Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  promieniowanie UV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Kompozyty polietylenu o dużej gęstości i średniej gęstości z dodatkiem różnych napełniaczy nieorganicznych (glinokrzemianów i kredy) otrzymano metodą wytłaczania, a następnie poddano orientowaniu, wyładowaniom koronowym, a także przyśpieszonemu starzeniu pod wpływem promieniowania UV. Właściwości powierzchniowe badano za pomocą pomiaru kąta zwilżania, morfologię metodami mikroskopii skaningowej, a stopień krystaliczności za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej. Na podstawie badań spektroskopowych stwierdzono dobrą fotostabilność badanych układów. Zaobserwowano istotne zmiany swobodnej energii powierzchniowej kompozytów wywołane aktywacją za pomocą wyładowań elektrycznych.
EN
Ten high and medium d. polyethylene aluminosilicates or chalk-reinforced composite materials were produced by extrusion, and then subjected to orientation and corona discharge, as well as to accelerated aging under the influence of UV radn. Surface properties were tested by measuring the contact angle, morphol. by scanning microscopy, and the degree of crystallinity by X-ray diffraction. Good photostability of the tested systems was found on the basis of spectroscopic analysis. Significant changes in the free surface energy of composites after corona discharge activation were obsd.
EN
Advanced oxidation processes (AOPs) are considered to be one of the most effective methods for the decomposition of a wide range of hardly-biodegradable organic compounds, including pesticides. The implementation of such processes in the water streams treatment often leads to the formation of decomposition by-products of micropollutants occurring in water. These compounds, even in concentrations of a few ng/dm3, may negatively affect the water quality. Therefore, there is a need for detailed analyses that will allow to identify intermediates found in the AOP solutions and to assess their impact on the aquatic environment. The paper presents an attempt to identify by-products of three pesticides: triclosan, triallat and oxadiazon during ozonation, chlorination and UV irradiation of their water solutions. The identification of compounds was performed based on the results of the GC-MS analysis using the NIST v17 mass spectral library. It has been shown that during all of tested advanced oxidation processes, incomplete degradation of pesticides occurs. The number of micropollutant decomposition by-products increases with the increase of the applied ozone dose and UV exposure time. During the chlorination process Cl− atoms were added to the tested compound molecules. In the case of triclosan, it led to the generation of compounds containing four or five chlorine atoms in their structure. The toxicological analysis performed by the use of the Microtox® and Lemna sp. Growth Inhibition Test showed the toxic nature of post-process solutions. The decomposition by-products of triclosan and triallate, generated during the UV irradiation process, were highly toxic against the test organisms (toxic effect > 75 %). This makes it impossible to drain these solutions into the natural environment.
EN
Knowing the reflection, transmission, and absorption properties of the yarns from which the woven fabric is made, prediction of a fabric’s UV-protective properties is simple. Using the geometrical properties of monofilament yarns and fabrics, which were determined optically, and following the cover factor theory, we have determined the areas of fabrics covered with no yarns, only one yarn, and two yarns. From a special selected set of high-module polyethylene terephthalate (PET) monofilament materials (e.g., fabrics), we have elaborated a method for determining the reflection, transmission, and absorption of yarns. By first defining the differently covered areas of fabrics, we were able to use them in a mathematical model for calculating and predicting the UV-protective properties of the fabrics. The calculated and measured values of the UV-protective properties of the selected test fabrics were highly correlated, with a correlation coefficient >0.98.
PL
Obecność w ściekach oczyszczonych chorobotwórczych mikroorganizmów niejednokrotnie zmusza do stosowania dezynfekcji ścieków. Im ścieki będą zawierały więcej zanieczyszczeń, tym trudniej będzie wprowadzić skuteczną ich dezynfekcję.
