Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  preventive maintenance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents results of the analysis of the developed models for complex technical objects preventive maintenance scheduling. Models based on two different sets of assumptions were developed. The general problem solved was to determine the joint time of preventive renewal for a group of parts or subassemblies. The purpose of the first model (the model of scheduled preventive maintenance strategy) is to determine the profitability of constant application of a previously developed preventive maintenance schedule for a part undergoing post-failure renewal. The second model (the model of adaptive strategy of a system’s preventive maintenance) allows one to determine a new joint time of preventive renewal for a group of parts each time when one of them is undergoing a post-failure renewal. The initial preventive maintenance strategy for each part or subassembly was obtained using typical tools for maintenance planning (decision-random models based on dynamic programming and Bellman’s principle of optimality). Exemplary simulation calculations with the use of both models were made and their results presented as the total maintenance costs estimated for the renewal strategies developed. The object of the analysis were the chosen geometrical features of a rail vehicle wheel changing due to its wear during operation. Based on this kind of analysis, one can choose a better preventive maintenance model for a specific application area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy opracowanych modeli do planowania odnowy profilaktycznej złożonych obiektów technicznych, które oparto o dwa różniące się od siebie zestawy założeń. Rozwiązywany problem dotyczy określenia wspólnego czasu odnowy profilaktycznej grupy części lub podzespołów złożonego obiektu. Pierwszy z opracowanych modeli (model planowej strategii odnowy prewencyjnej) pozwala określić zasadność przeprowadzenia ustalonego wcześniej, planowego odnowienia prewencyjnego części obiektu, która została już odnowiona poawaryjnie. Drugi model (model adaptacyjnej strategii odnowy prewencyjnej) umożliwia wyznaczenie najbliższego wspólnego czasu odnowy profilaktycznej grupy części, z których jedna aktualnie podlega odnowie poawaryjnej. Początkowe (wyjściowe) strategie odnowy profilaktycznej każdej części bądź podzespołu wyznaczone zostały za pomocą standardowych narzędzi do planowania odnawiania profilaktycznego (modeli decyzyjno-losowych wykorzystujących programowanie dynamiczne Bellmana). Posługując się opracowanymi modelami odnowy, przeprowadzono przykładowe obliczenia symulacyjne, których wyniki przedstawiono w postaci całkowitych kosztów obsługiwania dla każdej z uzyskanych strategii. Przedmiotem analizy były wybrane cechy geometryczne koła pojazdu szynowego, których wartości zmieniają się na skutek zużycia w procesie eksploatacji. Na podstawie tego rodzaju analiz można wybrać lepszy (tj. efektywniejszy ekonomicznie) z modeli dla konkretnego zastosowania w praktyce.
EN
Failures are a problem for every company that causes the plant to stop working and thus incur losses. It is therefore obvious that companies want to eliminate unplanned downtime in the production process. In the wake of the still increasing demands in terms of productivity and safety requirements, cost reduction, the industry is forced to seek the optimum between economic requirements and an acceptable level of risk in terms of security. Modern factories equipped with computerized processes and extensive diagnostic tools often do not use all the information that is collected from the hardware level. It happens that some of the relationships between events are often overlooked or neglected. The article presents an approach to increasing machine reliability through predictive data analysis. The assumptions of the predictive and preventive maintenance methods are presented. The threats and possibilities offered by this methodology implemented in the production process are presented.
PL
Awarie to problem każdego przedsiębiorstwa powodujący zatrzymanie pracy zakładu a przez to ponoszenie strat. Oczywistym zatem jest, że firmy chcą eliminować nieprzewidziane przestoje w procesie produkcji. W następstwie rosnących wciąż wymagań w zakresie produktywności i wymagań bezpieczeństwa, redukcji kosztów, przemysł zmuszony jest do poszukiwania optimum pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi i akceptowalnym poziomem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa. Nowoczesne fabryki wyposażone w skomputeryzowane procesy i rozbudowane narzędzia diagnostyczne często nie wykorzystują wszystkich informacji, które są zbierane z poziomu sprzętowego. Zdarza się, że niektóre z relacji pomiędzy zdarzeniami są często pomijane lub zaniedbywane. W artykule przedstawiono podejście do zwiększenia niezawodności maszyn poprzez predykcyjną analizę danych. Zaprezentowano założenia metodyki predictive i preventive maintenance. Przedstawiono zagrożenia i możliwości jakie daje ta metodyka zaimplementowana w procesie produkcyjnym.
