Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 269

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physicochemical properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Wyznaczono współczynnik tarcia, wskaźnik zużycia powierzchni ciernej oraz pojemność i przewodność cieplną dla 3 rodzajów klocków hamulcowych przeznaczonych do różnych modeli samochodów osobowych (mały hatchback, sedan premium i samochód terenowy). Największy wpływ na właściwości fizykochemiczne okładzin ciernych hamulca miały metale twarde (stal, żeliwo), smar (grafit, Cu, CuZn₁₀) i materiał wzmacniający (aramidy).
EN
Chem. compn., av. friction coeff., friction surface wear rate, d., heat capacity and thermal cond. were detd. for 3 types of brake pads intended for various passenger car models: small hatchback, premium sedan and off-road car. Hard metals (steel, cast iron), grease (graphite, Cu, CuZn₁₀) and reinforcing material (aramid) had the highest impact on the phys. and chem. properties of brake friction linings.
PL
Badano zmiany barwy, struktury, temperatury mięknienia i właściwości wytrzymałościowych błon zawierających pigmenty kadmowe przed i po ich naświetlaniu promieniowaniem UV. Pigmenty miały barwy: żółtą, oranżową oraz czerwoną i składały się z siarczku kadmu, siarczku cynku oraz selenku kadmu. Do barwienia błon użyto pigmentów oczyszczonych oraz po ich obróbce w środowisku kwaśnym lub zasadowym. Błony otrzymano przez żelowanie plastizoli poli(chlorku winylu). Określono składowe barwy RGB błon, właściwości spektroskopowe, stopień krystaliczności, temperaturę mięknienia i wytrzymałość oraz wydłużenie względne podczas rozciągania. Promieniowanie UV spowodowało zmianę właściwości fizycznych, fizykochemicznych oraz mechanicznych błon w wyniku przebiegu różnych procesów degradacji pigmentów i polimerowej błony.
EN
Eight com. CdS, ZnS and CdSe-contg. Cd pigments were purified by AcOBu extn. and treated with H₂SO₄ or NaOH. They were dried at 60°C and mixed in a mortar with 8.3, 14.3 and 20% by mass of PVC plastisol then vented for 24 h, poured on a flat surface and dried at 140°C for 1 h to a gel. The membranes were irradiated with UV. The changes in membrane color, degree of crystallinity, softening point, tensile strength and relative elongation before and after UV irradn. were detd. The UV irradn. resulted in a deterioration of membrane properties and degrdn. of both pigments and polymer.
EN
The publication presents the results of investigations into the influence of different amounts of a modifying additive on the physicochemical properties of selected lubricating compositions. Montmorillonite, as a representative of stratified silicates, was used to modify lubricating grease produced from a vegetable base oil, and lithium stearate was used to thicken it. Investigations of the physicochemical properties of the base lubricating grease were carried out and compared with the results obtained for lubricating greases containing the modifying additive. The selected parameters were penetration, penetration after prolonged kneading, dropping point, emission of oil from grease, anticorrosive properties by dynamic method, and mechanical stability – an attempt to roll out and oxidize the lubricant with a PetroOxy apparatus. Based on the results of physicochemical tests, it was determined that the applied modifying additive causes an increase in the dropping point, which limits the applicability of lubricating greases, as well as a decrease in oil emission, which was responsible for the lubricating effectiveness of the tested lubricants. It had a positive effect on mechanical stability and the tested lubricants were not disqualified from use in established applications, reducing the degree of corrosion on ball bearings working in the presence of the lubricating greases during testing. This had a positive effect on the condition of machines and devices where the lubricating greases are used and increased the oxidative stability when its content in the lubricating grease was at least 5%. This figure represents the upper limit of the modifying additive content in the lubricating greases.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu różnej ilości dodatku modyfikującego na właściwości fizykochemiczne wybranych kompozycji smarowych. Do modyfikacji smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej i zagęszczonego stearynianem litu zastosowano montmorylonit, przedstawiciela krzemianów warstwowych. Wykonano badania właściwości fizykochemicznych smaru plastycznego bazowego oraz smarów plastycznych zawierających dodatek modyfikujący, a otrzymane wyniki porównano. Wyznaczono penetrację, penetrację po przedłużonym ugniataniu, temperaturę kroplenia, wydzielanie oleju ze smaru, właściwości przeciwkorozyjne uzyskane metodą dynamiczną, stabilność mechaniczną – próba wałkowania oraz utlenialność na aparacie PetroOxy. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań fizykochemicznych stwierdzono, że zastosowany dodatek modyfikujący powoduje wzrost temperatury kroplenia, która decyduje o granicy stosowalności wytworzonych smarów plastycznych oraz wpływa na spadek wydzielania oleju ze smaru, który świadczy o skuteczności smarowania elementów trących badanymi kompozycjami smarowymi. Dodatek wpływa korzystnie na stabilność mechaniczną, zmniejsza stopień skorodowania łożysk kulkowych pracujących w obecności badanych smarów plastycznych, co z kolei korzystnie oddziałuje na stan maszyn i urządzeń, w których smary te są stosowane, oraz zwiększa stabilność oksydacyjną, gdy zawartość dodatku w smarze wynosi co najmniej 5%.
