Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 402

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
The article analyses the historical roofs and types of traditional Chinese pavilions. As all ancient Chinese architecture, the small architectural forms are based on traditions, an ancestral connection with previous periods, a distinct hierarchy and a harmonious connection with nature. A pavilion as a small architectural form had high adaptability to various functions and natural and climatic conditions. Some types of pavilions (for instance, military, temple, postal pavilions and pavilions on bridges) appeared earlier, and on their basis, other types were developed with time (a bell and drum, a garden and park pavilion). In the process of development of a pavilion as a type of construction, its layout, volumetric-spatial composition, decoration and designs were expressed in numerous options; moreover, pavilions had their regional peculiarities in different territories of China. In each case, the main point was the harmonious combination of a pavilion and a landscape. Based on the analysis of the drawings of the old pavilions, the principal types of silhouettes and shapes of the roofs, the symbolic meaning of colors and decor were determined.
PL
W artykule przeanalizowano historyczne dachy i rodzaje tradycyjnych chińskich pawilonów. Jak w każdej historycznej architekturze, także w Chinach małe formy architektoniczne opierają się na tradycji, nawiązaniu do poprzednich okresów, wyraźnej hierarchii i harmonijnym połączeniu z naturą. Pawilon jako mała forma architektoniczna cechował się wysoką adaptowalnością do różnych funkcji oraz warunków naturalnych i klimatycznych. Niektóre typy pawilonów (np. wojskowe, sakralne i pocztowe, pawilony na mostach) pojawiły się wcześniej, a następnie wzorując się na nich, z czasem opracowano także inne wzorce (dzwonek i bęben, pawilon ogrodowy i parkowy). W procesie rozwoju pawilonu jako rodzaju konstrukcji jego układ, kompozycja przestrzenna oraz dekoracja przybierały różne formy. Co więcej, pawilony miały swoje regionalne cechy w różnych rejonach Chin. W każdym przypadku najistotniejszym punktem było harmonijne połączenie pawilonu i krajobrazu. Na podstawie analizy rysunków dawnych pawilonów, podstawowych typów konstrukcji i kształtów dachów określono także symboliczne znaczenie ich kolorów i wystroju.
EN
The importance of compliance with the schedule of work of road trains on the highway transport network of the European Union is shown. The possible options for work and rest modes for truck drivers on international routes have been analyzed. A model for optimizing the truck fleet operation plan has been developed. This model has two levels, that is, the general graph contains subgraphs designed with incompatible vertices to determine the active and shortest schedule. Each of the subgraphs reflects alternative routes and schedules of a truck. The model also includes restrictions on the total cycle time and active period duration of available unloading points. To find the shortest schedule, integer programming with a guaranteed optimal solution was applied. Testing of the proposed algorithm was performed for the example of serving orders for international freight transportation between the cities of Ukraine, Poland, and the Czech Republic. The active schedule is based on the criterion of the minimum of the total duration of drivers’ work. The results obtained are valid, consistent with the rules of the European Agreement. They indicate that the choice of the best schedule for a single car on a unitary route is not the best solution for the entire truck fleet and the entire flow of orders.
PL
W zeszłym roku dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju do 2030 r. jednocześnie próbując zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi wzrostu populacji oraz postępującej urbanizacji. Wiele wydarzyło się przez ten rok. Pandemia COVID przyniosła ze sobą nową normalność, ale w wielu aspektach miasta już wcześniej mierzyły się z licznymi kryzysami na licznych frontach i musiały dostosowywać się do koniecznych zmian. Elastyczność i zrównoważony rozwój nadal mają kluczowe znaczenie gdyż miasta zmagają się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz następstwami zmiany klimatu. Pandemia COVID to ogromne wyzwanie, a miasta muszą przygotować się na różne scenariusze. Mimo iż plany muszą być elastyczne, samo planowanie ma kluczowe znaczenie. Proces planowania zapewnia wgląd w możliwości i przygotowuje nas na nadchodzące zmiany.
