Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 362

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powietrze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Wentylator strumieniowy służy głównie temu, by wywołać ruch dużej ilości powietrza w kierunku istotnym z punktu widzenia intensywności działania wentylacji w konkretnej przestrzeni. Jego podstawowymi parametrami są wydajność, siła ciągu, średnica, prędkość wylotowa, hałas oraz moc.
PL
Rośliny to biologiczni sprzymierzeńcy człowieka w walce o czyste powietrze. Ich obecność w mieście warto wykorzystać nie tylko do poprawy estetyki otoczenia, ale też w walce o nasze zdrowie.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.
EN
The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.
4
EN
The study focus on the occurrence and levels of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) as contaminants of emerging concern in Poland. In the article, their properties, primary uses and emission sources to the environment were discussed. The review of the available studies on the PBDEs content in the samples of different matrices (groundwaters, surface waters, sediments, air and dust, food, animal and human tissues) was conducted and the results exceeding the available limit values were indicated. It enabled to evaluate the problem of the PBDEs contamination in Poland.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania i stężeń polibromowanych eterów difenylowych jako nowo pojawiających się zanieczyszczeń w Polsce. W artykule przedyskutowano ich właściwości, wykorzystanie oraz źródła emisji do środowiska. Przeprowadzono przegląd dostępnych badań dotyczących zawartości PBDEs w próbkach różnych matryc środowiskowych (wodach podziemnych, powierzchniowych, osadach, powietrzu i kurzu, żywności, tkanach zwierzących i ludzkich) oraz wskazano wyniki przekraczające ustalone wartości graniczne. Pozwoliło to na ocenę problemu zanieczyszczenia środowiska Polski przez PBDEs.
5
Content available remote Bacteriological Air Quality at Animal Veterinary Practice
EN
Due to the nature of the work (animal treatment and care of animals) the environment of small animal veterinary practice can be contaminated by microorganisms. Therefore, veterinary practices or hospitals are facilities, where veterinarians, clients and animals can be exposed to biological agents. The objective of the study was to characterize the bacteriological quality of air in small animal veterinary practice in Krakow. Bioaerosol measurements were performed during the summer season of 2017. The samples of outdoor and indoor air at small animal veterinary practice were analyzed, using a 6-stage Andersen's air sampler. The highest concentration of bacterial aerosol was observed in the treatment room. There were statistically significant differences in the concentrations of bacterial aerosol between indoor and out-door air. Also, the analysis showed that there were significantly higher airborne microbial loads in different rooms at different measuring times of the day. Based on the analysis of bioaerosol particle size distribution it was found that the largest "load" of bacteria, isolated form the air, can reach (in the human respiratory system) to the region of the nasal and oral cavity, throat and trachea, as well as bronchioles. In the indoor air, the predominant groups of microorganisms were rods of the Bacillus genus and Gram-positive cocci from the Micrococcus and Staphylococcus genus. The study confirmed that the small animal veterinary practice can be a workplace related to exposure to microbial agents.
PL
Ze względu na specyfikę pracy (leczenie oraz opieka nad zwierzętami) środowisko gabinetu weterynaryjnego może być zanieczyszczone mikrobiologicznie. Gabinety czy szpitale weterynaryjne są placówkami, w których weterynarze, klienci i zwierzęta mogą być narażeni na działanie czynników biologicznych. Celem badań była charakterystyka bakteriologicznej jakości powietrza w gabinecie weterynaryjnym w Krakowie. Pomiary bioaerozolu wykonano w okresie lata w 2017 r. Próbki powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego w gabinecie weterynaryjnym pobierano przy pomocy 6-stopniowego impaktora Andersena. Najwyższe stężenie aerozolu bakteryjnego obserwowano w pokoju zabiegowym. Odnotowano istotne statystycznie różnice w stężeniach aerozolu bakteryjnego pomiędzy powietrzem wewnętrznym, a tłem zewnętrznym. Analiza wykazała również istotnie wyższe stężenia mikroorganizmów w zależności od punktu pomiarowego i pory dnia. Analizując rozkłady ziarnowe bioaerozolu stwierdzono, że najwyższy „ładunek” bakterii może dotrzeć (w układzie oddechowym człowieka) do rejonu jamy nosowej i jamy ustnej, gardła i tchawicy, a także oskrzelików. W powietrzu wewnętrznym dominującymi grupami mikroorganizmów były laseczki z rodzaju Bacillus i Gram-dodatnie ziarniaki z rodzaju Micrococcus i Staphylococcus. Badanie potwierdziło, że gabinet weterynaryjny może być miejscem pracy związanym z narażeniem na czynniki mikrobiologiczne.
