Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  propan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper describes a series of experiments performed to study the explosion parameters of syngas and its flammable component air mixtures. More than 100 pressure-time curves were recorded allowing to investigate the effects of three different gasification process conditions on the maximum explosion pressure and deflagration index. The representative syngas samples were prepared by thermochemical wood-pellets gasification. The experiments were performed in 20-L oil-heated spherical experimental arrangement for different concentrations at representative explosion initial temperature of 65°C. The experimental results were further compared with the explosion parameters of pure gases, namely hydrogen, methane, carbon monoxide and propane as the main flammable syngas components. The most important results are the maximum values of explosion pressure 7.2 ± 0.2 bar and deflagration index 170 ± 14 bar.m/s derived for start-up process conditions. These knowledge could be used to understand the effects of operating conditions to both the optimization design on syngas‐fueled applications and the safety protection strategies.
PL
Artykuł opisuje serię eksperymentów wykonanych w celu zbadania parametrów eksplozji gazu syntezowego oraz jego części palnych w mieszaninie z powietrzem. Więcej niż 100 krzywych w układzie ciśnienie-czas zostało zarejestrowanych pozwalając na zbadanie efektów trzech różnych warunków procesu zgazowania przy maksymalnym ciśnieniu eksplozji i wskaźniku deflagracji. Reprezentatywne próbki gazu syntezowego zostały przygotowane za pomocą zgazowania termochemicznego drewnianych granulek. Eksperymenty zostały wykonane w podgrzewanej olejem instalacji o kształcie sferycznym, której objętość wynosiła 20 Li wykorzystana została dla różnych stężeń oraz reprezentatywnej temperatury wstępnej na poziomie 65°C. Wyniki doświadczalne były następnie porównane z parametrami wybuchu czystych gazów, którymi były wodór, metan, tlenek węgla oraz propan, jako główne składniki gazu syntezowego. Najważniejszymi wynikami okazały się maksymalne wartości ciśnienia wynoszące 7,2 ± 0,2 barów oraz wskaźnik deflagracji na poziomie 170 ± 14 bar.m/s wyznaczony dla warunków startowych procesu. Informacje te mogą zostać wykorzystane w celu zrozumienia wpływu warunków operacyjnych dla optymalizacji zastosowań gazu syntezowego oraz strategii bezpieczeństwa związanego z jego wykorzystaniem.
PL
Czynnik zepchnięty w wieku XX do niszowych zastosowań ze względu na palność i wybuchowość, w wieku XXI powraca do powszechnego użytku. Szacuje się, że w roku 2020 moce produkcyjne AC R290 przekroczą 10 mln sztuk rocznie. Z tego powodu należy uznać, że proponowane klimatyzatory typu split będą równie popularne, co klimatyzatory pracujące z czynnikiem R32.
PL
W dyskusji na temat czynników chłodniczych nie można pominąć trendów w zakresie technologii pomp ciepła typu powietrze-woda. Część z nich jest zauważalna obecnie, ale większość ujawni się lub wzmocni za kilka lat. Wiele wskazuje na to, że największe perspektywy ma czynnik chłodniczy R290 - propan. Oznaczałoby to zmianę tendencji rozwoju pomp ciepła typu powietrze-woda w kierunku urządzeń monoblokowych.
PL
W dyskusji na temat czynników chłodniczych nie można pominąć trendów w zakresie technologii pomp ciepła typu powietrze-woda. Część z nich jest zauważalna obecnie, ale większość ujawni się lub wzmocni za kilka lat. Wiele wskazuje na to, że największe perspektywy ma czynnik chłodniczy R290 - propan. Oznaczałoby to zmianę tendencji rozwoju pomp ciepła typu powietrze-woda w kierunku urządzeń monoblokowych.
EN
The article presents results of the studies on the charged, dual-fuel CI compression ignition engine fuelled with propane. The main goal of the studies was to fuel the engine so that the amount of energy provided with propane is possibly highest at the high efficiency, low emission of harmful exhaust constituents and proper combustion. As the studies conducted so far have shown, with the increase of energy from propane we observe crucial changes in the combustion process. As these changes may be a barrier in the further increase of energy, we decided to change the injection parameters of the diesel fuel. The changes introduced allowed for the 70% energetic contribution of gas fuel at the subsequent elimination of unfavourable phenomena. The fuel injection was realized divided into two doses. Both proportions and angle at the beginning of the injection for both doses were variable. The angle at the beginning of injection for the first dose was changed in a wide range and depended on the value of charging pressure. The angle at the beginning of injection for the second dose was changed in a much narrower range, mainly due to very clear changes in the nature of combustion process. The studies have been conducted for three values of charging pressure, namely 200; 400 and 600 [mbar], and also for the naturally aspirated version. Study results have been presented in a form of regulation characteristics for the angle of the beginning of injection of the pilot dose for the chosen charging variants, as well as volume and angle of the beginning of injection for the main dose. The obtained results show that the content of exhaust constituents for the dual-fuel CI engine depends highly on assumed regulations of injection parameters of the fuel dose initiating the ignition, as well as engine charging pressure.