4
Content available remote Cementy portlandzkie wieloskładnikowe żużlowo-wapienne (S-LL)
PL
Właściwości fizykochemiczne cementów żużlowo-wapiennych są na zbliżonym poziomie do właściwości cementu portlandzkiego żużlowego. Zaobserwowano przy tym korzystny wpływ udziału wapienia w składzie cementu na wytrzymałość na ściskanie zapraw cementowych, szczególnie przy obniżonym współczynniku w/c. W ocenie właściwości betonu szczególną uwagę zwraca efekt doszczelnienia struktury matrycy cementowej, przejawiający się zwiększeniem odporności na wnikanie mediów ciekłych i gazowych w głąb betonu (ograniczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz przenikalności jonów chlorkowych). Możliwe jest uzyskanie betonów klasy C30/37. Natomiast zapewnienie mrozoodporności betonu z cementów portlandzkich wieloskładnikowych (S-LL) nie jest łatwe do osiągnięcia, pomimo prawidłowego napowietrzenia mieszanki betonowej.
EN
The physicochemical properties of the composite slag-limestone cements are similar to those of the Portland slag cement. Additionally a favorable effect of limestone on the compressive strength of cement mortars was observed, especially at a reduced w/c ratio. While assessing the properties of concrete, particular attention is paid to the effect of sealing the structure of the cement matrix, which is manifested in the increased resistance to media penetration into the concrete (limiting the depth of water penetration under pressure and the permeability of chloride ions). It is possible to obtain concretes of C 30/37 class, while ensuring the frost resistance of concrete frost resistance of concrete with Portland composite cement (S-LL) seems to be quite challenging to achieve despite the proper aeration of concrete.
EN
In spite of the alkaline reaction of onion waste composted together with rye straw and pig manure, these materials can be used as a substrate for the growth of moulds of the Trichoderma genus, with proven phytosanitary properties against plant pathogens. This hypothesis was verified in a laboratory experiment with four variants: a control sample and three variants with two Trichoderma sp. strains (T. atroviride T1 and T. harzianum T3). The isolates were entered into compost individually or simultaneously (T1 + T3). The research included microbial analyses, in which the survivability of Trichoderma sp. strains was monitored and the total count of moulds and the dehydrogenase activity were estimated. The analyses were made three times: before applying the strains into compost, one month and two months after the inoculation. Apart from that, the type of interaction between autochthonous fungi isolated from mature compost at the beginning of the experiment and the Trichoderma sp. strains was determined. The count of moulds was most reduced and the lowest dehydrogenase activity was observed in the compost with the T. harzianum isolate. Apart from that, the strain also exhibited the strongest adaptive properties to the compost substrate. The T. atroviride isolate proved to be the more effective antagonist of autochthonous moulds isolated on the first day of the experiment, including fungi of the Alternaria genus. The pH and moisture content of the substrates proved to be significant factors affecting the growth, proliferation and the antagonistic properties of Trichoderma sp. isolates. The simultaneous inoculation of compost with two Trichoderma sp. isolates resulted in the worst growth and proliferation of the Trichoderma sp. strains, although the two isolates were not antagonistic to each other in vitro.
