Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazdy samochodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W poprzednich artykułach dotyczących łożysk tocznych i ich diagnozowania za pomocą metod wibroakustycznych przedstawiono wpływ cech konstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez badany obiekt („UR”, nr 2/2016). Z wykorzystaniem różnych analiz sygnałów wibroakustycznych znajomość częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, umożliwia wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia występującego w łożysku.
EN
The assessment of energy flow through electric vehicle systems makes estimating their energy consumption possible. The article presents analyzes of the energy consumption of electric vehicles in selected driving tests (NEDC, WLTC and in real traffic conditions – RDC test) in relation to the vehicles different curb weight. The use of electric motors was also analyzed, providing their operating ranges, data of the energy flow in batteries and the change in their charge level. Simulation tests and analyzes were carried out using the AVL Cruise software. It was found that despite similar vehicle energy consumption values in NEDC and RDC testing, there are significant differences in energy flow in vehicle subsystems. The changes in the battery charge level per 100 km of test drive are similar in both the WLTC and RDC tests (6% difference); for the NEDC test, this difference is the greatest at 25% (compared to the previous tests). The energy consumption of electric vehicles depends significantly on the test itself; the values obtained in the tests are in the ranges of 10.1–13.5 kWh/100 km (NEDC test); 13–15 kWh/100 km (WLTC test) and 12.5–16.2 kWh/100 km in the RDC test. The energy consumption values in the NEDC and WLTC tests, compared to the RDC test, are approximately 20% and 10% lower, respectively. Increasing the vehicle mass increases the energy consumption (increasing the vehicle mass by 100 kg was found to increase the energy consumption by 0.34 kWh/100 km).
PL
Ocena przepływu energii przez układy pojazdów elektrycznych umożliwia oszacowanie ich energochłonności. W artykule przedstawiono analizy dotyczące zużycia energii pojazdów elektrycznych w wybranych testach jezdnych (NEDC, WLTC oraz w rzeczywistych warunkach ruchu – test RDC) w odniesieniu do zróżnicowanej masy pojazdów. Analizie poddano również wykorzystanie silników elektrycznych, przedstawiając mapy ich pracy, wielkości przepływu energii w akumulatorach oraz stopień zmiany ich naładowania. Badania i analizy symulacyjne wykonano z wykorzystaniem oprogramowania AVL Cruise. Stwierdzono, że mimo podobnych wartości energochłonności pojazdów w testach badawczych NEDC oraz RDC, to występują znaczące różnice przepływu energii w układach akumulacji pojazdów. Zmiany stopnia naładowania akumulatora odniesione do 100 km testu są zbliżone w testach WLTC oraz RDC (różnica 6%); dla testu NEDC różnica ta wynosi maksymalnie 25% (w odniesieniu do poprzednich testów). Energochłonność pojazdów elektrycznych jest silnie zależne od testu badawczego; wartości uzyskane w testach kształtują się na poziomie 10,1–13,5 kWh/100 km (test NEDC); 13–15 kWh/100 km (test WLTC) oraz 12,5–16,2 kWh/100 km w teście RDC. Wartości energochłonności w testach NEDC oraz WLTC są odpowiednio mniejsze o około 20% i 10% w odniesieniu do testu RDC. Zwiększenie masy pojazdu zwiększa zużycie energii (zwiększenie o 100 kg masy pojazdu zwiększa zużycie energii o 0,34 kWh/100 km).
3
Content available remote Badanie przyspieszeń pojazdów samochodowych
PL
Każdy poruszający się po drogach samochód ma ściśle określone przez producenta parametry przyśpieszenia, prędkości maksymalnej, mocy i momentu obrotowego. W literaturze motoryzacyjnej badana jest często elastyczność pojazdu w wybranym przedziale prędkości na danym przełożeniu. Testy faktycznego przyśpieszenia samochodu z wykorzystaniem różnych prędkości obrotowych nie są wykonywane. Kluczem do stwierdzenia jak dany pojazd będzie przyśpieszał jest jego wykres zależności mocy i momentu od obrotów silnika. Poddano badaniom cztery różne samochody z różnymi silnikami chcąc porównać ich przyśpieszenie zależnie od wykorzystania 70, 85 i 100% ich prędkości obrotowej maksymalnej mocy silnika. Pojazdy były badane na odcinku drogi o długości 500 metrów przy prędkości od 30 km/h do 120–130 km/h.
