Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 314

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompy ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Z roku na rok rośnie ilość dostępnych rozwiązań technicznych opartych na odnawialnych źródłach energii, co jest odpowiedzią rynku na zwiększone zapotrzebowanie i coraz większe wymagania użytkowników. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój OZE jest budowana wśród społeczeństwa świadomość odpowiedzialności i konieczności zadbania o środowisko. Dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności energii przed projektantami nowych rozwiązań stoi wyzwanie jej zmagazynowania, co jest zadaniem trudnym ze względu na fizykę i dyssypacyjną naturę energii.
EN
The number of technical solutions based on renewable energy is constantly growing as the answer of the market for larger demand and higher users’ expectations. The social awareness of responsibility for the environment protection is important factor here. In order to assure constant availability of energy the designers have to deal with difficult task of energy storage.
PL
W inteligentnych budynkach ważnym aspektem są i będą technologie ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. Zapowiadana elektryfikacja ogrzewania budynków i stosowanie hybrydowych systemów ogrzewania mogą być realizowane na różne sposoby. Na rynku europejskim dostępne są i znane hybrydowe pompy ciepła współpracujące z gazowymi kotłami kondensacyjnymi, łączone w celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych. W Szwecji od wielu lat łączy się pompy ciepła z systemem ciepłowniczym. Produkcja ciepła powiązana z zapotrzebowaniem i podażą energii elektrycznej i ciepła sieciowego będzie nabierać coraz większego znaczenia w krajach, w których rozwinięte są sieci ciepłownicze. Te dwa rozwiązania są względem siebie konkurencyjne, ale znaleźć też można obszary, w których mogą się wspomagać i uzupełniać. Poszukuje się także zastosowań dla pomp ciepła korzystających z ciepła odpadowego.
PL
Pompy ciepła są chętnie – a czasem z konieczności dostosowania się do wymogów WT 2021 – stosowane w nowych budynkach i już od kilku lat budzą zainteresowanie inwestorów, którzy dążą do zmniejszenia zużycia energii. Odkąd pompy ciepła zostały uznane za urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, także inwestor instytucjonalny ma szansę skorzystać w ich przypadku z dofinansowania działań dotyczących wykorzystania OZE.
PL
Głównym obszarem zastosowania pomp ciepła jest obecnie zasilanie instalacji niskotemperaturowych, które są stosowane w nowych i modernizowanych budynkach. Na rynek wchodzą też pompy ciepła przeznaczone na wymianę dla starych źródeł ciepła – głównie kotłów węglowych i olejowych, a nawet gazowych. Zastosowaniu pomp ciepła sprzyjają instalacje fotowoltaiczne na budynkach. Coraz częściej montowane są także bardzo duże pompy ciepła mogące korzystać z ciepła odpadowego.
PL
Przed branżą instalacyjną stoją coraz większe wyzwania – dziś nie chodzi już tylko o higienę i ciepło w budynkach. Oczekujemy życia na bardzo wysokim poziomie, a ten umożliwia nie gromada służby, ale technologia inteligentnych budynków, instalacji i sieci. Co więcej, technologia ta nie służy tylko najbogatszym i elitom, ale jest dostępna powszechnie. Na co zatem powinna branża instalacyjna zwracać uwagę w kolejnych dekadach, w których ma się dokonać całkowita transformacja ogrzewania, wentylacji i chłodzenia budynków?
EN
The paper compares heat pumps driven by electric motors (EHP) with heat pumps driven by gas engines (GEHP). GEHPs are still a novelty on the Polish HVACR market - therefore, the subject of the study is to indicate whether in Polish climatic conditions their use is profitable. A thorough analysis of the energy consumption of selected devices was carried out due to the consumption of utilities needed for their propulsion and the related costs. This has been done by calculating seasonal efficiency coefficients and using an innovative method of comparative modifiers allowing for unification of the performance of EHP and GEHP pumps. The results obtained include average energy efficiency coefficients, operating costs and payback times. Discussion of the calculation results proved that under certain assumptions GEHP pumps may be competitive with EHP heat pumps due to the possibility of managing waste heat at high temperatures.
