Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote FINDER – komponenty w automatyce
PL
Finder to wiodący europejski producent przekaźników elektromagnetycznych, czasowych i gniazd od 1954 r. Nasze doświadczenie w branży i ścisła specjalizacja powodują, że dostarczamy asortyment unikalny pod względami technicznymi, dzięki czemu nasi odbiorcy mogą liczyć na długą sprawność instalowanych podzespołów. Automatyka to część branży, w której można zauważyć naszą obecność w różnych aplikacjach przemysłowych, spożywczych, energetyce etc.
EN
This paper describes computationally efficient model predictive control (MPC) algorithms for nonlinear dynamic systems represented by discrete-time state-space models. Two approaches are detailed: in the first one the model is successively linearised on-line and used for prediction, while in the second one a linear approximation of the future process trajectory is directly found on-line. In both the cases, as a result of linearisation, the future control policy is calculated by means of quadratic optimisation. For state estimation, the extended Kalman filter is used. The discussed MPC algorithms, although disturbance state observers are not used, are able to compensate for deterministic constant-type external and internal disturbances. In order to illustrate implementation steps and compare the efficiency of the algorithms, a polymerisation reactor benchmark system is considered. In particular, the described MPC algorithms with on-line linearisation are compared with a truly nonlinear MPC approach with nonlinear optimisation repeated at each sampling instant.
PL
W powszechnie znanych układach regulacji ekstremalnej dynamika obiektu regulowanego stanowi przeszkodę w prowadzeniu procesu zmierzającego do osiągnięcia ekstremum charakterystyki statycznej obiektu i wymaga działań kompensujących jej wpływ. Zaproponowano układ nie stwarzający takich trudności.
EN
The commonly known extreme control systems have to be equipped with elements compensating plant dynamics, because the lack of this solution seriousely complicats the process of generation of those plant input signals which assure the plant operation in neighbourhood of extremum of its static characteristic. The proposed idea overcomes the mentioned difficulties.
PL
Polska energetyka zawodowa, stoi przed problemem efektywnego prowadzenia procesu spalania w blokach, które w dużej mierze pochodzą sprzed 50 lat. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że pojęcie efektywności takiego procesu należy rozumieć nie tylko w sensie parametrów techniczno-ekonomicznych, ale również ekologicznych Jest tak za sprawą wytycznych Komisji Europejskiej, ograniczających graniczne wartości emisji (ELV) NOx, CO oraz SO2 do atmosfery, ustawicznie zaostrzanych w ramach dyrektyw IIPC (Integrated Pollution Prevention and Control) oraz LCP (Large Combustion Plants). Dla przykładu, bloki o mocy powyżej 500 MWth, używające paliw stałych mają od roku 2008 ograniczoną wartość stężenia emisji tlenków azotu w wysokości 500 mg/Nm3, która po roku 2016 ma wynosić 200 mg/Nm3. Przy wytwarzaniu energii opartym głównie na spalaniu węgla kamiennego, brunatnego oraz współspalaniu biomasy, dużo uwagi poświęca się metodom pierwotnym. Szacunki mówią, że innowacyjne technologie oparte na metodach pierwotnych pozwolą spełnić rygory ELV przy połowie kosztów odpowiadających metodom redukcji katalitycznej [4]. Do istotnego aspektu ekologicznego, przeciwwagę stanowią obciążenia związane z kosztami oraz trudności i opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń również w kontekście nowych inwestycji. Zatem istotnym zagadnieniem w obliczu zaistniałej sytuacji jest tania redukcja tlenków azotu (NOx). Liczne publikacje, np. [2÷4], jak i konferencje i sympozja naukowe, poruszają problemy niskoemisyjnych technik spalania.