PL
W pracy dokonano próby identyfikacji ubocznych produktów rozkładu trzech pestycydów, tj. triklosanu, trialatu i oksadiazonu, w trakcie ozonowania, chlorowania i oddziaływania promieniami UV na ich roztwory wodne. Identyfikację związków wykonano w oparciu o wyniki analizy GC-MS z wykorzystaniem biblioteki widm masowych NIST v17. Wykazano, że w trakcie wszystkich trzech przeprowadzonych procesów dochodzi do niepełnego rozkładu pestycydów. Wraz ze wzrostem dawki ozonu i czasu naświetlania promieniami UV wzrastała liczba generowanych produktów rozkładu związków. W trakcie procesu chlorowania dochodziło do przyłączania się jonów Cl- do cząsteczek badanych mikrozanieczyszczeń, co w przypadku triklosanu prowadziło do generowania związków zawierających w swojej budowie cztery lub pięć atomów chloru. Wykonana analiza toksykologiczna z użyciem testu Microtox® i Lemna sp. Growth Inhibition Test wykazała toksyczny charakter roztworów poprocesowych. Uboczne produkty rozkładu triklosanu i trialatu powstałe w procesie naświetlania ich wodnych roztworów promieniami UV przyjmowały charakter wysokotoksyczny względem organizmów wskaźnikowych (efekt toksyczny >75 %). Uniemożliwia to odprowadzenie tych roztworów do środowiska naturalnego.
EN
The paper presents an attempt of the identification of the decomposition by-products of three pesticides: triclosan, triallat and oxadiazon during ozonation, chlorination and UV irradiation of their water solutions. The identification of compounds was performed based on the results of the GC-MS analysis using the NIST v17 mass spectral library. It has been shown that during all of tested decomposition processes, incomplete degradation of pesticides occurs. The number of micropollutant decomposition by-products increases with the increase of applied ozone dose and UV irradiation time. During the chlorination process Cl– ions were added to the tested compound molecules. In the case of triclosan, it led to the generation of compounds containing four or five chlorine atoms in their structure. The toxicological analysis performed by the use of the Microtox® and Lemna sp. Growth Inhibition Test showed the toxic nature of post-process solutions. The decomposition by-products of triclosan and triallat, generated during the UV irradiation process, were highly toxic against the test organisms (toxic effect > 75%). This makes it impossible to drain these solutions into the natural environment.
PL
Przekroczenia bezpiecznego progu ekspozycji na promieniowanie o wysokiej energii (niebieskiego i UV) może powodować powstawanie szeregu zjawisk chorobowych. Szczególnie wrażliwym na nadmierne dawki tego typu promieniowania jest aparat wzroku. W ramach niniejszej pracy na podstawie badań laboratoryjnych oceniono ryzyko fotobiologiczne generowane przez zastosowanie oświetlenie energooszczędne do oświetlania przestrzeni miejskich. Uzyskane wyniki wskazują, że systemy oprawy oświetleniowe typu LED, mogą być źródłem promieniowania, które znacząco negatywnie oddziałuje na wzrok, a także wpływać na zaburzenie cyklu dobowego.
EN
Exceeding the safe threshold for exposure on high energy radiation (UV and blue light) could cause the emergence of a number of diseases. Eyesight is particularly sensitive to excessive lighting. This paper presents the laboratory research on the assessment of the photobiological risk generated by the energy-efficiency urban lighting. The results show that LED lighting systems can be a source of radiation that significantly negatively affects the eyesight and could contribute to circadian rhythm disorders.
PL
W artykule przedstawiono wpływ promieniowania UV i słonecznego na wybraną właściwość mechaniczną, jaką jest siła zrywania, na trzy rodzaje folii biodegradowalnych: CellothermT, NatureFlex: NK i NVS. Folie starzono w różnym czasie, jednak przy zachowaniu tej samej dawki promieniowania. Wyniki badań podsumowano wnioskami.
EN
The article presents the influence of UV and solar radiation on a selected mechanical property, which is the breaking force, on three types of biodegradable films: CellothermT, NatureFlex: NK and NVS. The films were aged at different times, but with the same radiation dose. The results of the research are summarized by conclusions.
EN
Biodegradable polymers should be non-toxic, possess low immunogenicity and good mechanical properties. Due to their hydrophobicity and their low surface energy cells only poorly attach, spread and proliferate on these biodegradable polyesters. Therefore, the surface of these polyesters should usually be modified and already several approaches have been presented to increase their cell affinity. In this research the influence of hydrogen peroxide combined with ultra violet irradiation on wettability, morphology and mechanical properties of PU/PLA blends as well as their pure components. It was clearly visible that both pure PU and PLA acted completely different form PU/PLA blend during treatment. The wettability of pure polymers changed after H2O2/UV, PU surface became more hydrophilic, whereas PLA becomes slightly hydrophobic. Due to micropores and microcracks visible on surfaces resulted from breaking ester linkage, deterioration of their mechanical properties was also observed. The exposure of PU/PLA films to H2O2/UV irradiation showed the change of wettability toward more hydrophilic and increase of mechanical properties because of specific affinity to the etching process.
