Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piec szybowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu niektórych parametrów pracy pieca szybowego na czas odstawania topu w odstojniku, a co za tym idzie także na zawartość miedzi w odpadowym żużlu szybowym. Wykonane w Hucie Miedzi LEGNICA próby przemysłowe jednoznacznie wykazały bardzo istotny wpływ niektórych z analizowanych parametrów na strumień strat Cu do żużla szybowego i wskazały optymalne zakresy pracy pieców szybowych w aspekcie minimalizacji tych strat.
EN
In this paper, the authors made the analysis of influence of shaft furnace work parameters on melt separation in sedimentation tank and copper losses to slag wastes. The tests which were made in copper plant LEGNICA confirmed that some of analized parameters have an effect on copper contents in shaft furnace slag and it is possible to indicate optimum ranges of these parameters to minimize Cu losses to slag.
PL
W szybowych agregatach metalurgicznych procesy fizykochemiczne zachodzą przy przepływie gazu redukcyjnego niosącego pył przez materiały wsadowe schodzące w dół. Problemem przepływu gazu zawierającego pył przez nieruchome złoże kawałkowe autor zajmuje się od szeregu lat. Warunki przepływu zmieniają się gdy złoże jest ruchome. Skonstruowano model fizyczny na którym określono zależności, w oparciu o które opracowany zostanie model matematyczny. W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych dla wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas przepływu gazu z pyłem z procesu wielkopiecowego, przez schodzącą warstwę koksu. Określono wpływ zmian parametrów złoża, pyłu i gazu na zjawiska zachodzące w badanym układzie. Zdefiniowano parametr zawieszania złoża.
EN
Physical and chemical shaft furnace processes proceed in system where reaction gases containing powders flows in bed of moving down metallurgical materials. The problem of gas-powder two phase flow in fixed bed has been investigated by author for many years. Flow conditions change when the packed bed moves down. Physical model has been constructed to fi nd principal dependences as a basis for mathematical model. Contains results of investigations curried out to explain the phenomena occurring in the course of gas with powder flow through moving (descending) packed bed of coke. The influence of bed, powder and gas parameters on phenomena occurring in investigated system as well as hanging parameter were defined.
PL
Wsad miedzionośny topiony w piecach szybowych zawiera pewne ilości arsenu. Pierwiastek ten przechodzi do kamienia miedziowego, będącego jednym z produktów. Jednym ze sposobów zmniejszenia zawartości arsenu w kamieniu Cu jest zastosowanie dodatków zawierających CaO. Rośnie wówczas strumień As w pyłach i żużlu szybowym, spada stężenie arsenu w kamieniu miedziowym. W pracy przedstawiono wyniki prób topienia wsadu w piecach szybowych z dodatkiem żużli stalowniczych, w których zawartość tlenku wapnia utrzymuje się na poziomie około 40 %.
EN
Shaft furnace copper charge contains specified amount of arsenic. This element comes to copper matte during melting process. An application of CaO addiction is one of procedure for As reduction in copper matte. Then, arsenic stream to slag and dust grows, and As concentration in copper matte decreases. In this paper results collected during industrial tests are presented. Steelmaking slag with 40 % CaO contents was used as a charge modifier.
4
Content available remote Dobre wapno z pieców Maerza
PL
W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych dla wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas przepływu gazu z pyłem przez ruchome (schodzące) złoże kawałkowe. Przedstawiono równania opisujące oddziaływania występujące podczas wspomnianego przepływu. Określono wpływ zmian parametrów złoża, pyłu i gazu na wartości oddziaływań oraz na zjawiska zachodzące w badanym układzie.
EN
The paper contains results of investigations curried out to explain the phenomena occurring in the course of gas with powder flow through moving (descending) packed bed. The equations describing interaction forces during gas-powder flow were presented. The influence of bed, powder and gas parameters on values of interaction forces and phenomena occurring in investigated system was defined.
