Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  outsourcing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Tylko 30% e-sklepów korzysta z outsourcingu logistyki dla e-commerce – wynika z raportu GS1 Polska. Pionierzy w tej dziedzinie chwalą sobie oszczędność czasu i podniesienie jakości usług.
PL
Rozwój przewozów intermodalnych staje się coraz częściej jedynym rozsądnym rozwiązaniem, w dobie wzrastającej ilości ładunków, rosnącej konkurencji dotyczącej szybkości dostaw, zatłoczenia dróg oraz rosnącego zanieczyszczenia środowiska. Wykorzystanie transportu intermodalnego jako elementu outsourcingowej usługi logistycznej, niesie ze sobą wiele korzyści. W referacie zostały omówione zagadnienia związane z definicją outsourcingu oraz jego rodzajami. Wyjaśniona została istota usługi logistycznej z punktu widzenia firmy transportowo-spedycyjnej. Omówione zostały zagadnienia związane z transportem intermodalnym. Celem artykułu było przedstawienie firmy transportowo- -spedycyjnej, działającej na terenie Stanów Zjednoczonych, która wykorzystuje transport intermodalny jako główny element swoich działań.
EN
The development of intermodal transport is increasingly becoming the only reasonable solution. It is caused by the rising amount of cargo and goods, growing competition for speed of delivery and the congestion and increasing environmental pollution. The use of intermodal transport as an element of outsourcing logistics services, brings many benefits. The paper discusses issues related to the definition of outsourcing and its types. The essence of the logistics service from the point of view of the transport and forwarding company was explained. Issues related to intermodal transport were discussed. The aim of the article was to present a transport and forwarding company operating in the United States, which uses intermodal transport as the main element of its activities.
EN
This study aims to develop and validate a measurement scale for internal capability and logistics outsourcing. Regarding the goal of this study, data were obtained from 180 respondents who are currently performing logistics outsourcing in different fields in Sudan (oil industry, telecommunications, logistics services and manufacturing). Depending on the questioner technique, a total of 36 items and 5 subscales were generated based on the literature. The study uses a five-point Likert-style response scale (ranging from strongly agree to strongly disagree). The scale was subjected to confirmatory factor analysis (CFA) for determining the validity and reliability of the study dataset. Cronbach’s alpha reliability coefficient (α) of the scale was reported to be 0.88. Findings of the study indicate that the resulting internal capability and Logistics outsourcing measurement scale can serve as a valuable tool for measuring the Logistics outsourcing drivers, namely time-related drivers, cost-related drivers, flexibility-related drivers, and quality-related drivers.
EN
Currently, the conditions enterprises are operating in are marked by considerable instability. Thus the changes they may undergo are difficult to predict. Practitioners and theoreticians of management science point to various approaches to building competitive advantage. In the past few years, the focus has been put mainly on information and knowledge. According to advocates of the knowledge management concept, knowledge is of key importance to building competitive advantage and succeeding on the market. The issues of knowledge and how it is gathered, updated and applied are not new. The challenge for contemporary entrepreneurs is, however, how to manage knowledge in global enterprises. The aim of this study is to analyse the issue of knowledge management in a company which based its development on expansion into foreign markets. The research method applied is illustrative case study, the aim of which is to show how important knowledge management is for improving the efficiency of an internationalized enterprise.
EN
The objective of the paper is to analyze the cooperation in craft beer manufacturing in Poland and to identify the specificity of this phenomenon from the perspective of enterprise management. The sales of craft beers in Poland are growing rapidly. Craft beers have about a 0.5% share in the total beer sales value in Poland. The popular practice in the industry is contract brewing. It is an interesting phenomenon in the field of cooperation of enterprises which can be classified and analyzed as a form of: economic cooperation (generally), production cooperation, outsourcing, network and virtual organization and also coopetition. It is a specific business model. Contract brewing is a complex problem the specificity of which emerges on several levels. Firstly, there is a special way to emerge in the market of craft beers, even while not possessing significant funds by the entrepreneur. Secondly, it is a form of cooperation in the field of production which unites efforts on the side of both the customer and the contractor since it is not limited to normal outsourcing of production to an external entity but involves physical production capacity of the contractor and technological know-how of both cooperation parties. Thirdly, it is firmly embedded in human relationships. Fourthly, it can generate coopetitive relations since the brewery accepting the order may conduct its own activity related to production and sales of beer under its own brand.
