Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wykonane w Ł-IMŻ prace badawcze nad optymalizacją technologii wytwarzania innowacyjnej zasypki do zamknięć suwakowych w ramach projektu badawczego realizowanego dla przedsiębiorstwa PEDMO S.A. w Tychach. Zwrócono uwagę na opracowaną metodę oceny efektywności powlekania ziaren zasypki inhibitorem procesu spiekania przy wykorzystaniu analizy termicznej. Stanowi ona ważny element oceny jakości zasypki, a co za tym idzie umożliwia optymalizowanie parametrów technologii jej wytwarzania. W celu określenia skuteczności powlekania ziaren zasypki węglową warstwą inhibitora procesów spiekania, przeprowadzono szereg eksperymentów za pomocą analizatora termicznego, kontrolując rodzaj wydzielających się gazów podczas ogrzewania próbki. W związku z tym zbadano wpływ różnych czynników na temperaturę pracy mieszalnika, takich jak temperatura w hali produkcyjnej, temperatura surowców oraz czas pracy mieszalnika. Dodatkowym obszarem badań była wykonywana we współpracy z firmą EC TEST System rejestracja i analiza sygnałów akustycznych emitowanych przez mieszalnik, celem opracowania obiektywnej metody wyznaczania końca procesu powlekania ziaren zasypki, którą można zaimplementować w systemie automatyki linii produkcyjnej.
EN
The paper presents the research work carried out at Ł-IMŻ on the optimisation of the technology for producing an innovative powder for slide gates as part of a research project carried out for PEDMO S.A. in Tychy. Attention was paid to the developed method for assessing the efficiency of coating powder grains with a sintering process inhibitor using thermal analysis. It is an important element in assessing the quality of the powder, and thus allowed to optimise the parameters of its production technology. In order to determine the effectiveness of coating powder grains with a carbon layer of sintering inhibitor, a number of experiments were carried out using a thermal analyser, controlling the type of gases emitting during sample heating, therefore the influence of various factors on the mixer working temperature, such as the temperature in the production hall, raw material temperature and mixer operation time, was examined. An additional area of study was the registration and analysis of acoustic signals emitted by the mixer, carried out in cooperation with EC TEST Systems to develop an objective method for determining the end of the powder coating process, which can be implemented in a production line automation system.
EN
The expediency of implementing a particular technology was determined by selecting the best ones from the point of view of environmental, economic and social aspects. The expediency of implementing a particular technology was determined by selecting the best ones from the point of view of environmental, economic and social aspects. The waste re-use is the second most acceptable technology, after waste prevention or minimization during production. This scientific work is dedicated to the waste re-use in food production. The article presents the results of the research and development of the technologies involving the use of organic waste – pomace of the juice production from Chaenomeles fruits. It was determined that the vegetable waste occupies a significant place among the total amount of food waste. The ways of using the waste from the production of Chaenomeles juice was developed and analyzed, which involve obtaining extract, gelling agent, powder, and the ways of their use in the technology of flour-based products were proposed. It was determined that the use of the powder from the pomace of Chaenomeles is the most effective, which allows not only the maximum use of raw materials, but also to improve the technology of production of flour-based products, shorten the fermentation process, extend the shelf life of the finished products and increase their biological value.
EN
This research describes effects of Si addition on microstructure and mechanical properties of the Al-Cr based alloys prepared manufactured using gas atomization and SPS (Spark Plasma Sintering) processes. The Al-Cr-Si bulks with high Cr and Si content were produced successfully using SPS sintering process without crack and obtained fully dense specimens close to nearly 100% T. D. (Theoretical Density). Microstructure of the as-atomized Al-Cr-Si alloys with high contents of Cr and Si was composed multi-phases with hard and thermally stable such as Al13Cr4Si4, AlCrSi, Al8Cr5 and Cr3Si intermetallic compounds. The average hardness values were 703 Hv for S5, 698 Hv for S10 and 824 Hv for S20 alloy. Enhancement of hardness value was resulted from the formation of the multi-intermetallic compound with hard and thermally stable and fine microstructure by the addition of high Cr and Si using rapid solidification and SPS process.
