Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiono typy podziemnych magazynów węglowodorów płynnych: gazu oraz ropy i paliw płynnych, eksploatowanych na terenie Polski, wraz z podstawowymi danymi technicznymi. Przedstawiono w skrócie historię rozwoju podziemnego magazynowania gazu oraz ropy naftowej i paliw – benzyn oraz oleju napędowego i opałowego. Omówiono rolę organów nadzoru górniczego, jaką jest kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożem w procesie jego eksploatacji, rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenu. Wskazano na najbardziej istotne dla bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa powszechnego, zagadnienia i zagrożenia występujące przy eksploatacji podziemnych magazynów węglowodorów oraz omówiono zagadnienia prawidłowej ich eksploatacji, uwzględniając awarie zaistniałe w czasie budowy i eksploatacji magazynów węglowodorów, zatrudniania podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego, a także kwalifikacji osób dozoru ruchu.
EN
The paper discusses the types of underground storage of liquid hydrocarbons – gas, crude oil and liquid fuels – exploited in Poland, along with basic technical data. A brief outline of the development of underground storage of gas, crude oil and fuels – gasoline, diesel and heating oil. It discusses the role of mining supervision authorities, which is control and supervision over compliance with provisions in the field of occupational health and safety, fire safety, mine rescue, deposit management in the process of its exploitation, land reclamation and land development. The most important issues related to safety, including general safety, issues and threats occurring in the exploitation of underground hydrocarbon storage were discussed, and the issues of proper exploitation were discussed, taking into account failures occurring during the construction and operation of hydrocarbon storage facilities, employment of entities carrying out activities entrusted to them in mining plant operations, as well as the qualifications of operation control persons.
EN
This article, starting from activities proposed in Responsible Development Strategy and National Raw Material Policy, attempts to define key factors (called "factors of negative impact”) on planning and management of public tasks in the area of launching projects for exploration and exploitation of mineral resources. In order to carry out researches and workout methodologies and regulation in the area of identification of barriers and conditions, three factors or set of factors are identified in the article. The conclusions include proposals of use, recognition of these factors, "negative effect” for working on changes of material regulations, dealings regulating of path to the run of mining plant.
EN
Concession for mineral prospecting and mining, issued by governmental authorities according to the geological and mining law, is the obligatory exigency in Poland. The basic aim is the reasonable utilization of mineral resources as a non-renewable part of the environment, necessary for everyday life and sustainable development of society. The existing mode of concession procedure is imperfect. The most important changes should include 1) obligatory presentation ofprospecting projects, 2) determination of the time of mining concession validity, allowing development of the total evaluated deposit reserves, and 3) insurance against concession abandonment before exhausting of the total deposit reserves designed for mining.
PL
Zarówno problem ochrony złóż, jak i proces likwidacji zakładu górniczego nie doczekały się skutecznych rozwiązań w prawie krajowym, pomimo że są to zagadnienia bardzo aktualne. Sytuacja taka skłoniła autorów artykułu do szczegółowej analizy tych zagadnień. Ilość złóż porzuconych, o zaniechanej eksploatacji, które ujawnia Bilans zasobów złóż kopalin, powinna wpłynąć, zdaniem autorów, na tworzoną od lat politykę surowcową państwa, a w szczególności racjonalną gospodarkę surowcami, w tym również na cały system koncesjonowania, zabezpieczania złóż i procedurę likwidacji zakładów górniczych. Jako dobry gospodarz surowców, które dała nam Matka Ziemia, nie możemy pozwolić, by system koncesjonowania złóż, a także procedury likwidacji zakładów górniczych bez właściwej staranności, powodowały brak zabezpieczenia tych złóż. Racjonalna gospodarka surowcowa, w tym zagwarantowanie możliwości eksploatacji przez przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym braku skutecznego egzekwowania procesu likwidacji zakładu, powoduje, zdaniem autorów, konieczność podjęcia działań. Działania te nie powinny utrudniać przyszłej eksploatacji złóż z powodu źle przeprowadzonej likwidacji. Przeprowadzona analiza wskazuje na właściwe działania w tym zakresie. Autorzy szczegółowo prześledzili regulacje prawne na przestrzeni minionego wieku, zestawiając je z aktualnie obowiązującymi przepisami i wskazując słabe punkty systemu w zakresie zabezpieczenia złóż, w szczególności części złóż niewyeksploatowanych. Krytyka objęła zarówno regulacje ustawowe – Prawo geologiczne i górnicze, jak i akty wykonawcze w zakresie zabezpieczenia złóż. Odrębnej analizie została poddana procedura likwidacji zakładu górniczego w aspekcie zabezpieczenia złóż dla zakładów górniczych działających na podstawie koncesji marszałkowskich. Przedstawiony w układzie schematu blokowego proces, jasno uwidacznia słabe punkty obecnie działającego systemu.