PL
Autor przedstawia powszechnie znaną koncepcję outsourcingu, wskazując jednak przy tym na wiele ryzykownych skutków dla przedsiębiorstwa, które mogę jej towarzyszyć. Krytyczne uwagi dotyczące oceny efektów tej koncepcji w dłuższym horyzoncie czasu powodują wnioski dotyczące zmniejszenia optymizmu w zakresie jej stosowania. W artykule przedstawiono studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, w którym wydzielono procesy utrzymania ruchu.
EN
The author presents the widely known concept of outsourcing, however, pointing to the many risky consequences for the company that can accompany. Critical remarks regarding the assessment of the effects of this concept in the long run, lead to conclusions regarding the reduction of optimism in its application. The article presents a case study of a production company in which maintenance processes are separated.
EN
Transportation management is one of the areas that has strong impact on organization performance. If a company does not have expertise or resource, it would be better to outsource to logistics/transportation provider. The company can form contracts or hire trailers at spot rate. By forming a contract, specific number of trailers will be dedicated to the company and the cost per trip will be lower than the spot rate. However, there is a minimum number of trips requirement. If not properly managed, the company may end up paying more with the contract. The objective of this paper is to experiments with the simulation model to enable the manager to identify appropriate fleet size and negotiate for better contract condition, resulting in better on-time delivery and lower cost. The result shows that the company should increase the number of contracted trailers to match with the transportation needed and renegotiate the minimum number of trips per trailer per month. This will help the company significantly decrease late delivery and reduce costs. In addition, this study also use simulation model to plan for future contract negotiation when there are uncertainties in demand for transportation. Simulation model proves to be an important tool that enables one to gain better understanding of the contract situation and be able to manage the transportation contract that best suits the company’s objective.
PL
Zarządzanie transportem jest jednym z obszarów, który ma silny wpływ na wydajność organizacji. Jeśli firma nie ma specjalistycznej wiedzy ani zasobów, lepiej zlecić usługi logistyczne / transportowe. Firma może zawierać umowy lub wynajmować przyczepy według stawki spot. Poprzez zawarcie umowy konkretna liczba naczep zostanie poświęcona firmie, a koszt przejazdu będzie niższy niż stawka kasowa. Istnieje jednak minimalna liczba podróży. W przypadku niewłaściwego zarządzania firma może ostatecznie zapłacić więcej z tytułu umowy. Celem tego artykułu jest eksperymentowanie z modelem symulacyjnym, aby umożliwić menedżerowi zidentyfikowanie odpowiedniej wielkości floty i negocjowanie lepszych warunków umowy, co skutkuje lepszą terminowością dostawy i niższymi kosztami. Wynik pokazuje, że firma powinna zwiększyć liczbę zakontraktowanych przyczep, aby dopasować je do potrzebnego transportu i renegocjować minimalną liczbę przejazdów na przyczepę miesięcznie. Pomoże to firmie znacznie ograniczyć opóźnione dostawy i obniżyć koszty. Ponadto w tym badaniu wykorzystano również model symulacyjny do planowania przyszłych negocjacji umów, gdy istnieje niepewność co do popytu na transport. Model symulacyjny okazuje się ważnym narzędziem, które pozwala lepiej zrozumieć sytuację kontraktową i być w stanie zarządzać umową transportową, która najlepiej odpowiada celowi firmy.
EN
Surviving on the market and gaining a competitive advantage require the effective management that guarantees the success of the company. Outsourcing is one of the methods. The term outsourcing derives from English and is an abbreviation of the expression outside resource using, which means the use of external resources. Outsourcing should focus on optimization of costs and employment. The main benefit should be the pursuit of increased flexibility of structures, access to the qualified staff and other resources of the company. Failures of outsourcing may result both from the side of the ordering company and providing railway freight transport services. The empirical studies on decision-making problems of recipients of railway freight outsourcing services allowed to identify the benefits, risks, communication methods and problems in partner cooperation.
PL
Przetrwanie na rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej wymagają efektywnego zarządzania gwarantującego sukces przedsiębiorstwu. Jedną z metod jest outsourcing. Określenie outsourcingu pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem wyrażenia outside resource using oznaczającego wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Outsourcing powinien się koncentrować na optymalizacji kosztów i zatrudnienia. Główną korzyścią powinno być dążenie do zwiększonej elastyczności struktur, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz innych zasobów przedsiębiorstwa. Niepowodzenia outsourcingu mogą wynikać zarówno ze strony przedsiębiorstwa zlecającego i świadczącego usługi transportu kolejowego ładunków. Badania empiryczne dotyczące problemów decyzyjnych odbiorców usług outsourcingu transportu kolejowego ładunków pozwoliły zidentyfikować korzyści, ryzyko, sposób komunikacji oraz problemy we współpracy partnerskiej.