6
Content available History of fire
EN
The history of fire is an important and fascinating topic, yet it is not covered in any school or university syllabus. In the present article, the author argues a case for its inclusion in chemistry teaching programs. He outlines some key points relating to investigations on the nature of combustion processes and the discovery of oxygen. Details are included for a class experiment with gunpowder, which is suitable for school pupils aged 13 to 15.
EN
The aim of the study was to establish the strength and direction of the relationship between daily temperature of river water and air with the use of selected estimation methods. The relationship was assessed for the River Noteć and its tributaries (Western Poland), using the cross-correlation function and Granger causality. The study established cause-and-effect relations for “water–air” and “air–water” directions of influence. It was confirmed that forecasting the pattern of flowing water temperature from changes in air temperature yields better results when done based on data from the previous day. Results of modelling the relationship between data series with the use of the linear and natural cubic splines models confirmed the presence of a nonlinear relation. It was also established that there is a statistically significant correlation of random fluctuations for both temperature series on the same days. This made it possible to confirm the occurrence of short-term connections between water and air temperature. The results can be used to determine the qualities of thermal regimes and to predict temperature of river waters in the conditions of climate change.
EN
The history of fuel additive use reflects the interplay between chemistry, technology and public health concerns related to environmental effects. Decisions to use specific type of chemical modification during combustion process have been made in the absence of toxicological data on health and environmental effects or exposure. The influence of these important issues has extended globally, and the effects of various compositions impact for decades after the removal of these compounds. Fuel modifications are widely used for petrol, oil and solid fuels. According to market screening and literature review, additives containing some dangerous compounds are still in used today. Pb(C2H5)4 was used for long time as fuel additive and is still used as an additive in some grades of aviation gasoline, and in some developing countries. It is obvious that additives containing copper, lead and cerium should be replaced by organic substitutes or inorganic oxidizers during combustion processes.
PL
Jednym z obowiązków szkół publicznych jest konieczność zapewnienia uczniom miejsca i warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Miejscami takimi są szkolne boiska sportowe i sale gimnastyczne. W artykule omówiono wentylację małych, szkolnych sal gimnastycznych, problemy z nią związane i sposoby ich rozwiązywania.
PL
Coraz większa moc obliczeniowa i coraz wyższa efektywność energetyczna – przed takimi wyzwaniami stoją współczesne centra danych, a wśród nich systemy klimatyzacji, odpowiedzialne za blisko połowę energii zużywanej przez serwerownie.
PL
W artykule przedstawiono przyjazne środowisku alternatywne systemy chłodnicze, stosowane w klimatyzacji i badane w literaturze światowej. Omówiono różne warianty układów sorpcyjnych oraz wyjaśniono zjawiska zachodzące w bezpośrednich i pośrednich urządzeniach wyparnych, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników wyparnych z obiegiem Maisotsenki. Porównano również pracę typowego układu sorpcyjnego wykorzystującego komory zraszania z układem współpracującym z wymiennikiem pośrednim wyparnym. Źródłem ciepła w obu analizowanych przypadkach jest układ solarny. Zastosowanie typowego układu wymaga większego osuszenia strumienia powietrza w rotorze sorpcyjnym, co znacznie zwiększa jego koszty eksploatacyjne w porównaniu do systemu sorpcyjnego bazującego na pośrednim chłodzeniu wyparnym.
