Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 351

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The article analyses the historical roofs and types of traditional Chinese pavilions. As all ancient Chinese architecture, the small architectural forms are based on traditions, an ancestral connection with previous periods, a distinct hierarchy and a harmonious connection with nature. A pavilion as a small architectural form had high adaptability to various functions and natural and climatic conditions. Some types of pavilions (for instance, military, temple, postal pavilions and pavilions on bridges) appeared earlier, and on their basis, other types were developed with time (a bell and drum, a garden and park pavilion). In the process of development of a pavilion as a type of construction, its layout, volumetric-spatial composition, decoration and designs were expressed in numerous options; moreover, pavilions had their regional peculiarities in different territories of China. In each case, the main point was the harmonious combination of a pavilion and a landscape. Based on the analysis of the drawings of the old pavilions, the principal types of silhouettes and shapes of the roofs, the symbolic meaning of colors and decor were determined.
PL
W artykule przeanalizowano historyczne dachy i rodzaje tradycyjnych chińskich pawilonów. Jak w każdej historycznej architekturze, także w Chinach małe formy architektoniczne opierają się na tradycji, nawiązaniu do poprzednich okresów, wyraźnej hierarchii i harmonijnym połączeniu z naturą. Pawilon jako mała forma architektoniczna cechował się wysoką adaptowalnością do różnych funkcji oraz warunków naturalnych i klimatycznych. Niektóre typy pawilonów (np. wojskowe, sakralne i pocztowe, pawilony na mostach) pojawiły się wcześniej, a następnie wzorując się na nich, z czasem opracowano także inne wzorce (dzwonek i bęben, pawilon ogrodowy i parkowy). W procesie rozwoju pawilonu jako rodzaju konstrukcji jego układ, kompozycja przestrzenna oraz dekoracja przybierały różne formy. Co więcej, pawilony miały swoje regionalne cechy w różnych rejonach Chin. W każdym przypadku najistotniejszym punktem było harmonijne połączenie pawilonu i krajobrazu. Na podstawie analizy rysunków dawnych pawilonów, podstawowych typów konstrukcji i kształtów dachów określono także symboliczne znaczenie ich kolorów i wystroju.
2
Content available remote BIM w Skandynawii
3
Content available remote Literature review on the rail transport schedule robustness
EN
The article presents issues concerning rail transport (rail, metro and tramway) and factors influencing the planned implementation of the schedule. At the beginning, the scope of application of the robustness concept was analysed, based on scientific and industry literature. Then the attention was focused on the model of the rail transport system and the schedule, the basic indicator of robustness assessment was discussed, taking into account the methods of analysis used and many variables occurring in rail transport. Finally, a review of the state of knowledge is summarised and the most important observations from the analysis are indicated. In the case of a robust schedule there is no propagation of disruption across the network after an adverse event has occurred.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące transportu szynowego (kolei, metra i tramwajów) i czynników mających wpływ na planową realizację harmonogramu. Na początku przeanalizowano zakres stosowania pojęcia „odporność”, bazując na literaturze naukowej i branżowej. Następnie skupiono uwagę na modelu systemu transportu kolejowego i harmonogramie, omówiono podstawowe wskaźnik oceny odporności z uwzględnieniem stosowanych metod analizy i wielu zmiennych występujących w transporcie kolejowym. Na końcu podsumowano przegląd stanu wiedzy i wskazano najważniejsze spostrzeżenia z analizy. W przypadku odpornego harmonogramu nie następuje propagacja zakłóceń w całej sieci po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego.
EN
The aim of the presented paper was to verify the impact of Dynamic PUCCH Resource Allocation Algorithm of the LTE cellular system on the maximum uplink cell throughput and call setup success rate - CSSR. Paper includes the laboratory testbed description and presents the results of an experiment confirming the improvement of both key performance indicators KPIs. Apart from the presentation of the Dynamic PUCCH Resource allocation algorithm, the paper also includes a description of legacy LTE uplink (PUCCH and PUSCH) channels dimensioning process thus filling the gap of such a tutorial in the available literature.