EN
The paper presents some results of examination of DF CI engine fuelled with kerosene-based fuel (Jet A-1) and propane. The aim was to obtain the maximum engine thermal and overall efficiency and checking the engine emissions for the application of significant share of propane as a main source of energy. The fuel which initiates the ignition was Jet A-1 provided by common rail system during the beginning of compression stroke. Propane was provided to inlet manifold in a gas phase. The method of providing of both fuels to the engine cylinder allowed to create nearly homogeneous mixture and realized HCCI process for dual fuelling with Jet A-1 and propane. It was possible to compare two combustion strategies PCCI and HCCI for fuelling of CI engine with single fuel (Jet A-1) and dual fuelling with Jet A-1 and propane. The results of experiment show that the NOx and soot emissions are much lower than for standard CI or SI engines. The results also show very interesting potential role of propane in control of HCCI dual fuel combustion process which gives the new perspective of dual fuel engine development. The low levels of toxic components in exhaust gases encourage to test and develop this type of fuelling which could radically confine the negative influence on the environment as well as enable to apply an alternative fuels.
PL
W związku z wymogami ograniczenia zastosowań w technice chłodniczej płynów roboczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, jednym z alternatywnych rozwiązań jest wykorzystanie propanu (R290) jako czynnika naturalnego. Ponieważ propan jest węglowodorem jego zastosowanie jako czynnika chłodniczego związane jest z przestrzeganiem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd jego zastosowanie jako płynu roboczego w przemysłowych układach chłodniczych oraz w chłodnictwie technologicznym nie jest rozpowszechnione, w artykule przedstawiono m.in. kluczowe zagadnienia dotyczące wymagań bezpieczeństwa.
EN
Because of the reduction of high GWP refrigerants the use of propane (R290) is one of natural alternative solutions emerging. Propane is a hydrocarbon, so its application must comply proper safety regulations. Since this fluid is not commonly used in industrial and process refrigeration, the key safety requirements are presented in the paper.
PL
Zastosowanie pośredniego systemu chłodzenia w układach chłodniczych obsługujących komory składowe warzyw bądź owoców można uznać za perspektywiczne rozwiązanie. Umożliwia on uzyskanie stabilnej temperatury towaru zbliżonej do temperatury krioskopowej, stabilną i wysoką wilgotność względną, pozwala także na uzyskanie efektu ciągłej regulacji wydajności chłodniczej przy zastosowaniu prostego i efektywnego ekonomicznie układu chłodniczego sterowanego w najprostszy sposób w sposób dyskretny (włącz-wyłącz). Z racji stosowania pośredniego układu chłodzenia – należy liczyć się z możliwością obniżenia efektywności energetycznej układu. W niniejszym artykule podjęto zagadnienie oceny efektywności energetycznej układu chłodniczego obsługującego małą komorę składową o pojemności około 10 ton warzyw.
EN
The use of an indirect cooling system in refrigeration systems applied in vegetable or fruit cold storage chambers can be considered a long-term solution. It allows to obtain a stable temperature of the stored product close to the cryoscopic temperature, stable and high relative humidity, also allows to achieve the effect of continuous cooling capacity control using a simple and cost-effective refrigeration system controlled in the simplest way in a discreet way (on-off). Due to the use of an indirect cooling system – it may be taken into account the possibility of deterioration of the energy efficiency of the system. This article addresses the issue of energy efficiency evaluation of a refrigeration system applied in a small storage chamber of a capacity of approximately 10 tons of vegetables.
PL
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zakres czynników chłodniczych, które do tej pory były powszechnie stosowane, został mocno ograniczony. Wszystkie preferowane czynniki chłodnicze są w większości palne i wybuchowe, a zaliczają się do nich R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propan), R600a (izobutan), R717 (amoniak). Jednak należy zwrócić uwagę, że czynniki, takie jak R32, R1234yf oraz R1234ze zaliczane są do związków umiarkowanie palnych i została dla nich stworzona, zgodnie z normą ISO 817, specjalna grupa o nazwie A2L. Warto także dodać, że dzięki nowemu podziałowi amoniak trafił do grupy B2L, czyli związków toksycznych, ale umiarkowanie palnych. W artykule skupiono się na określeniu, w jakich warunkach można bezpiecznie budować instalacje typu split, w których czynnikiem chłodniczym jest propan. Okazuje się, że w przypadku małych urządzeń, jakimi są splity, można bezpiecznie stosować czynnik R290 w większości przypadków.