EN
Failures are a problem for every company that causes the plant to stop working and thus incur losses. It is therefore obvious that companies want to eliminate unplanned downtime in the production process. In the wake of the still increasing demands in terms of productivity and safety requirements, cost reduction, the industry is forced to seek the optimum between economic requirements and an acceptable level of risk in terms of security. Modern factories equipped with computerized processes and extensive diagnostic tools often do not use all the information that is collected from the hardware level. It happens that some of the relationships between events are often overlooked or neglected. The article presents an approach to increasing machine reliability through predictive data analysis. The assumptions of the predictive and preventive maintenance methods are presented. The threats and possibilities offered by this methodology implemented in the production process are presented.
PL
Awarie to problem każdego przedsiębiorstwa powodujący zatrzymanie pracy zakładu a przez to ponoszenie strat. Oczywistym zatem jest, że firmy chcą eliminować nieprzewidziane przestoje w procesie produkcji. W następstwie rosnących wciąż wymagań w zakresie produktywności i wymagań bezpieczeństwa, redukcji kosztów, przemysł zmuszony jest do poszukiwania optimum pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi i akceptowalnym poziomem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa. Nowoczesne fabryki wyposażone w skomputeryzowane procesy i rozbudowane narzędzia diagnostyczne często nie wykorzystują wszystkich informacji, które są zbierane z poziomu sprzętowego. Zdarza się, że niektóre z relacji pomiędzy zdarzeniami są często pomijane lub zaniedbywane. W artykule przedstawiono podejście do zwiększenia niezawodności maszyn poprzez predykcyjną analizę danych. Zaprezentowano założenia metodyki predictive i preventive maintenance. Przedstawiono zagrożenia i możliwości jakie daje ta metodyka zaimplementowana w procesie produkcyjnym.
4
EN
This paper analyzes the semi-Markov model of technical objects age-replacements. The model includes two types of repairs: perfect repairs and minimal repairs. Minimal repairs in semi-Markov models have been studied in literature only to an extent. In this paper, the asymptotic availability coefficient and profit per time unit are considered as criteria for the quality of the system operation. The paper formulates various conditions for the occurrence of the maximum of criteria functions. The two numerical examples given at the end of the paper illustrate the results obtained in the paper.
PL
W pracy bada się semimarkowski model wymian według wieku obiektów technicznych. W modelu uwzględnia się dwa rodzaje napraw: naprawy dokładne i naprawy minimalne. Naprawy minimalne w modelach semimarkowskich były badane w literaturze w niewielkim stopniu. Jako kryteria jakości pracy systemu rozważa się asymptotyczny współczynnik gotowości i zysk przypadający na jednostkę czasu. W pracy sformułowano różne warunki istnienia maksimum funkcji kryterialnych. Podane na końcu pracy dwa przykłady numeryczne ilustrują wyniki uzyskane w pracy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wdrożenia koncepcji Kompleksowego Utrzymania Ruchu (TPM) w jednym z zakładów produkcyjnych na terenie Polski, będącym filią międzynarodowej korporacji działającej w branży elektrotechnicznej. Celem badania było potwierdzenie korzyści uzyskiwanych z programu TPM, jednakże na poziomie całego zakładu. Było to zadanie złożone dla tego studium przypadku z uwagi na różnorodność i ilość wyposażenia produkcyjnego. Zebrane dane na przestrzeni ostatnich kilku lat poddano analizie, a jej wynik potwierdza nie tylko słuszność postawionej tezy o skuteczności koncepcji TPM do obniżenia poziomu awarii, ale również daje rekomendacje dla dalszego rozwoju koncepcji w tej firmie i wskazówki dla zarządu. W artykule podkreślono również efekt współdziałania koncepcji TPM z innymi programami ciągłego doskonalenia.
EN
This paper presents a substantial results of the concept of Total Productive Maintenance in one of production sites in Poland, which is a subsidiary of an international corporation operating in the electronic industry. The aim of the study was to confirm the common benefits derived from the TPM program, but at the level of the whole plant, which was a complex task for this case study because of the variety and quantity of production equipment utilized. The data collected over the last few years were analyzed, and the result confirms not only the validity of the bet thesis about the effectiveness of TPM to reduce the level of breakdowns but also gives recommendations for the further development of the improvement initiative in this company and guidance to the board. The article also highlights the effect of interaction between TPM and other programs of continuous improvement.
