may be adjusted in a wide range due to the modern fuelling system of the common rail type. The investigated engine was equipped with such system. Adjustments regarding the fuel charge division, fuel charge quantities, and injection timing enabled to influence combustion in such way to obtain its specific parameters, i.e. maximum combustion pressure, rate of pressure rise, maximum pressure, and the burn out ratio similar to those obtained for diesel fuel operation. The obtained results were presented in form of adjustment characteristics of the injection timing of diesel fuel pilot dose for a few chosen values of the boost pressure as well as injection timing of the main dose. The investigations were carried out for three values of the boost pressure, i.e. 200; 400 and 600 [mbar] but also for the naturally aspirated version. Injection timing of the first dose varied in a broad range and depended on the boost pressure. Injection timing of the second dose varied in a narrower range, mainly due to considerable changes in the combustion process. The obtained results answered a number of questions regarding the strategy of selection of diesel fuel injection parameters taking into consideration engine performances as well as combustion at a high share of the gaseous fuel.
PL
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zakres czynników chłodniczych, które do tej pory były powszechnie stosowane, został mocno ograniczony. Wszystkie preferowane czynniki chłodnicze są w większości palne i wybuchowe, a zaliczają się do nich R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R717 (amoniak). Jednak należy zwrócić uwagę, że czynniki, takie jak R32, R1234yf oraz R1234ze zaliczane są do związków umiarkowanie palnych i została dla nich stworzona, zgodnie z normą ISO 817, specjalna grupa o nazwie A2L. Warto także dodać, że dzięki nowemu podziałowi amoniak trafił do grupy B2L, czyli związków toksycznych, ale umiarkowanie palnych. W artykule skupiono się na określeniu, w jakich warunkach można bezpiecznie budować instalacje typu split, w których czynnikiem chłodniczym jest propan. Okazuje się, że w przypadku małych urządzeń, jakimi są splity, można bezpiecznie stosować czynnik R290 w większości przypadków.
EN
According to the Regulation (EU) no 517/2014 of the European Parliament and the Council, which came into force on 16 April 2014 concerning the fluorinated greenhouse gasses as well as the repealing regulation (EC) no 842/2006,the scope of the refrigerants, which have so far been commonly used is very limited. All preferred refrigerants are mostly flammable and explosive, and they include R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R717 (ammonia). However, it should be noted that refrigerants such as R32, R1234yf R1234ze are classified as mildly flammable and a special group called the A2L, has been created for them, which is in accordance with the 817 ISO standard. It is also worth noting that the new classification has moved the ammonia to the group B2L – which means toxic and mildly flammable compounds. The article focuses on defining the conditions in which it is possible to build the split installations, in which the refrigerant is propane, safely. It turns out that the small splits are the devices where in most cases the R290 agent can be used safely.
EN
The paper presents the main reasons for the limitations as to the share of gaseous fuel in dual fueling in commercial engine applications. It also indicates the proposals of solutions aiming at increasing of the share of this fuel. The investigations were conducted in two stages. The first stage of the investigations involved gradual increase in the share of propane at a simultaneous phasing out of the amount of diesel fuel so that the excess air coefficient remained on the same level. The second stage of the investigations involved a maximum possible share of propane with a simultaneous adjustment of the diesel fuel injection parameters. The investigations were performed for three different values of the charging pressure: 200, 400, 600 mbar and for a naturally aspirated variant. The obtained results led to a conclusion that modifying diesel fuel injection parameters and increasing the charging pressure allow a significant increase in the share of gaseous fuel up to 70% of the total energy contained in both fuels.
EN
The dual-fuel engine enables application of various fuels. One of such fuels is propane or its mixture with butane (LPG). Application of such fuels results in reduction of engine operation costs. The paper presents effect of application of such fuel in a turbocharged dual-fuel engine on basic operating parameters, exhaust emissions and basic combustion parameters. Test results in the form of load characteristics for various boost ratios obtained for dual-fuel engine were compared to corresponding results obtained for conventional engine operating on diesel fuel only. The obtained results indicate that it is possible a dual-fuel operation with the propane energy share of 70% for maximum engine loads.
PL
Poprzez replikację strukturalną otrzymano czysty i dotowany potasem mezoporowaty nośnik Al₂O₃. Na bazie przygotowanych nośników metodą impregnacji zsyntetyzowano katalizatory chromowe zawierające 20% mas. Cr₂O₃. Otrzymane preparaty przetestowano pod kątem aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia propanu do propylenu. Zbadano wpływ metody preparatyki nośnika oraz dotowania potasem na właściwości katalityczne. Określono również wpływ temperatury reakcji na szybkość dezaktywacji.