PL
W artykule dokonano porównania pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym (EHP) z pompą ciepła napędzaną silnikiem gazowym (GEHP). Pompy GEHP są wciąż nowością na polskim rynku HVACR - dlatego przedmiotem badania jest wykazanie, czy w polskich warunkach klimatycznych ich stosowanie jest opłacalne. Wnikliwa analiza zużycia energii przez wybrane urządzenia została przeprowadzona ze względu na zużycie mediów niezbędnych do ich napędu oraz związane z tym koszty. Dokonano tego za pomocą obliczenia współczynników sprawności sezonowej oraz zastosowania innowacyjnej metody porównawczych modyfikatorów pozwalających na ujednolicenie wydajności pomp EHP i GEHP. Uzyskane wyniki to średnie współczynniki sprawności energetycznej, koszty eksploatacji i czasy zwrotu inwestycji. Omówienie wyników obliczeń wykazało, że przy pewnych założeniach pompy GEHP mogą być konkurencyjne w stosunku do pomp ciepła EHP ze względu na możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła i ciepła odpadowego ze źródeł średniotemperaturowych.
PL
Systemy ciepłownicze w Europie ewoluują w różnych kierunkach. Oprócz rozwoju wielkości systemów, następuje także zmiana podejścia do tego, czym w zasadzie jest taki system ciepłowniczy, z jakich źródeł ciepła korzysta, jakich ma odbiorców i co tak naprawdę te systemy sprzedają.
PL
W artykule opisano przypadki rozhermetyzowania urządzeń chłodniczych i pomp ciepła oraz podano prawdopodobne przyczyny tych awarii. Następnie opisano metody służące do lokalizacji miejsc nieszczelności oraz sposoby naprawy instalacji.
EN
The article describes the cases of depressurisation of cooling equipment and heat pumps with the probable causes of these failures. Next, the methods for locating leakage sites and installation repair procedures are described.
PL
W artykule opisano rozwój technologii powietrznych pomp ciepła zmierzający do poprawy ich efektywności energetycznej i niezawodności oraz zakresu eksploatacji (umożliwienia ich ekonomicznej eksploatacji w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej) dzięki przystosowaniu urządzeń do specyficznych właściwości dolnego źródła ciepła. Zastosowanie w powietrznych pompach ciepła. nowych inwerterowych sprężarek z wtryskiem czynnika, elektronicznych zaworów rozprężnych oraz nowoczesnych systemów sterowania sprawiło, że pompy te mogą być wykorzystane do ogrzewania budynków nawet w warunkach zimnego klimatu z efektywnością energetyczną możliwą do zaakceptowania, gdyż praktycznie moc współczesnych powietrznych pompy ciepła pozostaje niezmienna aż do temperatury powietrza zewnętrznego -15°C. W artykule opisano również nowe czynniki robocze przeznaczone do wysokotemperaturowych pomp ciepła oraz podano przykłady rozwiązań wybranych konstrukcji urządzeń.
EN
The article describes the development of air heat pump technology aimed at improving their energy efficiency and reliability as well as at increase the scope of operation (enabling economical operation in conditions of low external temperature) by adapting the equipment to the specific properties of the bottom heat source. Application in air heat pumps, new inverter compressors with refrigerant injection, electronic expansion valves and modern control systems enable the use of these pumps to heat buildings even in cold climate conditions with acceptable energy efficiency because practically, the power of modern pump remains unchanged up to outside air temperature of -15°C. The article describes also new working factors for high-temperature heat pumps and gives examples of solutions for selected device designs.
PL
W artykule opisano rozwój technologii powietrznych pomp ciepła zmierzający do poprawy ich efektywności energetycznej i niezawodności oraz zakresu eksploatacji (umożliwienia ekonomicznej eksploatacji w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej) dzięki przystosowaniu urządzeń do specyficznych właściwości dolnego źródła ciepła. Zastosowanie w po- wietrznych pompach ciepła, nowych inwerterowych sprężarek z wtryskiem czynnika, elektronicznych zaworów rozprężnych oraz nowoczesnych systemów sterowania sprawiło, że pompy te mogą być wykorzystane do ogrzewania budynków nawet w warunkach zimnego klimatu z efektywnością energetyczną możliwą do zaakceptowania, gdyż praktycznie moc współczesnych powietrznych pompy ciepła pozostaje niezmienna aż do temperatury powietrza zewnętrznego - 15°C. W artykule opisano również nowe czynniki robocze przeznaczone do wysokotemperaturowych pomp ciepła oraz podano przykłady rozwiązań wybranych konstrukcji urządzeń.