EN
The paper presents a determination method of the most advantageous time of preventive maintenance for milling assemblies used in the energy industry. In this particular case, we considered bowl-mill pulveriser assemblies used in power plants. Reliable operation of these assemblies is important from the point of view of continuous energy production. In addition to a reliable operation, the planned maintenance policy allows reducing the operating costs by minimizing the losses caused by unplanned failures and downtime. The decision-random model based on dynamic programming and the Bellman’s Principle of Optimality was used to determine the maintenance time. In practical operation there are situations when, in order to ensure continuous production, the maintenance of a milling assembly cannot be carried out as planned, and its operation time is extended. The decision-random model presented in the paper allows determining how much this time can be extended from the economic point of view.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia najkorzystniejszego czasu odnowy profilaktycznej dla eksploatowanych w przemyśle energetycznym zespołów mielących. W analizowanym przypadku rozważano kulowo-misowe zespoły mielące eksploatowane w młynach węglowych jednej z elektrowni. Niezawodne funkcjonowanie tych układów jest istotne ze względu na zapewnienie ciągłości produkcji energii. Stosowanie zaplanowanej polityki odnawiania obiektów, oprócz zapewnienia niezawodnego funkcjonowania, pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez minimalizację strat wynikających z nieplanowanych awarii oraz przestojów. Do wyznaczenia czasu odnowy zespołów mielących zastosowano modele decyzyjno-losowe oparte na programowaniu dynamicznym i wykorzystujące zasadę optymalności Bellmana. W praktyce eksploatacyjnej zdarzają się sytuacje, kiedy ze względu na zapewnienie ciągłości produkcji zespół mielący nie może być odnowiony w zaplanowanym terminie i czas jego eksploatacji jest wydłużany. Wykorzystując przedstawiony w artykule model decyzyjno-losowy, można określić, o ile czas ten może być wydłużony z ekonomicznego punktu widzenia.
EN
The authors present a method for determining the optimal interval for preventive periodical maintenance and an optimal diagnostic parameter for predictive maintenance/replacement. Additionally, the authors raise the question: how does preventive maintenance influence the probability of failure and the operational reliability of system elements that have undergone preventive periodical maintenance? They answer the question using analytical and simulation computing approaches. The results are in quantitative form, giving relationships between preventive maintenance intervals and reliability functions. Examples demonstrate suitability of the method for typical engineering objects using a three parameters Weibull distribution. Application of the method is of substantial benefit to both the manufacturer and the user of technical equipment.
PL
Autorzy przedstawiają metodę określania optymalnego czasu przerwy na okresową konserwację zapobiegawczą oraz optymalnego parametru diagnostycznego dla konserwacji predykcyjnej/wymiany Dodatkowo, autorzy zadają pytanie, jaki jest wpływ konserwacji zapobiegawczej na prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia oraz na niezawodność eksploatacyjną elementów systemu, w stosunku do których zastosowano okresową konserwację zapobiegawczą. Odpowiedzi na te pytania, autorzy poszukują posługując się metodami analizy i symulacji komputerowej. Wyniki podane w formie ilościowej, informują o związkach między przerwami na konserwację predykcyjną a funkcjami niezawodnościowymi. Podane przykłady pokazują, z wykorzystaniem trójparametrowego rozkładu Weibulla, że proponowana metoda może być stosowana w przypadku typowych obiektów inżynieryjnych. Zastosowanie omawianej metody przynosi znaczące korzyści zarówno wytwórcom jak i użytkownikom sprzętu technicznego.
EN
In its preliminary part, the article characterises Boeings 737-400 as due to undergo further tests as well as the basic materials used in their construction. It also defines to what extend these materials are prone to damage in the course of their regular use over the planes’ working lives. The object of the analysis is the most prevalent structural damage to the fuselage of the planes discovered during overhaul type C and the definition of the best preventive service. Further on the article categorises the discovered problems and provides their genesis. The main part of the article is devoted to the definition of the sources and reasons for the damage. Consequently, the article forms guidelines how to prevent the occurrence of such and similar damage to the fuselage.
PL
W części wstępnej artykułu zostały scharakteryzowane samoloty typu Boeing 737-400 jako obiekty dalszych badań oraz podstawowe materiały użyte w ich budowie. Jednocześnie określono podatność tych materiałów na uszkodzenia zaistniałe w toku eksploatacji. Przedmiot badań stanowią uszkodzenia strukturalne kadłuba samolotu wykryte podczas przeglądów typu C, jako najbardziej szczegółowych i skutecznych rodzajów obsług. Przedmiotem dalszej analizy są rodzaje wykrytych uszkodzeń strukturalnych kadłuba samolotu oraz ich geneza. Główną część artykułu stanowi określenie źródeł i przyczyn powstania przedmiotowych uszkodzeń. Jednocześnie jest to przesłanka do dalszego określenia właściwej profilaktyki w celu zapobiegania powstawaniu takich i podobnych uszkodzeń samolotu.