EN
Each car travelling on the road has strictly defined parameters of acceleration, maximum speed, power and torque. In automotive literature, vehicle flexibility is often tested within a selected speed range in a given gear ratio. Tests of the actual acceleration of a car using different speeds are not performed. The key to determining how a given vehicle will accelerate is its power and torque vs. engine revolutions diagram. Our different cars with different engines were tested to compare their acceleration according to the use of 70, 85 and 100% of their maximum engine power speed. The vehicles were tested on a 500-metre-long road section at speeds ranging from 30 km/h to 120–130 km/h.
EN
This article presents results of the inventory of pollutant emission from motor vehicles in Poland. To determine emission from motor vehicles in Poland COPERT 5 software was used for the first time. In addition, a comparison of the national emission from motor vehicles in 2016 and in 2015 was included. Pollutants harmful to health were considered primarily: carbon monoxide, organic compounds, nitrogen oxides and particulate matter. Emission of substances contributing to the intensification of the greenhouse effect were also examined: carbon dioxide, ammonia and nitrous oxide. It was found that the relative increase in volume of emission of carbon monoxide and non-methane volatile organic compounds is less than 10%, and nitrogen oxides and particulate matter less than 15%. The relative increase in carbon dioxide emission is approximately 14%, which corresponds to a relative increase in fuel consumption. The relative increase of volume of heavy metal emission is similar. The assessment of the energy emission factor (emission of pollution related to energy equal to used fuel) proves that - amongst pollutants harmful to health - for carbon monoxide and non-methane volatile organic compounds there is a relative reduction by approximately 5% in 2016, and for nitrogen oxides and particulate matter - increase by approximately (3-4)%.
EN
In the large urban areas, in middle latitudes, as in case of Poland, the cause of poor air quality is immission: in winter particulate matter PM10 and PM2.5, in summer - ozone and nitrogen oxides (or nitrogen dioxide). In the whole country, road transport is significantly responsible for the emission of nitrogen oxides (30%), carbon monoxide (20%) and less for emission of particulate matter (a few percent). In the case of other pollutants, the emission of non-metallic organic compounds is less than 10% (including polycyclic organic compounds - just over 0.5%), and sulfur oxides - only 0.03%! To analyze impact of automotive industry on air quality, pollutant emission data from two stations in Krakow were selected. These stations are known for poor air quality - the stations are: Dietla Street - with a high level of traffic and Kurdwanów - place located far from traffic routes. It was found that other objects than automotive vehicles are the dominant source of dust. These are industrial sources and - above all - energy sources, especially individual heating installations. Particularly large dust pollution occurs in winter and it is not always in areas with intense traffic. There was a strong dependence between immission of pollutants and road traffic, however, this dependence is not dominant in assessing the risk of air quality in urban agglomerations.