EN
Additive manufacturing has recently expanded its potential with the development of selective laser melting (SLM) of metallic powders. This study investigates the relation between the mechanical properties and the microstructure of Ti6Al4V alloy produced by SLM followed by a hot isostatic pressing (HIP) treatment. HIP treatment minimizes the detrimental influence of material defects. Tensile specimens produced with reference to specific building axes were prepared using a Renishaw A250 system. It has been found that the tensile strength and elongation depend on specimen building direction. Microstructural and textural characterizations were carried out to identify the source of differences.
EN
In this study, an oxide reduction process and a reduction-sintering process were employed to synthesize a thermoelectric alloy from three thermoelectric composite oxide powders, and the thermoelectric properties were investigated as a function of the milling duration. Fine grain sizes were analyzed by via X-ray diffraction and scanning electron microscopy, to investigate the influence of the milling duration on the synthesized samples. It was found that microstructural changes, the Seebeck coefficient, and the electrical resistivity of the compounds were highly dependent on the sample milling duration. Additionally, the carrier concentration considerably increased in the samples milled for 6 h; this was attributed to the formation of antisite defects introduced by the accumulated thermal energy. Moreover, the highest value of ZT (=1.05) was achieved at 373K by the 6-h milled samples. The temperature at which the ZT value maximized varied according to the milling duration, which implies that the milling duration of the three thermoelectric composite oxide powders should be carefully optimized for their effective application.
PL
Przeprowadzono badania redukcji jonów miedzi za pomocą formaldehydu. Proces autokatalityczny inicjowano przez dodatek nanocząstek srebra. Uzyskano globularne ziarna proszku miedzi, tworzące większe aglomeraty. Nie stwierdzono formowania się ziaren o budowie dendrytycznej. Wielkość cząstek proszku mieści się w zakresie 0,2-3,0 μm, przy czym udział procentowy dominującej frakcji ziarnowej zależy od stosunku stężenia jonów miedzi i katalizatora w układzie reakcyjnym.
EN
Reduction of copper ions with formaldehyde was investigated. The autocatalytic process was initiated by addition of silver nanoparticles. Globular grains of copper powder with tendency to agglomeration were obtained. No dendritic grains were formed. Particle size of the powder is in the range of 0.2-3.0 μm, with the percentage of the dominant particle fraction being determined by the concentration ratio of copper ions and the catalyst in the reaction system.
PL
W artykule zestawiono dwie metody natryskiwania plazmowego (proszkowego oraz z zawiesin) oraz dokonano porównania wybranych właściwości mechanicznych. Materiałem na powłoki był tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru. Powłoki zostały naniesione ze zbliżonymi parametrami. Wyznaczenie właściwości mechanicznych obejmowało: pomiary twardości instrumentalnej, określenie modułu sprężystości podłużnej, wyznaczenie odporności na kruche pękanie (KIc) oraz wykorzystanie metody IIT (ang. Interface Indentation Test) w celu określenia wrażliwości powłok do delaminacji. Otrzymane wyniki wykazały przewagę parametrów użytkowych powłok natryskanych z zawiesin.
EN
In this work the two methods of plasma spraying have been compiled (powder and suspension ones) and a comparison of selected mechanical properties was made. Feeding material was yttria stabilized zirconia. The coatings were obtained with similar parameters. The studies of mechanical properties included: hardness measurements by instrumented indentation tests, investigations of elastic modulus, calculation of fracture toughness (KIc) and an ability of coatings delamination investigations by interface indentation test, IIT. Obtained results proved advantage of utility parameters of the coatings sprayed by suspension.
EN
Plastic consolidation of highly fragmented materials is a cost-effective way to recover aluminum alloys. In this process, metal in the form of chips, powders, or ribbons omits the melting step that is typical for conventional scrap recycling; by that, it significantly reduces both energy expenses and material losses. By reducing the number of operations, the cost of labor and expenditures on environmental protection can be decreased. In addition, the solid bonding of metals in highly dispersed forms allows us to create heterogeneous structures that could be difficult to obtain in traditional processes. In the present study, the influence of the addition of Cu powder (99.7 wt.%) on the bonding quality of aluminum powder (99.7 wt.%) during hot extrusion is being examined. The examined materials contained aluminum powder with the addition of 5 wt.% of Cu powder. The mixture of these powders were cold compacted to produce an 80-mm-long charge for the extrusion process. Plastic consolidation was conducted at three different temperatures: 300°, 350°, and 400°C. As a result, rods 8 mm in diameter were obtained. Mechanical tests combined with microstructure observations and electrical conductivity tests were performed for the as-extruded materials.