EN
The paper presents selected financial benefits for organizations resulting from the use of outsourcing in logistics services. The research conducted in the organization indicated that conducting transport services on their own requires significant cash outlays related to: the employment of employees, purchase and maintenance of means of transport, insurance, purchase of fuel, etc. Estimated costs were compared with expenses incurred by the hypermarket as a result of employing an outsourcing company. The results of the research have confirmed the importance of using outsourcing in the analyzed organization. The aim of the study is to compare the costs that the organization would incur without excluding transportation services and the outsourcing costs of the aforementioned services, the profit of a company can have from using outsourced services is estimated in the paper.
PL
Artykuł przedstawia tematykę outsourcingu szpitalnych laboratoriów medycznych w Polsce i opisuje różne aspekty problemu, takie jak przyczyny skłaniające szpitale do podjęcia decyzji o outsourcingu, a także korzyści i ryzyka ekonomiczne, jakościowe i organizacyjne wynikające z wdrożenia takiego rozwiązania.
EN
The article presents the subject of the outsourcing of medical laboratories in Poland and describes various aspects of the problem, such as reasons for making a decision on outsourcing by hospitals as well as economic, qualitative and organizational benefits and risks resulting from implementing such a solution.
PL
Przemysł chemiczny zaliczany jest do głównych gałęzi przemysłu przetwórczego gospodarki światowej. Początki rozwoju przemysłu chemicznego na świecie miały miejsce w II połowie XIX w. w Stanach Zjednoczonych i Niemiec. Obecnie kraje te wraz z Chinami charakteryzują się najszybszym tempem rozwoju przemysłu chemicznego na świecie z punktu widzenia obrotów międzynarodowych, osiągając odpowiednio w 2017 r. następujące wielkości dla: Chin (1 293 mld euro), Stanów Zjednoczonych (465 mld euro) oraz Niemiec (155 mld euro), (https://www.vci.de). Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia firm 3PL, LLP oraz 4PL dla sprawnego przepływu produktów na całej długości sieci dostaw niemieckiego przemysłu chemicznego. W pierwszej części artykułu zostały zaprezentowane zagadnienia teoretyczne dotyczące charakterystyki pojęć firm: 3PL, LLP i 4PL. W drugiej części artykułu przeanalizowanych zostało 14 wymiarów złożoności łańcucha dostaw w odniesieniu do modeli dostawców usług logistycznych, które w najlepszy możliwy sposób będą w stanie zoptymalizować sieci dostaw produktów niemieckiej branży chemicznej.
EN
The chemical industry is one of the main branches of the global economy processing industry. The beginnings of the development of the chemical industry in the world took place in the second half of the XIX century in the United States and Germany. Currently, these countries together with China are characterized by the fastest pace of development of the chemical industry in the world from the point of view of international trade, achieving in 2017 the following amounts for: China (EUR 1 293 billion), United States (EUR 465 billion) and Germany (155 billion), (https://www.vci.de). The aim of the article is to present the importance of 3PL, LLP and 4PL companies for the smooth flow of products throughout the entire supply chain of the German chemical industry. The first part of the article presents theoretical issues regarding the characteristics of the concepts of 3PL, LLP and 4PL. In the second part of the article, 14 dimensions of the complexity of the supply chain were analyzed with reference to models of logistics service providers, which in the best possible way will be able to optimize the supply networks of products of the German chemical industry.
12
Content available remote Projekt otsourcingu usług transportowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
PL
Koncepcja outsourcingu to jedna z popularniejszych form doskonalenia zarządzania, która jest wykorzystywana w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, szczególnie w logistyce. Poziom i zakres kontraktowanych usług zależy od wielu czynników. Najogólniej decyduje o tym branża i rodzaj prowadzonej działalności. W Polsce najczęstszym obszarem logistyki wydzielanym na zewnątrz jest transport i magazynowanie. Pomimo, iż działania takie obarczone są pewnym poziomem ryzyka, to jednak przynoszą wiele korzyści, dlatego firmy chętnie korzystają z takiej formy, a outsourcing usług logistycznych staje się wyraźnym trendem w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule, na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego przewozy w oparciu o posiadany tabor samochodowy, dokonano analizy możliwości skorzystania z zewnętrznego podwykonawcy. Przedstawiono kilka potencjalnych rozwiązań i omówiono wynikające z nich korzyści finansowe. Dynamiczna sytuacja na rynku i liczna konkurencja skłaniają przedsiębiorstwa do ciągłego poszukiwania możliwości obniżenia kosztów i podnoszenia swojej wartości. Badanie pokazuje, że skutecznym narzędziem jest także outsourcing usług logistycznych.