EN
The inventory results of pollutant emission from motor vehicles in Poland comparing to the emission of pollutants in the European Union have been presented in the paper. The analysis is based on the official results of the pollution inventory reported to the European Union. Emission of the following substances was considered for the years 1990-2016 for Poland and the European Union from all civilization and road transport activities: carbon monoxide, non-methan volatile organic compounds, nitrogen oxides and particulate matter consisting of fractions: total suspended particles, PM10 and PM2.5. It was observed that the share of pollutant emission from road transport in Poland is smaller than for the entire European Union. This is especially evident in the case of particulate matter and nitrogen oxides. As a result of the analysis of the emission inventory in the European Union, it was confirmed that the share of motorization in the emission of pollutants harmful to human health is significantly smaller in Poland than in the entire European Union. Therefore, conducting a detailed analysis of specific distance emission of pollutants from a statistical vehicle as well as extending research on greenhouse gas emission from motor vehicles is recommended.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono prędkości rozprzestrzeniania się płomienia po badanych materiałach wg wymagań PN-ISO 3795 Pojazdy drogowe oraz ciągniki, maszyny rolnicze i leśne - Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów dla tapicerek pobranych z 15 różnych modeli samochodów osobowych oraz ocenę możliwości wykorzystania alternatywnej procedury badawczej weryfikującej palność wyrobów stosowanych wewnątrz samochodów osobowych.
EN
This publication presents the flame propagation rates of tested materials according to PN-ISO 3795 requirements. Road vehicles and tractors, agricultural and forestry machinery - Determination of combustibility of materials used inside vehicles for upholstery taken from 15 different passenger car models and assessment of the possibility of using an alternative verification procedure flammability of products used in passenger cars.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie istoty pokładowych systemów diagnostycznych na przestrzeni lat. Uwzględnia różnice między normami i nazewnictwem obowiązującym na całym świecie. Przedstawiony został algorytm odczytywania kodów błędów oraz zaprezentowano przykładowe kody błędów i ich interpretację. Artykuł kończy się wskazaniem tendencji rozwojowych systemów diagnostyki pokładowej.
EN
The article aims to present diagnostic systems over the years. It takes into account the standards between norms and the nomenclature in force in the common world. It was presented with an algorithm for digitalization and their interpretation. The article ends with an indication of the development trends of on-board diagnostic systems.
PL
W artykule przedstawiono krótki rys historyczny elektrycznych pojazdów samochodowych. Schematycznie opisano budowę współczesnych elektromobili. Uwzględnione zostały pojazdy typu BEV, REEV, PHEV oraz FCEV. Wskazano szereg zastosowań wyżej wymienionych rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów w transporcie przemysłowym i komercyjnym. W dalszej części artykułu przytoczono główne wady i zalety dotyczące m. in. aspektów ochrony środowiska, eksploatacji oraz kosztów utrzymania pojazdów elektrycznych. Zwrócono uwagę na ograniczenia hamujące nagły wzrost ilości elektromobili w ruchu publicznym w Polsce: słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową (np. punkty ładowania akumulatorów, wyspecjalizowane warsztaty obsługowe), ekologiczność pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce (elektrownie węglowe), przestarzałe linie przesyłu prądu elektrycznego, kosztowne technologie produkcji akumulatorów. Kolejna część traktuje o perspektywach rozwoju elektromobili. Rozważania dotyczą progresu technologicznego umożliwiającego ich upowszechnienie oraz pomysłów nowych zastosowań m. in. w przemyśle, komunikacji miejskiej, a także w rozrywce. Krótko zaprezentowany został elektromobil Petersen PeT – mały pojazd elektryczny. Przedstawiono jego uproszczoną budowę. Zaproponowano również obszary zastosowań dla tego typu małogabarytowych pojazdów elektrycznych.
EN
Paper discussed the future uses of vehicles with electric powertrains. The history of electric vehicles and the barriers of their intensive improvement in Poland were depicted. The classification of modern electric vehicle constructions was presented and shortly described. Also the Petersen PeT vehicle was presented.
PL
W poprzednich artykułach dotyczących łożysk tocznych i ich diagnozowania za pomocą metod wibroakustycznych przedstawiono wpływ cech konstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez badany obiekt („UR", nr 2/2016). Z wykorzystaniem różnych analiz sygnałów wibroakustycznych znajomość częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, umożliwia wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia występującego w łożysku.