PL
Konsolidacja plastyczna silnie rozdrobnionych form materiałów jest ekonomicznie opłacalnym sposobem odzysku stopów aluminium. W procesie tym pomija się etap topienia, który jest integralną częścią recyklingu konwencjonalnego złomów metali takich jak wióry, proszki i taśmy. Umożliwia to znaczącą redukcję nakładów energetycznych oraz strat materiału. W wyniku zmniejszenia liczby operacji, koszty pracy oraz wydatki na ochronę środowiska mogą zostać znacznie zmniejszone. Dodatkowo konsolidacja plastyczna metali w stanie silnie rozproszonym pozwala uzyskać heterogeniczną strukturę, która może być trudna do otrzymania w tradycyjnych procesach. W niniejszej pracy badano jakość połączenia proszku Al z proszkiem Cu podczas wyciskania na gorąco (proszek Al i 5 wag.% proszku Cu). Wstępnie zagęszczony na zimno wsad o długości 80 mm wyciśnięto w trzech temperaturach: 350°C, 400°C, 450°C. W wyniku konsolidacji plastycznej otrzymano pręty o średnicy 8 mm. Dokonano obserwacji ich mikrostruktury, określono własności mechaniczne z próby jednoosiowego rozciągania oraz przeprowadzono pomiar przewodności elektrycznej.
9
Content available remote Synthesis of Si2Al4O4N4 powder by SHS method
EN
The self-propagating high temperature synthesis, SHS, was used to prepare sialon with the assumed stoichiometry of Si2Al4O4N4 (z = 4). Powders of elemental Al, elemental Si, Al2O3 and SiO2 were chosen to prepare starting mixtures. Molar proportions between elemental silicon and elemental aluminium were changed, and the amounts of aluminium and silicon oxides resulted from the assumed stoichiometry. The mixtures of powders in the form of a loose bed were placed within a high-pressure reactor in a graphite container. The SHS reaction was initialized by a flow of current through the container. The reaction was carried out in the nitrogen atmosphere under a pressure of 0.1 MPa, 1 MPa, or 3 MPa. The influence of composition, grain size distribution of the starting powders and nitrogen pressure on SHS synthesis products was checked by the XRD and SEM methods.
PL
Samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa (SHS) została użyta do wytworzenia proszku β-sialonu o założonej stechiometrii Si2Al4O4N4 (z = 4). Jako surowce wyjściowe wybrano proszki pierwiastkowego Al, pierwiastkowego Si, Al2O3 and SiO2. Zmieniano proporcje molowe pomiędzy pierwiastkowym krzemem i pierwiastkowym glinem, a ilość użytych tlenków glinu i krzemu wynikała z założonej stechiometrii. Mieszanki proszków w formie luźnego złoża były umieszczane w komorze wysokociśnieniowej w grafitowym pojemniku. Reakcja SHS była inicjowana przepływem prądu przez pojemnik. Atmosfera azotu dla przeprowadzenia reakcji była ustalana na poziomie 0,1 MPa, 1 MPa i 3 MPa. Badano wpływ składu chemicznego mieszanki wyjściowej, rozkładu wielkości ziaren surowców oraz ciśnienia azotu na powstające proszki sialonowe. W tym celu wykorzystano metodę dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), mikroskopii skaningowej (SEM) oraz piknometrii helowej.
EN
Recently, nanomaterials, especially carbonaceous, are gaining more and more attention due to the possibility of their direct use in various fields of science and industry. These nanoparticles possess unique properties that can be used in biomedical imaging and diagnostics. Great expectations are connected with using innovative nanomaterials as drug carriers. Carbon quantum dots (CQD) have high potential for biomedical applications. Compared with the controversial nanotubes, the toxicity of CQD is negligible and their small size allows for the penetration of the cell membrane barrier. The chemical nature and degree of surface graphitization are the basic parameters that define their biocompatibility. It has been proved repeatedly in the literature that the amorphous carbon quantum dots are more biocompatible than graphitic ones. A unique feature of quantum dots, used primarily in the diagnostics, is the ability to fluorescence. This feature allows to follow the distribution of quantum dots in the cells or even the whole body. Thus, connection of a therapeutic compound to the surface of the material also allows to track the path of the drug and moreover, facilitates its internalization. To date, most of the attention in the literature has been focused on drugs (mostly anti-cancer) immobilized on "inorganic" quantum dots, which are synthesized as heavy metal salts. The main drawback of these materials, however, are their toxicity and non-biodegradability. Therefore, the use of amorphous, biocompatible, biodegradable CQD seems to be a better solution. Also, their theranostic application has become the promising perspective.