PL
Przekompostowane odpady cebulowe wraz ze słomą żytnią i obornikiem świńskim pomimo zasadowego odczynu stanowią podłoże umożliwiające wzrost grzybów pleśniowych z rodzaju Trichoderma, with proven phytosanitary properties against plant pathogens. Hipotezę tę zweryfikowano na podstawie doświadczenia przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych, w którym zastosowano cztery warianty doświadczalne: kontrolny oraz trzy z dodatkiem dwóch szczepów Trichoderma sp. (T. atroviride T1 oraz T. harzianum T3). Izolaty wprowadzano pojedynczo lub oba jednocześnie (T1+T3) do kompostu. Analizy mikrobiologiczne polegające na monitorowaniu przeżywalności wprowadzonych szczepów Trichoderma sp., oszacowaniu ogólnej liczby grzybów pleśniowych oraz aktywności dehydrogenaz przeprowadzono trzykrotnie: przed wprowadzeniem szczepów do kompostu, miesiąc oraz dwa miesiące po inokulacji. Dodatkowo określano rodzaj interakcji zachodzącej między autochtonicznymi grzybami wyizolowanymi z dojrzałego kompostu w momencie zakładania doświadczenia a zastosowanymi szczepami Trichoderma sp.. Wykazano, że największą redukcję grzybów pleśniowych oraz najniższą aktywność dehydrogenaz uzyskano w kompoście, do którego wprowadzono izolat T. harzianum. Niniejszy szczep wykazał ponadto najsilniejsze właściwości adaptacyjne w kompostowym podłożu. Izolat T. atroviride okazał się natomiast skuteczniejszym antagonistą wobec wyizolowanych w dniu zakładania doświadczenia autochtonicznych grzybów pleśniowych, w tym z rodzaju Alternaria. Wartość pH i poziom wilgotności podłoży okazały się istotnymi czynnikami warunkującymi wzrost, namnażanie, jak również właściwości antagonistyczne izolatów Trichoderma sp. Stwierdzono, że wprowadzając do kompostu jednocześnie dwa izolaty Trichoderma sp. uzyskano najgorszy efekt wzrostu i namnażania się zastosowanych szczepów Trichoderma sp., pomimo, że warunkach in vitro izolaty nie oddziaływały na siebie antagonistycznie.
7
Content available remote Wytwarzanie antykorozyjnych pigmentów fosforanowych w instalacji pilotażowej
PL
W ramach projektu Tango 1 wybudowano instalację pilotażową otrzymywania bezcynkowych antykorozyjnych pigmentów fosforanowych. Przeprowadzono syntezy sześciu gatunków pigmentów zawierających fosforany(V) glinu, strontu i wapnia. Wytworzone materiały poddano ocenie właściwości fizykochemicznych oraz antykorozyjnych i porównano je z właściwościami analogicznych materiałów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Stwierdzono, że otrzymane pigmenty, niezależnie od skali procesu, charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami.
EN
A pilot plant for the prodn. of Zn-free anticorrosive phosphate pigments was constructed. The Al, Sr and Ca phosphates- contg. pigments were produced and studied for physicochem. and anticorrosive properties. The results were compared with analogous materials prepd. under lab. conditions. The pigments exhibited similar properties regardless of the process scale.
PL
Zbadano trwałość AZS-GEN 250 SC, fungicydu wykorzystywanego w ochronie roślin, po rozcieńczaniu z wodą. Substancją czynną w tym preparacie jest azoksystrobina z grupy strobiluryn. Preparat przechowywano w magazynie przez 2 lata w temp. 20 ± 2°C. Badania wykazały, że jakość preparatu nie uległa istotnym zmianom podczas przechowywania.
EN
A com. Me(2E-2-(2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy)- phenyl-3-methoxyacrylate-contg. fungicide was studied for storage stability for 1 and 2 years at 20 ± 2°C. The changes in active substance content, pH, d., foam durability, sieve residue, suspensibility, spontaneity of dispersion, pourability of the fungicide were detd. No substantial difference between the original and stored samples were obsd.
9
Content available remote Modyfikacja paku węglowego odpadowym poliamidem
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków odpadowego poliamidu na właściwości fizykochemiczne i termiczne oraz na budowę koloidalną paku węglowego. Kompozycje pakowo-polimerowe zawierające 10-50% mas. odpadu poliamidu sporządzano w temp. 250°C przez 30 min. Na podstawie oznaczeń właściwości fizykochemicznych (temperatura mięknienia, liczba koksowania, zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie), termicznych oraz mikroskopowych dokonano oceny właściwości kompozycji pakowo-polimerowych.