EN
The problem of deposit protection and the process of liquidation of mining plants does not find effective solutions in the national law. Nevertheless, this is a very up-to-date issue. This situation prompted the authors of the article to once again analyze these issues. The number of abandoned exploitation sites which were published in the Polish Geological Institute reports should affect the entire licensing system and the state’s raw material policy. As a good host of raw materials, which we have been given by Earth Mother, we cannot allow that the mining licensing system, the liquidation procedures of mining plants without due diligence, result in the lack of protection of these deposits. The rational raw material economy and the ability to exploit it for the future generations, while failing to effectively enforce the site liquidation process makes it necessary to take actions leading to not blocking the mineral deposits in this way. The analysis shows what appropriate actions should be taken. The authors have thoroughly investigated the legal regulations over the past century, compiling them with the current legislation, and pointing out the weaknesses of the system in the field of deposits protection, particularly in the part of the unexploited deposits. Criticism covered both the statutory regulations – Geological and mining law as well as executive acts in the field of deposit protection. A separate analysis was subjected to the procedure of liquidation of the mining plants in the aspect of deposits protection, for mining plants operating on the basis of the Province Marshal’s licenses. The process presented in the flowchart layout clearly shows the weak points of the currently operating system.
EN
Current administrative and legal rules for obtaining permission for execution of a groundwater intake vary vastly depending on the intended purpose and depth of such an intake. In extreme cases, it might be necessary to prepare a number of reports and assessments, largely overlapping in content, and obtain several administrative decisions. In parallel, Polish geological and mining law allows for execution of a well up to a depth of 30 m and well yield <5m3/d without any permits or formal reports. As a result, investors abuse conditions of "normal use of waters”, and the geological and mining administration lacks any instruments of control in this area. On the backdrop of a presentation of legal requirements related to execution of groundwater intakes in Poland, the author discusses selected legal provisions in force, cross-examining their relevance. The suggestions for changes in procedures and regulations discussed presented in the paper should be considered as a starter for a discussion between hydrogeology experts, geological administration and lawyers.
EN
The article is discussing legal aspects of performing engineering geophysical surveys in Poland. The main legislation documents containing laws concerning geophysical surveys are the Geological and Mining Law, the Building Law with the relevant regulations and recommendations of the Eurocode 7. The authors point to the significant discrepancies and ambiguities in legislation acts which lead to inconsistent interpretations concerning engineering geophysics, and express the need and direction of changes needed in the current legislation.
EN
In2013–2015, the PGI-NRI participated in the implementation of one of the leading projects of EU raw materials in recent years, Minerals4EU – European Information Network on mineral raw materials. Its goal was to create the first European-scale complex and a public information network of mineral raw materials that would work in a continuous system after the completion of the project. The scope of information gathered in the network and updated on a regular basis includes data on: production, trade, demand and market conditions in the field of primary and secondary minerals. The project partners were the teams representing geological surveys of 27 European countries and several specialized research institutes. PGI-NRI actively participated in two of the six workpackages of task forces, also helping the other ones. Apart from presenting the project tasks and the effects of its implementation the publication presents in a synthetic way the results of research on the condition of availability of mineral deposits in the European Union countries, carried out by the author in the preparation of foresight on raw materials for Europe. During the study, the main causes of restrictions in accessibility of mineral deposits were identified and their trends were rated and described, pointing out to the necessary actions and measures, using the examples of good practice in this area. The studies are important, cognitive and applicable
