Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenia spawane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zastosowanie stali austenitycznych w różnych gałęziach przemysłu ciągle wzrasta, co wynika z ich unikalnych właściwości mechanicznych, plastyczności i odporności na korozję. Powoduje to, że w środowisku agresywnym uzyskuje się wysoką trwałość przez wiele lat i możliwość ograniczenia ciężaru wyrobu.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania współczynnika działania karbu w oparciu o metodę elementów skończonych, ze szczególnym uwzględnieniem złączy spawanych oraz ocenę jej przydatności dla miejsc monitorowanych ustroju nośnego koparki SchRs 4000.
EN
The article presents a method of determining an action coefficient of notch based on the finite element method, with particular emphasis on welded joints, and an assessment of its suitability for monitored locations of the BWE SchRs 4000 load bearing structure.
EN
The article compares the results of tests of residual stress determined based on Knoop microhardness measurements and obtained experimentally with the use of an x-ray diffractometer. Distribution of residual stress in the weld after strengthening of the surface layer, resulting from shot peening, was specified. A method of residual stress determination proposed by Oppel, based on Knoop microhardness distribution, was applied. An analysis of residual stress of 1.4539 austenitic steel welded joints, made with the use of TIG method and additionally strengthened with shot peening of the surface, showed good agreement of the results obtained both with the sin²ψ method and based on the microhardness measurement. The highest compression stress has occurred in a so-called Belayev point, approximately of 35 ÷ 40 μm from the surface.
PL
W artykule porównano wyniki badań naprężeń własnych wyznaczonych na podstawie pomiarów mikrotwardości Knoopa i doświadczalnie przy użyciu dyfraktometru rentgenowskiego. Określono rozkład naprężeń własnych w spoinie po umocnieniu warstwy wierzchniej w wyniku kulowania. Zastosowano metodę wyznaczania naprężeń własnych zaproponowanych przez Oppela na podstawie rozkładu mikrotwardości Knoopa. Analiza naprężeń własnych połączeń spawanych ze stali austenitycznej 1.4539 wykonanych metodą TIG dodatkowo umocnionych przez kulowanie powierzchni wykazała dobrą zgodność wyników uzyskanych za pomocą metody sin²ψ oraz na podstawie pomiaru mikrotwardości. Największe naprężenia ściskające występowały w tzw. punkcie Bielajewa ok. 35 ÷ 40 μm od powierzchni.
EN
The aim of this work is the experimental investigation of fatigue failure in Refill Friction Stir Spot Welding joints. The specimens for the fatigue analysis were made of 0.8-mm-thick and 1.6-mm-thick 7075-T6 aluminium alloy which is used to fabricate aircraft fuselages con-sisting of a plate skin with a stiffening stringer. The load capacity of joints was determined by tensile/shear tests. Fatigue tests were carried out on an Instron E10000 testing machine at room temperature. High-cycle fatigue tests were carried out under the following conditions: a limited number of cycles equal to 2 _ 106, a frequency of 50 (Hz), and a coefficient of stress cycle R = 0.1. Microstructural features of fatigue fractures for different levels of variable load were examined using Scanning Electron Microscopy micrographs. The analysis of the fatigue fractures reveals that the Alclad layer at the bottom of the weld is a kind of structural notch and in this situation can be the location of the initiation of fatigue cracking. It was found that fracture mechanism depends on the value of load amplitude. Analysis of the SEM micrographs of fatigue fractures shown that the thermo-mechanically affected zone and heat affected zone are sources of fatigue failure.