PL
Hybrydowe układy oczyszczania ścieków oparte o zaawansowane procesy utleniania i techniki membranowe stanowią alternatywę nie tylko do konwencjonalnych układów oczyszczania strumieni wodnych, ale również do układów sekwencyjnych bazujących na pogłębionych procesach oczyszczania. W pracy przedstawiono ocenę stopnia usunięcia mikrozanieczyszczeń organicznych z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - antracenu i bezno(a)pirenu - oraz domieszek przemysłowych, tj. pentachlorofenolu i oktylofenolu, jak również związków farmaceutycznych - diklofenaku z oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych na poszczególnych etapach cyklu pracy fotokatalitycznego laboratoryjnego wielofunkcyjnego reaktora membranowego. Proces oczyszczania realizowano bez i z dodatkiem katalizatora w postaci komercyjnego ditlenku tytanu. Dobrane parametry pracy reaktora umożliwiły ponad 73% usunięcie badanych mikrozanieczyszczeń w procesie prowadzonym bez dodatku katalizatora. Wprowadzenie półprzewodnika do oczyszczanego roztworu wodnego pozwoliło na kompletne usunięcie pentachlorofenolu, oktylofenolu, bezno(a)pirenu oraz diklofenaku. Wykazano, że zastosowana membrana ultrafiltracyjna pełniła nie tylko rolę przegrody separującej cząsteczki stosowanego katalizatora, ale również pozwalała na zatrzymanie mikrozanieczyszczeń, których współczynniki retencji mieściły się w zakresie od 9% dla pentachlorofenolu do 98% dla bezno(a)pirenu.
EN
Hybrid wastewater treatment systems based on advanced oxidation processes and membrane techniques are an alternative both to conventional water treatment systems and sequential systems based on deep-treatment processes. The paper presents the estimation of the removal rate of organic micropollutants from wastewater effluent at various phases of the photocatalytic laboratory multifunctional membrane reactor. The tested compounds belong to the group of polycyclic aromatic hydrocarbons - anthracene and benzo(a)pyrene, industrial additives i.e. pentachlorophenol and octylphenol, as well as pharmaceuticals - diclofenac. The treatment process was carried out without or with the addition of a catalyst in the form of commercial titanium dioxide. Reactor’s selected operating parameters allowed to remove over 73% of the tested micropollutants in the process carried out without catalyst. The addition of the semiconductor to the treated water solution allowed to remove completely pentachlorophenol, octylphenol, benzo(a)pyrene and diclofenac. It has been shown that the ultrafiltration membrane acts not only as a separation barrier of the catalyst, but also allows for the retention of micropollutants, which removal rate ranged from 9% for pentachlorophenol to 98% for benzo(a)pyrene.
10
Content available Badania efektu toksykologicznego fotokatalizatorów
PL
Efektywność rozkładu zanieczyszczeń organicznych w procesie fotokatalizy zależy od szeregu czynników, wśród których decydującą rolę odgrywają zarówno, dobór rodzaju, jak i dawki fotokatalizatora. Do najczęściej opisywanych w literaturze półprzewodników stosowanych w procesach oczyszczania strumieni wodnych zalicza się tlenek tytanu(IV) i tlenek cynku. W pracy przedstawiono zmiany toksyczności wodnych mieszanin fotokatalizatorów bez i w trakcie ich naświetlania promieniami UV o długości fali przekraczającej 300 nm. Badania prowadzono z użyciem czterech półprzewodników, tj. TiO2 jako mieszaniny anatazu i rutylu, TiO2 w postaci czystego anatazu, ZnO oraz ZnO farmaceutycznego w dawce 25, 50, 100 i 200 mg/dm3. Efekt toksyczny oceniono z użyciem biotestu Microtox®. Wykazano, że wraz ze wzrostem czasu napromieniowania mieszaniny ZnO oraz ZnO farmaceutycznego wzrasta odpowiedź toksykologiczna organizmów testowych. Świadczy to o braku stabilności fotochemicznej obu tych półprzewodników oraz dyskwalifikuje ich użycie w przypadku oczyszczania strumieni wodnych odprowadzanych do środowiska naturalnego. Zmiany efektu toksykologicznego nie obserwowano w przypadku mieszanin wodnych z półprzewodnikami, które nie były naświetlane promieniami UV. Również naświetlanie mieszanin zawierających TiO2 bez względu na formę nie wpłynęło na zmianę ich toksyczności.