PL
Pomimo bezwzględnego zakazu wydobywania kopaliny inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza, który obowiązywał do końca 2011 roku, prowadzone przez Państwowy InstytutGeologiczny–Państwowy Instytut Badawczy badania w latach 2002–2011 wykazały, że wydobywanie kopalin bez koncesji jest zjawiskiem powszechnym na obszarze całej Polski. Dotyczy to głównie kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych. Niekoncesjonowana eksploatacja kopalin negatywnie wpływa na środowisko naturalne, obniża walory krajobrazowe oraz zmniejsza przychody Skarbu Państwa. Działalność organów administracji geologicznej prowadząca do ukarania sprawców jest nieskuteczna. Tylko w nielicznych przypadkach wydawane są decyzje administracyjne naliczające podwyższone opłaty eksploatacyjne, a większość spraw po przedłużających się postępowaniach administracyjnych, kończy się ich umorzeniem. Próby liberalizacji przepisów Prawa geologicznego i górniczego – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 ze zm.), które z początkiem 2012 roku pozwalają właścicielowi działki na wydobycie piasku i żwiru w ilości 10 m3/rok na własne potrzeby, nie sprzyjają likwidacji tego procederu. W ramach realizowanego przez PIG-PIB tematu Mapa geośrodowiskowa Polski II w skali 1:50 000 prowadzona jest od 2008 roku baza danych o punktach niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin na terenie Polski. Inwentaryzacją objęte są duże wyrobiska i kamieniołomy (o powierzchni powyżej 1 ara). Wszystkie punkty niekoncesjonowanej eksploatacji podlegają weryfikacji w terenie: wykonywany jest opis i dokumentacja fotograficzna wyrobiska. Aktualnie w bazie znajdują się dane o ponad 2600 punktach niekoncesjonowanej eksploatacji zlokalizowanych w Polsce południowej i południowo-zachodniej. Do końca 2015 r. zakończona zostanie inwentaryzacja wyrobisk powstałych w wyniku niekoncesjonowanej eksploatacji na pozostałym obszarze kraju. Baza jest dostępna dla osób zainteresowanych na portalu mapowym emgsp.pgi.gov.pl.
EN
Despite the absolute prohibition against minerals exploitation without having a mining concession, which was valid until the end of 2011, research conducted by the Polish Geological Institute–National Researching Institute has showed that minerals exploitation without having a mining concession has been prevalent all over the country, mainly that concerning sand and gravel aggregates. Unlicensed exploitation has a negative influence on the natural environment, lower landscape values as well as the State Treasury’s revenues. Actions taken by the geological administration bodies in order to punish a perpetrator have been ineffective. Administrative decisions that charged higher exploitation fees have been issued only in very few cases. But great majority of cases are discontinued after lengthy administrative proceedings. Attempts at liberalization the Geological and Mining Law dated 9 June 2011 (Journal of Laws No. 163, item 981), which since the beginning of 2012 has allowed owners of an area exploit sand and gravel aggregates for their own needs in amounts not greater than 10 m3 per year, do not contribute to eliminating this practice. A spatial database collecting information about points of unconcessioned minerals exploitation all over Poland has been operated since 2008, within the Geoenvironmental Map of Poland II – 1:50,000 scale managed by PIG-PIB. Only large mines and quarries have been taken into account (an area of more than 1 are). All points are verified during a site inspection, a full description and photographic documentation are made for every single working. There are over 2600 points of unconcessioned exploitation located in southern and south-western Poland currently included in the database. By the end of 2015, the registration of points in northern and north-eastern Poland will have been completed. The database with all the collected points is available at: emgsp.pgi.gov.pl.
PL
W artykule scharakteryzowano uwarunkowania formalnoprawne w zakresie ochrony zasobów węgla kamiennego, w szczególności w cienkich pokładach węgla. Z ich analizy wynika, że przepisy nie określają w sposób jednoznaczny zakresu ochrony zasobów, co może budzić wątpliwości i prowadzić do różnych, czasem skrajnych ich interpretacji. Dla zilustrowania tego zagadnienia przeprowadzono studium hipotetycznego przypadku, z którego wynika, że traktowanie ochrony zasobów w sposób nadrzędny, może prowadzić do sytuacji, w której konieczność ochrony cienkiego pokładu bilansowego bez znaczenia przemysłowego mogłaby uniemożliwić eksploatację zasobów w pokładach atrakcyjnych gospodarczo.