4
Content available remote BIM w Skandynawii
EN
The purpose of this research is to effectively schedule jobs in a production company using heuristic Johnson’s algorithm. A popular pure water production factory, Iterlene industrial services limited (IISL) located at Effurun, Nigeria was investigated and it was noticed that different sizes of jobs (bottled water) are produced ranging from 25 cl, 50 cl, 60 cl, 75 cl, and 150 cl respectively, which are processed through the filling machine (FM1) and capping machine (CM2). In the order FM1CM2. Each job has to pass through the same sequence of operations. Jobs are assigned in such a way that a job is assigned on FM1 first and once processing is completed on FM1, it is assigned to CM2 and passing is not allowed. The idle time for the production of 500 bottles of water was estimated to be 1020 seconds (17.00 mins.). Johnson’s algorithm was applied to minimize the idle time for both FM1 and CM2 by determining the optimal sequence of the processed jobs. This was achieved within 780 seconds (13.00 mins.). Conclusively, the minimization of total elapsed time between the completion of first and last job was achieved. This would greatly improve productivity, effectiveness, and profitability at iterlene factory.
6
Content available remote Literature review on the rail transport schedule robustness
EN
The article presents issues concerning rail transport (rail, metro and tramway) and factors influencing the planned implementation of the schedule. At the beginning, the scope of application of the robustness concept was analysed, based on scientific and industry literature. Then the attention was focused on the model of the rail transport system and the schedule, the basic indicator of robustness assessment was discussed, taking into account the methods of analysis used and many variables occurring in rail transport. Finally, a review of the state of knowledge is summarised and the most important observations from the analysis are indicated. In the case of a robust schedule there is no propagation of disruption across the network after an adverse event has occurred.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące transportu szynowego (kolei, metra i tramwajów) i czynników mających wpływ na planową realizację harmonogramu. Na początku przeanalizowano zakres stosowania pojęcia „odporność”, bazując na literaturze naukowej i branżowej. Następnie skupiono uwagę na modelu systemu transportu kolejowego i harmonogramie, omówiono podstawowe wskaźnik oceny odporności z uwzględnieniem stosowanych metod analizy i wielu zmiennych występujących w transporcie kolejowym. Na końcu podsumowano przegląd stanu wiedzy i wskazano najważniejsze spostrzeżenia z analizy. W przypadku odpornego harmonogramu nie następuje propagacja zakłóceń w całej sieci po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego.
7
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
EN
The paper presents a production scheduling problem in a foundry equipped with two furnaces and one casting line, where the line is a bottleneck and furnaces, of the same capacity, work in parallel. The amount of produced castings may not exceed the capacity of the line and the furnaces, and their loads determine metal type from which the products are manufactured on the casting line. The purpose of planning is to create the processing order of metal production to prevent delays in the delivery of the ordered products to the customers. The problem is a mix of a lot-sizing and scheduling problems on two machines (the furnaces) run in parallel. The article gives a mathematical model that defines the optimization problem, and its relaxed version based on the concept of a rolling-horizon planning. The proposed approaches, i.e. commercial solver and Iterated Local Search (ILS) heuristic, were tested on a sample data and different problem sizes. The tests have shown that rolling horizon approach gives the best results for most problems, however, developed ILS algorithm gives better results for the largest problem instances with tight furnace capacity.
9
Content available remote Relokacje overseas
PL
Przeprowadzka, bez względu na jej skalę, wielkość przenoszonych elementów oraz dystans, jaki mamy do pokonania, stanowi zadanie wymagające precyzyjnego przygotowania i przeprowadzenia. Dbałość o poprawne spakowanie, opisanie opakowań, zabezpieczenie na czas transportu, załadunek na środki transportu oraz bezpieczny transport do miejsca docelowego stanowią podstawowe aspekty, na które zwracamy uwagę.
PL
W artykule przedstawiono aplikację internetową wspomagającą proces planowania sieci dostępowej WLAN. Została ona opracowana z wykorzystaniem języków: HTML, CSS oraz JavaScript. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie procesu planowania operatorskich, dostępowych sieci WLAN z uwzględnieniem lokalizacji wielu stacji bazowych. Pokazano przykładowe wyniki działania programu w trakcie planowania sieci WLAN.
