Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Na całym świecie sieci elektroenergetyczne podlegają wymianie, modernizacji oraz coraz ściślejszej kontroli. Aby obsługa, konserwacja i modernizacja sieci były prostsze i bezpieczniejsze, Phoenix Contact wprowadził na rynek swój system kontrolno-pomiarowy FAME. Zakład energetyczny w Monachium, jedno z największych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w Niemczech, korzysta z tego systemu przy aktualnych modernizacjach oraz w celu zwiększenia dyspozycyjności swojej sieci.
PL
W artykule opisano wybrane metody realizacji funkcji zabezpieczenia łukoochronnego z podaniem przykładowych urządzeń. Opisano również algorytm realizacji zabezpieczenia łukoochonnego zaimplementowany w urządzeniu MUPASZ 710 plus. Podano przykłady rzeczywiście zdjętych przebiegów z działania zabezpieczenia łukoochronnego w urządzeniu MUPASZ 710 plus.
EN
In the article some methods of implementation of the arc protection function with example solutions have been presented. Realization of arc protection algorithm implemented in MUPASZ 710 plus has been described. Examples of waveforms from the execution of the arc protection function in MUPASZ 710 plus have been given.
PL
Artykuł poruszający zagadnienia związane z programami wspomagającymi obliczanie kopalnianych sieci elektroenergetycznych jest pierwszą tego rodzaju publikacją autorów. Ich zamiarem jest zapoczątkowanie dyskusji na temat stosowanych programów użytkowych w celu przybliżenia tych zagadnień przede wszystkim osobom dozoru ruchu energomechanicznego, odpowiedzialnym za nadzór i aktualizację dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia
EN
The current law requirements, selection of electrical equipment and protection devices as well as the requirement to draw up an inventory of the power network in the mining plant result in the common use of software assisting the calculations of mine power networks. These software suites became the primary tools of mine power supervision services, enabling compliance with the requirements of applicable regulations and standards as well as guaranteeing the correct interpretation of the network calculation results. The use of the SWN 3.0 and SNN 1.0 software as tools assisting the work of persons with appropriate training in the field of calculating the parameters of mine power networks enables, for instance, drawing the diagrams of the designed power networks together with interactive calculations, taking into account room explosion risk degrees and operating conditions of mining machinery, analysis of calculations results, ongoing network modifications as well as printing out results to be appended in the mining plant operation documentation. The application of SWN 3.0 and SNN 1.0 guarantees compliance with the requirements of the PN-EN 60909-0:2002 standard – Short-circuit currents in three-phase AC systems. Part 0: Calculation of the currents.
PL
W artykule przedstawiono wagę problemu jakim jest proces paszportyzacji obiektów sieci elektroenergetycznej wraz z ich parametrami. Na przykładzie Systemu Informacji Geograficznej - GIS przedstawiono nowoczesne techniki paszportyzacji. Zaprezentowano model sieci elektroenergetycznej dla potrzeb systemu GIS oraz zamieszczono przykład paszportyzacji przy wykorzystaniu Systemu Facil - Plus. System ten jest dedykowany dla Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w celu dokumentowania i analizowania sieci elektroenergetycznych.
EN
The article presents the importance of the problem which is the process of Inventory objects power network together with their parameters. For example, Geographic Information System - GIS presents the modern techniques of passporting. Presented model of the grid for the GIS system and is an example of using the Inventory System Facil - Plus. This system is dedicated to the Distribution System Operators to document and analyze power grid.
5
Content available Detection of Differently Loaded Power Network Areas
EN
A widely accepted method of simplifying power system problems, especially for large system, is solving them for areas into which a system is divided. The paper considers separation of the power system areas that contain branches with similar active or reactive power loads. For this purpose rates are proposed that show the dependence of the branch power flow (active and reactive power flow separately) on the loads at system nodes. On the basis of the considered rates, branches are partioned into groups. The rates for all branches in the same group are similar. They significantly differ between groups. For selected groups of branches, which are characterized by values of the aforementioned rate larger than a preset value, the consistent area of the power network is found. The paper shows utilization of the method for the IEEE 14-bus test system.