PL
Nanomateriały, w szczególności węglowe, cieszą się ostatnio coraz większym zainteresowaniem ze względu na możliwości ich bezpośredniego zastosowania w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Nanocząstki te mają unikalne właściwości, które można wykorzystać w biomedycynie do obrazowania i diagnostyki. Duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem innowacyjnych nanomateriałów jako nośników leków. Wysoki potencjał dla zastosowań biomedycznych posiadają węglowe kropki kwantowe (CQD - carbon quantum dots). W porównaniu z kontrowersyjnymi nanorurkami toksyczność CQD jest znikoma, a niewielkie rozmiary umożliwiają przenikanie przez barierę błony komórkowej. Charakter chemiczny i stopień grafityzacji powierzchni są podstawowymi parametrami definiującymi ich biokompatybilność. Udowodniono wielokrotnie w literaturze, że amorficzne węglowe kropki kwantowe są bardziej biozgodne niż grafityzowane. Unikalną cechą kropek kwantowych, wykorzystywaną przede wszystkim w diagnostyce, jest zdolność do fluorescencji. Cecha ta pozwala na śledzenie dystrybucji kropek kwantowych w komórkach lub nawet w całym organizmie. Przyłączenie związku terapeutycznego do powierzchni materiału pozwala również śledzić drogę leku oraz ułatwia jego internalizację. Do tej pory w literaturze większość uwagi skupiano wokół leków (głównie przeciwnowotworowych) immobilizowanych na „niewęglowych” kropkach kwantowych syntetyzowanych jako sole metali ciężkich. Podstawową wadą tych materiałów jest jednak ich toksyczność i brak możliwości biodegradowalności. Dlatego lepszym rozwiązaniem są amorficzne, biokompatybilne, biodegradowalne CQD. Obiecująca wydaje się perspektywa ich teranostycznego zastosowania.
EN
The effects of applying powdered activated carbon in a few big water treatment plants in Poland were described in the paper. The results obtained in the course of technological examinations made in the pilot and technical scale were shown. Technical aspects of this process were also described. Attention was paid to the possibility of the dosage of the activated carbon to water directed to rapid filters. Implementation of the technical and technological solutions which provided the optimal use of the activated carbon were discussed.
PL
W pracy omówiono efekty stosowania pylistego węgla aktywnego w kilku dużych stacjach uzdatniania wody w Polsce. Pokazano wyniki uzyskiwane w trakcie badań technologicznych wykonywanych w skali pilotowej i technicznej. Przedstawiono również aspekty techniczne tego procesu. Zwrócono uwagę na możliwość dawkowania węgla aktywnego do wody kierowanej na filtry pośpieszne. Wprowadzano rozwiązania techniczne i technologiczne, które zapewniły optymalne wykorzystanie węgla aktywnego.
PL
Oceniono proces pulweryzacji recyklatów polietylenowych przy użyciu pulweryzatora wyposażonego w młyn tarczowy i porównano z proszkiem pierwotnym stosowanym do odlewania rotacyjnego. Zbadano wpływ prędkości podawania materiału na wydajność procesu i jakość surowca. Największą efektywność procesu uzyskano dla najwyższej szybkości podawania surowca Stwierdzono, że pulweryzacja odpadów polietylenowych w temperaturze 50°C i przy szybkości podawania surowca odpowiadającej natężeniu prądu 97A zapewnia uzyskanie proszku o odpowiedniej jakości (gładkiej powierzchni ziarna proszku pozbawionej nitek) i średniej wielkości ziarna wynoszącej 0,4 mm. W wyniku pulweryzacji recyklatów otrzymano proszki polimerowe, które mogą być stosowane do formowania wyrobów za pomocą odlewania rotacyjnego.
