Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2360

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
PL
Budowa placu zabaw lub siłowni plenerowej na pierwszy rzut oka wydaje się łatwa. W końcu to małe obiekty, a coraz bardziej profesjonalni producenci chętnie podpowiedzą, jakie strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń należy zachować.
2
Content available remote Szklana dziewczyna
3
Content available remote Regina Włodarczyk-Puchała
EN
The article discusses the methodological principles of typology and design of architectural environment’s objects with the analysis of its system-structural foundations. According to them, hierarchical levels of formation and stages of environmental systems and objects’ design are revealed with some examples of author’s designs. The research is based on systemic and environmental approaches that make it possible to view the architectural environment’s objects as hierarchically subordinate.
PL
W artykule omówiono metodyczne zasady typologii i projektowania obiektów środowiska architektonicznego z analizą jego systemowo-strukturalnych podstaw. Zgodnie z nimi hierarchiczne poziomy formowania i etapy projektowania systemów i obiektów środowiskowych ujawniają się z niektórymi przykładami projektów autora. Badania opierają się na podejściach systemowych i środowiskowych, które umożliwiają oglądanie obiektów środowiska architektonicznego jako hierarchicznie podporządkowanych.
EN
The article discusses the safety requirements specified in pertinent standards and recommendations for designing civil engineering objects, with particular emphasis on earth structures intended for vehicle traffic. The focus was on the following issues: the essence of reliability and durability of the structure and ensuring safety at the stage of designing vehicle traffic embankments with a slope supported with the use of a retaining wall and embankments placed on a substrate characterized by insufficient bearing capacity. The procedure for designing traffic embankments on weak ground, reinforcing weak ground and designing retaining structures (on the example of a reinforced soil massif) was carried out in accordance with the calculations pertaining to the field of geo-engineering, applying general analytical dependencies.
PL
Tematem artykułu są wymogi bezpieczeństwa podane w normach i zaleceniach projektowania obiektów inżynierii lądowej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych budowli ziemnych. Uwagę skupiono na zagadnieniach dotyczących: istoty niezawodności i trwałości konstrukcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa na etapie projektowania nasypów komunikacyjnych ze skarpą podpartą z zastosowaniem ściany oporowej, a także nasypów posadowionych na podłożu o niedostatecznej nośności. Procedurę postępowania dotyczącą projektowania nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu, wzmacniania słabego podłoża oraz projektowania konstrukcji oporowych (na przykładzie masywu z gruntu zbrojonego) przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi w geoinżynierii obliczeniami, z wykorzystaniem ogólnych zależnościach analitycznych.
PL
Zagadnieniem projektowania parametrycznego „zaraziłem się”, pracując w Niemczech. W koncernie budowlanym, w którym prowadziłem zespół instalacyjny, często zastanawialiśmy się nad możliwościami usprawnienia całego procesu inwestycyjnego za pomocą dostępnych systemów informatycznych.
PL
Wejście na rynek technologii i oprogramowania BIM narzuciło spore zmiany w cyklu powstawania budynku – obecnie już nie mówi się o projektowaniu, ale o modelowaniu budynku i instalacji. Jest to zupełnie nowe podejście, w którym każdy element modelu zawiera pewne informacje, a te zebrane w całość tworzą budynek.
PL
Każdy produkt spożywczy wymaga właściwej ochrony, zatem opakowania są nieodzownym elementem gospodarki rynkowej. Niewłaściwy dobór lub brak opakowania mogą prowadzić do powstawania strat ilościowych, w wyniku zepsucia lub zniszczenia towaru. Innowacyjne rozwiązania z zakresu projektowania i produkcji opakowań mogą redukować lub eliminować generowanie nadmiernej ilości odpadów, które stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego. Opakowania pełnią różnorodne funkcje, które często trudno dostosować do wymagań ochrony środowiska. Nadrzędnym celem nauki i przemysłu jest dostarczanie opakowań ekologicznych, które zaspokoją potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Obiecującą perspektywę stanowi zrównoważony rozwój opakowań, którego założenia opierają się na harmonijnym połączeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, przy jednoczesnym zachowaniu świadomej odpowiedzialności ekologicznej.