EN
The efficiency of decomposition of organic pollutants during photocatalytic oxidation process depends on several factors, among which the type and dose of photocatalyst plays a significant role. According to literature, the most commonly used semiconductors in processes of water streams treatment are titanium dioxide and zinc oxide. The paper presents the change in toxicity of aqueous mixtures of photocatalysts unirradiated and irradiated with UV light with wavelength greater than 300 nm. Studies were carried out by the use of four semiconductor i.e. TiO2 as a mixture of anatase and rutile, TiO2 as a pure form of anatase, ZnO and pharmaceutical ZnO at a dose of 25, 50, 100 and 200 mg/dm3. Toxic effects were evaluated using the Microtox® bioassay. It has been demonstrated that the toxic response of the test organisms increases with the increase of the irradiation time of mixtures containing ZnO and ZnO pharmaceutical. That fact indicates a lack of photochemical stability of both semiconductors and disqualifies their use during the treatment of water streams which will be discharged into the environment. Changes in toxicological effects were not observed for semiconductors water mixtures, which were not irradiated with UV light. Also, the UV exposure of mixtures containing TiO2 did not affect any change of their toxicity.
EN
Influence of UV-chlorination sequence application on swimming pool water quality was investigated. In addition, an analysis of operating costs of such system was conducted. The study was based on a real facility, i.e. the swimming pool of AGH University of Science and Technology in Krakow. In the facility, water disinfection with calcium hypochlorite was carried out, assisted by UV irradiation. Switching the UV lamps temporarily off allowed for comparative studies on the quality of pool water disinfected by pure chlorination and by the UV and chlorination sequence. For these two variants of the swimming pool water disinfection several physico-chemical and microbiological parameters were analyzed, including the disinfection by-products. Cost analysis included the consumption of chemical agents and the UV lamp operation. It was established that the UV technology did not contribute to the expected improvement in the pool water quality in terms of the combined chlorine removal, however it did cause an increase in the concentration of selected organic chlorination by-products. Moreover, application of the UV lamp to the pool water treatment system increased the chlorine demand and, consequently, the consumption of calcium hypochlorite. Combined with the need to exchange lamp fi laments, it raised the operating costs of the pool water treatment technology.
PL
Badano wpływ zastosowania technologii UV w połączeniu z chlorowaniem na jakość wody basenowej, a także przeprowadzono analizę kosztów eksploatacyjnych takiego systemu. Badania przeprowadzono na rzeczywistym obiekcie, jakim jest basen sportowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W obiekcie tym dezynfekcja wody jest prowadzona z wykorzystaniem podchlorynu wapnia, a proces ten jest wspomagany naświetlaniem wody promieniami nadfioletowymi (UV). Wyłączenie lamp UV na określony czas pozwoliło na przeprowadzenie badań porównawczych jakości wody basenowej dezynfekowanej tylko chlorem oraz z zastosowaniem układu UV/Cl2. Przeanalizowano szereg wskaźników mikrobiologicznych oraz fizyczno-chemicznych, w tym produktów ubocznych chlorowania, w obu wariantach dezynfekcji wody basenowej. W analizie kosztów uwzględniono zużycie chemikaliów oraz koszty promiennika UV. Stwierdzono, że technologia UV nie spowodowała oczekiwanej poprawy jakości wody basenowej pod względem usuwania chloru związanego, natomiast wpłynęła na zwiększenie ilości niektórych organicznych ubocznych produktów chlorowania. Włączenie lampy UV w system uzdatniania wody basenowej spowodowało również wzrost zapotrzebowania wody na chlor, a w rezultacie większe zużycie podchlorynu wapnia, co w połączeniu z koniecznością wymiany żarników lampy zwiększyło koszty eksploatacyjne technologii uzdatniania wody basenowej.