EN
The evaluation of pulverization process of polyethylene recycles was performed using a pulverizer equipped with the disc mill. The re-powder was compared to the original powder used in rotational molding. The assessment of material dosing speed on the grinding efficiency and quality of powder as carried out. The highest efficiency of pulverization was obtained for the highest dosing speed of material. It was found that the pulverization of polyethylene waste at temperature of 50°C, material dosing rate referring to 97A of electric current, ensured the powder of required quality surface of powder particles without threads) and the average particle size of 0.4 mm. As a result, the pulverization of recycled enable one to obtain polymer powder that can be used in the rotation molding technology.
EN
The possibility of producing nano-sized coatings by thermal spray processes seems to be very interesting for many industrial applications. Due to the small size of the grains, it is possible to achieve the properties which are not observed in the micrometric scale on the same kind of material. The aim of the current work is to present the alternative methods for conventional powder plasma spraying (APS) which is well known technology for deposition of micron-sized coatings using powder feedstock. Two plasma spraying processes with liquid feedstock were used – suspension plasma spraying (SPS) and solution precursor plasma spraying (SPPS) using aqueous solution directly from wet chemical precipitation process. All experiments were performed based on hydroxyapatite, which is a very important material for biomedical applications. Coatings were produced by three mentioned methods but the deposition process was realized using only one spray set-up equipped with SG-100 plasma torch. Short background of the three different processes performed followed by a short description of liquid feedstock preparation is presented. Microstructure investigation and phase composition analysis of the prepared coatings were carefully characterized using scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) respectively. Finally, the analysis and comparison of coatings deposited by different plasma spray processes were discussed.
PL
Możliwość wytwarzania powłok o budowie nanometrycznej wydaje się być bardzo interesująca pod kątem ich zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki bardzo drobnoziarnistej strukturze możliwe jest osiągnięcie właściwości powłok, które nie są możliwe do zaobserwowania w tych samych materiałach lecz w skali mikro. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie alternatywnych metod dla konwencjonalnego natryskiwania plazmowego (APS), które jest dobrze poznanym procesem wytwarzania powłok charakteryzująch się budową mikrometryczną. Zaprezentowano dwa nowe procesy natryskiwania plazmowego z fazy ciekłej – natryskiwanie plazmowe zawieisn (SPS) oraz natryskiwanie plazmowe roztworów (SPPS). Wszystkie eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem hydroksyapatytu, który jest bardzo istotnym materiałem dla zastosowań biomedycznych. Powłoki zostały wytworzone z użyciem trzech wymienionych technologii, jednak proces natryskiwania realizowany był za pomocą jednego stanowiska wyposażonego w palnik plazmowy SG-100. W pracy przedstawiono zarys teoretyczny wykorzystanych metod natryskiwania wraz z opisem procedury przygotowania materiału wejściowego (proszku, zawiesiny oraz roztworu). Następnie przedstawiono badania mikrostruktury i analizę składu fazowego przygotowanych powłok, które zostały wykonane z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD). Przeprowadzono również analizę i porównanie powłok wykonanych z użyciem różnych procesów natryskiwania plazmowego.
EN
Hexagonal and cubic crystalline aluminum nitride (AlN) particles were successfully synthesized using phenol resin and alpha aluminum oxide (α-Al2O3) as precursors through new solid-gel mixture and carbothermal reduction nitridaton (CRN) process with molar ratio of C/Al2O3 = 3. The effect of reaction temperature on the decomposition of phenol resin and synthesis of hexagonal and cubic AlN were investigated and the reaction mechanism was also discussed. The results showed that α-Al2O3 powder in homogeneous solid-gel precursor was easily nitrided to yield AlN powder during the carbothermal reduction nitridation process. The reaction temperature needed for a complete conversion for the precursor was about 1700°C, which much lower than that when using α-Al2O3 and carbon black as starting materials. To our knowledge, phenol resin is the first time to be used for synthesizing AlN powder via carbothermal reduction and nitridation method, which would be an efficient, economical, cheap assistant reagent for large scale synthesis of AlN powder.
EN
The paper discusses the problem of efficient application of powdered materials using plasma spraying to form a continuous layer of additive material on the substrate. In order for the particles to stick to the substrate, they have to be completely melted. The meltability of the particles is thus addressed and needs to be determined in order to achieve optimal working conditions. Because the meltability of the particles depends on many factors among which are the plasma temperature and the time of stay in the plasma jet, the method of fuzzy sets seems to be capable of effectively solve the problem by determining the state of the particle. The basic concept of fuzzy sets theory is presented in the paper together with guidelines on how to apply the theory on specific problem.