EN
Samples of pure and K-doped mesoporous Al₂O₃ were prepd. from aq. soln. of Al(NO₃)₃ by nanoreplication method and used for prodn. of Cr₂O₃-contg. catalysts (20% by mass) by the incipient wetness technique. The catalysts were tested in the dehydrogenation of PrH to propene. Both support synthesis method and K-doping effected the performance of the catalysts. The deactivation of the catalyst was also studied at various reaction temps.
10
Content available remote O zastosowaniu propanu w sprężarkowych pompach ciepła
PL
W artykule omówiono aspekty stosowania propanu w pompach ciepła, jako perspektywicznego czynnika chłodniczego. Dokonano porównania parametrów pracy pomp ciepła pracujących z propanem R290 z innymi czynnikami stosowanymi w pompach ciepła, których propan jest substytutem. Porównano własności termodynamiczne i wskaźniki energetyczne propanu z innymi czynnikami stosowanymi w pompach ciepła. Zwrócono uwagę na kryteria bezpieczeństwa w stosowaniu propanowych pomp ciepła.
EN
The article discusses aspects of the use of propane in heat pumps as a prospective refrigerant. The comparison was made of operating parameters of heat pumps working on propane R290 with other refrigerants used in heat pumps, which is a substitute for propane. We compared thermodynamic properties and energy indicators propane with other refrigerants used in heat pumps. Attention is paid to safety criteria in the use propane heat pumps.
11
Content available remote Combustion process in bi-fuel engine powered by propane and diesel fuel
EN
The paper shows selected results of simulations performed in AVL Boost software, covering several aspects of propane combustion in compression ignition engine with the participation of pilot injection of diesel fuel.
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki symulacji przeprowadzonych w programie AVL Boost obejmujące wybrane aspektu procesu spalania propanu w silniku o zapłonie samoczynnym przy udziale dawki wstępnej oleju napędowego.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań wpływu zmian ciśnienia wtrysku oleju napędowego na osiągi, emisję składników toksycznych spalin oraz przebieg procesu spalania w dwupaliwowym silniku zasilanym odparowany propanem. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym badawczym silniku o zapłonie samoczynnym firmy AVL. Zastosowany wysokociśnieniowy, zasobnikowy układ wtryskowy oleju napędowego pozwolił na dostosowanie parametrów wtrysku do zasilania dwupaliwowego i pracę silnika ze znacznym 65% udziałem energetycznym paliwa gazowego przy jednoczesnym doładowaniu. W badaniach mimo zmian ciśnienia wtrysku, wielkość dawki oleju napędowego była stała. Również współczynnik nadmiaru powietrza dla wszystkich przeprowadzonych prób był stały i wynosił 1.25 co odpowiadało pełnemu obciążeniu badanego silnik. Badania wykazały zarówno wyraźny wpływ zmiany ciśnienia wtrysku oleju napędowego na szereg parametrów badanego silnika, jak i konieczność zmiany parametrów wtrysku w przypadku stosowania różnych udziałów obu paliw.
EN
The paper presents and discusses results of investigation on the effect of diesel oil injection pressure on engine performances, toxic exhaust emissions and combustion in a dual-fuel engine operating on evaporated propane. The investigation was carried out on a test stand with a single-cylinder AVL compression ignition engine. The applied high-pressure storage diesel oil injection system anabled to adjust injection parameters for dual-fuel operation mode and engine operation with 65% energy share of the gaseous fuel and with super-charging. Although the injestion pressure varied, the diesel oil charge was constant. Also the air excess coefficient was constant during the whole investigation and equal to 1.25 what corresponds to the full engine load. The investigation revealed clear effect of diesel oil injection pressure on many engine parameters as well as the necessity to adjust injection parameters in case of various proportions of both investigated fuels.
PL
W artykule omówiona została ocena możliwości wykorzystania istniejących metod obliczeniowych wyznaczania wartości współczynnika wnikania ciepła, które zostały opracowane dla syntetycznych czynników chłodniczych, w kontekście możliwości ich wykorzystania dla wrzenia propanu w kanałach poziomych. Analizie zostały poddane wybrane, często cytowane w literaturze, metody obliczeniowe w porównaniu z dostępnymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych dla różnych warunków cieplno-przepływowych wrzenia propanu.
EN
Paper discuss the assessment of possibility of using existing calculation methods, which has been developed for synthetic refrigerants, to predict heat transfer coefficient of propane boiling in horizontal channels. The analysis was made for selected calculation methods compared with experimental results taken from literature in various thermal-flow conditions for boiling propane.