6
Content available remote Początki polskiego przemysłu cementowego
PL
Początki historii rozwoju przemysłu cementowego zostały przedstawione, poczynając od pierwszej fabryki "Grodziec", uruchomionej w roku 1857 aż do wybuchu l wojny światowej. Po wybudowaniu "Grodźca" stosunkowo szybko zbudowano dalszych 10 fabryk. Szacuje się, że na początku XX wieku pełna moc produkcyjna wszystkich fabryk na Polskim terytorium pod zaborem rosyjskim wynosiła około 400 tysięcy ton rocznie. Pod zaborem pruskim na ziemiach polskich powstała tylko jedna mała cementownia w Wejherowie o mocy produkcyjnej wynoszącej 15 tysięcy ton. Z drugiej strony w zaborze austriackim zbudowano cztery cementownie o całkowitej mocy produkcyjnej około 250 tysięcy ton rocznie. Wszystkie cementownie podlegały sukcesywnej modernizacji i piece szybowe zastępowano piecami obrotowymi, o znacznie większej wydajności.
EN
Early history of cement industry development on Polish territory from first plant "Grodziec" erected in 1857 till the First World War was presented. After "Grodziec" relatively quickly 10 other factories were built. It can be estimated that at the beginnings of XXc the total capacity of cement plants on the Polish territory of Russian Empire was about 400 thousand tons per year. In the Prussian part of Polish territory was only one small plant in Wejherowo, with capacity of 15 thousand per year. On the other side in the Austrian part of Polish territory were established four cement factories with total capacity of about 250 thousand tons per year. All plants were successively modernized and shaft kilns were replaced by rotary kilns, with much greater capacity.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wyprowadzenia arsenu ze wsadu miedzionośnego na etapie jego topienia w piecach szybowych. Dodatek związków wapnia do wsadu skutkuje m.in. reakcją tworzenia się arsenianów wapnia i usunięciem arsenu do fazy żużla. Stwierdza się również przechodzenie arsenu do fazy pyłów w momencie istnienia we wsadzie określonych zawartości związków wapnia. Rozważania teoretyczne zweryfikowano przeprowadzonymi próbami przemysłowymi, które w pełni potwierdziły możliwości zastosowania dodatków modyfikujących wsad w celu obniżenia zawartości As w kamieniu miedziowym.
EN
In this paper the analysis of arsenic removal from copper matte during shaft furnace process is presented. The addition of calcium compounds produces the result of calcium arsenates creation reactions and arsenic elimination to the slag. The arsenic passes to the dust phase in the case of the achievement of defined concentration of CaO in input. Theoretical analyses were veryfied by tests which were performed in copper plant. Those tests fully confirmed that calcium compounds added to the shaft furnace process reduce As level in copper matte.
PL
W artykule przedstawiono sposób kontroli i regulacji pracy pieca szybowego do przetwarzania drobnoziarnistych odpoadów zawierających małe ilości części palnych na kruszywo spiekane. Piec szybowy mimo prostej konstrukcji wymaga utrzymania parametrów jego pracy cieplnej na ściśle określonym poziomie. Najistotniejszym z tych parametrów jest temperatura panująca w strefie spalania i spiekania. Jej bezpośredni pomiar jest znacznie utrudniony, dlatego zaproponowano okreslenie tej temperatury poprzez pomiar stężenia CO2 w spalinach. Opisany sposób może być stoswany do kontroli pracy innych pieców szybowych.
EN
In the paper the way of the control of the shaft furnace for the fine - grade wastes processing is presented. The wastes contain low quantities of combustible parts and are converted into sintered aggregate. Nevertheless the shaft furnace has simple construction it requires the thermal parameters to be maintained at a proper level. The most important is temperature in the combustion and sintering zone. The direct measurements are very difficult to perform, therefore the indirect method has been proposed on a base of the CO2 concentration in exhaust gases. The method can be successfully employed in the other types of shaft furnaces.