PL
Uznanym sposobem upraszczania problemów dotyczących systemu elektroenergetycznego, szczególnie o dużych rozmiarach, jest ich rozwiązywanie dla obszarów, na które system jest dzielony. W pracy rozważane jest wyodrębnianie obszarów systemu elektroenergetycznego, obejmujących gałęzie o podobnym obciążeniu przepływem mocy czynnej albo biernej. Na potrzeby przedstawianej metody zostały wprowadzone wskaźniki pokazujące zależność przepływu mocy (osobno mocy czynnej oraz mocy biernej) w gałęzi od obciążeń w węzłach systemu. Na podstawie branego pod uwagę wskaźnika dokonano podziału gałęzi na grupy. Dla gałęzi, należących do jednej grupy, wartości wskaźnika są do siebie zbliżone. Różnią się one istotnie od wartości rozpatrywanego wskaźnika dla innych grup. Dla wyróżnionych grup znajdowane są spójne obszary sieci elektroenergetycznej, które charakteryzują wartości wymienionego wcześniej wskaźnika większe od zadanej wartości. Wykorzystanie przedstawionej metody jest pokazane na przykładzie 14-węzłowego systemu testowego IEEE.
6
PL
O własnościach elektrycznych izolatora w znacznym stopniu decyduje struktura energetyczna defektów sieci krystalicznej. Defekty sieci powodują powstanie zlokalizowanych poziomów elektronowych wewnątrz przerwy energetycznej izolatora. W zależności od wartości energii aktywacji poziomy te mogą pełnić rolę pułapek nośników ładunku lub centrów rekombinacji. Strukturę pułapkową izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć badano przy użyciu termoluminescencji. W zakresie temperatur 300 – 600 K widmo termoluminescencji pokazuje obecność co najmniej kilku pułapek i centrów rekombinacji, których parametry zależą od rodzaju badanego izolatora.
EN
Electrical properties of an insulator are largely determined by the energy structure of the crystal lattice defects. Lattice defects give rise to localized electronic levels inside the energy gap of the insulator. These energy levels may act as charge carrier traps or recombination centers depending on the value of the activation energy. The trap structure of the ceramic insulators of medium voltage power networks were studied using thermoluminescence. In the temperature range of 300 – 600 K thermoluminescence glow curve shows the presence of at least a few traps and recombination centers, whose parameters depend on the type of insulator under study.
EN
In this work, we present a peculiar application contained in a Decision Support System for Risk Analysis of (inter)dependent Critical Infrastructures under development within the EU FP7 CIPRNet Project. The application shows the efficacy and the benefits derived from a complete information of the multiple (inter)connected infrastructures (electrical and telecommunication) present in a Crisis Scenario. Electrical Distribution operators use SCADA systems to perform remote operations (tele-control) on the electrical grid such to ensure a constant and efficient energy supply to the consumers. Tele-control operations bi-directionally couple telecommunication and electrical networks: faults in one network produce effects, which then reverberate on the other. The work shows how the DSS, based on the damage estimate occurring on the two systems, may predict the correct tele-control operations needed for the restoring of the electrical grid based on topological properties of the electrical substations and the Telecom nodes.
PL
W sieciach dystrybucyjnych Republiki Czeskiej kontrola i sterowanie mocą bierną realizowane jest równolegle z daną siecią dystrybucyjną. Z technicznego punktu widzenia pracy sieci jest to kwestia wykorzystania mocy biernej źródeł eksploatowanych w tej sieci pod kątem jakości energii, efektywności ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji sieci. Uwarunkowania prawne Republiki Czeskiej wskazują na konieczność uwzględnienia zgodności interesów operatora sieci dystrybucyjnej z interesami wytwarzania energii przez operatora, w przypadkach gdy źródło działa równolegle do sieci dystrybucyjnej.
EN
In the Czech power distribution network, control and operating of reactive power are realized parallel to this distribution network. From the technical point of view of network operation, it is a matter of reactive power use of sources operated in the network with regard to the energy quality, economic efficiency and safe operation of network. Legal conditions of the Czech Republic indicate the need to consider the compatibility of the distribution network operator interests with the interests of energy production by the operator, in cases where the source works in parallel to the distribution network.