5
Content available Fatigue strength analysis of welded aluminium stairs
EN
The article presents numerical analyses and results of experimental fatigue tests of the welded stairs made from prefabricated EN-AW 6063-T66 aluminium alloy thin-walled profiles. Fatigue life analysis of welded thin-walled structures is a complicated and demanding task. Fatigue analysis of stairs was carried out according to the concept of a weak link, which was verified experimentally. The FEM method was applied in strength analysis. The conducted research allowed identifying the weak link of the structure at the welded joint. The samples stairs were subjected to fatigue tests. The fatigue tests have been conducted using specially designed set up. The experiments confirmed the numerical analysis. The cracks occurred at welded joints before expected fatigue life to fracture. Then the stairs structure was modified by changing the weld joints arrangement. The fatigue tests were carried out again and showed further weaknesses of their structure cracking of the step profile. To precisely capture this problem, detail finite element calculations for the analysed stairs have been conducted. Applying the nominal stress method, this problem was solved changing the treads profile of the stairs step. The last improvement in the construction was sufficient to satisfy fatigue strength requirement of the analysed structure. The weak link approach and nominal stress method proved to be an effective tool in fatigue analysis of the examined structure.
PL
Przedstawiono badania dotyczące struktury i własności złączy zgrzewanych oporowo zwarciowo stali o wysokiej granicy plastyczności S700MC przy grubości 10 mm. Przeprowadzone badania wykazały wyraźny wpływ cyklu cieplnego zgrzewania na obniżenie własności wytrzymałościowych i plastycznych połączeń. W wyniku procesu zgrzewania następuje spadek własności wytrzymałości na rozciąganie z 820 MPa (wytrzymałość materiału rodzimego) do 660 MPa w obszarze złącza. Twardość obszaru zgrzewanego obniżyła się do wartości 215 HV1, przy twardości materiału rodzimego na poziomie 290 HV1. W obszarze SWC twardość wynosiła około 235 HV1. Proces zgrzewania silnie wpłynął na utratę własności plastycznych. Udarność stali spada z 50 J/cm2 (temperatura badania – 30 °C) do około 6 J/cm2 w linii zgrzeiny, około 8 J/cm2 na granicy obszaru zgrzeiny i SWC oraz około 11 J/cm2 w obszarze SWC.
EN
The article presents tests concerning the structure and properties of resistance short-circuit welded joints made of 10 mm thick high yield point steel S700MC. The tests revealed the significant effect of a welding thermal cycle leading to less favourable mechanical and plastic properties of the joints. The welding process led to a decrease in tensile strength from 820 MPa (base material strength) to 660 MPa in the joint area. The welded area hardness decreased to 215 HV1, whereas mat of the base material amounted to 290 HV1. The hardness in the HAZ area amounted to approximately 235 HV1. The welding process also resulted in a significant decrease in plastic properties. The toughness of the steel dropped from 50 J/cm2 (testing temperature being 30°C) to approximately 6 J/cm2 in the weld line, approximately 8 J/cm2 in the area between the weld and the HAZ and to approximately 11 J/cm2 in the HAZ area.
EN
The article presents today's possibilities of modifying the fatigue strength of welded joints made in steel S700MC using the high frequency impact treatment (HiFIT). Research-related fatigue tests involved MAG-welded butt joints, T-joints with two-sided fillet welds as well as joints with a longitudinal rib and a girth fillet weld. The tests required the adjustment of appropriate parameters of the HiFIT and the performance ot' the above-named treatment in relation to the half of previously made joints. The article presents results of fatigue tests of joints after welding and after the HiFIT. The research also included the development of fatigue characteristics and the calculation of fatigue categories FAT, constituting the basis for the design of structures exposed to fatigue (in accordance with European standards). The results obtained in the tests unequivocally demonstrated the possibility of increasing the fatigue strength of welded joints made in steel S700MC by applying the HiFIT, with the level of fatigue strength modification depending on the type of a joint.
PL
Przedstawiono współczesne możliwości modyfikacji wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych, wykonanych ze stali S700MC poprzez młotkowanie z dużą częstotliwością techniką HiFIT (z ang. High Freąuency Impact Treatment). Do badań zmęczeniowych wykonano za pomocą spawania metodą MAG złącza doczołowe, złącza teowe ze spoinami pachwinowymi dwustronnymi ora/, złącza z żebrem podłużnym i spoiną pachwinową obwodową. Dobrano parametry dla techniki młotkowania z dużą częstotliwością (HiFTT) oraz wykonano taką obróbkę na połowie uprzednio wykonanych złączy. Przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych złączy w sta¬nie po spawaniu oraz w stanie po obróbce udarowej techniką HiFIT. Opracowano charakterystyki zmęczeniowe oraz obliczono kategorie zmęczeniowe FAT, stanowiące podstawę do projektowania konstrukcji narażonych na zmęczenie wg norm europejskich. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, że można zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową złączy spawanych stali S700MC stosując technikę młotkowania HiFIT, a stopień tej modyfikacji zależy od rodzaju złącza.