EN
An internet application was developed to support the design process of the WLAN access network. The whole program was designed as a desktop application using the following languages: HTML, CSS and JavaScript. The main task of the application facilitates the planning process of the WLAN access network, including the location of multiple base stations. There is an example of using the program in the WLAN network planning process.
PL
Celem przedstawionego artykułu była ocena wpływu algorytmu dynamicznej alokacji zasobów dla kanału PUCCH systemu LTE na maksymalną przepustowość łącza „w górę” (MaxCellULThroughput) oraz na skuteczność połączeń telefonicznych CSSR (CallSetupSuccessRate). W pracy opisano stanowisko laboratoryjne oraz zaprezentowano i omówiono wyniki eksperymentu badawczego potwierdzającego poprawę obu wskaźników jakościowych.
EN
The aim of the presented paper was to verify the impact of Dynamic PUCCH Resource Allocation Algorithm of the LTE cellular system on the maximum uplink cell throughput and call setup success rate. Paper includes the laboratory description and presents the results of an experiment confirming the improvement of both key performance indicators.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach kierunek rozwoju miast uległ znacznej zmianie – rozbudowa realizuje się głównie w osi pionowej, przy czym nie dotyczy to już tylko budowy (powszechnych już) wysokich budynków z rozbudowanymi kondygnacjami podziemnymi czy zagospodarowywania nawet niewielkich działek w gęstej zabudowie. Coraz intensywniej również odzyskuje się przestrzeń spod istniejących obiektów lub wykonuje ich wgłębną rozbudowę. Te tendencje wiążą się nierozerwalnie z koniecznością realizacji wykopów o stale rosnącej głębokości i do niedawna nieosiągalnym poziomie złożoności.
PL
Utrzymanie laboratorium działającego w ramach przedsiębiorstwa wod-kan wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów. Zarządzający tymi przedsiębiorstwami niejednokrotnie zastanawiają się nad możliwościami obniżenia nadmiernych wydatków w obszarze działalności laboratoryjnej. W artykule zaprezentowano sprawdzone i skuteczne sposoby optymalizacji kosztów generowanych przez laboratorium.
14
Content available remote Wtórna hydroizolacja przyziemnych części budynków
PL
Przedmiotem artykułu jest zabezpieczanie przyziemnych części budynków przed wilgocią za pomocą hydroizolacji wtórnej. Na początku zostaje omówiony proces poprzedzający przystąpienie do wykonania izolacji, od planowania i diagnostyki, poprzez ocenę warunków gruntowo-wodnych i innych obciążeń oraz prognozowanie związane z przyszłym użytkownikiem zabezpieczonego budynku. W następnej części zostaje scharakteryzowany proces tworzenia koncepcji uszczelniania oraz przygotowania podłoża i uszkodzonych ścian budynku, a także używanych w tym procesie materiałów.
EN
The article discusses the protection of the ground parts of buildings against humidity through the use of secondary water insulation. In the beginning, the process is discussed that precedes the commencement of execution of insulation, from planning and diagnostics, through the evaluation of the soil and water conditions and other loads as well as forecasting related to the future users of the building to be protected. In the following part, described shall be the process of establishment of the concept of insulation and preparation of the surface and the damaged walls of the building, as well as the materials used in the process.
EN
This comparative study examines the moderating role of risk management in project planning and project success in the construction business of the UK and Pakistan. The data was gathered from 152 project managers (76 from both economies each) using a survey questionnaire. The purposive sampling technique was used to ensure fair representation of sample size and the RAND formula was used to select the project managers. For quantitative analysis, partial least square structural equation modelling technique was utilised. The results confirmed that project planning had a statistically significant impact on project success. Furthermore, risk management significantly moderated the relationship between project planning and project success in the construction businesses despite being in two different economies. The paper contributes to the enhancement of the body of knowledge intended for global companies and academicians aiming to implement risk management frameworks to enhance project success and ensure the effectiveness of project planning in a competitive business environment. It offers a new perspective to investigate the relationship between project planning and project success through moderating the effect of risk management, which is a new theoretical dimension for construction business and the field of project management. It is proposed to the governments and construction businesses operating in the UK and Pakistan to validate the empirical research framework in the cross-cultural context while assessing risk and uncertainty. It helps the construction business in the evaluation of risk while planning and successfully implementing project strategies.