EN
The paper offers an overview of the changes of monitoring parameters for a vehicle with the help of information system - specifically with the help of the information system EAM INFOR. The single parts contain the description of the implementation of the system of the vehicle repairs into the information system, the system of preventive maintenance and the definition of predictive maintenance – on an example of measuring the height, thickness and steepness on the rim’s profile of wheel on a vehicle – the 75 changes of a parameter are defined and evaluated. If a maintenance information systems is used for operation support, it has to be capable to record all the necessary data about machines and equipment but also provide records for operative maintenance control and system analysis. The right choice and application of an appropriate maintenance information system supports the effectiveness of the maintenance which means optimization of the maintenance costs, cutting loses from drop-outs, failures and breakdowns of equipment as well as optimization of stock levels and purchase management and in the end affects the economy of the enterprise.
PL
Artykuł przedstawia przegląd zmian wynikających z monitorowania parametrów pojazdu za pomocą systemu informatycznego - w szczególności za pomocą systemu informatycznego EAM INFOR. Poszczególne części zawierają opis wdrożenia systemu napraw pojazdów do systemu informatycznego, system konserwacji prewencyjnej i definicję obsługi predyktywnej - na przykład mierząc wysokość, grubość i kąt nachylenia profilu obręczy w kołach na pojeździe - zmiany parametru są określone i ocenione. Jeśli systemy informatyczny obsługi służy do wsparcia operacyjnego, musi być w stanie zapisać wszystkie niezbędne dane dotyczące maszyn i urządzeń, ale również mieć możliwość przekazania zapisanych danych dla kontroli obsługi operacyjnej oraz analizy systemowej. Właściwy wybór i zastosowanie odpowiedniego systemu informatycznego obsługi wspiera skuteczność obsługi, co oznacza optymalizację kosztów utrzymania, obniżenie strat z powodu przedwczesnych awarii maszyn, unieruchomienia sprzętu i wyłączeń z ruchu, jak również optymalizację stanów magazynowych oraz zarządzanie zakupami i na koniec oddziałuje pozytywnie na gospodarkę przedsiębiorstwa.
EN
Technical diagnostics is one of the major forms of the overall care of vehicles. It is through improving and streamlining maintenance that is non-invasive methods to execute the control of the functional situation and technical condition of the vehicles, their aggregates and construction units. This can significantly reduce maintenance costs and improve control of performed maintenance. The aim of introducing the diagnosis and the automatic diagnosis of vehicles is increasing the actual availability of vehicles, increase their reliability and operational safety, improve the quality and efficiency of maintenance and repair industry through control and decision-making activities. The work is based on an analysis of diagnostic methods, computer-aided FMEA analysis is performed on selected vehicle and the consequences of failure modes are determined. The results obtained from FMEA is done in the program APIS PRO 6.0 for the causes and consequences of failures. Critical parts are determined and measures to mitigate the effects of failures are proposed.
EN
In existing literature, imperfect maintenance has been widely studied and many studies treat the effectiveness of imperfect maintenance as a fixed constant. In reality, it is more realistic to regard the maintenance efficiency as a random quantity as it may not be precise value due to the lack of sufficient data and/or the variation from system to system. In this paper, a hybrid imperfect maintenance model with random adjustment-reduction parameters is proposed, and a maintenance policy, namely the sequential preventive maintenance in periodic leisure interval, is studied based on the proposed hybrid random imperfect maintenance model, and the corresponding maintenance strategy is optimized by the genetic algorithm (GA). A numerical example and an example of the fuel injection pump of diesel engines are presented to illustrate the proposed method.
PL
W literaturze, temat konserwacji niepełnej został szeroko zbadany i wiele z opisywanych badań traktuje wydajność konserwacji niepełnej jako wartość stałą. W rzeczywistości jednak wydajność konserwacji należy traktować jako wielkość losową, ponieważ nie można jej dokładnie określić ze względu na brak wystarczających danych i / lub różnice między poszczególnymi systemami. W niniejszej pracy zaproponowano model hybrydowy konserwacji niepełnej łączący pojęcia parametrów losowej korekcji i losowej redukcji wieku. Na podstawie proponowanego modelu hybrydowego losowej konserwacji niepełnej przebadano strategię sekwencyjnej konserwacji zapobiegawczej przeprowadzanej okresowo w czasie wolnym od pracy; omawianą strategię konserwacji zoptymalizowano za pomocą algorytmu genetycznego (GA). Proponowaną metodę zilustrowano przykładem liczbowym oraz omówiono na przykładzie pompy wtryskowej paliwa do silników wysokoprężnych.