EN
The article describes the development of air heat pump technology aimed at improving their energy efficiency and reliability as well as at increase the scope of operation (enabling economical operation in conditions of low external temperature) by adapting the equipment to the specific properties of the bottom heat source. Application in air heat pumps, new inverter compressors with refrigerant injection, electronic expansion valves and modern control systems enable the use of these pumps to heat buildings even in cold climate conditions with acceptable energy efficiency because practically, the power of modern pump remains unchanged up to outside air temperature of - 15°C. The article describes also new working factors for high-temperature heat pumps and gives examples of solutions for selected device designs.
PL
Powietrzne pompy ciepła o różnych rozwiązaniach i wielkościach zyskują coraz większe uznanie klientów w Europie, i to nie tylko inwestorów budujących nowe domy jednorodzinne. Urządzenia te są najłatwiejsze w montażu spośród wszystkich pomp ciepła i uniwersalne pod względem lokalizacji - powietrze jest wszak dostępne wszędzie.
PL
Europejczycy, a wśród nich Polacy, chcą korzystać z energii elektrycznej komfortowo, ale przy rozsądnych kosztach oraz zgodnie z naturą. Coraz częściej, kupując mieszkanie czy gotowy dom, oczekują deweloperskiego wyposażenia go w instalacje, które odpowiedzą na to zapotrzebowanie – panele fotowoltaiczne, instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacją czy pompy ciepła.
PL
Obiekty przemysłowe to często obiekty wielkokubaturowe, wymagające ogrzewania dużych, wysokich powierzchni lub tylko wybranych miejsc. Do rozwiązań grzewczych mogących sprostać tym zadaniom należą m.in. nagrzewnice.
PL
Analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania gruntowej pompy ciepła przeprowadzono na przykładzie wolno stojącego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 160 m2, znajdującego się w Toruniu, w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, a dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową to 200 dm3, co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23 379,7 kWh.
PL
Dość powszechne jest przekonanie, że w instalacjach z pompą ciepła, czyli niskotemperaturowych, sprawdzi się tylko ogrzewanie płaszczyznowe. Tymczasem przy zachowaniu odpowiednich zasad projektowania, doboru, wykonawstwa i użytkowania instalacja może być oparta także na grzejnikach niskotemperaturowych. W instalacjach grzewczych niskotemperaturowych coraz ważniejsze miejsce zajmują również klimakonwektory.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko 11 wariantów systemów zaopatrzenia budynku w ciepło do celów grzewczych. Analizę oddziaływania na środowisko przeprowadzono wykorzystując założenia oceny LCA w zakresie kategorii szkód: zdrowie człowieka, jakość ekosystemu i zubożenie zasobów naturalnych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że technologie wykorzystujące gaz ziemny w systemach zaopatrzenia budynków w ciepło są w stanie znacznie ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko, gdyż charakteryzują się najniższą wartością końcową ekowskaźnika oraz najniższym oddziaływaniem w kategorii szkód na zdrowiu ludzkim. Przykładem takiego systemu jest efektywna sieć ciepłownicza z gazowym kogeneracyjnym źródłem energii. Z punktu widzenia radykalnego obniżenia niskiej emisji z procesów spalania węgla rozwiązaniem interesującym jest efektywna sieci ciepłownicza z węglowym kogeneracyjnym źródłem energii. Stwierdzono również, że znaczącą rolę w systemach zaopatrzenia budynków w ciepło pełnić będą instalacje pomp ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii i źródła ciepła odpadowego. Osiągnięcie jednak akceptowalności środowiskowej tego typu systemów w warunkach krajowych wymaga zdecydowanej intensyfikacji prac nad zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w procesach wytwarzania energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym, jak również w systemach rozproszonych i indywidualnych/prosumenckich.