EN
According to the Regulation (EU) no 517/2014 of the European Parliament and the Council, which came into force on 16 April 2014 concerning the fluorinated greenhouse gasses as well as the repealing regulation (EC) no 842/2006,the scope of the refrigerants, which have so far been commonly used is very limited. All preferred refrigerants are mostly flammable and explosive, and they include R32, R1234yf, R1234ze, R290 (propane), R600a (isobutane), R717 (ammonia). However, it should be noted that refrigerants such as R32, R1234yf R1234ze are classified as mildly flammable and a special group called the A2L, has been created for them, which is in accordance with the 817 ISO standard. It is also worth noting that the new classification has moved the ammonia to the group B2L – which means toxic and mildly flammable compounds. The article focuses on defining the conditions in which it is possible to build the split installations, in which the refrigerant is propane, safely. It turns out that the small splits are the devices where in most cases the R290 agent can be used safely.
EN
The dual-fuel engine enables application of various fuels. One of such fuels is propane or its mixture with butane (LPG). Application of such fuels results in reduction of engine operation costs. The paper presents effect of application of such fuel in a turbocharged dual-fuel engine on basic operating parameters, exhaust emissions and basic combustion parameters. Test results in the form of load characteristics for various boost ratios obtained for dual-fuel engine were compared to corresponding results obtained for conventional engine operating on diesel fuel only. The obtained results indicate that it is possible a dual-fuel operation with the propane energy share of 70% for maximum engine loads.
PL
W związku z wymogami ograniczenia zastosowań w technice chłodniczej płynów roboczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, jednym z alternatywnych rozwiązań jest wykorzystanie propanu (R290) jako naturalnego czynnika chłodniczego. Ponieważ propan jest węglowodorem, jego zastosowanie jako czynnika chłodniczego jest związane z przestrzeganiem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wymiany ciepła oraz oporów przepływu w minikanałowym wymienniku ciepła. Badano średnie wartości współczynnika przejmowania ciepła oraz spadki ciśnienia dla przypadku skraplania oraz wrzenia propanu od wlotu do wymiennika w postaci pary przegrzanej do wylotu w postaci cieczy dochłodzonej dla różnych gęstości strumienia masy czynnika chłodniczego.
PL
Poprzez replikację strukturalną otrzymano czysty i dotowany potasem mezoporowaty nośnik Al₂O₃. Na bazie przygotowanych nośników metodą impregnacji zsyntetyzowano katalizatory chromowe zawierające 20% mas. Cr₂O₃. Otrzymane preparaty przetestowano pod kątem aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia propanu do propylenu. Zbadano wpływ metody preparatyki nośnika oraz dotowania potasem na właściwości katalityczne. Określono również wpływ temperatury reakcji na szybkość dezaktywacji.
EN
Samples of pure and K-doped mesoporous Al₂O₃ were prepd. from aq. soln. of Al(NO₃)₃ by nanoreplication method and used for prodn. of Cr₂O₃-contg. catalysts (20% by mass) by the incipient wetness technique. The catalysts were tested in the dehydrogenation of PrH to propene. Both support synthesis method and K-doping effected the performance of the catalysts. The deactivation of the catalyst was also studied at various reaction temps.
14
Content available remote O zastosowaniu propanu w sprężarkowych pompach ciepła
PL
W artykule omówiono aspekty stosowania propanu w pompach ciepła, jako perspektywicznego czynnika chłodniczego. Dokonano porównania parametrów pracy pomp ciepła pracujących z propanem R290 z innymi czynnikami stosowanymi w pompach ciepła, których propan jest substytutem. Porównano własności termodynamiczne i wskaźniki energetyczne propanu z innymi czynnikami stosowanymi w pompach ciepła. Zwrócono uwagę na kryteria bezpieczeństwa w stosowaniu propanowych pomp ciepła.
EN
The article discusses aspects of the use of propane in heat pumps as a prospective refrigerant. The comparison was made of operating parameters of heat pumps working on propane R290 with other refrigerants used in heat pumps, which is a substitute for propane. We compared thermodynamic properties and energy indicators propane with other refrigerants used in heat pumps. Attention is paid to safety criteria in the use propane heat pumps.
PL
Wielu użytkowników poszukuje rozwiązań ekologicznych oraz wysoce wydajnych, które wpłyną pozytywnie na rentowność systemu grzewczego. Wynikiem tego od kilku lat obserwuje się stały wzrost zainteresowania pompami ciepła jako alternatywy dla konwencjonalnych źródeł ciepła.
16
Content available remote Combustion process in bi-fuel engine powered by propane and diesel fuel
EN
The paper shows selected results of simulations performed in AVL Boost software, covering several aspects of propane combustion in compression ignition engine with the participation of pilot injection of diesel fuel.
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki symulacji przeprowadzonych w programie AVL Boost obejmujące wybrane aspektu procesu spalania propanu w silniku o zapłonie samoczynnym przy udziale dawki wstępnej oleju napędowego.
