Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  precypitacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jednym ze sposobów produkcji na skalę przemysłową strącanego węglanu wapnia (PCC) jest karbonatyzacja, czyli proces wykorzystujący do reakcji gazowy dwutlenek węgla. Warunki hydrodynamiczne wytwarzane w reaktorze, w którym jest prowadzona precypitacja, wpływają na przebieg procesu oraz na charakterystykę wytrącanych cząstek węglanu wapnia. W niniejszej pracy omówiono konstrukcje standardowych reaktorów i nowe propozycje rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych do syntezy węglanu wapnia oraz przedstawiono wpływ warunków precypitacji w wybranych reaktorach na charakterystykę cząstek PCC.
EN
Carbonation is one of the methods for the production of precipitated calcium carbonate (PCC) on the industrial scale. A gaseous CO2 is used as a reagent in this process. The hydrodynamic conditions generated in the reactor affect the course of the process and the characteristics of the precipitated calcium carbonate particles. This paper discusses the construction of standard reactors and new proposed construction used for the synthesis of calcium carbonate and presents the effect of precipitation conditions in selected reactors on the characteristics of PCC particles.
EN
In practice for all metallic materials, damage by fatigue usually takes in two steps, the appearance of an initial crack which then grows as a function of the present microstructure. The objective of this study is to identify the elements influencing the fatigue crack growth rate on aluminum alloys of different microstructures. Characterization tests and microstructural analysis on 2024-T3, 5083-H22, 6082-T6 and 7075-T6 shades have been carried out. Based on the experimental results obtained, AA7075-T6 has the best fatigue crack rate resistance which is explained by its behavior as well as the nature and dispersive distribution of the secondary element.
PL
Badania dotyczyły zastosowania metody Chemicznego Zapotrzebowania Tlenu (ChZT) do oznaczenia ilości lecytyny związanej z hydroksyapatytem (HAp-LE), otrzymanym w procesie chemicznej precypitacji. Dokładność metody zweryfikowano wykonując bilans tlenu zużytego do całkowitego utlenienia lecytyny zawartej w mieszanie poreakcyjnej, osadzie oraz supematancie. Zawartość lecytyny w proszkach mieściła się w granicach od 1% do 30%. Zaproponowana metoda analityczna może być wykorzystywana do oznaczenia innych dodatków organicznych związanych z syntetycznym HAp.
EN
The research concerned the application of the Chemical Oxygen Demand (COD) method lor determining the amount of lecithin bonded with hydroxyapatite (HAp-LE) obtained in the wet chemical precipitation process. The accuracy of method was verified using a balance of oxygen consumed to completely oxidize the lecithin contained in post-reaction mixture, precipitate and supernatant. The content of lecithin in obtained powders ranged from 1% to 30%. The proposed analytical method can be used in the determination of other organie additives bonded with synthetic HAp.
PL
Węglan wapnia strącano podczas karbonatyzacji roztworów zawierającego chlorku wapnia i amoniak. Procesy prowadzono w roztworach o pH powyżej 9. Jako dodatki wpływające na przebieg precypitacji stosowano glukozę lub sacharozę o stężeniach 15, 30 i 60 mM. Najwolniej precypitacja przebiegała, gdy roztwór zawierał najniższe stężenie glukozy. Wzrost stężenia badanych sacharydów skutkował skróceniem czasu precypitacji. Otrzymane cząstki CaCO3 były mieszaniną waterytu i kalcytu, a dodatek sacharydów spowodował zwiększenie zawartości kalcytu w produktach.
EN
Calcium carbonate was precipitated during carbonation of solutions containing calcium chloride and ammonia. The processes were carried out at pH above 9. Glucose or sucrose at concentrations of 15, 30 and 60 mM were used as additives intluencing the course of precipitation. The slowest precipitation was observed in the solution containing the lowest glucose concentration. The increase of saccharides concentration resulted in a shorter precipitation time. The CaCO3 particles consisted of a mixture of vaterite and calcite, and the saccharides addition increased the calcite content in products.