EN
The article presents the characteristics of formal and legal requirements concerning protection of hard coal resources, in particular of thin coal seams. The analysis indicates that the legislation does not specify clearly the rules of the protection of the resources and derogations from the protection, which may give rise to uncertainties at documenting the deposits in different stages. From the case study performed on that basis it results that considering necessity of protection of resources firstly, there may be hypothetical situations where conservation of thin balance seam (without economic significance) may result in the unenforceability of exploitation of the seams economically attractive. The problem and economic effects resulting from it as significant losses of the resources are presented in the paper on the basis of a hypothetical situation that could take place at “Pokój” Coal Mine, if planning of extraction of coal from a part of seam 500 group (at present have already been exploited) was under the relevant legislation currently in force. It was found that as a result of protection of 503 seam (0.6 m in thickness – uneconomic) could result in the unenforceability of mining of a part of seam 504 laid below (filching seam) and 502 seam laid above, whose mining would require earlier decompression through mining 504 seam. Consequently, the option of the mine’s production would be decreased by 6697 thousand tons, shortening the lifetime of the mine. Changes to the legislation shall indicate in clear and unambiguous scope and manner the procedure and methods for protection of the resources and consequences resulting from abandoning such activities. In the cases verified in terms of technical and economical considerations, the regulations shall enable departure from such protection, e.g. reclassification to losses or another category of resources (not subject to protection).
PL
Odnosząc się do wymogów Prawa geologicznego i górniczego, wskazujących na konieczność uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopalin z obszarów zagrożonych powodzią z organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz uzyskania opinii organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, scharakteryzowano obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu Prawa wodnego, organy odpowiedzialne za utrzymanie wód oraz właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego, współdziałające w procesie koncesjonowania. Omawiając ograniczenia prowadzenia eksploatacji górniczej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wskazano warunki uzyskania decyzji zwalniającej od zakazu wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią na tych obszarach. Scharakteryzowano również dokumenty umożliwiające identyfikację obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
EN
The Geological and Mining Law stipulates the need to consult the licences to extract minerals from areas threatened by flood with a body responsible for water management and to obtain an opinion of a body competent to issue the water permit. The areas threatened by flood are defined in the Water Law which also indicates the bodies responsible for water management and bodies competent to issue the permit required by Water Law Act, cooperating in respect to the licensing process. While characterising the flood hazard scale, depending on the depth of the floodwater, threats connected with lowering of ground level as a result of conducted mining works have been indicated. In case of areas especially exposed to the flood threat it is required to obtain a decision releasing from the ban on performing the works and activities impeding protection against the flood in these areas. The identification of areas exposed to the flood threat is possible based on the flood hazard maps and the flood risk maps available at the website of the President of the National Water Management Authority (www.kzgw.gov.pl).
PL
Wykorzystywanie materiałów wybuchowych oraz sprzętu strzałowego poddane jest reglamentacji prawnej, której celem jest przede wszystkim zapewnienie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno o charakterze powszechnym, jak i odnoszącym się do bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie jest tajemnicą, że wspomniana regulacja w znaczącym stopniu ogranicza wolności konstytucyjne, w tym zarówno swobody obywatelskie, jak i swobodę podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Ratio legis tych rozwiązań jest jednak oczywiste.
PL
Autor prezentuje ważniejsze sprawy i problemy w zastosowaniu do złóż kopalin, praw własności w powiązaniu z prawem geologiczno-górniczym. Jest to przedstawiane dla praktycznego stosowania w stosunkach sąsiedzkich i przy immisjach w odniesieniu do zarówno złóż sąsiednich w rzucie pionowym, jak i poziomym.
EN
The author presents important issues and problems connected with mineral deposits, property law in connection with geological and maining law. This is presentation for practical using in neighboring contacts and nuisances in respect to vertical and horizontal neighbouring deposits.
PL
W artykule podjęto próbę szczególnej analizy wybranych, nowych uregulowań prawnych związanych z tematyką rekultywacji, zwłaszcza tych, które dotyczą ruchu zakładu górniczego oraz prac przygotowawczych, prowadzących do rozpoczęcia działalności górniczej. Po wejściu w życie nowej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z dniem 1 stycznia 2012 roku, uchwalono również nowe akty wykonawcze do ustawy. Nie wszystkie uległy gruntownym zmianom – w wielu przypadkach zobowiązania prawne w przedmiocie sprawy pozostały w dotychczasowym brzmieniu, co najwyżej uzupełniono je o drobne nowele, nie wnoszące prawie nic nowego ponad dotychczas obowiązujące przepisy.