PL
W artykule omówiono problem skutecznego stosowania sproszkowanych materiałów z użyciem napylania plazmowego, w celu uzyskania ciągłej warstwy dodatkowego materiału na podłożu. Aby cząsteczki trzymały się podłoża, muszą się one całkowicie rozpuścić. Topliwość cząstek jest brana pod uwagę i musi być określona w celu uzyskania optymalnych warunków pracy. Ponieważ topliwość cząstek zależy od wielu czynników, wśród których znajdują się temperatura plazmy i czas przebywania w strumieniu plazmy, metoda zbiorów rozmytych wydaje się być odpowiednia do skutecznego rozwiązania problemu określania stanu cząstki. W artykule zostały przedstawione podstawowe pojęcia z teorii zbiorów rozmytych wraz z wytycznymi na temat zastosowania teorii w przypadku konkretnego problemu.
16
Content available remote Badania procesu mielenia kryształu górskiego w młynie wibracyjnym
PL
Badania procesu bardzo drobnego mielenia kryształu górskiego przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym, o niskiej częstotliwości drgań wynoszącej 10-16 Hz. Celem badań było uzyskanie proszku kryształu o uziarnieniu charakteryzującym się udziałem klasy ziarnowej 0-60 μm powyżej 80% oraz klasy ziarnowej 0-10 μm powyżej 50%, przy zachowania jak największej czystości proszku, ze względu na jego zastosowanie medyczne i kosmetyczne. Nadawą do mielenia był materiał, wstępnie rozdrobniony w kruszarce wibracyjnej, o uziarnieniu poniżej 5,0 mm. Badania przeprowadzono w komorze z wykładziną z tworzywa polimerowego, zaś elementami roboczymi były mielniki ceramiczne. Program badań obejmował wpływ częstotliwości drgań i czasu mielenia w celu otrzymania wymaganych parametrów uziarnienia proszku kryształu. W badaniach uzyskano udział klasy ziarnowej 0-60 μm, mieszczący się w zakresie (73-99)% oraz (39-72)% klasy ziarnowej 0-10 μm. Wyniki badań wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań, w czasie poniżej 30 minut, można wytwarzać proszek kryształu górskiego o wymaganym uziarnieniu i czystości.
EN
Investigations of very fine grinding of rock crystal were carried out in a periodic laboratory vibratory mill of low frequency of vibrations of 10-16 Hz. The purpose of the research was to obtain a rock crystal powder which contains a grain class of 0-60 μm and 0-10 μm in amounts of above 80% and above 50%, respectively, and shows the highest purity, due to its potential medical and cosmetic application. The milling feed was the material of grain size below 5,0 mm pre-crushed in a vibratory crusher. The study was conducted in a chamber lined with polymeric material, and ceramic grinding media were the working elements. The research program included determination of the influence of vibration frequency and grinding time on parameters of the grain size of rock crystal powder. The amount of the grain class of 0-60 μm and 0-10 μm was within a range of (73-99)% and (39-72)%, respectively. The results indicate that the rock crystal powder of the desired particle size and purity can be made in the vibratory mill of low frequency of vibrations for less than 30 minutes.
EN
In recent years, growing human population is more and more dependent on production of various wares which are dependent on the functionality of manufacturing technologies. The Laboratory of bulk materials solves many problems of flow failure in different technologies and processes with particulate materials. A perfect understanding of powder behaviour is very important for optimization processes. Due different mechanical and physical properties of a wide scale of particulate materials it is very hard to design appropriate technologies. Goal of this paper is to subscribe some samples of powdered coal by the measurement of its mechanical and physical properties important for storage of the bulk solids. Experimental work was performed by the Freeman Technology FT4 Powder Rheometer and Cilas 1190 Particle Size Analyser. The device allows obtaining a considerable amount of information about powder behaviour from basic bulk density until friction or mechanical interlocking. It was found that dominant parameter in storage process is compressibility. Dependence between compressibility and the ratio of the microparticles and nanoparticles was observed. Depending on the granulometry of samples different compressibility and angle of internal friction was observed. The measured properties of powdered coal have been used for determine cohesion and easy-flowing to free flowing regime. The aim of this article is bulk solid behaviour prediction based on specific properties like compressibility, angle of internal friction, wall friction, angle of repose, humidity, cohesion and others. We need to find a way how to completely describe powders and bulk solids by a few parameters. The problem is bulk solids are very complex and wide field of specialization. Laboratory of Bulk Materials at Technical University of Ostrava is focused on measurement of mechanical and physical properties of the bulk solids and powders and simultaneously it deals with virtual DEM (Discrete Element Method) simulations of particulate matters. Nowadays we are able to predict behavior of bulk materials based on verified models in DEM simulations and flow properties measurement. These simulations are used in innovative way of designing storage and process devices in all kinds of industry.