EN
Over the last few years, substantial progress has been made both in the field of bromate formation control and its removal from waters but most specifically in terms of novel technologies that could have broader application in the future. The paper presents characteristics and effectiveness of the physical, chemical and biological processes that may potentially be applied to bromate removal from water processed by water supply systems. Furthermore, opportunities for their application in systems treating water intended for human consumption were assessed. The review outlines both the well-known methods (e.g. adsorption on activated carbon, ultraviolet irradiation, catalysis, photocatalysis, membrane technics, biodegradation) and the novel ones, still in the research phase (e.g. use of modified activated carbons and nanomaterials). It has been emphasized however that any final decision on the bromate removal method should be assessed individually and preceded by a reliability analysis and assessment of potential implementation-related damage to environment as well as a thorough economic analysis that would take account of all factors affecting costs of the technology concerned.
PL
W ostatnich latach osiągnięto znaczy postęp zarówno w dziedzinie kontroli powstawania, jak i usuwania bromianów z wody, w szczególności dotyczy to nowych technologii, które w przyszłości będą mogły znaleźć szersze zastosowanie. W pracy przedstawiono charakterystykę i skuteczność procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogą być potencjalnie wykorzystane do usuwania bromianów z wody ujmowanej przez zakłady wodociągowe. Na tej podstawie oceniono możliwości ich zastosowania w systemach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przedstawionym przeglądzie uwzględniono zarówno metody znane, takie jak adsorpcja na węglu aktywnym, naświetlanie w nadfiolecie, kataliza, fotokataliza, techniki membranowe i biodegradacja, jak i metody nowe, będące jeszcze na etapie badań, takie jak zastosowanie zmodyfikowanych węgli aktywnych oraz nanomateriałów. Podkreślono, że w każdym indywidualnym przypadku ostateczny wybór metody usuwania bromianów z wody powinien być poprzedzony analizą niezawodności i oceną potencjalnego obciążenia środowiska naturalnego, wynikającego z jej wdrożenia oraz dogłębną analizą ekonomiczną, z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na koszty danej technologii.
PL
Drewno jest cennym materiałem budowlanym, a wyroby lakierowe na nie nakładane mają za zadanie nadać mu odpowiednie właściwości wytrzymałościowe i dekoracyjne. W artykule scharakteryzowano rodzaje wyrobów lakierowych stosowanych na drewno oraz spoiwa będące ich bazą. Omówiono metody badań odporności na działanie sztucznych warunków atmosferycznych. Przedstawiono wyniki badań wybranych powłok i systemów powłokowych.
EN
Wood is a valuable building material and coatings are designed to give it the proper strength and decorative properties. The article describes the types of coatings used for wood and the binders that are their base. The methods of testing resistance to artificial weather conditions were discussed. Results of tests on selected coatings and coating systems were presented.
PL
Technika utwardzania powłok lakierowych UV staje się coraz bardziej popularna i jest obecna w wielu gałęziach przemysłu. W artykule przedstawiono wprowadzenie do tematyki tego typu wyrobów lakierowych. Omówiono zagadnienia związane z reakcjami zachodzącymi podczas utwardzania, scharakteryzowano stosowane fotoinicjatory polimeryzacji rodnikowej, kinetykę procesu sieciowania oraz metody jej badania.
EN
The UV curing technique has become increasingly popular and is present in many industries. The introduction of this type of lacquer products is presented in this article. Topics related to curing reactions, radical polymerization, radical photoinitiators, crosslinking kinetics have been discussed and methods of their investigation have been characterized.
EN
Changes in concentration of total organic carbon in natural organic matter during UV irradiation have been examined, and especially its biodegradable fraction. The studies have shown better effectiveness of elimination of organic substances for highly contaminated water than that obtained for pre-Treated water. UV irradiation assured the decrease of all fractions of total organic carbon, which indicates the domination of mineralization over the transformation of multi-molecular substances into simpler ones. This means that organic substances were mineralised during UV irradiation. The effective elimination of non-biodegradable dissolved organic substances absorbing UV radiation ensures a very large decrease in potential of disinfection of by-products.