16
Content available remote Metodyka Building Information Modelling – BIM na czas, czas na BIM!
PL
Metodyka BIM w GK PSE to nie tylko trójwymiarowa wizualizacja, z którą BIM jest bardzo często, lecz niepoprawnie kojarzony, ale – metoda całościowego zarządzania danymi o elementach infrastruktury w całym cyklu inwestycyjnym w dedykowanym systemie. Właściwie skonstruowane i odpowiednio zarządzane środowisko CDE to źródła informacji pozwalające optymalizować działania na rzecz utrzymania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W rezultacie BIM pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania środków publicznych poprzez minimalizację kosztów budowy i zarządzania infrastrukturą. Jest jednocześnie metodyką mającą potencjał zastosowania przez GK PSE w ramach przetargów publicznych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i eksploatacji infrastruktury.
EN
Building Information Modeling (BIM) has been developed for decades in the construction sector to optimize CAPEX and OPEX costs of individual buildings throughout their full life-cycle, including their design, construction, maintenance and decommissioning. Advantages of BIM as a tool to store, update and manage data on individual building components' structure, maintenance needs, inspection schedules, results of inspections and their proven efficacy in collision detection at the design phase and costs reduction at the construction, maintenance and decommissioning phases have inspired broader BIM implementation extended from individual buildings to linear infrastructure. Since energy transmission lines owned and operated by the Polish Transmission System Operator (TSO) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. are a perfect example of complex, vast infrastructure requiring regular maintenance works, a pilot implementation of BIM has recently been launched. The article enumerates potential benefits of BIM implementation by the TSO and preliminary results to be basis for future decision on its broader use in PSE for the sake of further costs and time optimization of transmission system management in Poland.
EN
The article proposes the use of one of the methods of multi-criteria decision analysis (AHP method) to determine the urgency of consolidation works in the area of the Moniecki county. To this end, an appropriate set of criteria was adopted for the mutual comparison of precincts in the considered area. The calculations include a non-typical for AHP method, a large number of considered ranges. The analysis covered 201 precincts, and as a result, the areas with the greatest urgency of merging works were indicated.
EN
The goal of this paper is to explore and to provide tools for the investigation of the problems of unit-length scheduling of incompatible jobs on uniform machines. We present two new algorithms that are a significant improvement over the known algorithms. The first one is Algorithm 2 which is 2-approximate for the problem Qm|pj = 1, G = bisubquartic|Cmax. The second one is Algorithm 3 which is 4-approximate for the problem Qm|pj = 1, G = bisubquartic|ΣCj, where m ϵ {2, 3, 4}. The theory behind the proposed algorithms is based on the properties of 2-coloring with maximal coloring width, and on the properties of ideal machine, an abstract machine that we introduce in this paper.
EN
Accordingly to recommendations set out by standards, degradation curves which will serve as a tool facilitating decision-making regarding renovation works ought to be developed. The article presents the proposal of a model for predicting the aging of a residential building. The proposed PRRD (Prediction of Reliability According to Rayleigh Distribution) model determines the performance characteristics of a building over the full period of its use. PRRD accounts for the life spans of individual building components. Additionally introduced in the model were supplements accounting for the intensity of changes in the building and its surroundings. The developed method of the non-linear degradation process of a building accounts for the role and weights of individual building components as well as the intensity of significant factors influencing the aging process. The presented methodology of the description of changes in the performance characteristics over the course of using a building will be a diagnostic process of predicting the technical state of a building. The proposed predictions can serve as the basis for making the right strategic decisions when planning renovation works in residential buildings.