9
Content available remote SMART GRID : Przyszłośc energetyki. Aspekty wybrane
PL
Artykuł porusza problematykę dotyczącą przyszłościowej struktury energetyki, mianowicie inteligentnych sieci energetycznych (tzw. SmartGrid). Konieczność wdrażania tego typu rozwiązań w Europie wynika z prowadzonej polityki Unii Europejskiej i temu celowi służy realizacja projektów badawczych oraz wdrożeniowych z zakresu nowoczesnej energetyki. W artykule omówiono podstawowe elementy, składające się na sieci SmartGrid, poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem odbiorcy w tego typu strukturze oraz pojawienia się nowego rynku usług energetycznych.
PL
Sieci elektroenergetyczne służą do transportu energii elektrycznej. Transport ten odbywa się od źródeł energii (elektrowni) do miejsc konsumpcji (odbiorców) przy uwzględnieniu technicznych uwarunkowań funkcjonowania sieci i całego systemu elektroenergetycznego. Rozwój sieci jest zatem rozwojem infrastruktury transportowej. Na rozwój bezpośredni wpływ ma spełnienie ograniczeń technicznych jak również uwzględnienie warunków zewnętrznych (demograficznych, gospodarczych, środowiskowych) wpływających na funkcjonowanie elektroenergetyki. W artykule przedstawiono bieżące uwarunkowania rozwoju sieci przesyłowej wynikające w szczególności z rynkowego charakteru funkcjonowania sektora elektroenergetycznego. Na podstawie wyszczególnionych uwarunkowań określono zasadnicze elementy prowadzenia analiz rozwojowych. Przedstawione zostały również elementy metodyczne, w tym sposoby poszukiwania rozwiązania analitycznego. Rozwiązanie to określane jest przy zdefiniowanej funkcji celu. W artykule przedstawiono ogólne zalecenia związane ze sformułowaniem funkcji celu w przypadku poszukiwania rozwiązań w warunkach rynkowych. Prezentowane rozważania powiązano również z opisem cech funkcjonalnych spotykanych na rynku wśród narzędzi obliczeniowych. Wyróżniono w tym zakresie podstawowe oczekiwane aspekty analityczne związane z realizacją celów zadania planowania rozwoju. W ten sposób powiązano zarówno metodykę jak i praktyki rozwiązywania zadania planowania rozwoju sieci przesyłowej.
EN
Power networks are used to transport electricity. This transport takes place from energy sources (power stations) to the places of consumption (loads) taking into account the technical conditions of operation of the network and the whole power system. Development of the power network is therefore the development of transport infrastructure. The development of the direct impact is the fulfillment of technical limitations as well as the inclusion of external conditions (ie. demographic, economic, environmental) affecting the operation of the power sector. The article presents the current conditions of development of the transmission network resulting in particular from the market character of the functioning of the power sector. On the basis of specified conditions set out the essential elements to conduct research and development. It also includes elements of the methodology, including the search for the analytical solution. This solution is determined by the function to be defined. The article presents general recommendations relating to the formulation of the objective function for searching solutions in market conditions. Presented considerations also been linked to a description of a functional computational tools. Distinguished in this respect the fundamental aspects of the analytical expected related to the implementation of the objectives of development planning tasks. In this way implicated in both methodology and practice of solving the problem of planning the development of the transmission network.
EN
The paper presents a computer software that uses a database of the MS Access format and is meant to facilitate management of protection setting calculations for bays in a MV network system. The database collects and saves information about the network topology, parameters of its component elements and about the applied protection devices together with their settings. Interface of the application supports the process of the network topology development and the selection of protection devices and their settings. It also makes possible to check efficiency of the protection equipment operation by checking their sensitivity, operation range, redundancy as well as coordination of the operation times.
EN
The influence of nonlinear loads on the selection and exploitation of capacitor banks for reactive power compensation in MV/LV substations has been analyzed in the paper. Frequency and time simulations were performed for a model system to determine the possible negative consequences of compensation or overcompensation.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu odbiorników nieliniowych na warunki doboru i eksploatacji baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej, instalowanych po stronie niskiego napięcia w stacjach SN/nN. Badania symulacyjne przeprowadzono dla układu modelowego zarówno w dziedzinie częstotliwości, jak i w dziedzinie czasu. Ich celem było określenie możliwych negatywnych skutków wynikających z zastosowania kompensacji, jak i ewentualnego przekompensowania.