EN
In this paper alternative environmental friendly cooling systems used in air conditioning are referred. Based on literature review different arrangements of solid desiccant systems are presented. This study explains also the idea of direct and indirect evaporative cooling, with special focus on the particular indirect evaporative cooling type which is known as the Maisotsenko-Cycle. In the presented comparison, typical Solar Assisted Solid Desiccant System (with direct evaporative coolers) needs higher dehumidification rate to reach the same supply air parameters than system with the counter-flow indirect evaporative cooler.
PL
W artykule omówiono zasadę działania systemów WLHP, ich zalety i wady oraz możliwe obszary zastosowań. W dobie wysokich kosztów energii energooszczędne systemy WLHP mogą stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych układów klimatyzacyjnych opartych na klimakonwektorach, belkach chłodzących czy układach VRF. Dodatkowym atutem systemów klimatyzacyjnych z pompami ciepła WLHP jest fakt, że nie będą one podlegać rejestracji w zakresie F-gazów w Centralnym Rejestrze Operatorów i tym samym obowiązkowi prowadzenia przez operatorów m.in. kart jednostek i okresowych kontroli szczelności.
EN
The article describes the principle of operation of WLHP systems, their advantages and disadvantages, and possible areas of application. During time of high costs of energy WLHP systems can be an alternative for currently used air conditioning systems based on fan coils, chilled beams or VRF systems. An additional advantage of WLHP systems is the fact that they can be not considered as products to be registered in the Central Registry of Operators and avoid some obligation to lead by operators, like running documentation or periodic cards leak testing.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje wynikające z wprowadzenia 20 listopada 2018 r. czterech nowych norm dotyczących wysokoskutecznych filtrów powietrza PN-EN ISO 29463, od arkusza 2 do 5. W normach przedstawiono wymagania dotyczące wytwarzania aerozolu testowego, zasady badania płaskich arkuszy filtrów oraz metody badania filtrów i ich szczelności. Ponieważ w pierwszym arkuszu z tej grupy norm, jeszcze nieuwzględnionym w planach prac właściwej Komisji Technicznej PKN, zmieni się klasyfikacja filtrów wysokoskutecznych, w artykule, powołując się na normę ISO 29463-1, przedstawiono nadchodzące zmiany w tym zakresie.
EN
The article presents basie information resulting from the introduction on November 20, 2018 four new standards for highly efficient air filters PN-EN ISO 29463, from sheet 2 to 5. The standards present requirements for the production of a test aerosol, rules for testing flat filter sheets and methods for testing filters and their tightness. Because in the first sheet of this group of standards, not yet included in the workplans of the competent Technical Commission PKN, the classification of high-efficiency filters will change, the article, citing the ISO 29463-1 standard, presents the upcoming changes in this area.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące nowego sposobu klasyfikacji i testowania przeciwpyłowych filtrów powietrza dla wentylacji ogólnej (grupa norm PN-EN ISO 16890). Zwrócono uwagę na powiązanie klasyfikacji z trzema zakresami wymiarów cząstek występujących w powietrzu jako pył i odkładających się w kolejnych odcinkach dróg oddechowych człowieka. Zamieszczono omówienie nowych norm oraz metody konwersji klas filtrów zgodnych z normą PN-EN 779 na nowe klasy według PN-EN ISO 16890-1:2017-01E.
EN
The article presents information on a new system of classification and testing of dust filters for general ventilation (group of standards PN-EN ISO 16890). The attention is drawn to the connection of the classification with the three ranges of particle dimensions occurring in the air as suspended dust and deposited in subsequent sections of the human’s airways. There is a discussion of new standards as well as methods of converting filter classes according to PN-EN 779 to new classes according to PN-EN ISO 16890-1:2017-01E.
PL
W artykule opisano podstawowe procesy fizyczne związane z nawilżaniem powietrza, omówiono techniki nawilżania i przedstawiono różne możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez stosowanie stosunkowo prostych, jak i zaawansowanych technicznie rozwiązań.