11
Content available remote Elementy złączne w branży automotive
PL
Branża automotive jest największym odbiorcą elementów złącznych w Europie. Jest to odbiorca, który stawia również największe wymagania pod kątem jakościowym, logistycznym oraz cenowym. Polska na europejskiej mapie nie ma się czego wstydzić.
EN
Inventory of total vehicle pollution emission is only possible through the use of emission modelling. One of the most difficult problems in modelling total emission from motor vehicles is the identification of the structure of vehicle fleet. While it is possible to use vehicle registration data to model the numerosity of elementary vehicle categories, it is very difficult to design representative driving cycles for vehicles in separate categories, in the absence of empirical evidence. The article proposes two models of the structure of motor vehicles for the criterion of technical level on account of pollutant emission. The method of modelling the intensity of use of motor vehicles by elementary categories on account of pollutant emission, outlined in this article, is the first unique undertaking in this field on a global scale. This method was used for inventorying pollutant emission from motor vehicles in Poland, in the years 2000–2015.
PL
Inwentaryzacja całkowitej emisji zanieczyszczeń samochodowych jest możliwa tylko dzięki zastosowania modelowania emisji zanieczyszczeń. Jednym z najtrudniejszych problemów modelowania całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych jest identyfikacja ich struktury. O ile jest możliwe wykorzystanie danych związanych z rejestracją pojazdów samochodowych do modelowania liczności kategorii pojazdów samochodowych, o tyle wyznaczenie reprezentatywnych przebiegów pojazdów elementarnych kategorii jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na brak wyników badań empirycznych. W artykule zaproponowano dwa modele struktury pojazdów samochodowych dla kryterium poziomu technicznego ze względu na emisję zanieczyszczeń. Przedstawiony w niniejszym artykule sposób modelowania intensywności użytkowania pojazdów samochodowych kategorii elementarnych ze względu na emisję zanieczyszczeń jest pierwszym unikatowym przedsięwzięciem w tym zakresie w skali światowej. Metodę tę zastosowano do inwentaryzacji zanieczyszczeń pojazdów samochodowych w Polsce w latach 2000–2015.
PL
Przedstawiono konstrukcje silnika Stirlinga i sposoby dotyczące wykorzystania ich w pojazdach samochodowych. Opisane zostały badania nad wykorzystaniem silnika Stirlinga do bezpośredniego napędu samochodów oraz jako jednostki napędowej w pojazdzie hybrydowym. Omówiono podstawowe zalety i wady wykorzystania silnika Stirlinga w pojazdach oraz jego możliwości do przetwarzania ciepła odpadowego pochodzqacego z silników z wewnętrznym spalaniem na energię elektryczną.
EN
In the paper the Stirling engine constructions and methods for use them in car vehicles are presented. There were described research on the use of the Stirling engine for direct drive of cars and the hybrid drive. The main advantages and disadvantages of the Stirling engine use in vehicles and their ability to convert waste heat from internal combustion engines into electricity are discussed.
PL
W artykule omówiony został system selektywnej redukcji tlenków azotu w układzie oczyszczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym, spełniającym limity normy emisji Euro VI i przeznaczonym do napędu pojazdów ciężarowych oraz autobusów. Przedstawiono wyniki badań emisji tlenków azotu uzyskane w teście homologacyjnym WHTC, który został przeprowadzony w warunkach zimnego oraz ciepłego rozruchu silnika. Układ oczyszczania spalin składał się z reaktora utleniającego (DOC), filtra cząstek stałych (DPF) oraz z systemu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) wraz z układem dozowania wodnego roztworu mocznika. Podczas badań poddano analizie sprawność systemu SCR, określaną jako stopień redukcji szkodliwych tlenków azotu w spalinach, w warunkach dynamicznych zmian obciążeń silnika w teście WHTC. Przedmiotem analizy było ponadto określenie okresu czasu niezbędnego do uzyskania gotowości systemu do rozpoczęcia dozowania mocznika i podjęcia efektywnej pracy po rozruchu zimnego silnika. Zwrócono także uwagę na występujące problemy eksploatacyjne związane z użytkowaniem systemu SCR, takie jak formowanie się osadów stałych mocznika wewnątrz układu i emisja amoniaku za reaktorem. Uzyskane wyniki badań omówiono w aspekcie określenia najlepszej metody oczyszczania spalin z tlenków azotu w silnikach o zapłonie samoczynnym, pod kątem planowego wprowadzenia testów emisji spalin pojazdów w rzeczywistych warunkach drogowych (testy RDE).