EN
Every food product requires proper protection, therefore packaging is an indispensable element of the market economy. Incorrect selection or lack of packaging may lead to quantitative losses as a result of spoilage or destruction of the goods. Innovative solutions in packaging design and production can reduce or eliminate the generation of excessive amounts of waste that burden the environment. Packaging has a variety of functions that are often difficult to adapt to environmental requirements. The primary purpose of the science and industry is to provide “ecologic” packaging that will meet the needs of both producers and consumers. A promising perspective is the sustainable development of packaging, which assumptions are based on a harmonious combination of economic and social development, while maintaining conscious ecological responsibility.
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji w jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi. W pierwszej części zostaną zaprezentowane możliwości kształtowania połaci dachowych z wykorzystaniem blach fałdowych na przykładzie obiektów, w których dach z blach fałdowych oprócz funkcji czysto technicznej pełni również funkcję estetyczną, sprawiając, że staje się on tzw. piątą elewacją.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatów heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łódź and Rzeszów-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi. The first part of this paper will present the possibilities of shaping folded sheet roofs on the example of facilities where the folded sheet roof, apart from a purely technical function, also fulfils an aesthetic function, which makes it become the so-called fifth elevation.
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatow heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łodź and Rzeszow-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z projektowaniem zbiorników cylindrycznych na ciecze o układzie koncentrycznym. Przedstawiono argumenty przemawiające za projektowaniem tego rodzaju konstrukcji oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. W dalszej części opracowania poruszono kwestie projektowe, tj. obliczenie sił wewnętrznych ścian zbiornika za pomocą wzorów analitycznych według teorii błonowej i zgięciowej oraz Metodą Elementów Skończonych przy wykorzystaniu programu ROBOT Structural Analysis. Wartości sił wewnętrznych w płytach kołowych uzyskano bezpośrednio z programu. Obliczeń dokonano wariantowo w zależności od warunków posadowienia zbiornika. Na koniec porównano wartości sił wewnętrznych otrzymane z obu metod i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents the issues related to designing of cylindrical tanks with coaxial system for storage of liquids. The arguments for designing such structures and examples of their practical use have been presented. The author also examines the design issues, namely the calculation of internal forces of the tank walls by means of analytical formulas in accordance with the membrane and flexural theories and of finite-element method with the aid of ROBOT Structural Analysis software. The values of internal forces in round plate were derived directly from the software. The calculations were performed for different variants, depending on the tank placement conditions. The final conclusions were drawn on the basis of comparison of internal forces values calculated with both methods employed.
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania układu biegowego pojazdu szynowego z wykorzystaniem narzędzi CAD, CAM jako metod wsparcia procesu. Opisano różne etapy powstawania projektu: od projektu wstępnego po projekt zasadniczy, aż do momentu rozpoczęcia produkcji. Dla każdego etapu przedstawiono sposoby wykorzystania metod CAD i CAM jako wsparcie prac konstruktora.
PL
W pracy wskazano sposoby ułatwiające wdrażanie technologii modelowania informacji o budynku BIM w biurach projektowych przez wprowadzenie narzędzi optymalizacyjnych. Niniejsze opracowanie prezentuje propozycję oryginalnego podejścia do tego zagadnienia zrealizowanego w środowisku Dynamo z użyciem języka Python i dokumentacji Revit API, które umożliwia automatyczne podłączanie do wybranej tablicy opraw oświetleniowych, gniazd elektrycznych oraz innych urządzeń wymagających zasilania. Opisana metoda opiera się na obserwacji zachowań projektanta w trakcie tworzenia dokumentacji i odwzorowanie ich poprzez skrypt współpracujący z oprogramowaniem Revit. Rezultatem zastosowania proponowanego rozwiązania jest znaczne przyspieszenie prac projektowych, zwiększenie dokładności oraz możliwość wyznaczenia spadków napięć.
EN
This work aims to show ways to facilitate the implementation of BIM in design offices by automation of work. An example program to achieve this goal is a script created in Dynamo environment using Python language and Revit API documentation that allows to automatically connect lighting fixtures, sockets and other devices to a selected switchboard. The described method is based on observing the designer behaviour during the development of documentation and mapping them with a script cooperating with Revit software.