EN
Concentrations of CO and NOx during combustion of propane/natural gas mixtures in air and in air enriched with oxygen have been investigated. The mixtures were: low-propane (up to 10 vol. %) and high-propane (up to 45 vol. %) types. A large effect of the propane content on the CO concentration in combustion gases was observed; stronger for the low-propane mixtures. The increase in the NOx concentration with increasing propane content was lower and similar for the two types of mixtures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym propanem. Zaprezentowano zestawienie wyników badań dla czterech różnych proporcji podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego mierzonych udziałem energetycznym dawki pilotującej, oraz dla przypadku pojedynczej dawki oleju napędowego. Badania obejmowały analizę procesu spalania, oraz emisji spalin. Wykazano że podział dawki oleju napędowego z zachowaniem odpowiednich proporcji dawki pilotującej do dawki głównej, oraz kąt początku wtrysku ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu spalania, oraz emisji związków toksycznych spalin. Poprawie ulega zarówno sprawność ogólna jak i emisja tlenków azotu przy nieznacznym wzroście emisji węglowodorów. Ponadto wykazano że zastosowanie podziału dawki oleju napędowego wyraźnie redukuje obciążenia cieplne i mechaniczne silnika.
EN
The paper presents results of a research on the effect of the diesel fuel dose division in a dual-fuel CI engine operating on propane. It presents test results obtained for four various proportions of the diesel fuel dose distribution, measured in form of the pilot dose energy shares in the total energy of diesel fuel, and results obtained for the case of a single diesel fuel dose. The investigation comprised an analysis of the combustion process and exhaust emissions. It has been shown that the diesel fuel dose distribution in adequate proportions of a pilot dose to the main dose, and the injection angle are important for the combustion process and toxic exhaust emissions. The obtained results showed better overall efficiency and lower nitrogen oxide emission with a slight increase of hydrocarbon emission. Moreover, it was showed that the diesel fuel dose division reduces significantly the thermal and mechanical load of the engine.
EN
In this study dual fuel direct injection was studied in terms of utilizing in compression ignition engines gaseous fuels with high octane number which are stored in liquid form, specifically liquid propane. Due to the fact that propane is not as much knock-resistant as natural gas, instead of conventional dual fuel system a system based on simultaneous direct injection of two fuel was selected as the most promissing one. Dual fuel operation was compared with pure diesel operation. The performed simulations showed huge potential of dual fuel system for burning light hydrocarbons in heavy duty compression ignition engines. However, further secondary fuel injection system optimization is required in order to improve atomization and lower the emissions.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano dwupaliwowy układ zasilania oparty na bezpośrednim wtrysku dwóch paliw w kontekście wykorzystania gazowych paliw o dużej liczbie oktanowej, mianowicie propanu, w silnikach o zapłonie samoczynnym. Z uwagi na to, iż propan nie jest tak odporny na spalanie stukowe jak metan, zamiast konwencjonalnego układu dwupaliwowego łączącego wtrysk bezpośredni i pośredni zdecydowano się na zastosowanie koncepcji zasilania opartej na bezpośrednim wtrysku dwóch paliw. Praca silnika w trybie dwupaliwowym została porównana z pracą silnika wyłącznie na oleju napędowym. Przeprowadzone symulacje pokazały duży potencjał układów dwupaliwowych w kontekście wykorzystania lekkich węglowodorów w silnikach o zapłonie samoczynnym dużej mocy. Jednak, dalsza optymalizacja układu paliwowego jest niezbędna, aby poprawić proces rozpylenia paliwa i obniżyć emisję.
PL
W artykule opisano budowę i badania modelu sprężarkowej jednostopniowej pompy ciepła, którą skonstruowano w ramach dyplomowej pracy magisterskiej autora. Oryginalnym elementem pracy jest projekt i wykonanie wymiennika typu rura w rurze, za pośrednictwem którego oddawane jest ciepło do górnego źródła. Zbudowane urządzenie stanowi autonomiczne stanowisko badawcze wyposażone w niezbędną do pomiaru wydajności aparaturę kontrolno - pomiarową. Zaprojektowana i wykonana pompa ciepła osiąga założoną wydajność grzejną i sprawność energetyczną. Istotną kwestią dotyczącą działania urządzenia są aspekty natury konstrukcyjnej związane z parownikiem stanowiącym dolne źródło ciepła. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące funkcjonowania urządzenia i sposobów poprawy jego działania.