5
Content available Computer Aided Planning of WLAN Access Networks
EN
An Internet application was developed to support the design process of the WLAN access network. The whole program was designed as a desktop application using the following languages: HTML, CSS and JavaScript. The main task of the application facilitates the planning process of the WLAN access network, including the location of multiple base stations. There is an example of using the program in the WLAN network planning process. The main purpose of this application as the ability to carry out network planning using multiple base stations and provide radio coverage for the entire area served by Wireless Internet Service Provider, is obtained.
EN
Contingent planning models a robot that must achieve a goal in a partially observable environment with non-deterministic actions. A solution for this problem is generated by searching in the space of belief states, where a belief state is a set of possible world states. However, if there is an unavoidable dead-end state, the robot will fail to accomplish his task. In this work, rather than limiting a contingent planning task to the agent's actions and observations, we model a planning agent that is able to proactively resort to humans for help in order to complete tasks that would be unsolvable otherwise. Our aim is to develop a symbiotic autonomous agent, that is, an agent that, proactively and autonomously, asks for human help when needed. We formalize this problem and propose an extension of a translation technique to convert the contingent planning problem with human help into a non-deterministic fully observable planning problem that can be solved by an off-the-shelf efficient FOND planner.
EN
In this work we investigate the performance of greedy randomised search (GRS) techniques to the problem of compiling quantum circuits to emerging quantum hardware. Quantum computing (QC) represents the next big step towards power consumption minimisation and CPU speed boost in the future of computing machines. Quantum computing uses quantum gates that manipulate multi-valued bits (qubits ). A quantum circuit is composed of a number of qubits and a series of quantum gates that operate on those qubits, and whose execution realises a specific quantum algorithm. Current quantum computing technologies limit the qubit interaction distance allowing the execution of gates between adjacent qubits only. This has opened the way to the exploration of possible techniques aimed at guaranteeing nearest-neighbor (NN) compliance in any quantum circuit through the addition of a number of so-called swap gates between adjacent qubits. In addition, technological limitations (decoherence effect) impose that the overall duration (makespan) of the quantum circuit realization be minimized. One core contribution of the paper is the definition of two lexicographic ranking functions for quantum gate selection, using two keys: one key acts as a global closure metric to minimise the solution makespan; the second one is a local metric, which favours the mutual approach of the closest qstates pairs. We present a GRS procedure that synthesises NN-compliant quantum circuits realizations, starting from a set of benchmark instances of different size belonging to the Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) class tailored for the MaxCut problem. We propose a comparison between the presented meta-heuristics and the approaches used in the recent literature against the same benchmarks, both from the CPU efficiency and from the solution quality standpoint. In particular, we compare our approach against a reference benchmark initially proposed and subsequently expanded in [1] by considering: (i) variable qubit state initialisation and (ii) crosstalk constraints that further restrict parallel gate execution.
8
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
PL
W artykule przedstawiono aplikację internetową wspomagającą proces planowania sieci dostępowej WLAN. Została ona opracowana z wykorzystaniem języków: HTML, CSS oraz JavaScript. Głównym zadaniem programu jest ułatwienie procesu planowania operatorskich, dostępowych sieci WLAN z uwzględnieniem lokalizacji wielu stacji bazowych. Pokazano przykładowe wyniki działania programu w trakcie planowania sieci WLAN.
EN
An internet application was developed to support the design process of the WLAN access network. The whole program was designed as a desktop application using the following languages: HTML, CSS and JavaScript. The main task of the application facilitates the planning process of the WLAN access network, including the location of multiple base stations. There is an example of using the program in the WLAN network planning process.