PL
Badania dotyczyły otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu metodą chemicznej precypitacji w obecności lecytyny w różnych temperaturach procesu w reaktorze półokresowym. Otrzymano kuliste cząstki o rozmiarze 100 nm i powierzchniowym potencjale zeta około 0 mV. Te właściwości nie zależą od temperatury. Analiza chemiczna produktu wykazała natomiast wpływ temperatury na obecność lecytyny w produkcie precypitacji. Zjawisko to będzie przedmiotem dalszych badań, w celu określenia dokładnego stężenia lecytyny w nanocząstkach hydroksyapatytu modyfikowanego lecytyną.
EN
Hydroxyapatite nanopaiticles preparation using lecithin-based wet chemical precipitation process in different temperatures in a semi-batch reactor was investigated. Particles characterized by spherical shape of about 100 nm size and surface zeta potential of about 0 mV were obtained. Precipitation temperature did not affect these properties of nanopaiticles. Chemical analysis showed the influence of precipitation temperature on lecithin presence in precipitation products. The phenomenon of lecithin presence and concentration in hydroxyapatite nanopaiticles will be investigated in further research.
PL
Praca przedstawia wpływ parametrów procesowych na przebieg procesu precypitacji w reaktorach zderzeniowych. Do rozważań wybrano dwa procesy: testowy, powstawania kryształów siarczanu barn oraz o charakterze praktycznym, produkcja kryształów disiarczku molibdenu. Wyniki doświadczalne porównano z wynikami symulacji przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów z wykorzystaniem modeli wielkowirowych.
EN
Influence of process parameters on precipitation process in jet reactors is presented in the paper. Two processes were considered: test, barium sulphate crystallization and production of molybdenum disulfide crystals of practical character. The experimental results were compared with simulations using computational fluid mechanics especially large eddy simulation models.
PL
Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności usuwania związków biogennych, jonów NH4+, NO3-, PO43- z roztworów jednoskładnikowych (o stężeniach z zakresu 0,3-16,7 mmol/dm3) oraz trójskładnikowych (o sumarycznym stężeniu trzech jonów 0,9-50,1 mmol/dm3). W badaniach wykorzystano metakaolin firmy Rominco (M) oraz produkt modyfikacji metakaolinu, zawierający zeolity (M2, M3). Eksperymenty sorpcji prowadzone były w warunkach statycznych. W roztworach równowagowych oznaczono stężenia NH4+, NO3-, PO43-, metodą kolorymetryczną przy użyciu spektrofotometru UV-Vis. Materiał M2 okazał się najbardziej skutecznym w usuwaniu związków biogennych zarówno w przypadku roztworów jedno jak i trójskładnikowych. Wynika to głównie z większej powierzchni właściwej (BET) materiału M2 (328,2 m2/g), niż materiału M (13,2 m2/g). Modyfikacja materiału M spowodowała, że skuteczność usuwania związków biogennych uległa zwiększeniu. Z największą (około 90%) skutecznością usuwane były jony NH4+ zarówno z roztworów jedno jak i trójskładnikowych. Z dużą (około 50%) skutecznością usuwane były jony PO43- zarówno z roztworów jedno jak i trójskładnikowych. Z najmniejszą (10%) skutecznością usuwane był jony NO3- z roztworu jednoskładnikowego i ponad 30% skutecznością z roztworu trójskładnikowego.
EN
The main purpose of this paper was to assess the effectiveness of the removal of biogenic compounds, NH4+, NO3-, PO43- from single-component solutions (with concentrations ranging from 0,3–16,7 mmol/dm3) and ternary solution (with a total concentration of three of ions 0,9–50,1 mmol/dm3). In the research the Romanico (M) metakaolin was used as well as a product of modification of metakaolin containg zeolites (M2, M3). Sorption experiments were conducted under static conditions. In equilibrium solutions the concentrations of NH4+, NO3-, PO43- were determined by colorimetric method using a UV-Vis spectrophotometer. The M2 was the most effective in the removal of nutrients in both solutions (single-component and ternary). This is mainly due to the larger specific surface area (BET) of M2 material (328,2 m2/g) than the material M (13,2 m2/g). Modification of the material M has resulted in increased removal efficiency of nutrients. In most (about 90%) efficiency NH4+ ions (from either single-component and ternary solutions) were removed. With a large (about 50%) efficiency PO43- ions (from either single-component and ternary solutions) were removed. In the lowest (10%) efficiency the NO3-ions from the single-component solution were removed and with more than 30% efficiency the ternary solution were removed.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wytrącania się asfaltenów, mającą znaczenie głównie w przypadku procesów wydobycia, przesyłu i przeróbki ropy naftowej. Omówiono metodyki badania tego zjawiska. Wskazano podstawowe zależności pomiędzy warunkami procesu a właściwościami fizykochemicznymi wytrąconej frakcji asfaltenowej oraz przybliżono hipotetyczne mechanizmy wyjaśniające kinetykę zjawiska koagulacji.