EN
Ultraviolet (UV) irradiation is a part of interpretation process in fluorescent sub-methods of penetrant testing (PT) and magnetic particles inspection (MPI). Therefore exposure to UV and its hazard consequences should be considered by Health and Safety Executives inherently with test media hazards. UV filtered spectacles, masks and clothing which covers exposed parts of the body are essential part of protective measures for operators. Alongside with the operator, the risk of exposure for surrounding personnel is always existent. Therefore, comprehensive approach to protective measures is needed, and UV basics, UV harmful impact and types of artificial sources should be studied more thoroughly. This work analyzes hazard aspects of UV irradiation, compares UV irradiation influence emitted from different UV sources and offers to consider UV LED sources as proactive measure of UV exposure reduction on personnel.
PL
Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest stałym elementem w procesie interpretacji wyników badań penetracyjnych (PT) oraz magnetycznoproszkowych (MP). Dlatego konieczne jest rozważenie skutków zagrożeń spowodowanych ekspozycją na promienie UV przez służby BHP. Okulary, maski i odzież, która obejmuje odsłonięte części ciała, są istotną częścią środków ochronnych dla operatorów. Ryzyko narażenia personelu uczestniczącego w badaniach istnieje zawsze. Dlatego kompleksowe podejście do środków ochronnych UV jest potrzebne, a szkodliwe oddziaływanie i rodzaje sztucznych źródeł promieniowania powinny być zbadane bardziej dokładnie. Ta praca analizuje aspekty zagrożenia napromieniowania UV, porównuje wpływ promieniowania ultrafioletowego emitowanego z różnych źródeł promieniowania UV i oferuje do rozważenia UV LED jako źródła aktywnego środka redukcji narażenia pracowników na promieniowanie UV.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono porównanie odporności na oddziaływanie promieniowania UV wytworów wykonanych z polipropylenu i polilaktydu. W tych samych warunkach procesowi starzenia poddano próbki wtryskowe o zdefiniowanej odporności barwnika na światło. Ponadto potwierdzono przydatność niebieskiej skali wełnianej, do oceny wpływu oddziaływania promieniowania UV na zabarwione próbki polimerowe.
EN
In this paper a comparison of resistance to UV radiation of containers made from polypropylene and polylactide was presented. Injection molded samples from plastics filled with pigments of defined resistance to the light were aged at the same conditions. Furthermore, the usefulness of the blue wool scale as the evaluation method of UV radiation impact on colored polymer samples was confirmed.
PL
W artykule przybliżono rodzaje polimerów, które stosowane są do wytwarzania tasiemek oraz środki pomocnicze - barwniki i stabilizatory. Zaprezentowano ponadto wytłaczarkę, przy pomocy której produkowane są tasiemki. Zwięźle opisano wyroby, które powstają z tasiemek polipropylenowych, jak również ogólne ich zastosowanie. W części badawczej przybliżono parametry procesu technologicznego. Próbki tasiemek na bazie polimerów syntetycznych poddano badaniu starzenia promieniowaniem UV, po czym zbadano ich strukturę i właściwość jakościową - barwę.
EN
The article brought closer types of polymers, which are used to produce ribbons and additives - pigments and stabilizers. They presented further extruder with which tapes are produced. Briefly describe the products that are produced from polypropylene tapes, as well as their general use. In the research part approximated parameters of the process. Comp tapes based on synthetic polymers were subjected to UV aging, and examined its structure and property of quality - color.
EN
A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed fois and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and guantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes.
20
Content available remote Urządzenie laserowe do naświetlania masek przeciwlutowych
PL
Artykuł dotyczy naświetlania masek przeciwlutowych (soldermasks) stosowanych jako zewnętrzna ochronna warstwa polimerowa na płytkach drukowanych. Opisano w nim prototyp urządzenia laserowego do naświetlania masek przeciwlutowych o dużych mocach produkcyjnych. W artykule zaprezentowano koncepcję oraz rzeczywisty model głównego układu wykonawczego, tj. głowicy naświetlającej złożonej z dużej ilości laserów połprzewodnikowych.
EN
In this article a new method of the soldermask exposure using Digital Mirror Device (DMD) is presented. A prototype laser head for irradiation the DMD was developed and tested for soldermask production. The performance of the laser head makes it attractive for the industrial implemantation.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.