PL
Celem przedstawionego artykułu była ocena wpływu algorytmu dynamicznej alokacji zasobów dla kanału PUCCH systemu LTE na maksymalną przepustowość łącza „w górę” (MaxCellULThroughput) oraz na skuteczność połączeń telefonicznych CSSR (CallSetupSuccessRate). W pracy opisano stanowisko laboratoryjne oraz zaprezentowano i omówiono wyniki eksperymentu badawczego potwierdzającego poprawę obu wskaźników jakościowych.
EN
The aim of the presented paper was to verify the impact of Dynamic PUCCH Resource Allocation Algorithm of the LTE cellular system on the maximum uplink cell throughput and call setup success rate. Paper includes the laboratory description and presents the results of an experiment confirming the improvement of both key performance indicators.
EN
In this article we present an industrial application of our mathematical model that integrates planning and scheduling. Our main objective is to concretize our model and compare the reel results with the theoretical ones. Our application is realized on a conditioning line of pharmaceutical products at the ECAM EPMI production laboratory. For this reason and to save time, we used Witness simulation tool. It gives an overall idea of how the line works, the Makespan of each simulation and it highlights areas for improvement. We looked for the best resulting sequence which corresponds to the minest Makespan and total production cost. Then this sequence is applied on the conditioning line of pharmaceutical products for simulation. On the other hand, we program our mathematical model with the parameters of the conditioning line under python in version 3.6 and we adopt a simulation/optimization coupling approach to verify our model.
EN
This paper reports a new multi-item planning and scheduling problem in a job-shop production system with the consideration of energy consumption. A mixed integer linear programming is proposed to integrate planning and scheduling with the consideration of energy aspect. In this study a new operational constraint is considered in the tactical level because of the huge interest given to energy consumption and its strong link existing with production system. To evaluate the performance of this model, computational experiments are presented, and numerical results are given using the software CPLEX and then discussed.
EN
The article presents the main functionalities and principles for operating a software for multi-robotic mission coordination developed for competitions ERL Emergency Robots 2017, as well as its adaptation during University Rover Challenge. We have started with an overview of similar software used in commercial applications or developed by other research groups. Then, our solution is thoroughly described, with its user interface made in LabVIEW and the communication layer based on ROS software. Two cases of robotic competitions proved our software to be useful both for planning and for managing the mission. The system supports the operator in teleoperation and during partial autonomy of the robots. It offers reporting on the robots’ positions, Points of Interest (POI), tasks status. Reports are generated in KML/KMZ formats, and allow us to replay the mission, and analyze it.
EN
The article proposes the use of one of the methods of multi-criteria decision analysis (AHP method) to determine the urgency of consolidation works in the area of the Moniecki county. To this end, an appropriate set of criteria was adopted for the mutual comparison of precincts in the considered area. The calculations include a non-typical for AHP method, a large number of considered ranges. The analysis covered 201 precincts, and as a result, the areas with the greatest urgency of merging works were indicated.
EN
Accordingly to recommendations set out by standards, degradation curves which will serve as a tool facilitating decision-making regarding renovation works ought to be developed. The article presents the proposal of a model for predicting the aging of a residential building. The proposed PRRD (Prediction of Reliability According to Rayleigh Distribution) model determines the performance characteristics of a building over the full period of its use. PRRD accounts for the life spans of individual building components. Additionally introduced in the model were supplements accounting for the intensity of changes in the building and its surroundings. The developed method of the non-linear degradation process of a building accounts for the role and weights of individual building components as well as the intensity of significant factors influencing the aging process. The presented methodology of the description of changes in the performance characteristics over the course of using a building will be a diagnostic process of predicting the technical state of a building. The proposed predictions can serve as the basis for making the right strategic decisions when planning renovation works in residential buildings.