PL
W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań wpływu zmian ciśnienia wtrysku oleju napędowego na osiągi, emisję składników toksycznych spalin oraz przebieg procesu spalania w dwupaliwowym silniku zasilanym odparowany propanem. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym badawczym silniku o zapłonie samoczynnym firmy AVL. Zastosowany wysokociśnieniowy, zasobnikowy układ wtryskowy oleju napędowego pozwolił na dostosowanie parametrów wtrysku do zasilania dwupaliwowego i pracę silnika ze znacznym 65% udziałem energetycznym paliwa gazowego przy jednoczesnym doładowaniu. W badaniach mimo zmian ciśnienia wtrysku, wielkość dawki oleju napędowego była stała. Również współczynnik nadmiaru powietrza dla wszystkich przeprowadzonych prób był stały i wynosił 1.25 co odpowiadało pełnemu obciążeniu badanego silnik. Badania wykazały zarówno wyraźny wpływ zmiany ciśnienia wtrysku oleju napędowego na szereg parametrów badanego silnika, jak i konieczność zmiany parametrów wtrysku w przypadku stosowania różnych udziałów obu paliw.
EN
The paper presents and discusses results of investigation on the effect of diesel oil injection pressure on engine performances, toxic exhaust emissions and combustion in a dual-fuel engine operating on evaporated propane. The investigation was carried out on a test stand with a single-cylinder AVL compression ignition engine. The applied high-pressure storage diesel oil injection system anabled to adjust injection parameters for dual-fuel operation mode and engine operation with 65% energy share of the gaseous fuel and with super-charging. Although the injestion pressure varied, the diesel oil charge was constant. Also the air excess coefficient was constant during the whole investigation and equal to 1.25 what corresponds to the full engine load. The investigation revealed clear effect of diesel oil injection pressure on many engine parameters as well as the necessity to adjust injection parameters in case of various proportions of both investigated fuels.
PL
W artykule omówiona została ocena możliwości wykorzystania istniejących metod obliczeniowych wyznaczania wartości współczynnika wnikania ciepła, które zostały opracowane dla syntetycznych czynników chłodniczych, w kontekście możliwości ich wykorzystania dla wrzenia propanu w kanałach poziomych. Analizie zostały poddane wybrane, często cytowane w literaturze, metody obliczeniowe w porównaniu z dostępnymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych dla różnych warunków cieplno-przepływowych wrzenia propanu.
EN
Paper discuss the assessment of possibility of using existing calculation methods, which has been developed for synthetic refrigerants, to predict heat transfer coefficient of propane boiling in horizontal channels. The analysis was made for selected calculation methods compared with experimental results taken from literature in various thermal-flow conditions for boiling propane.
EN
Concentrations of CO and NOx during combustion of propane/natural gas mixtures in air and in air enriched with oxygen have been investigated. The mixtures were: low-propane (up to 10 vol. %) and high-propane (up to 45 vol. %) types. A large effect of the propane content on the CO concentration in combustion gases was observed; stronger for the low-propane mixtures. The increase in the NOx concentration with increasing propane content was lower and similar for the two types of mixtures.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego w dwupaliwowym silniku o ZS zasilanym propanem. Zaprezentowano zestawienie wyników badań dla czterech różnych proporcji podziału inicjującej zapłon dawki oleju napędowego mierzonych udziałem energetycznym dawki pilotującej, oraz dla przypadku pojedynczej dawki oleju napędowego. Badania obejmowały analizę procesu spalania, oraz emisji spalin. Wykazano że podział dawki oleju napędowego z zachowaniem odpowiednich proporcji dawki pilotującej do dawki głównej, oraz kąt początku wtrysku ma istotne znaczenie dla przebiegu procesu spalania, oraz emisji związków toksycznych spalin. Poprawie ulega zarówno sprawność ogólna jak i emisja tlenków azotu przy nieznacznym wzroście emisji węglowodorów. Ponadto wykazano że zastosowanie podziału dawki oleju napędowego wyraźnie redukuje obciążenia cieplne i mechaniczne silnika.
EN
The paper presents results of a research on the effect of the diesel fuel dose division in a dual-fuel CI engine operating on propane. It presents test results obtained for four various proportions of the diesel fuel dose distribution, measured in form of the pilot dose energy shares in the total energy of diesel fuel, and results obtained for the case of a single diesel fuel dose. The investigation comprised an analysis of the combustion process and exhaust emissions. It has been shown that the diesel fuel dose distribution in adequate proportions of a pilot dose to the main dose, and the injection angle are important for the combustion process and toxic exhaust emissions. The obtained results showed better overall efficiency and lower nitrogen oxide emission with a slight increase of hydrocarbon emission. Moreover, it was showed that the diesel fuel dose division reduces significantly the thermal and mechanical load of the engine.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.