PL
Zgodnie z zaleceniami normowymi należy opracować krzywe degradacji, które posłużą za narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji remontowych. W artykule przedstawiona jest propozycja modelu prognozy starzenia budynku mieszkalnego. Zaproponowany model PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution) określa zmiany właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania. PRRD uwzględnia okresy trwałości poszczególnych elementów składowych budynku. Do modelu dodatkowo wprowadzone zostały uzupełnienia uwzględniające intensywność zmian w obiekcie i w jego otoczeniu. Opracowana metoda nieliniowego procesu degradacji budynku uwzględnia rolę i wagę poszczególnych elementów składowych budynku oraz intensywność czynników istotnych wpływających na proces starzenia. Normy dotyczące planowania okresu użytkowania grupują czynniki wpływające na degradację budynku i jego części składowych na działające spoza budynku: z atmosfery lub podłoża pochodzenia naturalnego, spowodowane działaniem człowieka oraz czynniki działające wewnątrz budynku – wywołane użytkowaniem lub będące konsekwencją projektu budowalnego. Podczas użytkowania budynków mieszkalnych czynniki wpływające na proces starzenia bardzo rzadko występują pojedynczo, najczęściej działają łącznie, niekiedy w układach zależnych. Prognozowany okres użytkowania powinien uwzględniać sytuację najbardziej niekorzystną, czyli jednoczesne działanie wszystkich czynników. Trudnym zadaniem jest jednak określenie prognozy zmian intensywności działania tych czynników, kombinacji intensywności oraz skutków ich działania. Zgodnie z normą można uwzględnić tylko najbardziej istotne czynniki w prognozowaniu procesu starzenia. W zaproponowanej metodzie PRRD uwzględnione zostały wyniki oceny trwałości elementów składowych budynku dostępne w literaturze technicznej. Trwałości elementów budynku podawane są w przedziałach okresów, które to wynikają ze z różniących się warunków lokalizacji, utrzymania, zmienności cech materiałów, poziomu wykonawstwa, poziomu projektowania. Uwzględniając przedziały czasowe okresów trwałości elementów budynku w prognozowaniu zmian właściwości użytkowych elementów został określony szacowany okres użytkowania. Prognozowanie procesu starzenia jest niezbędne podczas utrzymania budynku mieszkalnego, jednak problem jest w wielu aspektach nierozpoznany. Brak danych wskazuje na potrzebę badań i analiz związanych z tą tematyką. Prognozowane zmiany właściwości użytkowych budynków mieszkalnych mogą być pomocne w podejmowaniu prawidłowych decyzji w planowaniu prac budowlanych.
EN
Almost every construction investment should contain elements of risk forecasting, whose validity depends, among other things, on the correct assessment of potential threats. These risks were defined by the Authors as risk factors that were characterized and then grouped on the basis of performed research in the scope of their identification. Due to lack of method of scheduling railway investments on the construction market, including risk assessment, a research effort was undertaken [14-17], the result of which is the proposed method. The article presents the main assumptions of the original method of rail investment planning, which on the one hand, will take into account the impact of potential threats identified previously by the Authors, and, on the other, will allow project managers to refer to the conditions in which the implementation of a specific facility is planned. The assumption was made that the method, relatively easy to implement, supported by an appropriate computational program, will encourage teams planning the implementation of railway undertakings to its application and will improve the reliability of the schedules they develop.
PL
Prawie każda inwestycja budowlana, powinna zawierać elementy prognozowania ryzyka, których trafność jest uzależniona między innymi od prawidłowej oceny potencjalnych zagrożeń. Zagrożenia te zostały przez Autorów zdefiniowane jako czynniki ryzyka, które zostały scharakteryzowane a następnie zgrupowane na podstawie wykonanych badań w zakresie ich identyfikacji. W związku z tym, że na rynku budowlanym nie ma metody harmonogramowania inwestycji kolejowych z uwzględnieniem oceny ryzyka, podjęto wysiłek badawczy [14-17], którego efektem jest proponowana metoda. W artykule przedstawiono główne założenia oryginalnej metody harmonogramowania inwestycji kolejowych, która z jednej strony uwzględni wpływ potencjalnych, zidentyfikowanych wcześniej przez autorów specyficznych dla inwestycji kolejowych zagrożeń, a z drugiej pozwoli menadżerom projektu odnieść je do warunków, w jakich planowana jest realizacja konkretnego obiektu. Przyjęto założenie, że stosunkowo prosta we wdrożeniu metoda, wsparta odpowiednim programem obliczeniowym, zachęci zespoły planujące realizację przedsięwzięć kolejowych do jej stosowania i zwiększy wiarygodność opracowywanych przez nie harmonogramów.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.