EN
Polish power industry, faces the challenge of efficient management of the combustion process in power units, built largely 50 years ago. The concept of the effectiveness of such a process should be understood not only in terms of technical and economic parameters, but also environmental, due to the directives of the European Commission, continually tightening emissions limits. For example, solid fuel power units with a capacity above 500 MWth, had to reduce the nitrogen oxide emissions to 500 mg/Nm3 since 2008, which after the year 2016 is expected to be only 200 mg/Nm3. In power generation, mainly based on the combustion of coal, lignite, and cocombustion with biomass, much attention is drawn to the primary methods. It is estimated that innovative technologies based on primary methods will meet the rigours of the directives at half the costs of the catalytic reduction methods. In addition, new investments are burdened with additional costs as well as difficulties and delays in obtaining permits. Thus, in the face of this situation, relatively cheap reduction of nitrogen oxides (NOx) is an important issue, The complexity, nonlinearity of the combustion process, delays and disturbances as well as security issues makes that the nature of most discussed and implemented solutions is usually of modernization. The basic measures available to the engineer of low-emission combustion systems are limited to: reducing the combustion temperature, air redistribution, fuel staging (combustion aero-dynamics and reburning), and the reducing properties of the rich flame. Assistive technologies like process control optimization may be complementary to these technological improvements. Controlling the combustion process is a very complex issue. The difficulty of operation of such process consists in the mutual interference effects of chemical, physical (mainly energy and mechanical) on one hand and risks existing if its course becomes unpredictable. In addition, there are restrictions on the control due to the unavailability of certain process signals (input or output) and incomplete knowledge about them. Current availability of high-speed measuring and computing devices allows to extract the hidden relationships between the elements of such complex process and the use them in control. The paper presents the technologies being developed in the Department of Electronics Lublin University of Technology. They use optical diagnostic methods, modern methods of control and artificial intelligence methods. Among optical methods, those based on image processing become particularly important. They are shown in the first part of this article. Apparent motionlessness of a flame is the result of dynamic balance between the local flame propagation speed and the speed of the incoming fuel-oxidizer mixture. Change the flame front location in space, perceived as a change in the shape of a flame, is the result of disruption of this balance. This allows to assume that the flame shape can be an indicator of the status of a combustion process taking place in certain conditions. It was shown that even on the basis of simple geometrical indicators, such as the flame surface area and contour length of the flame area, one can determine the changes of important parameters such as change in the flame of air-fuel ratio. They can be determined in real time at a speed of 50 images per second. The second part of the article is devoted to the diagnosis of an individual burner with the use of optical methods and artificial intelligence. Research is aimed to develop a system allowing a parametric evaluation of the quality of pulverized coal burner operation. It is based on an analysis of local variability of the brightness of the flame. Due to the highly nonlinear nature of dependency and lack of an analytical model, parameter neural networks were used to estimate the selected parameter. For example, the neuronal estimator error of nitric oxide emissions on the basis of optical measurements does not exceed 10% and its average value is about 3%. Optoneural system for estimation of combustion process parameters was used in the control system stabilizing emissions of nitrogen oxides from a single burner. Studies have shown that using such system can significantly reduce the disturbance response time, which reduce the total amount of pollutants emitted. The third part describes the combustion chamber identification with three different types of low-emission burners. The achieved models were used for Model Predictive Controller design, which allows to implement appropriate borders for input, output and control signals. Achieved models and controllers were verified regarding to normative limitations of NOx emission. Performed activities allowed for conclusions formulation in reference to pollution control policy.
PL
W artykule opisano architekturę sieci przemysłowej zbudowanej w oparciu o sterowniki programowalne PCD. W sieci wykorzystywane są dwie magistrale komunikacyjne RS 485 (sieć S-Bus) i Ethernet (sieć Ether-S-Bus). Implikuje to zastosowanie odpowiednich kart, osprzętu, protokołów komunikacyjnych oraz narzędzi konfigurowania, programowania i diagnostyki sieci. Środowisko narzędziowe PG5 z pakietem WebBuilder wspiera projektowanie aplikacji komunikacyjnych z zastosowaniem obydwu magistrali oraz aplikacji archiwizowania, monitorowania i wizualizacji przebiegu procesów sterowania i wymiany danych.
EN
The paper deals with the design problems of computer networks in applications of distributed control and monitoring systems. As a case study the industrial system based on PCD solution of Saia Burgess PLCs and programming environment of PG5 v1.4 has been discussed. The Institute of Automatic Control and Computer Science of Opole University of Technology and Saia Burgess representative in Poland SABUR has been cooperating for 16 years. The system consists of 11 PCD1, PCD2 and PCD4 PLCs controlling some models of industrial plants and a real-life one linked with 30 PCs throughout a proprietary master- multi slaves SBus and the Ethernet segment with TCP/IP protocol stack.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wytwarzania masy formierskiej z wykorzystaniem wskaźników zdolności. Ocenę jakości masy formierskiej przeznaczonej do formowania w produkcji seryjnej odlewów z pionową i poziomą płaszczyzną podziału formy przeprowadzono na wybranej linii produkcyjnej i oparto na takich parametrach technologicznych jak: temperatura masy obiegowej, zawartość gliny aktywnej, wilgotność, wytrzymałość na ściskanie, przepuszczalność i stopień zagęszczenia. Określenie stabilności procesu wytwarzania masy formierskiej przeprowadzono dla trzech wybranych okresów. Dokonano również oceny wzajemnej korelacji pomiędzy badanymi parametrami technologicznymi. Wnioski z przeprowadzonej analizy powinny wpłynąć na poprawę właściwości wytwarzanej masy.