PL
W ostatnich latach, rosnąca ludzka populacji jest coraz bardziej zależna od produkcji różnych wyrobów, które to są zależne od funkcjonalności technologii wytwarzania. Badania materiałów masowych rozwiązują wiele problemów dotyczących awarii przepływów w różnych technologiach i procesach pyłowych materiałów. Doskonałe zrozumienie zachowania proszków jest bardzo ważne dla optymalizacji procesów. Z powodu różnych właściwości mechanicznych i fizycznych szerokiego zakresu materiałów pyłowych bardzo trudne jest zaprojektowanie odpowiednich technologii. Celem tego artykułu jest objęcie pewnych próbek sproszkowanego węgla badaniami ich mechanicznych i fizycznych właściwości, ważnych dla składowania materiałów masowych. Prace eksperymentalne były wykonane za pomocą reometru proszkowego Freeman Technology FT4 i analizatora rozmiaru cząstek Cilas 1190. Urządzenie pozwala uzyskać znaczącą ilość wyników na temat zachowania proszków od podstawowej gęstości masy do tarcia lub blokowania mechanicznego. Odkryto, że dominującym parametrem w procesie przechowywania jest ściśliwość. Zaobserwowano zależność między ściśliwością i stosunkiem mikrocząsteczek do nanocząsteczek. Polegając na granulometrii próbek zaobserwowano różną ściśliwość i kąt tarcia wewnętrznego. Zmierzone własności sproszkowanego węgla zostały zużyte do wyznaczenia kohezji i reżimu łatwego płynięcia do swobodnego płynięcia. Celem tego artykułu jest przewidzenie zachowania dużej ilości ciała stałego na podstawie specyficznych właściwości takich jak ściśliwość, kąt wewnętrznego tarcia, tarcie o ściany, kąt repozycji, wilgoć, kohezja i inne. Potrzebne jest odnalezienie sposobu aby kompletnie opisać proszki i ciała stałe w dużej ilości kilkoma parametrami. Problemem jest ich duża złożoność i szeroki obszar ich specjalizacji. Laboratorium materiałów masowych na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie skupia się na pomiarach właściwości mechanicznych i fizycznych ciał stałych masowych i proszków i równocześnie zajmuje się wirtualnymi symulacjami materiałów pyłowych DEM (Discrete Element Method). W dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie przewidzieć zachowanie materiałów masowych polegając na sprawdzonych modelach w symulacjach DEM i na badaniach właściwości przepływu. Symulacje te są używane jako innowacyjna metoda projektowania urządzeń do przechowywania i przetwarzania w każdej dziedzinie przemysłu.
EN
On the basis of AISI 410L powder, a series of copper containing stainless steel was produced by pressing and sintering. The image analysis was used to study the effect of copper addition and sintering temperature on the porosity morphology of AISI 410L stainless steel. It was found, that an increase in sintering temperature results in an increase in the pore size and improvement in pore morphology. The pore morphology was described by means of two parameters: fcircle and fshape. In the case of sintered copper-free AISI 410L steel and steels with copper addition (ranging from 1 to 3 wt %) higher sintering temperature tends to shift the distributions of fshape and fcircle towards higher values while in the case of 4 wt % copper alloyed steel the influence of sintering temperature is inverse.