EN
Along with the advancement of manufacturing techniques, the quality of the spares for product is likely to be improved during the warranty period. There can be two types of spares, i.e. low-quality spares and high-quality spares for replacement maintenance. And the manufacturers (customers) may have to decide whether or not to provide (buy) the warranty considering upgrading maintenance. This paper presents a renewing warranty policy considering three maintenance options for products with multiple failure modes. The cost and availability models of these maintenance options are proposed. Of these options, upgrading maintenance is taken into account with the assumption that the warrantied item will be upgraded one time during the warranty cycle. After upgrading maintenance, the high-quality spares are used to replace the failed item. By minimizing the ratio between cost and availability of the product, the optimal upgrading opportunity is obtained. In the numerical example, the results of these options are presented. Monte Carlo simulation results are compared with the analytical results to demonstrate the correctness and efficiency of the proposed models considering upgrading maintenance. The renewing warranty policy considering upgrading maintenance policy is compared with the one without considering upgrading maintenance. The results show that the former is better than the latter in some cases. The sensitivity of the cost model and availability model to different parameters is analyzed at last.
PL
Wraz z postępem techniki produkcji, wzrasta prawdopodobieństwo, że jakość części zamiennych do produktu ulegnie poprawie w przeciągu okresu gwarancyjnego. Istnieją dwa rodzaje części zamiennych: części zamienne niskiej i wysokiej jakości. Producenci (klienci) mogą być zmuszeni podjąć decyzję czy objąć produkt gwarancją (wykupić gwarancję) zapewniającą konserwację modernizacyjną. W artykule przedstawiono politykę odnawiania gwarancji z uwzględnieniem trzech różnych opcji obsługi produktów narażonych na mnogie przyczyny uszkodzeń. Zaproponowano modele kosztów i gotowości dla omawianych opcji obsługi. Spośród badanych opcji, do dalszej analizy wybrano konserwację modernizacyjną zakładającą, że element podlegający gwarancji zostanie poddany jednokrotnej modernizacji podczas cyklu gwarancyjnego. Po wykonaniu konserwacji modernizacyjnej, uszkodzony element zastępuje się częściami zamiennymi wysokiej jakości. Minimalizując stosunek kosztów do gotowości produktu, uzyskuje się optymalną możliwość modernizacji Przykład numeryczny przedstawia wyniki uzyskane dla omawianych opcji. Wyniki symulacji Monte Carlo porównano z wynikami analitycznymi w celu wykazania prawidłowości i efektywności proponowanych modeli uwzględniających konserwację modernizacyjną. Politykę odnawiania gwarancji uwzględniającą konserwację modernizacyjną porównano z polityką, która takiej konserwacji nie uwzględnia. Wyniki pokazują, że pierwsza z tych opcji jest w niektórych przypadkach korzystniejsza od drugiej. Badania wieńczy analiza czułości modelu kosztów i modelu gotowości na różne parametry.
EN
This paper presents two reliability models of a single-unit system with the concept of preventive maintenance (PM) beyond warranty and degradation. In both the models, repair of any failure during warranty is cost-free to the users, provided failures are not due to the negligence of users. There is a single repairman who always remains with the system. Beyond warranty, the unit goes under PM and works as new after PM (in both models). In model-1, the unit works as new after its repair beyond warranty whereas; in model-2, the unit becomes degraded. After failure, the degraded unit is replaced by a new one. The failure time of the system follows negative exponential distribution while PM, replacement and repair time distributions are taken as arbitrary with different probability density functions. Supplementary variable technique is adopted to derive the expressions for some economic measures such as reliability, mean time to system failure (MTSF), availability and profit function. Using Abel’s lemma, the behaviour of the system in steady-state has been examined. To highlight the behaviour of reliability and profit function, numerical results are considered for particular values of various parameters and repair cost. Profit comparison of both the models is also made to see the usefulness of the concept of degradation.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele niezawodności systemu jednoelementowego wykorzystujące pojęcia pogwarancyjnej obsługi profilaktycznej oraz degradacji. Oba modele zakładają, że w okresie gwarancyjnym użytkownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą uszkodzeń, chyba że uszkodzenie powstało wskutek zaniedbania ze strony użytkownika. Obsługi są wykonywane przez jedną ekipę remontową, która zawsze pozostaje na stanowisku. Po upływie okresu gwarancyjnego, urządzenie podlega obsłudze profilaktycznej i po jej przeprowadzeniu działa jak nowe (w obu modelach). Model 1 zakłada, że element po naprawie pogwarancyjnej działa jak nowy, natomiast w Modelu 2, element ulega degradacji. Zdegradowany element, który uległ uszkodzeniu, zostaje wymieniony na nowy. Rozkład czasu uszkodzenia jest rozkładem wykładniczym ujemnym, a rozkłady czasu obsługi profilaktycznej, wymiany i naprawy są traktowane jako arbitralne, o różnych funkcjach gęstości prawdopodobieństwa. Zastosowana technika dodatkowej zmiennej pozwoliła na wyprowadzenie wyrażeń dla niektórych miar ekonomicznych, takich jak niezawodność, średni czas do uszkodzenia systemu (MTSF), gotowość i funkcja zysków. Zachowanie systemu w stanie ustalonym badano z wykorzystaniem lematu Abela. Aby przedstawić zachowanie funkcji niezawodności i zysków, analizowano wyniki numeryczne dla poszczególnych wartości różnych parametrów oraz kosztów naprawy. Porównanie zyskowności badanych modeli umożliwiło weryfikację przydatności pojęcia degradacji.