EN
The development of the power engineering industry forces designers and material engineers to develop and implement new technologically advanced materials, including alloy INCONEL 617. There are numerous works concerning tests focused on the alloy microstructure, yet welded joints made of INCONEL 617 have not been discussed in detail. The description of the microstructure of welded joints provides designers, design engineers and welding engineers with knowledge enabling them to assess the service life and degradation of welded joints in elements made of INCONEL 617. The article presents the analysis and the assessment of the microstructure-re of TIG-welded joints made of nickel alloy INCONEL 617. The tests involved the use of light and scanning microscopy. Precipitates revealed in the tests were identified using EDS-based chemical composition microanalysis XRD-based phase analysis. The verification of the test results also required the performance of analysis carried out using the scanning transmission electron microscope. The tests revealed the presence of precipitates both in the base material and in the weld. The presence of precipitates including Cr(Mo)23C6 or Ti(CN) carbides increases the strength of the alloy, whereas identified dislocations and twins intensify the hardening effect.
PL
Rozwój przemysłu energetycznego obliguje projektantów i inżynierów materiałowych do opracowywania i wdrażania nowych, zaawansowanych materiałów, do których zalicza się stop INCONEL 617. Istnieje wiele prac dotyczących badań mikrostruktury stopu, jednakże złącza spawane z tego materiału nie są jeszcze dokładnie omówione w literaturze. Opis mikrostruktury złączy spawanych stanowi źródło wiedzy dla projektantów, konstruktorów i inżynierów spawalników w procesie szacowania trwałości oraz oceny degradacji złączy spawanych elementów wykonanych ze stopu INCONEL 617. W artykule przedstawiono analizę i ocenę mikrostruktury złączy ze stopu niklu INCONEL 617 spawanych w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą (T1G). Przeprowadzone badania obejmowały analizę za pomocą mikroskopii świetlnej oraz skaningowej. Ujawnione wydzielenia zostały /identyfikowane za pomocą mikroanalizy składu chemicznego metodą EDS oraz analizy fazowej metodą XRD. Dla potwierdzenia uzyskanych wyników wykonano także analizę przy pomocy skaningowo-transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Badania ujawniły obecność wydzieleń zarówno w materiale rodzimym, jak i w spoinie. Obecność wydzieleni, takich jak węgliki Cr(Mo)23C6 lub Ti(CN) zwiększa wytrzymałość stopu, natomiast ujawnione dyslokacje i bliźniaki potęgują efekt umocnienia.
EN
The article presents the assessment of the macro and microstructure of welded joints made in steel P265GH using various combinations of filler metal wires and shielding gases. In addition to microstructural analysis, tests involved hardness measurements of all of the joint zones, i.e. the weld, HAZ and the base material. In addition, each specimen (i.e. the weld and the base material) was subjected to the analysis of chemical composition. The performed analysis made it possible to determine the degree of morphological conformity of welding consumables with steel P265GH.
PL
Dokonano oceny makro- oraz mikrostruktury złączy spawanych ze stali P265GH z wykorzystaniem różnych kombinacji drutów spawalniczych i atmosfer ochronnych. W celu uzupełnienia oceny mikrostruktury dokonano pomiarów twardości wszystkich stref złącza: spoiny, SWC oraz materiału rodzimego. Dodatkowo, dla każdej z próbek wykonano analizę składu chemicznego obszaru spoiny oraz materiału rodzimego. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie stopnia zgodności morfologicznej materiałów dodatkowych z analizowaną stalą P265GH.