PL
Za pomocą metod analizy obrazu badano wpływ temperatury spiekania i dodatku miedzi na morfologię porowatości w spiekanych stalach nierdzewnych AISI 410L modyfikowanych proszkiem miedzi. Stwierdzono, że wzrost temperatury spiekania przyczynia się do poprawy morfologii porowatości, opisanej za pomocą parametrów: fcircle i fshape. W przypadku bazowego materiału, jak również spiekanej stali AISI 410L modyfikowanej miedzią (w zakresie od 1 do 3% cięż. miedzi), wzrost temperatury spiekania przyczynia się do przesunięcia rozkładu współczynników fcircle i fshape w stronę wyższych wartości. Z kolei w przypadku dodatku 4% cięż. miedzi, wpływ temperatury spiekania jest odwrotny.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu proszku gaśniczego typu BC, zawierającego jako główny składnik wodorowęglan sodu, na ciśnienie wybuchu i szybkość narastania ciśnienia wybuchu dla pyłów drewna sosnowego, mąki szymanowskiej, słodu jęczmiennego, skrobi kukurydzianej oraz węgla. Badania przeprowadzono w komorze sferycznej o objętości 20 dm3 wg normy PN-EN 14034:2011. Maksymalne stężenia inertyzujące proszku typu BC określono na podstawie uzyskanych zależności tzn. maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu od ilości dodanego proszku gaśniczego. Najniższą wartość stężenia inertyzującego uzyskano dla mąki szymanowskiej (1250 g/m3), a najwyższą dla pyłu drewna sosnowego (2850 kg/m3).
EN
NaHCO3-contg. extinguishing powder was added to pine wood dust, wheat flour, malt dust, corn starch and coal dust to decrease explosion hazard. The expts. were carried out in 20 dm3 spherical vessel to det. the max. inerting explosion pressure and max. rate of the pressure rise vs. amt. of the added powder. The lowest inerting concn. of the powder was 1250 g/m3 for wheat flour, and the highest was 2850 kg/m3 for pine wood dust.
20
EN
The influence of the powder morphology on properties of OE-PICA (Oil Emulsion – Polymer Induced Colloid Aggregation) hierarchic granules has been examined. For preparation of the PICA granules, several hydrothermal unstabilized zirconia nanopowders of various crystallite shapes were used, including needle-shaped, plate-shaped and spherical particles. The PICA powders were granulated by using the OE method, forming hierarchic granules. In the paper, the pressing characteristics, bulk density and sinterability of the resultant powders have been examined. The sinterability of the powders was studied for the powders pressed using various pressures, ensuring destruction of the OE-PICA granules, or OE granules only. Some similarities in sinterability of the granules prepared from plate-shaped and spherical powders have been noticed; the granules prepared from needle-shaped powders showed the highest sintering temperature. The powders prepared using the OE-PICA method had noticeably different dilatometric curves comparing to the starting powders at the temperatures from 600 °C to 1180 °C. The sintering ratio wass also faster, then sintering ratio of the reference powders.
PL
Zbadano wpływ morfologii wyjściowego proszku na właściwości granulatów hierarchicznych przygotowanych metodą OE-PICA (ang. Oil Emulsion – Polymer Induced Colloid Aggregation). Do wykonania granulatów PICA o średnicy około 2 μm użyto nanoproszków niestabilizowanego tlenku cyrkonu o igłowatym, płytkowym i kulistym kształcie ziaren wytworzonych metodą krystalizacji hydrotermalnej w obecności różnych mineralizatorów. Następnie proszek składający się z aglomeratów wytworzonych metodą PICA został zaglomerowany przy użyciu metody OE, tworząc granulat hierarchiczny. W pracy porównano charakterystykę prasowania, gęstość nasypową i spiekalność proszków wyjściowych, granul PICA oraz granul hierarchicznych OE-PICA. Spiekalność granul badano w przypadku wyprasek formowanych przy różnych ciśnieniach, które zapewniały skruszenie tylko granul OE, bądź skruszenie zarówno granul OE, jak i granul PICA. Stwierdzono podobieństwo w spiekalności granulatów przygotowanych z proszków o kulistej i płytkowej morfologii ziaren, granulaty przygotowane z ziaren igłowych wykazywały najwyższą temperaturę spiekania. Proszki przygotowane metodą OE-PICA wykazują wyraźnie zmienioną w stosunku do proszków nie poddanych procesowi granulacji krzywą spiekania w zakresie temperatur od 600 °C do 1180 °C; spiekają się także szybciej od proszków referencyjnych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.