EN
This paper integrates preventive maintenance and medium-term tactical production planning in a multi-product production system. In such a system, a set of products needs to be produced in lots during a specified finite planning horizon. Preventive maintenance is carried out periodically at the end of some production periods and corrective maintenance is always performed at failures. The system’s available production capacity can be affected by maintenance, since both planned preventive maintenance and unplanned corrective maintenance result in downtime loss during the planning horizon. In addition to the time used for preventive and corrective maintenance, our model considers the setup time and the product quality, as these are affected by the defects and failures of the system. Procedures are proposed to identify the optimal production plan and preventive maintenance policy simultaneously. Our objective is to minimize the sum of maintenance, production, inventory, setup, backorder costs and the costs of unqualified products within the planning horizon. A real case from a steel factory is presented to illustrate the model.
PL
W niniejszej pracy zintegrowano proces konserwacji zapobiegawczej z procesem średnioterminowego taktycznego planowania produkcji w odniesieniu do systemu produkcji wieloasortymentowej. W takim systemie, zestaw wyrobów jest produkowany partiami w określonym, skończonym horyzoncie planowania. Konserwacja zapobiegawcza prowadzona jest okresowo pod koniec wybranych okresów produkcyjnych, natomiast w przypadku wystąpienia uszkodzenia wykonuje się konserwację korygującą. Konserwacja może mieć wpływ na dostępne moce produkcyjne systemu, jako że zarówno planowana konserwacja prewencyjna jak i nieplanowana konserwacja korygująca powodują straty związane z przestojem urządzeń w danym horyzoncie planowania. Oprócz czasu potrzebnego na konserwację zapobiegawczą i korygującą, nasz model uwzględnia czas konfiguracji urządzeń oraz jakość produktów, ponieważ one również zależą od defektów i awarii systemu. Zaproponowano procedury, które pozwalają na jednoczesne określenie optymalnego planu produkcji i optymalnej strategii konserwacji prewencyjnej. Naszym celem jest minimalizacja sumy kosztów konserwacji, produkcji, zapasów, konfiguracji urządzeń oraz zamówień oczekujących a także kosztów produktów, które nie zostały zakwalifikowane do wprowadzenia do obrotu w danym horyzoncie planowania. Model zilustrowano na przykładzie rzeczywistego przypadku z fabryki stali.
EN
The concept of assessing the reliability maintenance of mining machines, such as belt conveyors, which constitute a special group of complex technical objects, due to difficult maintenance conditions, is presented in the study. Interruption of operations caused by failures constitutes organisational-technological problems, connected with economic losses, for the user. The presented concept contains the determination of the renewable objects reliability-maintenance index, such as the failure stream parameter as well as the investigation methodology allowing to determine its value. Undertaken operations should concern failure states of devices on the bases of the information systems of the maintenance control of these objects.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję oceny niezawodności eksploatacyjnej maszyn górniczych, jakimi są przenośniki taśmowe, stanowiących specyficzną grupę złożonych obiektów technicznych z uwagi na trudne warunki eksploatacji. Przerwa w pracy spowodowana uszkodzeniem stanowi dla użytkownika problem organizacyjno-techniczny połączony ze stratami ekonomicznymi. Przedstawiona koncepcja obejmuje wyznaczanie wskaźnika niezawodnościowo-eksploatacyjnego obiektów odnawialnych, jakim jest parametr strumienia uszkodzeń oraz metodykę badań pozwalających na wyznaczenie jego wartości. Podejmowane działania powinny dotyczyć oceny awaryjności badanych urządzeń w oparciu o systemy informacyjne kontroli przebiegu procesów eksploatacji tych obiektów.