PL
Zgodnie z zaleceniami normowymi należy opracować krzywe degradacji, które posłużą za narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji remontowych. W artykule przedstawiona jest propozycja modelu prognozy starzenia budynku mieszkalnego. Zaproponowany model PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution) określa zmiany właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania. PRRD uwzględnia okresy trwałości poszczególnych elementów składowych budynku. Do modelu dodatkowo wprowadzone zostały uzupełnienia uwzględniające intensywność zmian w obiekcie i w jego otoczeniu. Opracowana metoda nieliniowego procesu degradacji budynku uwzględnia rolę i wagę poszczególnych elementów składowych budynku oraz intensywność czynników istotnych wpływających na proces starzenia. Normy dotyczące planowania okresu użytkowania grupują czynniki wpływające na degradację budynku i jego części składowych na działające spoza budynku: z atmosfery lub podłoża pochodzenia naturalnego, spowodowane działaniem człowieka oraz czynniki działające wewnątrz budynku – wywołane użytkowaniem lub będące konsekwencją projektu budowalnego. Podczas użytkowania budynków mieszkalnych czynniki wpływające na proces starzenia bardzo rzadko występują pojedynczo, najczęściej działają łącznie, niekiedy w układach zależnych. Prognozowany okres użytkowania powinien uwzględniać sytuację najbardziej niekorzystną, czyli jednoczesne działanie wszystkich czynników. Trudnym zadaniem jest jednak określenie prognozy zmian intensywności działania tych czynników, kombinacji intensywności oraz skutków ich działania. Zgodnie z normą można uwzględnić tylko najbardziej istotne czynniki w prognozowaniu procesu starzenia. W zaproponowanej metodzie PRRD uwzględnione zostały wyniki oceny trwałości elementów składowych budynku dostępne w literaturze technicznej. Trwałości elementów budynku podawane są w przedziałach okresów, które to wynikają ze z różniących się warunków lokalizacji, utrzymania, zmienności cech materiałów, poziomu wykonawstwa, poziomu projektowania. Uwzględniając przedziały czasowe okresów trwałości elementów budynku w prognozowaniu zmian właściwości użytkowych elementów został określony szacowany okres użytkowania. Prognozowanie procesu starzenia jest niezbędne podczas utrzymania budynku mieszkalnego, jednak problem jest w wielu aspektach nierozpoznany. Brak danych wskazuje na potrzebę badań i analiz związanych z tą tematyką. Prognozowane zmiany właściwości użytkowych budynków mieszkalnych mogą być pomocne w podejmowaniu prawidłowych decyzji w planowaniu prac budowlanych.
EN
Almost every construction investment should contain elements of risk forecasting, whose validity depends, among other things, on the correct assessment of potential threats. These risks were defined by the Authors as risk factors that were characterized and then grouped on the basis of performed research in the scope of their identification. Due to lack of method of scheduling railway investments on the construction market, including risk assessment, a research effort was undertaken [14-17], the result of which is the proposed method. The article presents the main assumptions of the original method of rail investment planning, which on the one hand, will take into account the impact of potential threats identified previously by the Authors, and, on the other, will allow project managers to refer to the conditions in which the implementation of a specific facility is planned. The assumption was made that the method, relatively easy to implement, supported by an appropriate computational program, will encourage teams planning the implementation of railway undertakings to its application and will improve the reliability of the schedules they develop.
PL
Prawie każda inwestycja budowlana, powinna zawierać elementy prognozowania ryzyka, których trafność jest uzależniona między innymi od prawidłowej oceny potencjalnych zagrożeń. Zagrożenia te zostały przez Autorów zdefiniowane jako czynniki ryzyka, które zostały scharakteryzowane a następnie zgrupowane na podstawie wykonanych badań w zakresie ich identyfikacji. W związku z tym, że na rynku budowlanym nie ma metody harmonogramowania inwestycji kolejowych z uwzględnieniem oceny ryzyka, podjęto wysiłek badawczy [14-17], którego efektem jest proponowana metoda. W artykule przedstawiono główne założenia oryginalnej metody harmonogramowania inwestycji kolejowych, która z jednej strony uwzględni wpływ potencjalnych, zidentyfikowanych wcześniej przez autorów specyficznych dla inwestycji kolejowych zagrożeń, a z drugiej pozwoli menadżerom projektu odnieść je do warunków, w jakich planowana jest realizacja konkretnego obiektu. Przyjęto założenie, że stosunkowo prosta we wdrożeniu metoda, wsparta odpowiednim programem obliczeniowym, zachęci zespoły planujące realizację przedsięwzięć kolejowych do jej stosowania i zwiększy wiarygodność opracowywanych przez nie harmonogramów.
