Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxygen indicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Producers and researchers are looking at not only the methods of protection against ingress of oxygen into the package, but also want to provide consumers with guarantees of quality food they buy. Therefore, large-scale studies are conducted and implementation of intelligent packaging. The operation of these packages is the use of interactive, the most colorful indicators to assess the quality of the packaged product. Methods: This article describes intelligent packaging technologies and presents research for different types of oxygen indicators. Results and conclusion: Indicators for the detection of oxygen allows the consumer to provide some information on the suitability of the product for consumption. Apart from that, they are a simple tool that allows you to reduce the costs associated with loss replacement, repair damaged products or their disposal. Construction of indicator contained in the package is related to the specific product and factor to be controlled.
PL
Wstęp: Producenci i naukowcy zwracają uwagę nie tylko na zabezpieczeniem opakowania przed wnikaniem tlenu, ale również na zapewnieniu konsumentom odpowiedniej jakości żywności. W związku z tym na dużą skalę prowadzone są badania i wdrażanie opakowań inteligentnych. Działanie opakowań inteligentnych opiera sie na zastosowaniu interaktywnych wskaźników, które poprzez zmianę barwy pozwalają ocenić jakość zapakowanego produktu Metody: W artykule opisano inteligentne technologie pakowania żywności oraz przedstawiono badania nad różnego rodzaju wskaźnikami tlenu. Wyniki i podsumowanie: Wskaźniki do wykrywania obecności tlenu dają konsumentowi informację o przydatności produktu do spożycia. Poza tym, są prostym narzędziem, które pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z wycofywaniem przeterminowanych produktów. Budowa wskaźnika umieszczanego w opakowaniu jest związana z konkretnym produktem i kontrolowanym parametrem.
PL
Drwinka, ze względu na cechy morfologiczne koryta to ciek o charakterze nizinnym. W części górnego biegu przepływa przez teren zurbanizowany (przemysłowy, miejski), następnie przez tereny użytkowane rolniczo z zabudową rozproszonych gospodarstw wiejskich oraz zalesione tereny Puszczy Niepołomickiej, a w ujściowym biegu przez wieś Drwinię. W celu określenia zdolności cieku do samooczyszczania przeprowadzono badania zmienności tlenowych wskaźników jakości wody: BZT5, ChZT i tlen rozpuszczony, na ośmiu wybranych odcinkach badawczych, różniących się sposobem obudowy koryta oraz zagospodarowaniem terenów przyległych. Wodę do analiz pobierano w odstępach miesięcznych w latach 2009 i 2010.
EN
Drwinka river is a lowland one because of morphological features of its channel. Part of an upper reaches of the river flows through an urbanized area (industrial, urban), then it flows by areas with buildings used for agricultural and rural settlement and afforested areas of Niepołomice. In finally it runs through the Drwinia village. In order to determine self-purifying capacity of the river, studies of the variability of oxygen indicators of water quality: BOD5, COD and dissolved oxygen where conducted. The river was divided into five sections of research, which have different type of building and land use. Water samples were collected for analysis, at monthly intervals, in the year 2009 and 2010. Results of investigation can be used in planning on optimal management of catchment areas, reconstruction and maintenance of a stream channel which has an impact on its ability to self-purification and a level of water flow.
PL
Celem artykułu jest ocena efektywności pracy Oczyszczalni Ścieków w Będzinie na podstawie wskaźników tlenowych i biogennych w wybranym miesiącu zimowym (marzec) w latach 2005 - 2008. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że najwyższy procent redukcji spośród analizowanych wskaźników dotyczy azotu amonowego (96,4%) oraz BZT5 (96,2%). Oczyszczalnia spełnia wymagania standardów emisyjnych, z wyjątkiem przekroczeń w 2007 roku dopuszczalnych stężeń azotu ogólnego. Oczyszczalnia radzi sobie najgorzej z jego usuwaniem (82,4% redukcji zanieczyszczeń), co może być spowodowane brakiem użytkowania osadników wstępnych w normalnym ciągu technologicznym lub pogarszającym się stanem technicznym urządzeń, służących do oczyszczania (brak modernizacji oczyszczalni od roku 1996).
EN
The main aim of the article is to estimate the work effectiveness of the Water Treatment Plant in Będzin which is based on the oxygen and biogenic indicators in one of the winter months (March) in 2005 - 2008. As a result of the chemical analysis it is claimed that ammonium nitrogen and BOD are the indicators removed to a largest degree. The Water Treatment Plant complies with the requirements of the emission standards with one exception in 2007 of the total nitrogen and it has the lowest reduction of this indicator (82,4%) as it can be caused by the lack of usage of the pre - sedimentation tank in a normal process line or because of the deterioration of the quality of appliances which serve to sewage treatment (the last modernization was in 1996).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.