EN
The outsourcing concept is one of the most popular forms of management improvement, which is used in various areas of the company’s operation, especially in logistics. The level and scope of contracted services depends on many factors. Generally, this is determined by the industry and type of business. In Poland, the most common area of logistics outsourced is transport and warehousing. Despite the fact that such activities are subjected to certain level of risk, they bring many benefits, and therefore companies willingly use this form, which is why outsourcing of logistics services becomes a clear trend in modern company management. In this article, on the example of the production company, which carries out its own transport on the basis of its own fleet, an analysis of the possibility of using an external subcontractor has been conducted. Several potential solutions were presented and their financial benefits were discussed. The dynamic situation on the market and numerous competitors encourage companies to constantly look for opportunities to reduce costs and increase their value. The study shows that outsourcing of logistics services is also an effective tool.
EN
Constantly growing and restrictive requirements of the automotive industry make the ability to react quickly to the customer's needs become very important in the operations of enterprises. Concentrating the company around the final units of the production chain, i.e. customers / buyers, requires constant improvement, and thus enforces changes and reindustrialisation / reorientation in the way businesses operate. The concept of using external companies' services is also a response to the growing market requirements. on order, which indicates the need to compete with the level and quality of service, and above all, increasing competitiveness in terms of efficiency in satisfying the needs of customers. The solution enabling obtaining the required flexibility is the outsourcing of services in the company, consisting, for example, in the implementation of activities related to sorting the product, its assembly, but also quality control, or internal logistics. The paper discusses the market of outsourcing services in the automotive industry and presents the main benefits and threats resulting from the operation of outsourcing companies and the implementation of outsourcing concepts in industry companies. Attention was also paid to the causes of separation of some processes in the automotive industry's production sector, and the analysis and identification of accepted production strategies by automotive sector companies based on the model of flexible production and lean manufacturing.
PL
Rosnące i restrykcyjne wymagania branży automotive sprawiają, że bardzo ważne w działalności przedsiębiorstw stają się zdolność i umiejętność szybkiej reakcji na potrzeby klienta. Koncentrowanie firmy wokół końcowych jednostek łańcucha produkcji tj. klientów / nabywców wymaga ciągłego doskonalenia, a tym samym wymusza wprowadzanie zmian oraz reindustrializacji / reorientacji w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw. Odpowiedzią na rosnące wymagania rynku jest również koncepcja zastosowania usług firm zewnętrznych tzw. na zamówienie, która wskazuje na konieczność konkurowania poziomem i jakością obsługi, a przede wszystkim podwyższaniem konkurencyjności pod względem sprawności w zaspokajaniu potrzeb klientów. Rozwiązaniem umożliwiającym uzyskanie wymaganej elastyczności jest outsourcing usług w firmie, polegający na przykład na realizacji czynności związanych z sortowaniem produktu, jego montażem, ale również kontrolą jakości, czy logistyka wewnętrzną. W artykule omówiono rynek usług outsourcingowych w branży automotive oraz przedstawiono główne korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania firm outsourcingowych oraz wdrażania koncepcji outsourcingu w firmach branżowych. Zwrócono również uwagę na przyczyny wydzielenia, niektórych procesów w sektorze produkcyjnym branży automotive oraz dokonano analizy i identyfikacji przyjętych strategii produkcyjnych przez przedsiębiorstwa sektora automotive, opartych na modelu elastycznej produkcji oraz lean manufacturing.
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce outsourcingu w obszarze ochrony zdrowia – zarządzania siecią szpitali publicznych. Proces wdrażania outsourcing ma przede wszystkim zapewniać poprawę efektywności, jak również wzrost skuteczności działania podmiotów medycznych funkcjonujących w ramach sieci szpitali publicznych. Podstawą do przygotowania materiału stanowiącego treści niniejszego opracowania była kwerenda literaturowa tematyki omawianego zagadnienia. Ponadto wykorzystano istniejące raporty, wyniki badań rynku outsourcingu oraz analizy danych pochodzących ze innych źródeł na przykład z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
EN
The article is devoted to the issue of outsourcing in the area of health care – the management of the network of public hospitals. The implementation process outsourcing is primarily to provide efficiency improvements, as well as increase the effectiveness of medical entities operating within the network of public hospitals. The basis for the preparation of the material constituting the content of this study was a literature review of the subject matter of the discussed issue. In addition, we used existing reports, market research outsourcing and analysis of data from other sources, for example, the Central Statistical Office (GUS).