10
Content available remote A New Look at the Classification of Cracks in Welded and Braze Welded Joints
EN
The making of structures using advanced materials and joining technologies is frequently accompanied by limited weldability problems. The obtainability of joints characterised by required properties can be limited, among other things, by susceptibility to crack formation. The article presents an overview of classification of cracks in welded and braze welded joints based on reasons for crack formation and the period of crack development. The primary division of fabrication/production-related cracks includes hot, cold, lamellar and annealing cracks. The study recommends the extension of the above-presented classification by including cracks occurring at a temperature higher than ambient temperature and lower than the lower limit of high-temperature brittleness range. The above-named temperature range could include cracks triggered by the loss of plasticity in the solid state resulting from the occurrence of ductility-dip brittleness and cracks related to liquid metal embrittlement.
PL
Wytwarzanie konstrukcji z użyciem nowoczesnych materiałów i technologii łączenia nierzadko niesie za sobą problemy związane z ich ograniczoną spawalnością. Zdolność do otrzymywania złączy o wymaganych własnościach może być ograniczona m.in. przez skłonność do występowania pęknięć. W pracy dokonano przeglądu sposobów klasyfikacji pęknięć złączy spawanych i lutospawanych opartych na przyczynach i okresie ich powstawania. Jako podstawowy podział pęknięć związanych z produkcją/wytwarzaniem przyjęto pęknięcia gorące, zimne, lamelarne oraz wyżarzeniowe. Zaproponowano rozszerzenie tej klasyfikacji o szczególne przypadki pęknięć występujących w temperaturze wyższej od temperatury otoczenia i niższej od dolnej granicy zakresu kruchości wysokotemperaturowej. W powstałym w ten sposób przedziale temperatury mogą wystąpić pęknięcia spowodowane utratą plastyczności w stanie stałym na skutek wystąpienia kruchości wysokotemperaturowej II rodzaju oraz pęknięcia spowodowane kruchością w obecności ciekłych metali.
EN
The present paper evaluates the effect of joining method on the strength of joint assemblies of selected structural materials: DX51+Z275 galvanised steel, OH18N9 stainless steel and DC01 low carbon steel. The objects of the study are: the lap adhesive joint and the butt welded joint with continuous and spot weld. Welded joints were produced latter by means of one of the two welding methods, MIG or MAG. The choice of the welding method depended on the type substrate material. Welding was conducted at the following constant technological parameters: strength of current, electrode deposition rate, filler metal diameter, type and flow rate of shielding gas. The adhesive joint was bonded with Epidian 53/Z1/100:10 epoxy adhesive. The substrates were pre-treated in a three-stage surface preparation process involving: mechanical treatment with P60 and P320 abrasive tools and degreasing with Loctite 7063 degreasing agent. The tensile strength tests, conducted under the study, provided strength characteristics of the tested joint assemblies, indicating differences in the values of strength that depended on the applied joining method or, in the case of welded joints, the structure of the seam.
PL
W artykule przedstawiono opracowany przez autorów algorytm komputerowej analizy obrazu wspomagający proces diagnostyki połączeń spawanych. Zwrócono uwagę na podstawowe wady, jakie powstają w złączach spawanych oraz na podstawowe utrudnienia w diagnozowaniu tych wad. Przedstawiono komputerową metodę analizy obrazu opartą na progowaniu wartości nasycenia koloru. Metoda może być stosowano do diagnozowania obrazów czarno-białych zapisanych w skali odcieni szarości. Ponadto przedstawiono modyfikację metody polegającą na zapisaniu obrazu czarno-białego w palecie barw RGB, a następnie przeprowadzeniu progowania przy zastosowaniu filtracji RGB. W pracy przedstawiono wyniki przykładowych analiz, ze zwróceniem uwagi na walory zastosowanej metody analizy obrazu. Rozwiązanie to poszerza możliwości obrazowania wykrytych wad materiałowych, co usprawnia klasyfikację złącz spawanych.
