Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płuca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W analizie zdjęć rentgenowskich częstym problemem jest wykrycie zmian guzkowych. Celem badań jest taka modyfikacja obrazu, aby uwidocznić zmiany patologiczne na obrazie RTG. Pierwszym etapem było wykorzystanie operacji otwarcia na danym obrazie rentgenowskim. Następnie obraz poddano operacji wyrównania histogramu o wartości skalarnej 0,5. Histogram to wykres liczby występowania danych punktów szarości w obrazie. Odpowiednia modyfikacja tych punktów pozwala na poprawienie jakości obrazu. Kolejny etap to zastosowanie segmentacji na danym fragmencie płuca oraz utworzenie przestrzeni trójwymiarowej na obrazie. Badania przeprowadzono we współpracy z lekarzem radiologiem specjalizującym się w chorobach płuc. Uzyskane zbiory danych były oceniane pod względem wielkości zmian i ich liczności oraz umiejscowienia.
EN
Detection of nodular changes is a common problem in X-ray imaging analysis. The research aims to modify the images in order to visualize pathological changes on the X-ray image. The first stage of the research was applying the opening operation on given X-ray image. Subsequently, the even operation which regarded the histogram with scalar value of 0.5, was performed. Histogram can be defined as graph informing how frequently given points of given gray level, occur in the image. A proper modification of these points enables to improve the image quality. Another stage included segmentation and the creation of three-dimensional space of the image. Research was conducted in cooperation with radiologist, specialist in the field of lung diseases. Obtained dataset was assessed in terms of size of pathological spots and their locations.
EN
The paper presents a description of functioning of a platform supporting the detection of obstructive diseases in the respiratory system education process. A 16-parameter model of the respiratory system simulated in the MATLAB/Simulink environment was set in the role of the tested patient. It has been linked to the control layer, developed in the LabVIEW environment, using the SIT library (Simulation Interface Toolkit). This layer is responsible for the modification of the model's parameters and the generation of the results of the respiratory impedance measurements using forced oscillation method. The application is a solution that provides a lot of flexibility in the education of students studying courses related to biomedical engineering and health sciences, and can easily be implemented to work as a problem-oriented e-learning solution.
PL
W publikacji zaprezentowano działanie platformy wspomagającej edukację w zakresie wykrywania chorób obturacyjnych układu oddechowego. Rolę badanego pacjenta pełni 16-elementowy model układu oddechowego, symulowany w środowisku MATLAB/Simulink. Został on połączony z warstwą sterowania, wykonaną w środowisku LabVIEW, przy pomocy biblioteki SIT (Simulation Interface Toolkit). Warstwa ta odpowiada za modyfikację parametrów modelu oraz generowanie wyników pomiaru impedancji układu oddechowego za pomocą oscylacji wymuszonych. Wykonana aplikacja jest rozwiązaniem zapewniającym dużą elastyczność w kształceniu studentów związanych inżynierią biomedyczną i naukami o zdrowiu i bardzo łatwo może być wdrożona do pracy jako rozwiązanie e-learningowe, zorientowane problemowo.
EN
The lunge is the most common attack in fencing, however there is currently a paucity of published research investigating the kinematics of this movement. The aim of this study was to investigate if kinematics measured during the épée fencing lunge had a significant effect on sword velocity at touch and whether there were any key movement tactics that produced the maximum velocity. Lower extremity kinematic data were obtained from fourteen right handed club épée fencers using a 3D motion capture system as they completed simulated lunges. A forward stepwise multiple linear regression was performed on the data. The overall regression model yielded an Adj R2 of 0.74, p ≤ 0.01. The results show that the rear lower extremity’s knee range of motion, peak hip flexion and the fore lower extremity’s peak hip flexion all in the sagittal plane were significant predictors of sword velocity. The results indicate that flexion of the rear extremity’s knee is an important predictor, suggesting that the fencer sits low in their stance to produce power during the lunge. Furthermore it would appear that the magnitude of peak flexion of the fore extremity’s hip was a significant indicator of sword velocity suggesting movement of fore limbs should also be considered in lunge performance.