EN
The article presents the assessment of the environmental impact of 11 variants of building heat supply for heating purposes. An environmental impact analysis was made using the specification for LCA in damage categories encompassing human health, ecosystem quality and natural resources depletion. Based on the obtained results, it was found that technologies using natural gas in systems for supplying buildings with heat are able to significantly reduce the harmful impact on the environment, because they are characterized by the lowest end value of the eco-marker and the lowest impact in the category of damage to human health. An example of such a system is the effective heat distribution network with a gas-based cogeneration energy source. From the point of view of a radical reduction of low emissions from coal combustion processes, an interesting solution is the effective heat distribution network with a coal-based cogeneration energy source. Nevertheless, forecasts about the development of renewable and waste energy source installations in Poland indicate that a significant role in building heat supply systems will be played systems using heat pumps. Achieving the environmental acceptance of heat pumps in Poland's conditions requires a decisive intensification of efforts to increase the share of renewable energy sources in electric energy generation processes in the central electric power system and in local and individual systems.
PL
Zanieczyszczenia w wyniku tzw. niskiej emisji mają miejsce głównie w sezonie grzewczym. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest modernizacja istniejących wysokoemisyjnych źródeł ciepła na źródła niskoemisyjne oraz uwzględnienie ich zastosowania na etapie planowania instalacji budynków jednorodzinnych. W pracy przestawiono zastosowanie bez emisyjnego źródła ciepła - powietrznej pompy ciepła, jako sposób walki ze smogiem i propozycję modernizacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano analizy pracy powietrznej pompy ciepła w przypadku zainstalo-wania jej w Krakowie dla wybranych rodzajów budynków i oszacowano koszty eksploatacji. Zaproponowano współpracę powietrznej pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną o mocy 9,8 kWp, w celu sprawdzenia możliwości obniżenia kosztów ogrzewania. W efekcie wykazano korzyści ekonomiczne płynące ze współpracy powietrznej pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym.
EN
Pollution due to so-called low emissions occurs mainly during the heating season. The way to solve this problem is to modernize the existing high-emission heat sources to low-emission sources and to consider their application at the stage of planning the installation of single-family buildings. The paper presents the use of a non-emission heat source - an air-source heat pump, as a way of combating smog and a proposal to modernize the existing central heating systems. The analysis of air-souce heat pump operation in case of its installation in Kraków for selected types of single - family buildings was made and the operating costs were estimated. It was proposed that the air-source heat pump should work together with a 9. 8 kWp photovoltaic installation to test the feasibility of reducing heating costs. As a result, the economic benefits of cooperation between an air-source heat pump and a photovoltaic system have been demonstrated.
PL
Nowoczesne budownictwo stawia przed branżą instalacyjną coraz większe wyzwania, a inwestorzy często są świadomi tego, jak wiele jest obecnie rozwiązań zapewniających komfortową i bezproblemową eksploatację domu. Nasza realizacja, wyróżniona przez Kapitułę Korporacji statuetką Złotego Instalatora za 2018 r., to przykład wdrożenia bardzo ambitnych założeń projektowych - w dokładny i staranny sposób, przy użyciu materiałów wysokiej jakości.
PL
Czy nam się to podoba, czy nie - stoimy u progu rewolucji na rynku technologii grzewczych. Polska branża producentów urządzeń grzewczych może w niej odegrać istotną rolę. Wymaga jednak wsparcia w procesie transformacji. Tak samo jak rozwijający się w Polsce rynek technologii niskoemisyjnych. Wskazuje na to obszerny raport przygotowany przez ekspertów branżowych na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii* Zawarto w nim zalecenia i rekomendacje dotyczące działań i kierunków rozwoju polskiego rynku niskoemisyjnych technologii grzewczych do 2030 r., w szczególności pomp ciepła i urządzeń na biomasę. Sprawdźmy zatem, jakie są potrzeby, możliwości i oczekiwania w odniesieniu do technologii pomp ciepła.
PL
Pompy ciepła, z uwagi na możliwość pozyskiwania wysokiej jak też niskiej temperatury, są stosowane coraz częściej w zakładach przemysłowych, zarówno jako urządzenia grzewczo-klimatyzacyjne, jak i urządzenia wspomagające procesy technologiczne w czasie produkcji gotowych wyrobów. Najefektywniejsze wykorzystanie pomp ciepła ma miejsce zwłaszcza podczas procesów, w których istnieje równoczesne zapotrzebowanie na chłód i ciepło.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.