EN
This article aims to present an image analysis algorithm for welded diagnostics. It contains information about the welding process and factors affecting its poorly reproducible process. It highlights the essence of welded weld diagnostics, and also lists the most common features of nonconformity. In addition, it illustrates in most cases the methods of diagnosing welds, which include ultrasonic testing or x-ray scans. It then presents the very idea of radiographic research, which consists in the radiographic image of the binarization process. In addition, it presents computer-aided image analysis methods. It also reveals the use of RGB filtration, as evidenced by the numerous illustrations illustrating the double layer weld filtering in both R, B and G color. The article shows that the diagnostic method used improves the classification of welded joints. The use of selective RGB filtering not only enables the filtering of basic RGB colors, but also provides the ability to filter in R-G, R-B and G-R combinations, which will further increase the potential for imaging of material defects found.
13
Content available remote Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JR. Wykonane połączenia porównano pod względem skuteczności, gdzie kryterium określającym była wytrzymałość na ścinanie. Przedmiotem badań były trzy rodzaje połączeń spawanych: doczołowych, zakładkowych z jednym spawem, zakładkowych z dwoma spawami, jak i dwa rodzaje połączeń klejowych: doczołowych i zakładkowych. Łączone próbki wykonano z blachy stalowej konstrukcyjnej S235JR o grubości 4 mm. Do wykonania połączeń spawanych wykorzystano spawarkę inwertorową ADLER MMA-200. Połączenia spawane przygotowano z zastosowaniem spawania łukowego elektrodą otuloną klasyfikowaną wg PN-EN ISO 2560:2006-E38 A RC 12. Do wykonania połączeń klejowych zastosowano klej epoksydowy dwuskładnikowy Epidian 57/Z1/100:10. Przygotowanie powierzchni wszystkich próbek przeznaczonych do łączenia polegało na usunięciu nierówności krawędzi blach za pomocą szlifierki kątowej, usunięciu zanieczyszczeń przy użyciu środka do czyszczenia i odrdzewiania powierzchni Fosol, a następnie odtłuszczeniu powierzchni preparatem Loctite 7063. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono zgodnie z normą EN DIN 1465. Uzyskane wyniki badań wskazały na różnice w otrzymanych wartościach wytrzymałości w zależności od zastosowanej metody łączenia, a także geometrii wykonanych połączeń. Na podstawie wyników badań zauważono, że lepsze wyniki wykazały połączenia spawane, co wskazuje na ich większą skuteczność, jednak w połączeniach spawanych w większości próbek zauważono wyraźną korozję w miejscu złączenia, czego nie zaobserwowano w przypadku połączeń klejowych.
EN
The article presents selected issues of welded joints and adhesive joints strength of structural steel S235JR. Joints were compared in terms of effectiveness, where criterion for determining was shear strength and value of destructive force. The subject of the study were three types of welded joints: butt, single-lap with single weld, single-lap with double welds, as well as two types of adhesive joints: butt and single-lap. Joined samples were made of S235JR steel sheet with a thickness of 4 mm. Welded joints were made by used inverter welder ADLER MMA-200. Welded joints were prepared by the arc welding with coated electrode classifiable according to PN-EN ISO 2560:2006-E38 A RC 12. In the case of adhesive joints, two-component epoxy adhesive consisting of epoxy resin Epidian 57 and hardener Z1 connected in a weight ratio of 100:10. Surface of all samples were preparation by removing uneven from edges of sheets with angle grinder, to remove impurities using cleaner and rust removal surface Fosol and then degreased with Loctite 7063. Strength test were carried out according to EN DIN 1465. Obtained test results pointed out the differences in the strength values obtained depending on the method of joining, as well as geometry of the made joints. Based on results observed that better results were achieved for welded joints and thus their effectiveness was higher, but in most of welded joints was observed corrosion at the joint, which was not observed in the case of adhesive joints.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu ustalenia przyczyny wystąpienia korozji elementu wykonanego ze stali austenitycznej gatunku X2CrNi18-9. Korozję obserwowano w szczególności w obszarach występowania złączy spawanych. Stwierdzono, że przyczyną powstania korozji była obecność fazy sigma wydzielonej podczas spawania badanych elementów konstrukcyjnych. Stwierdzono, że austenit wykazuje anodowy charakter w stosunku do fazy sigma, co prowadzi do inicjacji wżerów korozyjnych w wyniku powstającego efektu galwanicznego i dalszego rozwoju korozji.