PL
The need of use keyphasor signal in evaluations of machinery technical condition part 1: condition monitoring and protection systems W artykule omówiono problematykę instalacji i wykorzystania znacznika fazy w systemach monitorowania stanu technicznego maszyn oraz ich zabezpieczenia, które wykorzystywane są dla prewencyjnego utrzymania ruchu. Pokazano przykłady poprawnej instalacji znacznika dla różnych maszyn, a także sposoby jego wykorzystania w systemach monitorowania dedykowanych wirnikowym maszynom elektrycznym oraz agregatom tłokowym. W drugiej części publikacji omówiono zastosowania znacznika fazy w systemach diagnostyki wspomagających predykcyjną strategię utrzymania ruchu.
EN
This paper describes rules of Keyphasor implementation for various machines at the stage of preventive maintenance. Types of specific monitoring of electrical machines for detection of mechanical and electrical malfunctions have been discussed. The Keyphasor dedicated methods of condition monitoring for recip-compressors driven by electric motors are presented additionally. They allow recognition of mechanical and flow dedicated malfunctions. The 2nd part of the paper describes Keyphasor applications in diagnostic systems dedicated for predictive maintenance.
EN
This paper proposes two novel reliability indexes for HVDC and a risk evaluation system for quantifying the risk brought by HVDC outage. Based on a proactive and preventive strategy of maintenance arrangement, the paper puts forward the “Power Availability” index to correct the situation that Energy Availability leads to inconsistent problems with power system reliability and security in the process of application. Then, the paper introduces the quantitative evaluation method which provides an effective analysis tool for scheduling department to arrange maintenance during the appropriate time by judging the operation risk. Based on this method, the index of “Active Planned Energy Unavailability” is put forward in order to encourage the scheduling department to arrange maintenance initiatively according to the power grid risk. It could change and improve the maintenance mode of HVDC using the guiding role of the reliability index. Blend the proposed new index into the original reliability index system of HVDC, sphere of application and the assessment objects will not only be limited to the equipment department and the dispatching department, power grid corporations will also be involved. Finally, this paper chooses the China Southern Power Grid as the simulation and analysis case. The results demonstrate a practical application of the proposed procedure and method.
PL
Niniejszy artykuł proponuje dwa oryginalne wskaźniki niezawodności dla linii wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) oraz system oceny ryzyka dla kwantyfikacji ryzyka na skutek przerw w dostawie HVDC. W oparciu o aktywną i prewencyjną strategię konserwacji, artykuł proponuje wskaźnik „Power Availability (Dostępności mocy)” w celu naprawy sytuacji, gdy Dostępność Energii prowadzi do niespójnych problemów z niezawodnością systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwem w procesie eksploatacji. Następnie artykuł wprowadza metodę oceny ilościowej, który zapewnia skuteczne narzędzie analizy dla działu planowania tak, aby można było zarządzać konserwację we właściwym momencie dzięki odpowiedniej ocenie ryzyka operacyjnego. Na bazie tej metody, zaproponowano wskaźnik „Aktywnego planowania niedostępności energii” w celu zachęcenia działu planowania do ustalania konserwacji zgodnej z poziomem ryzyka sieci energetycznej. Może to zmienić i poprawić tryb konserwacji HVDC za pomocą wskaźnika niezawodności. Proponowany nowy wskaźnik mógłby zostać wprowadzony do pierwotnego systemu wskaźników niezawodności HVDC i mógłby znaleźć zastosowanie i służyć ocenie obiektów nie tylko w działach sprzętu i dziale dyspozytorskim ale także w firmach eksploatujących sieci energetyczne. Na potrzeby symulacji i analizy, artykuł omawia przedsiębiorstwo China Southern Power Grid. Wyniki pokazują praktyczne zastosowanie proponowanej procedury i metody.