EN
The article presents the problem of precipitation of asphaltenes of importance mainly for processes of extraction, transportation and processing of crude oil. A methodology for the study of this phenomenon is described. The paper points out fundamental relationships between process conditions and the physicochemical properties of the precipitated asphaltene fraction and describes the hypothetical kinetics mechanisms of the flocculation phenomenon.
PL
Przedstawiono zastosowanie reaktorów zderzeniowych do produkcji kryształów w procesie precypitacji. W celu określenia pożądanych warunków przebiegu procesu wykorzystano dwa procesy testowe. Wyniki doświadczalne porównano z wynikami symulacji przy użyciu obliczeniowej mechaniki płynów z wykorzystaniem modeli wielkowirowych. Uzyskane wyniki posłużyły do określenia warunków prowadzenia procesu produkcji kryształów disiarczku molibdenu.
EN
Application of jet reactors in precipitation processes are presented in the paper. Two test processes were applied to determine the desired process conditions. The experimental results were compared with simulation results using computational fluid dynamics models, especially large eddy simulation ones. The results were used for the determination of process conditions in the production of molybdenum disulphide crystals.
PL
W pracy przedstawiono metodyki izolacji frakcji asfaltenowej z rafineryjnych strumieni procesowych w tym ropy naftowej, olei i asfaltów w skali analitycznej i preparatywnej. Uwzględniono podstawowe zależności pomiędzy właściwościami otrzymanej frakcji, a ciśnieniem, temperaturą, proporcją oraz rodzajem czynnika precypitującego, a także czasem i temperaturą kontaktu oraz techniką oczyszczania powstałego osadu. Dodatkowo opisano techniki pozwalające na dalsze rozdzielenie wydzielonej frakcji oraz przedstawiono sposoby badania zawartości asfaltenów w surowcu i produktach jego przeróbki.
EN
The paper presents methods of isolation of asphaltene fraction from refinery process streams especially from crude oil, oils and bitumen in analytical and preparative scale. The relationship between the properties of the obtained fraction, pressure, temperature, proportion and type of precipitating agent, time and contact temperature and the solid asphaltenes purification techniques are described in details. Additionally the techniques used for further separation of asphalthenes into subsequent fractions are discussed as well as methods used for quantitative analysis of asphaltenes content in the feedstock and products of its processing.
PL
W pracy przedstawiono sposób przewidywania przebiegu złożonych procesów chemicznych (przebiegu złożonych reakcji chemicznych i proces precypitacji) przy wykorzystaniu modeli wielkowirowych. Jako reaktory testowe wybrano dwa typy reaktorów zderzeniowych, charakteryzujące się wysoką intensywnością mieszania. Analiza wyników pokazała możliwość wpływania na jakość powstającego produktu poprzez dobór warunków mieszania reagentów i przydatność metody LES.
EN
The paper presents an application of large eddy simulations to predict a course of complex processes (parallel chemical reactions, precipitation process) carried out in selected types of jet reactors. Results of simulations were validated using PIV and PLIF techniques and also by comparing model predictions with experimental data for test reactions. The study showed an example of influence of process conditions on product quality and potential of LES for solving typical chemical and process engineering problems.