EN
The paper presents results of the research performed in order to determine causes of corrosion of the part made of austenitic steel of the X2CrNi18-9 grade. In particular the corrosion was observed in the areas of welded joints. It has been found that the cause of the corrosion was presence of the sigma phase precipitated during welding of the tested structural components. Also, it has been found that austenite shows the anodic character in relation to the sigma phase, which led to initiation of corrosion pits, as a result of the galvanic effect created, and further development of the corrosion.
15
EN
Preparation of aluminide coatings is used to increase the heat resistance. The coating must be frequently applied to details that were previously welded. The description of the structure of the coating in the area of the welded joint can be important when choosing the proper welding techniques. Butt joints were made using tungsten inert gas, arc welding — the method 141. The main differences between the joints are a kind of parent material and production technology (welding with or without a filler material). Parent materials for making the joins are 1.4749 (X18CrN28) and 1.4404 (X2CrNiMo17–12–2) steels. On prepared samples with joints the silicon-aluminide coating by the slurry method were produced. Samples covered by the slurry were annealed in a furnace with a protective atmosphere of argon at two temperatures 800 and 1000°C for 2 hours. To characterize the structure of the coatings electron microscopy, SEM and EDS X-ray microanalysis were used. It was found that the coatings were formed on the whole test surface. There are strong similarities between the structure of coatings produced in a given temperature despite the use of different substrates and various welded joints. Generally, the coatings produced at a temperature of 800°C are characterized by a three-layer structure, while those at 1000°C have two layers. The thickness of the coating produced at 800°C is from a range of 40 to 65 μm depending on the substrate. The thickness of coatings annealed at 1000°C is in the range of 100 to 200 μm. It is noted that the thickness of the coatings on the parent material is in any case higher than on the weld.
PL
Warstwy aluminidkowe stosowane są w celu zwiększenia żaroodporności stopów Fe i Ni. Aluminidki żelaza i niklu poprawiają odporność na wiele agresywnych środowisk [1÷ 4], w tym utlenianie [5÷10], siarkowanie [11] oraz nawęglanie [12, 13]. Właściwości warstw aluminidkowych są opisywane przez ich skład chemiczny (głównie zawartość Al) i fazowy oraz grubość [15]. Wiele urządzeń pracujących w wysokiej temperaturze, jak i wyposażenie pieców do obróbki cieplnej, jest wykonanych ze stali wysokostopowych, a spawanie jest podstawową techniką łączenia tych materiałów. Z technologicznego punktu widzenia pierwsze powinno być spawanie, a następnie wytwarzanie warstw aluminidkowych na powierzchni. W związku z tym scharakteryzowanie warstw w obszarze złącza spawanego może mieć duże znaczenie praktyczne. Głównym celem tej pracy jest określenie możliwości wytworzenia warstw Al–Si metodą zawiesinową na stalach wysokostopowych łączonych za pomocą spawania.
16
Content available remote Badania odporności na korozję międzykrystaliczną stali 310
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania odporności na korozję międzykrystaliczną napoiny ze stali 310 napawanej metodą TIG. Doświadczenie prowadzono w roztworze 40-proc. kwasu siarkowego (VI) i siarczanie (VI) żelaza (III). Kolejno próbkę poddano próbie zginania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3651-2.