10
Content available remote Kilka uwag o piecach wapienniczych
PL
Omówiono rodzaje pieców wapienniczych, stosowanych w światowym przemyśle wapienniczym. Piece obrotowe przeważają w Stanach Zjednoczonych i w Afryce Południowej, natomiast w Europie królują, piece szybowe. Piece obrotowe osiągają znacznie większą wydajność, do 3000 ton na dobę i mogą być zasilane wapieniem o drobniejszym uziarnieniu, przeważnie 10 mm, i o różnych właściwościach, zapewniając dobrą jakość produktu. Ich wadą jest duże zużycie ciepła i duże koszty inwestycyjne. W celu zmniejszenia zużycia ciepła wprowadza się różne zewnętrzne wymienniki ciepła - szybowe, rusztowe lub cyklonowe. Piece szybowe są znacznie ekonomiczniejsze, ale mają znacznie mniejszą wydajność i wymagają dobrej jakości wapienia o dużej wytrzymałości i o grubszym uziarnieniu, na ogół poniżej 40 mm. Podano przykłady bilansów cieplnych kilku rodzajów pieców wapienniczych. Omówiono piece szybowe na wsad mieszany, piece regeneracyjne, konstrukcje pieców szybowych opalanych paliwami ciekłymi i gazowymi, piece szybowe proste, szybowe wielokanałowe, dwuskośne, CID, Union Carbide i Beckenbacha i poruszono zagadnienia emisji.
EN
Types of lime kilns used in the world lime industry are discussed. Rotary kilns prevail in the USA and in South Africa, whereas in Europe shaft kilns are predominating. Rotary kilns achieve considerably higher capacity, up to 3000 t/24 h, and can be feed with lower grained limestone, mostly 10 mm, and with various properties, ensuring a good quality of the product. Their weakness is high heat consumption and high investment cost. In order to decrease the heat consumption various (shaft-, grate- or cyclone) external heat exchangers are introduced. Shaft kilns are considerably more economic, but have considerably lower capacity and require good quality limestone with high strength and coarser graining, mostly below 40 mm. Examples of heat balances for a number of lime kiln types are given. Shaft kilns for mixed charge, regenerative kilns, constructions of liquid and gas fuel fired shaft kilns, simple shaft kilns, multi-channel shaft kilns, doubleinclined, CID, Union Carbide and Beckenbach kilns are discussed and the problems of emission are touched.
PL
Przedstawiono relację pomiędzy najważniejszymi parametrami przerobu EAFD metodą iniekcji do strefy dysz pieca szybowego do jednoczesnego otrzymywania cynku i ołowiu (ISF). Relacje te ustalono traktując strefę topienia i redukcji ISF jako tak zwaną "czarną skrzynkę", dla której poszukiwano związków pomiędzy parametrami wejścia i wyjścia dla różnych sytuacji technologicznych. Dla takiego modelu możliwe było sformułowanie układu równań nieliniowych, z których pierwsze reprezentowało bilans masy, kolejne wyrażało pierwszą zasadę termodynamiki, wreszcie ostatnie warunek równowagi termodynamicznej na granicy pomiędzy strefą topienia i redukcji a strefą równowagi.
EN
Relations between main parameters of the electric arc furnace dust (EAFD) processing method by the injection to a nozzles zone of a shaft furnace (ISF) in order to obtain simultaneously zinc and lead are presented. To determine these relations, melting and reduction zones of the ISF furnace were assumed to be a " black box ", and dependencies between input and output parameters for different technological situations were analysed. Based on such model, a system of non-linear equations was formulated so that the first of them represented a mass balance, the next one reflected the first principle of thermodynamics, and the last one expressed condition of thermodynamic equilibrium on a boundary between melting and reduction zones and the equilibrium zone.
EN
The use of radioactive tracers in the analysis of industrial units is illustrated by some typical cases concerning a SO2 - oxidation industrial reactor, a superphosphate granulator, a chromium ore rod mill, a shaft furnance and a settling tank in a copper melting process and a fluidized bed calciner. In addition, a commercially available software package that simulates dynamic models derived from residence time distribution experiments is described and the use of this package in a complicated case concerning a ventilation system is demonstrated.
PL
Na typowych przykładach zilustrowano zastosowanie wskaźników promieniotwórczych do analizy typowych aparatów przemysłowych. Przykłady te obejmują: przemysłowy reaktor do utleniania SO2, granulator superfosfatu, młyn bijakowy do rudy chromu, piec szybowy i zbiornik osadowy stosowane w procesie wytapiania miedzi oraz ramowy kalcynator fluidyzacyjny. Dodatkowo opisano dostępne na rynku oprogramowanie, które umożliwia sytuację komputerową modeli dynamiki, wynikających z eksperymentów nad rozkładem czasów przebywania. Zademonstrowano zastosowanie tego oprogramowania w skomplikowanym przypadku - dla systemu wentylacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.