EN
The article is devoted to the design, construction and testing of a vapour compression one-stage air/water heat pump, which was built as a part of author's master thesis. A key point was to design and build a tube in tube heat exchanger. Various stages of heat pump building process are shown. The device is an autonomous test rig equipped with the necessary measur-ing instruments. Heat pump described in this paper attains both performance and efficiency. An important issue concerning the operation of the device is related to the construction of the evaporator. Based on the results of a experimental research, conclusions on improving the device performance were made.
PL
Artykuł podejmuje temat analizy parametrów termodynamicznych układu propan-zbiornik-otoczenie, podczas awaryjnego uwolnienia fazy gazowej ze zbiornika zawierającego skroplony gaz. W pracy zaproponowano model opisujący procesy zachodzące podczas emisji gazu ze zbiornika z fazą skroploną, uwzględniający bilans ciepła i masy badanego układu. Wyniki przedstawionego modelu uzyskano przy wykorzystaniu programu Matlab. Analizowany model opisuje następujące parametry: temperaturę fazy ciekłej i fazy parowej propanu, temperaturę zbiornika w części fazy ciekłej i parowej, ubytek masy fazy parowej oraz przejście międzyfazowe ciecz-para. Weryfikacji modelu dokonano poprzez serię badań przedmiotowego układu. Wykorzystano standardowe butle o pojemności wodnej 27 dm3 zawierające 10 kg propanu. Uzyskano dobrą zgodność modelu z danymi eksperymentalnymi.
EN
The research described in the article deals with the analysis of the thermodynamic parameters of the propane-tank-environment system during the accidental release of gaseous phase from a tank containing liquefied gas. The paper proposes a model describing the processes taking place during the emission of gas from the tank containing condensed phase, taking into account the heat and mass balance of the test system. The results of presented model were obtained using Matlab. The analyzed model describes the following parameters: temperature of the liquid phase and vapor propane phase, the tank temperature in the liquid and vapor phases, weight loss of vapour phase, and the liquid-vapor interfacial transition. Verification of the model was made through a series of tests of the system. A typical container for LPG, containing 10kg of mixture of propane (27 dm3volume) is used. A good agreement of the model with experimental data was obtained.
PL
W przemyśle rolno-spożywczym istotne jest bezpieczeństwo. Chłodnictwo i klimatyzacja są obecne niemal w każdej gałęzi tego przemysłu. Odpowiedni wybór programów i systemów stosowanych do monitoringu instalacji chłodniczych pozwala na skuteczną ochronę obiektów przemysłowych, handlowych i pomieszczeń chłodniczych podczas przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych przed wystąpieniem niebezpiecznych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu. W artykule scharakteryzowano podstawowe cechy oraz niezbędne elementy konstrukcyjne systemu monitoringu wycieków. Zaprezentowano budowę i funkcje systemu detekcji propanu zastosowanego dla zabezpieczenia układu chłodniczego, wraz z zadaniami i działaniami oprogramowania obsługującego ten system. Opracowana aplikacja systemu monitorowania parametrów instalacji chłodniczych uruchamia automatyczne czynności prewencyjne oraz archiwizuje zaistniałe stany alarmowe. Wykazano, że rozwiązanie to sprawdza się w warunkach półtechnicznych.
EN
Safety is an essential issue in the agri-food industry. Refrigeration and air conditioning are present in almost every branch of this sector. The appropriate selection of programs and systems, which are used in refrigeration installations’ monitoring, allows for effective protection of industrial, commercial and refrigeration facilities against the occurrence of dangerous refrigerant concentrations in the air, during the processing and storage of agricultural and food products. This paper describes the basic characteristics of the developed refrigerant monitoring system with necessary structural elements. The structure and function of the propane detection system, which is employed for refrigeration system protection, has been presented. The description includes also software tasks and activities that support the discussed system. The developed application for refrigeration installations’ monitoring parameters automatically activates the preventive actions. The occurred alarm situations are registered. It has been shown that this solution is verified for semi-technical cases.
20
Content available remote Uproszczona kinetyka spalania propanu w otoczeniu granicy palności
PL
Przeprowadzono symulację jednowymiarowej propagacji płomienia, którą wykonano w profesjonalnym programie Chemkin-Pro Release 15101. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono przybliżony opis szybkości zmiany stężenia paliwa i utleniacza w mieszaninie propanu z powietrzem o składzie bliskim granicznemu. Sugerowana postać równania potęgowego uwypukla autokatalityczny charakter procesu.
EN
Laminar Pr-H combustion in air was numerically simulated. Approx. kinetic equations of Pr-H combustion near flammability limit were derived.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.