EN
3D printing is a very popular technology for rapid production and prototyping. The rapid development of various 3D printing techniques began at the beginning of the 21st century. The concepts of rapid manufacturing and prototyping have gained new meaning due to unlimited shaping possibilities and the wide range of printing materials available. The possibility of obtaining a material object in accordance with the documentation relatively quickly, redefined the production process, especially in the case of a unit or small-lot production. One of the variants of 3D printing - FDM (Fused Deposition Modelling) technology has become the most popular, thanks to the wide possibilities of hardware modification and the low price of printing devices. 3D printing is used in almost all industries. The article presents examples of 3D printing applications in various areas of engineering activities, including medical applications. An example of an approach to implementing 3D printing technology in an organization was also presented. A description of the developed training resources is provided to quickly train all process participants - the people responsible for the 3D printing process itself and potential recipients. The implementation of 3D printing technology in an organization is not only associated with the purchase of appropriate equipment, but it is also necessary to ensure an appropriate level of knowledge, which avoids confusion and makes the expectations of potential technology recipients real.
PL
Druk 3D to bardzo popularna technologia szybkiego wytwarzania i prototypowania. Szybki rozwój różnych technik druku 3D rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom kształtowania i dostępnej szerokiej gamie materiałów do druku, pojęcia szybkiego wytwarzania i prototypowania nabrały nowego znaczenia. Możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania obiektu materialnego zgodnego z projektem, przedefiniowała proces produkcyjny zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej czy małoseryjnej. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oraz niskiej cenie urządzeń drukujących jedna z odmian druku 3D - technologia FDM (Fused Deposition Modelling) stała się najbardziej rozpowszechniona. Druk 3D znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W artykule przestawiono przykłady zastosowań druku 3D w różnych obszarach działalności inżynierskiej, w tym w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także przykład podejścia powalającego na wdrożenie technologii druku 3D w organizacji. Przedstawiono opis opracowanych zasobów szkoleniowych pozwalających w szybki sposób przeszkolić wszystkich uczestników procesu - osoby odpowiedzialne za realizację samego procesu wydruku 3D jak i potencjalnych odbiorców. Wdrożenie technologii druku 3D w organizacji, nie wiąże się jedynie z zakupem odpowiedniego sprzętu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, co pozwala uniknąć nieporozumień i urealnia oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie rzeczywistych parametrów wydruków 3D.
17
Content available remote The 3D printing in industrial design
EN
Industrial design is an interdisciplinary activity leading to the development of new products that can be successfully launched on the market. Generally, the term industrial design is understood as the design process leading to the determination of various features of the industrial form. For many years, design was practiced using standard techniques such as sketch, presentation drawing, technical drawing, and mockups. However, the development of additive manufacturing techniques meant that an indispensable element in the industrial design is 3D printing, which allows to quickly create a prototype, a model of the designed detail. In this paper, on the example of engineering studies in the field of industrial design, the use of 3D printing in the process of design will be shown.
PL
Wzornictwo przemysłowe to interdyscyplinarna działalność prowadząca do opracowania nowych produktów, które z powodzeniem można wprowadzić na rynek. Na ogół pod pojęciem wzornictwa przemysłowego rozumie się proces projektowania prowadzący do określenia różnych cech formy przemysłowej. Przez wiele lat projektowanie wzornicze uprawiane było z wykorzystaniem standardowych technik typu szkic, rysunek prezentacyjny, rysunek techniczny i makieta. Jednakże rozwój addytywnych technik wytwarzania sprawił, że nieodzownym elementem w projektowaniu stał się druk 3D, który pozwala szybko stworzyć prototyp, makietę, projektowany detal. W niniejszej pracy, na przykładzie inżynierskich studiów z zakresu wzornictwa przemysłowego, pokazano wykorzystanie druku 3D w procesie projektowania wzorniczego.
18
Content available remote Wykonywanie wodoszczelnych podziemnych konstrukcji żelbetowych
first rewind previous Strona / 118 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.