EN
The NOx emission aftertreatment of compressed ignition engines has always been a point of concern. The legislative emission limits for heavy duty vehicles constantly tighten the requirements for emissions of NOx. Nowadays it is believed that the most effective and reliable method of NOx reduction is a Selective Catalytic Reduction (SCR) system. The reducing agent of the system is ammonia, delivered and stored on a vehicle as Adblue, an aqueous urea solution. As all catalyst based clean-up systems, SCR activates only when a certain temperature is achieved. Nevertheless, once the system is started, the reduction efficiency of up to 99% can be achieved.
16
Content available Klimatyzacja samochodowa na ogniwach Peltiera
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania i budowy klimatyzacji samochodowej wykorzystującej moduły Peltiera, Alternatywna klimatyzacja umożliwia szybkie ogrzanie powietrza niezależnie od temperatury silnika. Można montować ją zarówno w nowych jak i starych pojazdach. Układ nie wymaga serwisu, ani ingerencji w standardowy układ chłodniczy. Wykorzystano materiały, które umożliwiają wgląd na ruch cieczy w układzie jak i pogląd na układ elektroniczny.
EN
The paper shows a process of designing and constructing automotive air conditioning for a practical application of Peltier module in climatronic. Our project lets us quickly heat up air, autonomously to engine's temperature. The model can be installed both in old and new cars. Furthermore, Peltier's module does not require servicing or interfering a standard heat exchanger. Resources used in assembly enable insight in fluid drift and electronics system's composition.
PL
Celem pracy jest określenie różnic w wynikach oceny komfortu uzyskiwanych różnymi metodami, oraz określenie zależności pomiędzy nimi. Zakres badań obejmował badanie drgań na siedziskach kierowców i załóg wybranych pojazdów i dokonanie analizy komfortu jazdy i określenie różnić w wynikach badań uzyskanych różnymi metodami i propozycja ich niwelacji. W pracy porównano metody badań eksperymentalnych pod kątem ich przydatności do oceny komfortu pojazdów specjalnych.
EN
The paper aims to determine differences between comfort assessment results achieved with the use of different test methods, and to define the interdependencies between them. The studies consisted in the following objectives: •vibration examination on the driver and crew seats of selected vehicles and the comfort of travel analysis, •determination of differences between examination results obtained with the use of various testing methods and proposal of these differences limitation. Experimental test methods were compared in the paper in the aspect of their suitability for special vehicles comfort evaluation. The paper has compared experimental test methods as far as their suitability for special vehicle comfort measurements is concerned.
PL
W artykule scharakteryzowano magistralę danych CAN stosowaną w pojazdach. Podano podstawowe informacje o wartościach napięć, protokole transmisji, budowie ramek. Przedstawiono stanowisko dydaktyczne zawierające drzwi samochodu Fiat Stilo wraz ze sterownikiem magistrali CAN. Przy pomocy analizatora CAN dokonano analizy ramek wysyłanych na magistralę.
EN
Paper discussed the CAN bus technology used in vehicles, basic information on signal voltages, transmission protocol, construction of frames. The educational position containing a car door of Fiat Stilo with CAN controller was showed. With the help of CAN analyzer the sample frames sent on the bus were identified.