EN
This paper deals with the profit analysis of a reliability model for a single-unit system in which unit fails completely either directly from normal mode or via partial failure. The partially failed operating unit is shutdown after a maximum operation time for preventive maintenance. There is a single server who attends the system immediately whenever needed to conduct preventive maintenance at partial failure stage and repair at completely failure stage of the unit. The unit works as new after preventive maintenance and repair. The switch devices are considered as perfect. All random variables are assumed as independent and uncorrelated. The distribution of failure times, maximum operation time, preventive maintenance time and repair time are taken as general. Various reliability characteristics of interest are evaluated by using semi-Markov process and regenerative point technique. The tabular represantation of mean time to system failure (MTSF), availability and profit with respect to maximum rate of operation time has also been shown for a particular case.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę zysku modelu niezawodności dla systemu jednoelementowego, w którym element ulega całkowitemu uszkodzeniu bezpośrednio z trybu normalnego lub pośrednio na skutek częściowego uszkodzenia. Częściowo uszkodzona działająca jednostka jest wyłączana po upłynięciu maksymalnego czasu pracy w celu przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej. Pojedynczy serwer wspomaga bezzwłocznie system w momencie wystąpienia potrzeby przeprowadzenia konserwacji zapobiegawczej na etapie częściowego uszkodzenia oraz naprawy na etapie uszkodzenia całkowitego. Element działa jak nowy, po konserwacji zapobiegawczej i naprawie. Stan przełączników sieciowych uznaje się za doskonały. Wszystkie zmienne losowe traktowano jako niezależne i nieskorelowane. Rozkład czasów uszkodzeń, maksymalnego czasu pracy, czasu konserwacji zapobiegawczej i czasu naprawy przyjęto jako ogólne. Wybrane parametry niezawodnościowe oceniano za pomocą procesu semimarkowskiego i techniki odnowy RPT. Dla poszczególnych przykładów przedstawiono także tabelaryczne zestawienie średniego czasu do uszkodzenia systemu (MTSF), gotowości i zysku w odniesieniu do maksymalnego czasu pracy.
19
PL
W turbulentnym otoczeniu konieczne jest stałe dokonywanie zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w celu dostosowania metod zarządzania do tych zmian. Dotyczy to także zmian w metodach zarządzania eksploatacją środków trwałych. W oparciu o doświadczenia japońskie i amerykańskie ukształtowała się teoria obsługiwania od obsługiwania prewencyjnego do "najlepszych praktyk" w ramach koncepcji biznesowej strategii zarządzania eksploatacją.
EN
In turbulent environment it is necessary permanently to make changes in enterprise management system in order to adjust methods to the changes, what also causes changes in asset operation management. Based on Japanese and American experiences it was formed maintenance theory - from preventive maintenance to "best practices" - within the framework of business concept of operation management strategy.
PL
Przedstawiona praca ma na celu opis różnych systemów zarządzania utrzymaniem ruchu stosowanych w ostatnich latach przez czeskie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zakładów rolno-przemysłowych. W pracy główną uwagę skupiono na systemach zarządzania utrzymaniem ruchu wspieranych przez systemy informatyczne (IS) oraz na problemie ich wdrażania w przedsiębiorstwach. Użycie systemu informatycznego pomaga w tworzeniu różnych scenariuszy, przy czym nacisk kładzie się na zapotrzebowanie na instrumenty analityczne służące do integracji przetwarzanych danych w celu polepszenia wydajności systemu utrzymania ruchu oraz rozpoznawania jego słabych punktów. Podczas gdy użycie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie utrzymaniem ruchu (ang. maintenance management information system, MMIS) jest powszechne w zakładach rolno-przemysłowych przemysłu wytwórczego, podstawowa produkcja rolna oraz obsługa maszyn rolniczych czekają jeszcze na ich wdrożenie. W artykule opisano także możliwe zastosowania MMIS w zakładach rolno-spożywczych oraz różnice w aplikacji i potencjalnym wykorzystaniu MMIS w przypadku prac w zakresie utrzymania ruchu maszyn i urządzeń rolniczych całkowicie lub częściowo zleconych firmom zewnętrznym.
EN
The purpose of this paper is to describe different maintenance management systems being used by Czech companies with a view to the agro-industrial complex in recent years. The paper focuses on maintenance management systems supported by information system (IS) and their implementation in companies. The use of IS helps to create a variety of scenarios with an emphasis on the need for analytical instruments processing data integration in order to improve the efficiency of the maintenance system and identify its weaknesses. While the maintenance management information system (MMIS) is widespread within the agro-industrial scope in the manufacturing industry, in primary agricultural production and agricultural machinery servicing, it has yet to be utilized. The paper also describes some possible applications of MMIS in the sphere of the agro-industrial complex, the differences between their applications and the potential use of MMIS in the case of fully or partially outsourced agricultural equipment maintenance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.