Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  platformy wiertnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczynnik bezpieczeństwa platformy Petrobaltic na moment obrotowy (stateczność ogólna) oszacowany przy założeniu, że konstrukcja jest traktowana jako układ słupów połączonych sztywnym pokładem, z korekcją efektów drugiego rzędu. Przemieszczenie poziome pokładu platformy wyznaczone za pomocą odpowiedniego modelu MES. Siła krytyczna nogi obliczona przy założeniu jej utwierdzenia w dnie morza. Wpływ odchyłki od idealnej geometrii rur nogi oraz inklinacji nogi na wielkość imperfekcji geometrycznej nóg platformy. Stwierdzenie spełnienia odpowiedniej zależności normowej ze względu na stateczność przez obliczony współczynnik bezpieczeństwa.
EN
The safety factor of a Petrobaltic platform due to rolling moment (global stability) estimated assuming the structure modelled as a system of columns braced by a rigid deck with the second-order effects correction. The horizontal deck deflection computed using a relevant finite element model. The leg buckling load computed assuming its fixation in the seabed. The influence of an imperfection from the ideal geometry, and the leg inclination on the geometric imperfection of the platform legs. Statement of fulfilment of an appropriate standard condition due to stability by the computed safety factor.
EN
The article presents calculations of the strength of a support frame Skid Cooling units used on oil rigs. The complexity of the equipment does not allow for efficient FEM modeling of such structures. It indicates how to the simplify the model so that the calculations can accepted by the American Bureau of Shipping (ABS).
PL
W artykule przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe ramy nośnej jednostki Cooling Skid wykorzystywanej na platformach wiertniczych. Złożoność urządzenia nie pozwala na efektywne modelowanie MES takich konstrukcji. Wskazano, w jaki sposób można uprościć model, aby obliczenia były przyjęte przez towarzystwo klasyfikacyjne American Bureau of Shipping (ABS).
PL
Zmiany morfologii dna morza i warunków geotechnicznych gruntu spowodowane instalacją platform wiertniczych typu jack-up na dnie morza. Zmiany obejmujące obszar kilku metrów wokół nóg platformy i sięgające do głębokości kilku metrów. Charakterystyka tych zmian na podstawie szczegółowych badań hydrograficznych i geotechnicznych.
EN
Changes in the morphology of the sea floor and geotechnical conditions of soil caused by the installation of jack-up drilling platforms on a seabed. The changes reached the area few meters around the legs of the platform and a depth of several meters. Characteristics of these changes on the basis detailed hydrographic and geotechnical surveys.
EN
The paper presents the problems related to the effectiveness of evacuation systems for large offshore installations. The analysis of safety requirements related to the complex evacuation, escape and rescue (EER) system elements has been carried out on the basis of the reports from the accidents of offshore drilling and production platforms. The safety function developed for life saving appliances (LSA) - the 6, 10 and 20 persons liferafts is presented as an example of a method for life saving appliances safety assessment.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące efektywności systemów ewakuacji ludzi z dużych obiektów oceanotechnicznych w sytuacji zagrożenia życia. Na podstawie raportów powypadkowych platform wiertniczych i wydobywczych przeprowadzono analizę wymagań związanych z bezpieczeństwem elementów złożonych systemów ewakuacyjnych, ratunkowych i ratowniczych. Przedstawiono funkcję bezpieczeństwa opracowaną dla środków ratunkowych - 6, 10 i 20 osobowych tratew ratunkowych, jako przykład metody oceny bezpieczeństwa zbiorowych środków ratunkowych.
PL
Nowy projekt H-6e firmy Aker Kvearner daje zatrudnienie setkom Polaków. W ramach tego projektu Polacy znajdują zatrudnienie przy pracach montażowo-spawalniczych, izolacyjnych, malarskich, rusztowaniowych, cateringowych, nadzoru itd.
PL
W wyniku ciągłego rozwoju metod eksploatacji i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przeniesienia części przemysłu wydobywczego w rejon dna mórz i oceanów powstało zapotrzebowanie na systematyczne dostawy sprzętu, wody, zapasów paliwa i specjalistycznych urządzeń wydobywczych do platform. Ilość prowadzonych obecnie badań dna morskiego w poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, ich eksploatacja i konieczność przemieszczania specjalistycznych platform wiertniczych i wydobywczych z jednego miejsca na morzu w inne wymaga ciągłej i systematycznej obsługi zapewniającej poprawną i efektywną pracę przemysłu wydobywczego oraz poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Statki zaopatrujące platformy wiertnicze zostały zaprojektowane tak, aby wypełnić swoją misję w sposób optymalny, biorąc pod uwagę trudne warunki hydrometeorologiczne, w jakich niektóre z ich prac muszą być prowadzone.
PL
W pracy podjęto problem zagrożeń w procesie eksploatacji dźwignic na obiektach oceanotechnicznych. Na przykładzie żurawi przeładunkowych instalowanych na platformach wiertniczych omówiono zagadnienie zarządzania bezpieczeństwem eksploatacyjnym. Sformułowano tezę, że szczególną rolę w utrzymaniu poziomu bezpieczeństwa pełni człowiek. Na przykładzie danych statystycznych określono typowe przyczyny wypadków oraz ich możliwe konsekwencje tak w zakresie strat ludzkich, jak i materialnych. Przedstawiono obszary działań prowadzących do ograniczania strat.
EN
In this work the problem of exploitation safety management of offshore cranes was taken under consideration. The statement that the exceptional meaning as far as keeping the safety level is concerned is addressed to the human factor was formulated. Using the examples of statistical data the typical causes of accidents and their possible consequences were determined equally in range of human and material loses. The areas of activities leading to minimization of the loses were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.