EN
In this paper presents attempts to specific analysis of selected, new regulations related to the reclamation. Especially those that involve mining plant and the preliminary work leading to the start of mining operations. After the 1-st January 2012 entry new Act - Geological and Mining Law which means not all were changes - in many cases legal obligations concerning matters remaining in the current regulations.
16
Content available remote Dlaczego należy wdrażać technologie wspomagania wydobycia ropy naftowej
PL
W artykule przedstawiono pozytywne przykłady wdrażania w warunkach polskich metod wspomagania wydobycia ropy naftowej, zaznaczając jednak, że niejednokrotnie uzyskane efekty mogłyby być korzystniejsze. Następujący w trakcie eksploatacji złoża spadek średniego poziomu ciśnienia złożowego wymaga bowiem możliwie szybkiego jego zahamowania, co ma znaczący wpływ na możliwą do uzyskania wartość stopnia sczerpania zasobów geologicznych. Przedstawiono działania Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego podczas prac nowelizacji prawa geologicznego i górniczego w zakresie stymulacji właściwego gospodarowania zasobami odkrytych złóż. Zaproponowano w nich, aby w możliwie szybki sposób wprowadzić nowe zapisy w prawie geologicznym i górniczym wymagające od przyszłych operatorów uwzględniania, w przedkładanych do zatwierdzenia Projektach Zagospodarowania Złóż, planu wdrażania metod wspomagających popartego odpowiednimi studiami i symulacjami złożowymi. Działania te będą miały pozytywne znaczenie dla interesów gospodarczych kraju.
EN
The article presents positive examples of the implementation enhanced oil recovery methods in Polish conditions, indicating however, that in some cases obtained results might be even better. Decrease in reservoir pressure, to occur during exploitation of the reservoir requires rapid suppression, which has a significant impact on the potential value of recovery of geological resources. Oil and Gas Institute action was describe during amendment geological and mining law. It would be of great importance to the national economy to quickly introduce appropriate legal regulations in the geological and mining law, which would oblige the future operators to present reservoir development plans including the proposal of EOR methods.
PL
W obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. ustawie Prawo geologiczne i górnicze sygnalizowano zmiany w odniesieniu do oceny niektórych zagrożeń. Konkretny rozmiar zmian znalazł się w rozporządzeniu dotyczącym zagrożeń naturalnych, które miało wejść w życie z dniem 1 lipca 2013 r. oraz w projekcie rozporządzenia w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, które jest poddawane procesowi legislacyjnemu. Właśnie te zmiany były inspiracją do napisania niniejszego artykułu, nastąpiło bowiem przesunięcie terminu wprowadzenia rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych na dzień 1 stycznia 2015 r.
EN
Changes were signaled with regard to the assessment of some of the hazards as stipulated in the Geological and Mining Act obeying as of 1 January 2012. The specific scope of changes was presented in the Regulation on natural hazards, which was due to enter into force on 1 July 2013 and the draft of Regulation on conducting of operations in underground mines, which is subject to the legislative process. These changes inspired the writing of this article, because the introduction of the regulation on natural hazards was postponed to 1 January 2015.
PL
Wydobycie kruszyw wiąże się często z koniecznością prowadzenia tego procesu spod lustra wody. W szczególności z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy złoża kopalin zlokalizowane są w obrębie wód płynących lub zbiorników wodnych. Działalność taka podlega oczywiście przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, wymaga jednak uzyskania szeregu dodatkowych zgód administracyjnych.
PL
Nowe rozporządzenie ruchowe stanowi, iż wszelkie dokumenty związane z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego, sporządzone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zachowują moc do czasu wydania nowych dokumentów, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Oznacza to dla praktyki konieczność podjęcia w okresie jesieni i zimy 2013/2014 czynności dostosowujących stan dokumentacji do nowych przepisów.
PL
1 stycznia 2012 r. weszło w życie nowe Prawo górnicze i geologiczne. Jedną z podstawowych instytucji tej dziedziny prawa jest obszar górniczy. Nowa ustawa wnosi w tym zakresie kilka zmian. Zmiany te nie dotyczą jednak wyznaczania granic obszaru górniczego. W artykule zaproponowano nowe podejście do tematyki obszaru górniczego w tym zakresie. Opisano takaie zagadnienia jak: - pojęcie obszaru górniczego - własność górnicza wg nowego Prawa geologicznego i górniczego - granice obszaru górniczego - sposoby wyznaczania granic obszaru górniczego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.