EN
Air humidification systems consume high amount of energy, therefore system designers need to carefully chose the technological solutions and optimize the design in terms of the operation costs. Humidity of the indoor air has influence on the comfort of the occupants, their health and on state of the building and its equipment.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane systemom wentylacji tuneli drogowych. Omówiono rodzaje tych systemów i ich podstawowe cechy. W czasie normalnej eksploatacji tunelu drogowego system wentylacji musi zapewnić właściwą jakość powietrza. W przypadku wybuchu pożaru zadaniem systemu wentylacji jest zapewnienie przez wymagany czas warunków do ewakuacji dla ludzi przebywających w tunelu oraz ułatwienie ekipom ratowniczym dotarcia w pobliże miejsca rozwoju pożaru. W procesie projektowania systemu wentylacji coraz częściej wykorzystywane są programy, które pozwalają odtwarzać działanie systemów oraz sprawdzać warunki panujące na drogach ewakuacyjnych. Działanie tych programów oparte jest na numerycznej mechanice płynów. W artykule przedstawiono dwa najczęściej wykorzystywane programy. Omówiono ich podstawowe cechy, zwrócono uwagę na wady i zalety. Przedyskutowano również uproszczenia, które zawsze pojawiają się w programach numerycznej mechaniki płynów przy modelowaniu zjawisk związanych z przepływem powietrza i gorących gazów pożarowych.
EN
The paper presents the requirements for ventilation systems of road tunnels. The different solutions and their general features are discussed. A ventilation system of a road tunnel should be able to ensure the sufficient quality of air during normal operation. In a case of fire outbreak the main task for a ventilation system is to support the suitable conditions for evacuation of people in the tunnel during the required time and to facilitate the work of rescue teams. Nowadays, the process of designing of a ventilation system for a road tunnel involves the use of some software tools, which allow for modeling of a ventilation system operation and examining the conditions at escape routes. These software tools implement the Computational Fluid Dynamics (CFD). There are two most commonly used software packages presented in the paper. The general characteristics of both programs are presented and the most important advantages and drawbacks are pointed out. The unavoidable simplifications, which always are introduced while modeling the phenomena of air and hot gases flows are additionally discussed.
PL
Technologia przygotowania powietrza w rozwiązaniach odbiorników ciepła i chłodu wymaga dostosowania do zmieniających się warunków w budynkach, coraz lepiej izolowanych, o małym zapotrzebowaniu na ciepło i chłód. W wielu obiektach stosuje się dwa odbiorniki – w postaci typowego grzejnika konwekcyjnego oraz klimatyzatora typu split, a w celu doprowadzenia powietrza wentylacyjnego dodatkowo elementy nawiewne i wywiewne. Czy można zastosować jeden niewielki odbiornik ciepła i chłodu umożliwiający jednocześnie wentylację pomieszczeń? I czy może być on tańszy od rozwiązań obecnie dostępnych?
PL
Gruntowe wymienniki ciepła mogą być ciekawym uzupełnieniem instalacji wentylacji mechanicznej budynku energooszczędnego. Przed ich wykorzystaniem warto poznać nie tylko korzyści z ich zastosowania, ale i istotne ograniczenia. W artykule przedstawiono również rodzaje stosowanych rozwiązań oraz możliwe sposoby ich wykorzystania.
EN
Ground heat exchangers can be an interesting addition to the mechanical ventilation system of an energy-efficient building. Before using them it is worth to know not only the benefits of their use, but also important limitations. The article also presents the types of applied solutions and possible ways of their use.
PL
O wyborze optymalnego czynnika chłodniczego decyduje wiele parametrów. Wydajność energetyczna urządzeń przy zastosowaniu poszczególnych czynników jest oczywiście wciąż bardzo istotna, bo ma przełożenie na koszty eksploatacji. Jednak przyszłość czynników uwarunkowana jest w dużej mierze względami ekologicznymi oraz bezpieczeństwem użytkowania i serwisowania.
PL
Oddzielenia pożarowe w budynkach, zapewniające odpowiednią klasę odporności ogniowej, są kluczowe przy zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pożaru – ognia, dymu i gazów pożarowych. Ściana lub strop musi zachowywać swoje własności w sposób ciągły, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie punktów ingerujących w konstrukcję przegrody – miejsc, w których przez przegrodę przechodzą instalacje.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.