EN
Polyamide waste was added to coal tar pitch (10-50% by mass) at 250°C for 30 min to produce a pitch-polymer composite. The softening point, coking value, content of PhMe and quinoline - insolubles, crystallite melting point, decompn. point and colloidal structure of the composite were detd.
PL
Sery twarogowe produkowano z mleka krowiego z dodatkiem białek serwatkowych w ilości 2-20% mas. oraz bez ich dodatku. Oceniano wpływ tego dodatku na objętość uzyskanej serwatki oraz zawartość białek i tłuszczu. Wzrost zawartości dodatku powyżej 2% wpłynął na nieznaczne zmniejszenie objętości serwatki (mniej niż 25%) i istotny wzrost zawartości białek i tłuszczu (powyżej 200 i 70%, odpowiednio).
EN
Curd cheeses were produced from cow milk after addn. of whey proteins (2-20% by mass) or without any additives. An increase in the additive content to above 2% resulted in a slight decrease in a whey vol. (less than 25%) and a significant increase in proteins and fat content (above 200 and 70%, resp.).
PL
Przedstawiono wyniki badań nad opracowaniem receptur oraz technologii otrzymywania transparentnych płynów do płukania tkanin. W rozważaniach uwzględniono istotne dla tego typu produktów właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe, takie jak lepkość, mętność, stopień miękkości oraz zdolność ponownego zwilżania tkanin po procesie płukania. Nowoczesne płyny do płukania tkanin cechują się przezroczystością układu oraz wyższymi wartościami lepkości w stosunku do tradycyjnych płynów. Tkaniny wypłukane w wodnych roztworach transparentnych płynów do płukania tkanin charakteryzują się najmniejszą hydrofobowością powierzchni włókien oraz porównywalnymi wartościami miękkości w odniesieniu do tkanin poddanych procesowi płukania w konwencjonalnych i handlowych produktach.
EN
Surfactants based on quaternary NH₄ salts were used to develop formulations and prep. a transparent fabric softener. Viscosity and turbidity of the liq. as well as degree of softness and rewettability of fabrics after rinsing with the liq. and its com. counterrparts were compared. The transparent fabric softener had a higher viscosity than other ones. The softened fabrics had the lowest rewettability of the surface and a comparable degree of softness.
PL
Celem artykulu jest przegląd dostępnej literatury dotyczącej beta glukanów, znanych składników żywności, o różnorodnym działaniu prozdrowotnym. Przedstawiono główne źródła pozyskiwania beta glukanów, zróżnicowano strukturę chemiczną beta glukanów w zależności od pochodzenia oraz omówiono ich oddziaływanie prozdrowotne. Wskazano, że poza strukturą chemiczną za kierunek oddziaływania prozdrowotnego beta glukanów odpowiadają także właściwości fizyczne, np. rozpuszczalność, lepkość czy zdolność do tworzenia żeli. Za właściwości przeciwnowotworowe odpowiadają przede wszystkim formy (1®3)/(1®6), za właściwości pozytywnie wpływające na gospodarkę lipidową krwi formy (1®3)/(1®4), natomiast za regulację układu odpornościowego odpowiadają głównie rozpuszczalne β-glukany zawierające wiązania (1®3)/(1®6) z przewagą wiązań typu (1®6).
EN
The purpose of this article was to review the available literature on beta glucans, known food ingredients with various pro-health effects. The main sources of beta glucans production were presented, the chemical structure of beta glucans was diversified depending on origin and their health effects were discussed. It was pointed out that, apart from the chemical structure, the physical properties, e.g. solubility, viscosity and ability to form gels, are also responsible for the direction of the beta glucans’ health impact. Forms 1®3)/(1®6) are primarily responsible for antitumor properties, forms (1®3)/ (1®4) for blood lipid metabolism, whereas soluble β-glucans containing (1®3)/(1®6) bonds with a predominance of (1®6)) bonds.