PL
25 i 26 września bieżącego roku odbył się we Wrocławiu Kongres „Miasto – Woda - Jakość życia”. Pomysłem organizatorów było zaproszenie na wydarzenie prelegentów reprezentujących sektor administracji publicznej, zarówno szczebla lokalnego, jak i państwowego, a także specjalistów z instytucji finansowych, ludzi nauki oraz osoby występujące w imieniu przedsiębiorstw i prywatnych inwestorów.
18
EN
In the field of transport planning in the Czech Republic, there is increasing need not only for infrastructure planning, but also for public transport planning and creating operational concepts. Public transport, as well as investments and operationally intensive industries, requires a guaranteed long-term strategy in the field of transport services. The first prerequisite for successful transport planning is the most accurate description of passenger flows, including the parameters affecting the choice of transport mode. These inputs constitute an important basis for the following steps: setting up the line network, timetable design, managing the circulation of vehicles and courses of staff, controlling, and any eventual requests for infrastructure improvements. There are currently, in the Czech Republic, few transport models that provide relevant outputs for transport planning tasks in public services. For this reason, we use a variety of heuristics, one of which is described via a practical example, i.e., the transformation of a timetable concept on a selected rail network, including the effects resulting from a change in the number of passengers.
EN
The paper presents problems of sustainable development in the context of spatial management at the local level (commune – inhabitants) and at the regional – national level (investor). Problems resulting from different objectives related to the implementation and planning of activities in a given area. Road investments create development opportunities for municipalities. Spatial policy instruments should guarantee the continuity of functions and directions of local development. However, the implementation of road investments based on the Special Act may also adversely affect the possibilities of shaping local development.
PL
Praca dotyczy wskazania problemów rozwoju zrównoważonego w kontekście zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym (gmina – mieszkańcy) oraz na poziomie regionalnym i krajowym (inwestor) wynikających z odmiennych celów związanych z realizacją i planowaniem działań na danym terenie. Inwestycje drogowe stwarzają możliwości rozwojowe dla gmin, przez których tereny przebiegają. Instrumenty polityki przestrzennej powinny gwarantować zachowanie ciągłości funkcji oraz kierunków rozwoju lokalnego. Jednakże realizacja inwestycji drogowych w oparciu o specustawę może wpływać także niekorzystnie na możliwości kształtowania rozwoju lokalnego.
PL
W artykule omówiono przemiany przestrzenne, jakie miały miejsce w okresie zaborów na terenie Jaworzna oraz Szczakowej, wówczas dwóch niewielkich wsi, znajdujących się na terenach zajętych przez Austrię. W omawianym okresie nastąpił ich znaczny rozwój gospodarczy, a co za tym idzie – rozwój przestrzenny. Dzięki temu na przełomie XIX i XX wieku otrzymały prawa miejskie. Dzisiaj Jaworzno jest jednym z miast na prawach powiatu w województwie śląskim, a Szczakowa – jedną z jego dzielnic.
EN
The article discusses the spatial transformations that took place during the period of the partitions in the area of Jaworzno and Szczakowa, which at the time were two small villages located in lands taken by Austria. During this period they underwent significant economic and – as a result – spatial development. This is why they received town rights around the turn of the nineteenth and twentieth century. Today Jaworzno is one of the Silesian Voivodship’s cities with powiat rights, while Szczakowa – is one of Jaworzno’s districts.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.