12
Content available remote Large eddy simulation of precipitation process carried out in jet reactors
EN
The paper presents an application of large eddy simulations to predict a course of precipitation process carried out in selected types of jet reactors. In the first part of this work the simulations results were validated using PIV and PLIF techniques and also by comparing model predictions with experimental data for fast parallel chemical test reactions. In the second part of this work predictions of modeling are compared with experimental data for BaSO4 precipitation. Precipitation model is tested in this part also by comparing predictions of the model based on LES with results obtained using the multiple-time-scale mixing model combined with the k‒ɛ model.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelowania wielkowirowego procesu precypitacji siarczanu baru przebiegającego w reaktorach zderzeniowych. W pierwszej części pracy uzyskane wyniki numeryczne zweryfikowano z wykorzystaniem technik laserowych oraz z wynikami doświadczalnymi dla przebiegu złożonych reakcji chemicznych. W drugiej części pracy rozważano przebieg procesu precypitacji siarczanu baru. Wyniki modelowania wielkowirowego dodatkowo porównano z wynikami symulacji z użyciem modelu k‒ɛ oraz modelu mieszalnik burzliwego.
13
Content available remote Precypitacja kulistych cząstek węglanu wapnia w układzie gaz-ciecz
PL
CaC03 strącano podczas karbonatyzacji roztworu zawierającego CaCl2, i trietanoloaminę (TEA). Dla stężeń TEA w zakresie od 0,1 do 0,25 mol/dm otrzymano kuliste cząstki kalcytu z niewielką domieszką cząstek sześciennych o średniej średnicy około 17µm. Mieszane cząstki kalcytu i waterytu były wytwarzane, gdy stężenie TEA wynosiło 0,3 mol/dm3. Wielościenne cząstki kalcytu o średniej średnicy 6µm otrzymywano podczas precypitacji prowadzonej z roztworu TEA wcześniej nasyconego C02.
EN
Calcium carbonate was precipitated during carbonation of solution containing CaCl33. A mixture of calcite and vaterite was formed when the concentration of TEA was 0.3 mol/dm3. Polyhedral calcite particles with the diameter of 6 µm were obtained in TEA solution previously saturated with C02.
PL
W pracy przedstawiono sposób modelowania wpływu mieszania na przebieg procesu precypitacji siarczanu baru przy wykorzystaniu modeli wielkowirowych. Jako reaktory testowe wybrano dwa typy reaktorów zderzeniowych, charakteryzujące się wysoką intensywnością mieszania. Analiza wyników pokazała możliwość wpływania na jakość powstającego produktu poprzez dobór warunków mieszania reagentów i przydatność metody LES.
EN
The method of Large Eddy Simulation (LES) is applied in this work to simulate a course of complex processes in the non-premixed, turbulent reactive flows of incompressible fluids. Effects of mixing on various scales on the quality of final products are investigated for precipitation processes. To achieve the high intensity of mixing, two impinging jet reactors are employed. The study has shown an example of influence of process conditions on product quality and potential of LES for solving typical chemical and process engineering problems.
EN
Magnesium oxide suitable for the use in basic refractories was prepared from dolomite (CaMg(CO3)2) by hydrochloric acid leaching, precipitation with CO2 and thermal hydrolysis. Leaching of the dolomite ore in aqueous hydrochloric acid solution was investigated with respect to the effects of time on dissolution of the dolomite sample. The dependence of the observed dissolution rate on pH was established. In the carbonation experiments changes in pH, Ca2+ and Mg2+ concentrations versus time in the effluent solution were determined. Effects of the temperature on the precipitation rate of Ca2+ ions as solid CaCO3 were studied. Experiments were conducted to determine the kinetics of thermal decomposition of MgCl2.6H2O during pyrohydrolysis process. From high purity magnesium chloride brine magnesium oxide containing 98.86 % MgO was obtained with the thermal decomposition recovery of 98.10 %.
PL
Z dolomitu otrzymano tlenek magnezu przydatny do produkcji zasadowych materiałów ognioodpornych. Otrzymano go za pomocą ługowania kwasem solnym i wytrącania z użyciem CO2 oraz stosując termiczną hydrolizę. Badano ługowanie dolomitu w roztworze kwasu solnego w odniesieniu do czasu rozpuszczania. Ustalono zależności szybkości rozpuszczania od pH. Określono zmiany pH oraz stężeń Ca2+ i Mg2+ od czasu w roztworze podczas karbonatyzacji. Badano wpływ temperatury na szybkość precypitacji jonów Ca2+ w postaci stałego CaCO3. Przeprowadzono eksperymenty dla określenia kinetyki termicznego rozkładu MgCl2ź6H2O podczas pirolizy. Otrzymano wysokiej czystości tlenek magnezu o zawartości 98.86% MgO z solanki zawierającej chlorek magnezu, przy sprawności termicznej dekompozycji wynoszącej 98.10%.