EN
The article presents results of inventorying pollutant emission from road transport in Poland in the years 2000–2015, prepared at the National Centre for Emissions Management (KOBiZE) of the Institute of Environmental Protection – National Research Institute. The pollutant emission was determined by modelling, which was carried out with using the EU-recommended COPERT 4 program. The fleet sizes and annual mileage (in kilometres) of vehicles classified in each cumulated category have been given. The motor vehicle traffic was characterized by the shares of vehicle mileages covered in the urban, extra-urban (rural), and high-speed (highway) driving modes in the total vehicle mileage and by the average vehicle velocity values determined for the said different driving modes. Data on annual national emission of carbon monoxide – CO, volatile organic compounds – VOC, nitrogen oxides – NOx, particulate matter – PM, and carbon dioxide – CO2 have been specified for the years 2000–2015, for which the emission balance was inventoried. A marked downward trend was revealed in the annual national emission, especially for carbon monoxide and volatile organic compounds. This is an effect of technological progress in the field of automotive engineering. The average specific distance emission and average emission factor values were also experimentally determined. Based on results of these tests, conclusions have been formulated as regards clearly visible improvement in the environmental properties of motor vehicles in the years 2000–2015; an effect of this improvement is a considerable reduction in the environmental loading caused by road transport.
PL
W artykule przedstawiono wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu drogowego w Polsce w latach 2000–2015, opracowane w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Emisję zanieczyszczeń wyznaczono na podstawie modelowania z zastosowaniem oprogramowania COPERT 4, rekomendowanego przez Unię Europejską. Przedstawiono liczność i przebiegi roczne pojazdów kategorii skumulowanych. Parametry charakteryzujące ruch samochodów przyjęto jako udział długości drogi przebywanej przez pojazd w warunkach jazdy: w miastach, poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych, a także prędkość średnią pojazdów w tych warunkach. Przedstawiono krajową emisję roczną: tlenku węgla, lotnych związków organicznych, tlenków azotu, cząstek stałych i dwutlenku węgla dla lat bilansowania 2000–2015. Stwierdzono tendencję do znaczącego zmniejszania się krajowej emisji zanieczyszczeń, szczególnie tlenku węgla i lotnych związków organicznych. Jest to wynik postępu technicznego pojazdów samochodowych. Zbadano również średnią emisję drogową i średni wskaźnik emisji zanieczyszczeń dla wszystkich pojazdów samochodowych. Sformułowano na podstawie tych badań wnioski na temat wyraźnej poprawy właściwości ekologicznej pojazdów samochodowych w latach 2000–2015, czego skutkiem jest znaczące zmniejszenie obciążenia środowiska przez transport drogowy.
EN
The paper concerns an issue of the influence of car motion model on the indicators characterizing the environmental impact of the vehicle in Life Cycle Assessment (LCA). The research takes into account different conditions of car driving: urban (including congestions), extra-urban and high-speed traffic. Data on emission and fuel consumption corresponding to specific driving conditions were derived from the tests of a passenger car carried out on a chassis dynamometer. The obtained results revealed that the LCA of a car is highly susceptible to the conditions of its operation, described with the use of motion models. The results are strongly dependent on the quantities characterizing the combustion engine operating state, determined primarily by a vehicle speed process.
PL
Praca dotyczy zagadnienia wpływu modelu ruchu samochodu na wskaźniki charakteryzujące oddziaływanie pojazdu na środowisko w ocenie cyklu istnienia (Life Cycle Assessment – LCA). W badaniach uwzględniono różne warunki ruchu samochodów: w miastach (włączając zatory uliczne), poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych. Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa, odpowiadających poszczególnym warunkom ruchu, uzyskano na podstawie badań samochodu osobowego na hamowni podwoziowej. Stwierdzono znaczną wrażliwość wyników oceny cyklu istnienia samochodu na warunki jego użytkowania, opisywane przez różne modele ruchu. Uzyskane wyniki są silnie zależne od przebiegów wielkości charakteryzujących stan pracy silnika spalinowego, zdeterminowany przede wszystkim procesem prędkości pojazdu.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.