EN
The article presents the results of own research of assessing the impact of external visual control on the efficiency of realized processes in the automotive industry. Increasingly, companies from the automotive industry opt for the solutions offered by external companies, which are specialized in quality control. Companies providing this kind of service become strategic business partners of manufacturing companies, guaranteeing security, flexibility and cost reduction. Demand for outsourcing of complex solutions in the field of quality control grows each year. Most of the companies operating on the automotive market tend to loosen up their business in order to more quickly and easily respond to internal factors and above all external factors. Presented at work results relate to the situation of the imposition by the customer on the supplier the Controlled Shipping Level 2 procedure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych oceny wpływu stosowania zewnętrznej kontroli wizualnej na efektywność realizo-wanych procesów w branży motoryzacyjnej. Coraz częściej firmy z branży motoryzacyjnej wybierają rozwiązania proponowane przez podmioty zewnętrzne, które są wyspecjalizowane w kontroli jakości. Firmy świadczące tego typu usługi stają się strategicznymi partnerami biznesowymi firm produkcyjnych, gwarantującymi bezpieczeństwo, elastyczność i redukcję kosztów. Popyt na outsourcing kompleksowych rozwiązań w zakresie kontroli jakości rokrocznie rośnie. Większość firm działających na rynku motoryzacyjnym dąży do uelastycznienia swojego biznesu tak, aby szybciej i łatwiej reagować na czynniki wewnętrzne i przede wszystkim zewnętrzne. Przedstawione w pracy wyniki badań dotyczą sytuacji nałożenia przez klienta na dostawcę procedury Controlled Shipping Level 2.
PL
W ostatnich latach w górnictwie węgla kamiennego coraz częściej praktykuje się zlecanie firmom zewnętrznym wykonywanie różnego rodzaju prac/usług. Wiąże się to z zatrudnianiem pracowników przez firmy zewnętrzne. Praktyki te nie zawsze są dobrze postrzegane przez pracowników kopalń, gdyż mogą wpływać w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni na ich wynagrodzenie i warunki bezpieczeństwa. Po pierwsze bardzo często pracownikami firm zewnętrznych są osoby, które traktują prace w górnictwie jako możliwość szybkiego lecz krótkotrwałego (czasowego) sposobu na szybki zarobek. W związku z tym firmy zewnętrzne bardzo często wynagrodzenie swoich pracowników obliczają nie na podstawie czasu pracy (tj. liczby przepracowanych godzin), lecz w zależności od konkretnie wykonanej pracy. Takie zatrudnienie nazywane jest pracą na akord, zatem pracownicy akordowi, by uzyskać wyższe zarobki, pracują szybciej i wydajniej. To z kolei może wpływać na podnoszenie norm pracownikom zatrudnionym przez przedsiębiorstwo górnicze. Ponadto pracownikami firm zewnętrznych są bardzo często emerytowani górnicy i w związku z tym koszty, jakie ponoszą zatrudniający ich pracodawcy, są zdecydowanie niższe niż przedsiębiorstw górniczych. Dodatkowo tacy pracownicy, aby nie stracić świadczenia emerytalnego, pracują za dużo niższą stawkę. Praca zlecona na zewnątrz wykonywana zazwyczaj w pośpiechu (na akord) nie sprzyja przestrzeganiu przepisów bhp, co może wpływać na bezpieczeństwo pracy wszystkich zatrudnionych. W artykule pokazano, w jaki sposób pracownicy kopalni oceniają outsourcing prac podziemnych. Dla realizacji celu przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracowników kopalń jednej ze spółek węglowych na Śląsku. W badaniu tym udział wzięli losowo wybrani pracownicy dołowi przedsiębiorstwa górniczego. Ankieta była anonimowa, co niewątpliwie mogło mieć wpływ na szczerość respondentów. Badanie przeprowadzane było w kilku kopalniach wybranej spółki. Część ankiet była prowadzona w wersji elektronicznej, a część w wersji papierowej. Analiza ankiet pozwoliła zrozumieć powody niechęci pracowników spółek węglowych do zlecania prac dołowych firmom zewnętrznym. To z kolei można wykorzystać do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności planowania motywacyjnego systemu wynagradzania.