4
Content available remote Application of short-term tests in assessment of atmospheric air pollution
EN
Results of analyses of airborne particulates collected in winter and summer seasons from two locations of Wroclaw (city centre and the outskirts area) have been presented. Samples of particulate matter were collected on sintered-glass filters, using a high performance air aspirator Staplex-PMIO. Extraction with dichloromethane was carried out in a Soxhlet apparatus. Mutagenicity of dichloromethane extracts was studied based on a conventional Salmonella assay. Two Salmonella typhimurium strains TA98 and YG1041 were employed in the assay. Genotoxicity of organic air pollutants was detected using a miniaturized SOS chromotest obtained from EBPI (Brampton, Ontario, Canada). Bacterial assays were carried out with and without metabolic activation by the S9 microsomal fraction. Cytotoxicity of the particulate extracts was studied by the method of their direct contact with onelayer culture of human lung carcinoma epithelial cells - A549.
EN
The aim of research were studies on heavy metal distribution in bodies of hares, roe deer and foxes. Contents of cadmium, chromium, lead and zinc were determined in the samples of kidneys, livers, lungs, musc1es and bones of the tested animals originating from the vicinity of Kraków. A majority of the analysed material samples contained on average largest quantities of zinc, then lead and chromium and the least of cadmium. Only in the kidneys and livers of hares and roe deer cadmium concentrations were much higher than lead and chromium content in these organs. It was also noticed that more cadmium, chromium and zinc, in comparison with this metal in fox organs, accumulated in the internal organs and tissues of hares and roe deer than in the analogous fox organs. The dependency concerns particularly cadmium content in the kidneys and livers of tested herbivorous where between 20 and 30 and 3-5 times more of this metal was found, respectively in comparison with its concentrations in the same organs of rex. Lead most easily accumulated in tissues and internal organs of rex, particularly in its bones (mean 10.8 mg . kg-1 d.m.) and in the lungs (7.76 mg . kg-1 d.m.).
PL
Celem niniejszych badań było prześledzenie rozmieszczenia metali ciężkich w ciele zajęcy, saren i lisów. W próbkach nerek, wątroby, płuc, mięśni i kości osobników pochodzących z okolic Krakowa określono zawartość kadmu, chromu, ołowiu i cynku. W większości próbek analizowanych materiałów średnio najwięcej oznaczono cynku, następnie ołowiu, chromu i kadmu. Jedynie w nerkach i wątrobie zajęcy i saren koncentracja kadmu była znacznie większa od zawartości ołowiu i chromu w tych organach. Stwierdzono również, że w narządach i tkankach zajęcy i saren nagromadzało się więcej kadmu, chromu i cynku w porównaniu do analogicznych organów lisa. Zależność ta szczególnie dotyczy zawartości kadmu w nerkach i wątrobie badanych roślinożerców, gdzie oznaczono odpowiednio 20-30 i 3-5 razy więcej tego metalu w porównaniu do jego koncentracją w tych samych narządach lisa. W przypadku ołowiu najwięcej odkładało się go w organach lisa, szczególnie w jego kościach (10,8 mg) i płucach (7,76 mg . kg-I s.m.).
PL
Narzędzia charakterystyczne dla inżynierii chemicznej w podejściu do modelowania złożonych zjawisk przyrody, zostały wykorzystane dla modelowania procesów transportowych w płucach. Przedstawiono mechanikę oddychania, strukturę przepływu powietrza w układzie oddechowym oraz depozycję cząstek aerozolowych, celem oceny skuteczności dostarczania leku inhalacyjnego. Omówiono również mechanizmy obronne układu oddechowego (usuwanie depozytów z układu oddechowego) oraz przedstawiono ilościowy opis procesu. W końcowej części pracy opisano proces transportu tlenu z zewnętrznej atmosfery do układu krwionośnego.
EN
The tools characteristic for chemical engineering approach for modelling of complex phenomena of nature, were used for analysis of transport processes in the human lungs. Mechanics of breathing, air flow structure in the respiratory system and aerosol particle deposition for drug delivery via inhalation is presented. The defence mechanism for removal of deposits from the respiratory system and their quantitative analysis is formulated. Finally, transport of oxygen from the external atmosphere into the blood system is described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.