EN
The analysis of quality of moulding sand production using pointers of ability in this praper have been shown. Assessment of moulding sand quality prepared to the casting of serial production of cast with horizontal and vertical parting plane of mould has been done. The temperature of moulding used sand fraction of active clay, humidity, comparative strength, permeability and stage of consolidation have been also estimated. The correlation between these parameter of moulding sand have been also estimated. The results of that analyzes ought to influence on the improve of moulding sand properties.
8
Content available remote Automatizácia odlievania
CS
Automatická kontrola kvality odliatkov, ako súčasť automatizovanej manipulácie s odliatkami. Kontrolne operácie odliatkov môžu byť súčasťou manipulačných operácií s odliatkami. Kontrola využíva nedeštruktívne metódy detekcie možných vád v materiáli polotovaru.
EN
Automatic control of the casts quality as the part of automated manipulation with the casts. Detection operations belong to manipulated operations with castings. Detection can use non-destructive methods of product inspections.
PL
Przestawiono zagadnienia sterowania złożonego układu technologicznego wzbogacania węgla, składającego się ze wzbogacalnika węgla grubego (Disa), osadzarki i flotacji. W układzie produkowane są trzy produkty w postaci dwóch koncentratów i mieszanki energetycznej. Przedstawiono podstawowe charakterystyki statyczne układu jako obiektu sterowania oraz przedstawiono schemat blokowy układu sterowania wraz ze spodziewanymi efektami możliwymi do uzyskania w układzie technologicznym
EN
The problems of a complex technological coal preparation system control consisting of a large coal cleaner (Disa), a jig and flotation have been presented in the paper. Three products are made in the system i.e. two concentrates and energy mixture. Basic characteristics of a complex technological coal preparation system as an object to be controlled have been presented. Block diagrams of a control system and the hoped-for effects being available within technological system have been discussed as well.
EN
The article considers the methods of bypassing moving obstacles by the robot and assesses the risk of robot colliding with an obstacle, with an uncertain knowledge on the velocity of movement of the robot and obstacles. The uncertain knowledge on the velocity concerns the fluctuations of this quantity due to a slip, surface irregularity, etc. We will lay out the robot's route based on the prediction of the location of obstacles at the moment of being approached by the robot. The aim of the study is also an attempt to assess the risk of a collision of the robot and an obstacle, depending on the character and magnitude of diffusiveness of the moving objects. For the sake of simplicity, we assume that we will not take into account reactions resulting from mutual collisions of obstacles, thus assuming that the obstacles do not collide with each other. For the prediction of the position of an obstacle, we use the information of the directions of the robot and obstacle routes and the velocities of object movement. The term "diffusiveness of obstacle position prediction" appears in the article, which takes account of the uncertain information of object velocities.
PL
Pakowanie pionowe i poziome w formowany rękaw, jego napełnianie i sklejanie stanowi obecnie jedno z największych wyzwań stawianych przed konstruktorami i producentami nowoczesnych maszyn pakujących. W postaci systemu automatyki VISUALMOTION firma Bosch Rexroth oferuje optymalną koncepcję sterowania i napędu dla maszyn pakujących.
12
Content available remote Systemy informatyczne stosowane w gospodarce magazynowej
PL
Gospodarkę magazynową w podejściu systemowym traktuje się jako system, czyli zbiór wzajemnie powiązanych składników, w których zachodzą równoległe procesy realizacji i procesy sterowania. Sterowanie gospodarką magazynową polega na takim kierowaniu przebiegiem zdarzeń i czynności, aby zadania i osiągane cele pokrywały się w jak największym stopniu z zamierzeniami. W przedsiębiorstwie obejmuje ono wszystkie etapy związane z wewnętrzną dystrybucją towaru - od etapu rejestracji towaru w momencie zejścia z linii produkcyjnej lub przyjęcia z zewnątrz poprzez przydzielenie lokacji, transport wewnętrzny, system kontroli zapewnienia jakości, przygotowanie do sprzedaży oraz zbyt wyrobu gotowego. Całość procesu sterowania gospodarką magazynową można traktować jako celowy, etapowy proces realizacji kilku składowych tego procesu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.