PL
Połączenia spawane, z zasady ich powstawania powinny charakteryzować się nieprzepuszczalnością płynów, tj. cieczy i gazów. Niemniej, spowodowane różnymi przyczynami, niedoskonałości wykonania połączeń skutkują czasami występowaniem w ich objętości nieciągłości na wskroś, czyli obecnością nieszczelności. W większości przypadków nieszczelności w złączach nie mogą być akceptowane. Szczególnie dotyczy to wyrobów, których podstawowym warunkiem dopuszczenia do eksploatacji jest właśnie szczelność złączy spawanych. Przykładowo, bezwzględnie wymagają szczelności takie obiekty, jak zbiorniki magazynowe na ciecze i gazy, rurociągi transportowe wody, paliw, gazów i innych mediów, miski olejowe pojazdów drogowych i szynowych, pojemniki różnego typu itp. Z tego powodu opracowano wiele metod i technik badawczych, umożliwiających wykrycie nieszczelności kontrolowanej konstrukcji. Spośród tych metod coraz szersze zastosowanie znajduje próba pęcherzykowa z przyssawką próżniową, szczególnie w odniesieniu do złączy spawanych. W wykazie podanym w normie PN-EN 1779 próba pęcherzykowa z przyssawką próżniową należy do grupy metod wykorzystujących zmiany ciśnienia, natomiast przedmiotową technikę badania oznaczono symbolem C.3. Charakteryzuje ją wartość minimalnego przecieku, wykrywalnego w warunkach przemysłowych, równa 10-3 Pa·m3/s. Dla łatwiejszego wdrażania metody pęcherzykowej do praktyki przemysłowej zaprojektowano i zbudowano urządzenie UKS do kontroli szczelności połączeń spawanych [1], dla którego ustalono ogólne i szczegółowe warunki kontroli tych połączeń w oparciu o obowiązujące przepisy |2]. W kolejnych latach urządzenie modernizowano, co znalazło odzwierciedlenie w pracach [3÷9], W niniejszym opracowaniu przedstawiono ostatnio poprawioną pod względem ergonomicznym i przeznaczoną do rozpowszechniania wersję urządzenia UKS.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie badań nieniszczących w technice. Omówiono stanowisko do badania płyt z połączeniami spawanymi przy zastosowaniu metody drganiowej. Na podstawie analizy charakterystyk widmowych, które obliczono dla odpowiedzi z akcelerometrów, porównano końcówki, które były nakładane na młotek modalny podczas badań na stanowisku. Dokonano również weryfikacji możliwych miejsc uderzenia w płytę spawaną. Potwierdzenie wyboru typu końcówki młotka modalnego i miejsca uderzenia w badaniach metodą drganiową przeprowadzono na płycie z materiału jednorodnego i płycie z dobrym jakościowo połączeniem spawanym, które wcześniej sprawdzono w badaniach radiograficznych.
EN
The article presents the significance of the non-destructive tests in technology. The discussed case involved the stand intended for the tests on plates with welded joints using the vibration method. On the basis of the analysis of spectral characteristics which were calculated for responses from the accelerometers, the endings applied on hammer during tests were compared. The possible impact spots on welded plate were also verified. To prove the selected ending of the impact hammer and the impact spot right, the vibration method was used and the tests were performed on the plate made of homogenous material and on the plate with good-quality welded joint, both of which were checked earlier during the radiographic testing.
PL
Spawanie wiązką elektronów, pomimo szeroko stosowanych technologii łukowych oraz laserowych, nadal jest powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Główne zastosowanie tego wydajnego procesu spawania to: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, lotniczy i budowa maszyn. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń ze wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych w szerokim zakresie grubości od 0,025 mm do 300 mm w jednym przejściu. W artykule przybliżono charakterystykę metody i podano przykłady zastosowania wiązki elektronów w przemyśle. Przedstawiono przykład urządzenia uniwersalnego do spawania i modyfikowania powierzchni, w tym napawania.
EN
Electron beam welding, despite widespread arc and laser technology is still widely used in industry. The main application this high efficiency welding process is: automotive, electronics, electrical engineering, aerospace and mechanical engineering industry. The technology ensures high-quality welded joints from the all structural metals in a wide range of thickness from 0.025 mm to 300 mm in one run. The characteristics of methods, principles of design of welded joints, examples of the application of the electron beam in the industry were In the paper approximated in this paper. The example of universal equipment for welding and surface modification including cladding is also presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań: określenia gatunku i spawalności stali, pomiarów twardości, makro-skopowych i mikroskopowych połączenia spawanego. Zaprezentowano również wnioski z badań magnetyczno-proszkowych połączeń spawanych starych i nowych elementów na obiekcie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.