EN
A new method of synthesis of polymer biocomposites with lignin using the photopolymerization method has been proposed. Bisphenol A glycerolate (1 glycerol/phenol) diacrylate (BAGDA) was used as a main monomer and 2-ethylhexyl acrylate (EHA) as a reactive diluent. Lignin (L) was applied as an eco-filler. The influence of the increasing lignin content (0; 2.5; 5; 10; 20% w/w) on the properties of the obtained biocomposites was investigated. The chemical structure of biomaterials was investigated by the attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy (ATR/FT-IR) method while the thermal properties were studied by the differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TG/DTG). Their hardness was measured by the Shore D method. Incorporation of the biopolymer into the structure of polymer composites could be a promising alternative to synthetic materials and would contribute to better lignin utilization. The results of the study are of practical importance in prospective applications of biocomposites with lignin.
EN
One of the essential requirements in the running of a biogas plant is the proper management of the by-product resulting from the production of biogas, i.e. the post-fermentation mass. One of the possibilities for the treatment of a fixed post-fermentation fraction is its combustion. In this study, the basic physicochemical properties of the post-fermented pulp obtained from maize waste are determined in terms of their combustion potential. Parameters such as elemental analysis, moisture content, volatile matter content, ash content, heat of combustion and calorific value were determined for the raw material without pre- -treatment, as well as for the raw material after chemical hydrolysis and extrusion. The tested material was subjected to both acidic and alkaline hydrolysis. Acidic hydrolysis was carried out with sulfuric acid (concentration 3% and 7%) and alkaline hydrolysis with sodium hydroxide (concentration 1% and 3%). Under pre-treatment, the raw material was also subjected to low- and hightemperature extrusion. Low-temperature extrusion was carried out at 110°C, and high-temperature extrusion in the range 140–160°C. The purpose of the pre- -treatment was to achieve the fragmentation of lignin, a substance not degraded by enzymatic hydrolysis. On the basis of the research, the suitability of the analyzed raw material for thermal utilization was determined. After drying, the residue after fermentation had high calorific value, similar to that of other types of biomass. It also had a lower content of volatile matter and increased ash content compared with the non-fermented raw material. High nitrogen content was a significant parameter distinguishing the studied material from other types of biomass. The decision to burn waste should be preceded by careful analysis of its physical and chemical properties, as this enables appropriate preventive action to be taken.
EN
An emerging ultrasonic technology aims to control high-pressure industrial processes that use liquids at pressures up to 800 MPa. To control these processes it is necessary to know precisely physicochemical properties of the processed liquid (e.g., Camelina sativa oil) in the high-pressure range. In recent years, Camelina sativa oil gained a significant interest in food and biofuel industries. Unfortunately, only a very few data characterizing the high-pressure behavior of Camelina sativa oil is available. The aim of this paper is to investigate high pressure physicochemical properties of liquids on the example of Camelina sativa oil, using efficient ultrasonic techniques, i.e., speed of sound measurements supported by paralel measurements of density. It is worth noting that conventional low-pressure methods of measuring physicochemical properties of liquids fail at high pressures. The time of flight (TOF) between the two selected ultrasonic impulses was evaluated with a cross-correlation method. TOF measurements enabled for determination of the speed of sound with very high precision (of the order of picoseconds). Ultrasonic velocity and density measurements were performed for pressures 0.1-660 MPa, and temperatures 3-30°C. Isotherms of acoustic impedance Za, surface tension σ and thermal conductivity k were subsequently evaluated. These physicochemical parameters of Camelina sativa oil are mainly influenced by changes in the pressure p, i.e., they increase about two times when the pressure increases from atmospheric pressure (0.1 MPa) to 660 MPa at 30°C. The results obtained in this study are novel and can be applied in food, and chemical industries.
PL
Akryloamid (AA) jest syntetycznym związkiem chemicznym powszechnie używanym w wielu gałęziach przemysłu. Stosowany jest w produkcji tworzyw sztucznych, farb, lakierów, klejów i zapraw murarskich, a także w przemyśle celulozowo-papierniczym i kosmetycznym. Zainteresowanie AA wzrosło w 2002 r. po doniesieniu szwedzkich naukowców dotyczącym powstawania tej substancji w niektórych produktach spożywczych. Akryloamid tworzy się podczas obróbki termicznej żywności (smażenie, pieczenie, prażenie) w reakcji grupy karbonylowej cukrów redukujących z aminokwasami (przede wszystkim asparaginą), której wynikiem jest brązowienie produktu. Akryloamid, będący neurotoksyną i czynnikiem potencjalnie rakotwórczym, znajduje się w różnych przetworzonych termicznie produktach żywnościowych, takich jak: chipsy ziemniaczane, frytki, pieczywo, wyroby ciastkarskie, herbatniki, kawa. Ostatnie rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawia tzw. środki łagodzące i poziomy odniesienia, mające na celu zmniejszenie ilości akryloamidu w żywności.