17
Content available remote Obtaining zinc oxide from aqueous solutions of KOH and Zn(CH3COO)2
EN
Zinc oxide was obtained by precipitation from solutions of KOH and Zn(CH3COO)2. The effect of excessive presence of one of the reagents and temperature on the physico-chemical properties, structure and size of zinc oxide particles was analysed. The main aim of the study was to establish the optimum conditions of precipitation that would ensure getting the uniform particles of zinc oxide of the minimum diameter. The zinc oxide obtained had particles of nano- and micrometric size. The adsorption/desorption isotherms indicated the mesoporous character of the product. The wettability of ZnO obtained was determined first of all by the morphology and particle size.
PL
Tlenek cynku został otrzymany w wyniku wytrącenia z roztworów KOH i Zn(CH3COO)2. Analizowano wpływ nadmiarowej objętości jednego z reagentów i temperatury na fizykochemiczne właściwości otrzymanego materiału. Głównym celem badań było ustalenie optymalnych warunków prowadzenia procesu tak aby otrzymać jednakowe cząstki tlenku cynku o minimalnej średnicy. Otrzymany tlenek cynku miał wymiary cząstek w nano i mikrometrycznej skali. Izotermy adsorpcji i desorpcji wskazują, że produkt ma mesoporowaty charakter. W pierwszym rzędzie została określona zwilżalność otrzymanego tlenku cynku.
18
Content available remote Wytwarzanie nanocząstek BaSO4 w mikroemulsjach
PL
Praca dotyczy produkcji cząstek BaSO4 w mikroemulsji w/o. Do wytworzenia mikroemulsji zastosowano niejonowy surfaktant Marlipar 13/40 finny Sasol. Proces prowadzono w sposób okresowy w reaktorze o średnicy O, 1 m zaopatrzonym w mieszadło Rushtona (D = T72). Uzyskane kryształy mają rozmiary od kilku do kilkunastu nanometrów i charakteryzują się wąskim rozkładem wielkości. Wielkość kryształów maleje ze wzrostem częstości obrotów mieszadła, wzrostem stężenia reagentów i wzrostem stosunku stężeń.
EN
The present work considers precipitation of BaSO4 crystals in w/o micro emulsion. Microemulsion was produced using nonionic surfactant Mar lipar 13/40. The precipitation process was carried out in a batch reacto; (T= 0.1 m, Rushton turbine D = T72). A size of produced crystals was in thf range between few and several nanometers and particle size distribution waf narrow. The crystal size decreased generally with the increase in impellei speed, as well as with the increase in concentration and concentration ratic of reagents.
PL
Otrzymywano węglan wapnia w reakcji CO2 z Ca(OH)2. Do mieszaniny reakcyjnej dodawano glikol etylenowy, glicerol lub n-butanol. Cząstki CaCO3 strącane w obecności substancji organicznych były mniejsze niż powstałe w wyniku procesu prowadzonego tylko w mieszaninie reagentów w wodzie. Najmniejsze cząstki CaCO3 otrzymywano w obecności glicerolu, wówczas średnia średnica cząstek wynosiła 3,1 μm dla reakcji prowadzonej w układzie gaz - roztwór, a 4,6 μm w układzie gaz - zawiesina.
EN
Calcium carbonate particles were obtained as a result of CO2 with Ca(OH)2 reaction Ethylene glycol, glycerol or n-butanol were added to reaction mixture. CaCO2, particles in case of precipitation with organic compounds were smaller than those obtained in the process conducted without additives. The finest CaCO3crystals were formed if glycerol was added. In such case the mean diameter of CaCO3 particles was equal to 3.1 μm, if reaction took place in the gas — solution system, and 4.6 μm in the gas — suspension system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.