13
Content available remote Metoda wykrywania charakterystycznych obszarów w sieci elektroenergetycznej
PL
Praca przedstawia praktyczną metodę, która pozwala wyodrębniać charakterystyczne obszary sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia wartości rozpatrywanych wskaźników, a także dokonywać podziału tych obszarów na słabo powiązane ze sobą podobszary. Dla potrzeb metody wykorzystywane jest przeglądanie grafu wszerz. Efektem metody jest dekompozycja sieci elektroenergetycznej, która może być pożądana w wykonywanych analizach systemu elektroenergetycznego.
EN
The paper presents the practical method which allows revealing characteristic areas of a power network from the point of view of values of considered indices and also realizing splitting these areas into subareas having weak-coupling each other. The method exploits breadth-first search. An effect of the method is decomposition of a power network, which can be desired during performed power-system analyses.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów termoluminescencji (TL) izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć. Materiał do badań pobrano z izolatorów pracujących wiele lat. Badano próbki pochodzące z różnych części izolatora. Zmierzono termoluminescencję naturalną oraz po napromienieniu promieniowaniem beta. W obu przypadkach otrzymano wyraźne piki termoluminescencyjne, powiązane ze strukturą defektową ceramiki.
EN
The paper presents results of thermoluminescence (TL) measurements of ceramic insulators of medium-power energy networks. Samples for the measurements were taken from insulators working many years. The samples under study originated from different parts of insulator. Thermoluminescence was measured for natural samples as well as beta-irradiated. In both cases pronounced thermoluminescence peaks were obtained, related to defect structure of the ceramics.
EN
In the paper, the results of analysis of the load curves for the household - type consumers fed from the LV electric power network are presented. In the study, the influence of the sunset time and ambient temperature on the electric load curves has been assessed and, consequently, the specific features of the graphs for the allocated consumer groups have been defined. Also, suitable models considering the impact of the observed factors on the electrical energy consumption have been developed. Energy consumption in the tariff zones by the consumers settled according to G12 tariff has been of special interest.
16
Content available remote Benefits of introducing building integrated photovoltaics
EN
The paper presents various benefits of using the innovative solutions of building integrated photovoltaics. Additionally, the effects are described that BIPV systems have on power networks, the natural environment, architecture as well as social and economic aspects.
EN
The equations presented in the paper "Basic equations for analysis of a three-phase three-winding transformer subjected to asymmetrical load" served for consideration of possible use of the low voltage winding of a three-winding transformer for reactive power compensation in the power network.
PL
Prawidłowe funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN w wielu przypadkach warunkowane jest odpowiednio dużą wartością prądu zwarciowego. Niewielka wartość prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową w niektórych stanach pracy sieci WN może być przyczyną problemów związanych z prawidłową identyfikacją i lokalizacją zakłóceń zwarciowych. Niewłaściwe działanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w takich układach pracy może generować zagrożenie zarówno dla elementów sieciowych, jak i samych farm wiatrowych.
19
Content available remote Wahania napięcia
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych i migotania światła. Opisano przyrząd pomiarowy służący do ilościowej oceny zaburzenia. Podano wskaźniki charakteryzujące wahania napięcia i wymagania norm dotyczące ich dopuszczalnych wartości. Rozwój energoelektroniki, a głównie technologii elementów półprzewodnikowych, pozwala obecnie na stosowanie, prócz tradycyjnych sposobów redukcji skutków migotania światła, również przekształtnikowych, dynamicznych stabilizatorów napięcia o bardzo dużej szybkości działania i o znaczących mocach jednostkowych.
PL
Rozwój odnawialnych źródeł energii zmienia warunki pracy systemu elektroenergetycznego. Wzrasta zagrożenie możliwością rozpadu systemu. Zmienia się rola automatyki zabezpieczeniowej, przy czym bardzo trudne jest sformułowanie nowych wymagań, co do zasad działania zabezpieczeń, jak również co do ich nastawień. Artykuł jest próbą zdefiniowania istniejących w tym obszarze problemów.
EN
Development of renewable energy sources brings about modifying conditions of operation of power engineering system. A risk of the system disintegration is growing. The function of protection automatics is changing and it is extremely difficult to set out new requirements with respect to the rules of operation of the protections and their settings. This paper constitutes an approach aimed at identifying the already existing problems.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.