EN
Acrylamide (AA) is a synthetic chemical compound commonly used in many branches of industry. It is mainly used in plastics, paints, varnishes, adhesives and mortars production and is also applied in the cellulose-paper and cosmetic industries. The interest in AA increased in 2002, when Swedish scientists reported the formation of this substance in some food products. Acrylamide is created during the heat treatment of foodstuffs, where amino acids react with carbonyl group of reducing sugars during baking and frying, leading to the browning of foods. Acrylamide, a neurotoxin and potential carcinogen, has been found in various thermally processed foods such as potato chips, French fries, bread, cookies, biscuits, and coffee. The Commission Regulation (EU) 2017/2158 of 20 November 2017 has been recently published, establishing mitigation measures and reference levels to reduce the presence of acrylamide in food.
PL
Przedstawiono wpływ fizykochemicznych właściwości substancji aktywnych środków ochrony roślin, w tym przede wszystkim struktury cząsteczki, jej rozpuszczalności i lotności oraz trwałości i mobilności w środowisku, na los i zachowanie w środowisku tych substancji oraz ich właściwości ekotoksykologiczne.
EN
A review, with 12 refs., of mol. structures, soly. in water, volatilization potential and persistence and mobility in the environment of active substances of plant protection products.
PL
Odpady przemysłu rolno-spożywczego mają wiele wartości odżywczych, witamin, błonnik, wartościowe tłuszcze, białka, pektyny oraz inne związki mineralne, dlatego też powinno się je traktować jak surowce wtórne i wykorzystywać w jak największym stopniu. Procesy termiczne są jednymi z najważniejszych i najczęściej stosowanych metod utrwalania żywności zapewniającymi trwałość mikrobiologiczną, a także zmniejszenie aktywności wody poprzez redukcję jej zawartości lub dostępności. Odpowiedni dobór parametrów, jak i metod suszenia pozwala zachować wiele cennych substancji, a tym samym otrzymać wysoką jakość suszu.
EN
H2O activity, contents of phenolic compds. and vitamin C as well as caloric value of pomace of 3 Polish apple varieties after drying by various methods at temp. 23-55°C as well as before drying were detd. to assess the suitability of the waste for food and energy applications. The drying resulted in reducing the contents of phenolic compds. and ascorbic acid (depending on the method of drying and the type of pomace) by 2-25% and 2-45% resp. The freeze drying caused the highest decrease of water activity in the tested wastes. The caloric value of the pomace was high and comparable to the heating values of typical energy plants.
20
Content available remote Wpływ granulowania na wybrane właściwości fizyczno-chemiczne perzu
PL
Dokonano oceny przebiegu procesu granulowania rozdrobnionych kłączy perzu, wyznaczając zapotrzebowanie granulatora na moc elektryczną i temperaturę procesu oraz określono jego wpływ na właściwości fizyczno- chemiczne otrzymanego granulatu (zawartość kwasów fenolowych i polifenoli, wytrzymałość kinetyczna). Rozdrobnione kłącza perzu poddano procesowi granulowania w temp. 76, 89, 98 i 125°C oraz przy różnej wilgotności 12,2, 14,7, 19,7 i 23,7%, z wykorzystaniem granulatora z matrycą płaską. Stwierdzono, że wilgotność kłączy perzu ma istotny wpływ na przebieg procesu jego granulowania oraz jakość otrzymanego granulatu. Proces granulowania powoduje zwiększenie całkowitej zawartości związków fenolowych w otrzymanym granulacie, na skutek oddziaływania wysokiej temperatury występującej w trakcie procesu granulowania, oraz zmiany fizyczno-chemiczne składników zagęszczanej mieszanki.
EN
Shredded couch grass rhizomes were granulated at 76-125°C and humidity 12.2-23.7% to study the process impact on the phys.-chem. properties of the granulate. The contents of phenolic acids and polyphenols were detd. by gas chromatog. The humidity of the couch grass rhizome had a significant impact on the course of its granulation process (process temp., demand for power) and the quality of the granulate. The granulation resulted in an increase in the total content of phenolic compounds.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.