EN
In recent years, the outsourcing of a variety of different activities has been more commonly observed in the coal mining industry. This is connected with employing workers by external companies. These practices are not necessarily perceived as good ones by mines’ employees because they may influence their remuneration directly or indirectly. Firstly, as external employees treat work in mining company as a source of a quick income. Therefore, external companies often calculate their employees compensation not based on working time (i.e. hours) but on the basis of a specific, accomplished task. Such employment is called piecework, whereas the workers employed in this kind of system are called output workers/piece workers. Therefore, to receive higher wages in these companies, employees carry out their tasks faster and more efficiently. This, in turn, can affect the standards of workers employed by the mining company. In addition, outsourced workers are often retired miners, so the costs incurred by employers are significantly lower. In addition, in order to not to lose the retirement benefit, they work for a much lower rate. On the other hand, outsourced work can be done in a hurry (on a piece rate), which is not conducive to compliance with safety regulations, therefore mine employees may feel unsafe. This article aims to present how mine employees assess outsourcing underground works. In order to achieve this aim, a survey was carried out among employees of one of the coal mine companies in Silesia. Participants of the survey were randomly chosen among underground miners employed at one mine company. The survey was anonymous which obviously might have influenced respondents’ honesty in answering. The survey was carried out in several mines of the chosen company. In some of them the survey was carried out online and in the remaining ones it was filled out on paper. Analyzing the survey results allowed for a better understanding of the reasons of the disapproval of outsourcing underground works. This, in turn, may be used for better human resources management including, in particular, planning an incentive based pay system.
17
Content available remote Granice wsparcia. Outsourcing maszyn i urządzeń
PL
Ze względu na fakt, że artykuł ten ukazuje się w branżowym piśmie, za rzecz oczywistą wypada przyjąć, że czytelnicy mają do czynienia z firmami, w których ruch istnieje, a wyposażenie techniczne to coś więcej niż wizytówka z szumnym tytułem i telefon komórkowy w teczce. W przedsiębiorstwach tych istnieją procesy, w których powstają produkty. Trzeba więc zarządzać strumieniem dostaw, procesem wytwórczym oraz dystrybucją produktów.
EN
The subject of outsourcing of personnel services are functions and auxiliary tasks in the operation of a given enterprise. It is based on outsourcing specific tasks and entire personnel processes, as well as hiring employees who carry out tasks entrusted by a client. The main problem faced by enterprises is employee turnover caused by numerous absences, sick leave and holidays, and, as a consequence, employees have more and more delays and do not keep their deadlines. Consequently, they are frustrated that they have to perform more duties from other positions and listen to complaints about continuous decline in work efficiency. The problem of employee turnover is becoming a common phenomenon. Therefore, each company should analyse this problem. Starting from identifying the problem and, as a result, implementing appropriate measures to prevent excessive fluctuation of employees. It is also important to enable employees to develop and organize appropriate working conditions, which will ensure the comfort of work and attachment to the employer.
EN
This paper aims to develop an approach to identify optimal fleet size under uncertainty and to identify important factors affecting transportation performance. The methodologies used in this paper are two folded. The first methodology is to develop a simulation model that allows manager to evaluate the impact of having different number of trailers on delivery and cost in order to identify the optimal fleet size. The second methodology is to use a Design of experiment (DOE) together with the simulation model to identify important factors that affect transportation performances. The result shows that the company should hire 16 trailers, which will reduce the delivery delay from 14% to 0.02%. Furthermore, it is found that variation in demand has a strong impact on late delivery and cost. There is also an interaction between demand variation and transportation time variation.
PL
Niniejszy dokument ma na celu opracowanie podejścia do określania optymalnej wielkości floty w warunkach niepewności oraz określenie ważnych czynników wpływających na wydajność transportu. Metodologie stosowane w tym artykule są złożone. Pierwszą metodologią jest opracowanie modelu symulacyjnego, który umożliwi menedżerowi ocenę wpływu posiadania różnych przyczep i kosztów w celu określenia optymalnego rozmiaru floty. Drugą metodologią jest wykorzystanie projektu eksperymentu (DOE) wraz z modelem symulacyjnym w celu zidentyfikowania ważnych czynników wpływających na wydajność transportu. Wynik pokazuje, że firma powinna wynająć 16 przyczep, co zmniejszy opóźnienie dostawy z 14% do 0.02%. Ponadto stwierdzono, że zróżnicowanie popytu ma duży wpływ na opóźnienia w dostawie i koszty. Istnieje również interakcja między zmiennością popytu a zmiennością czasu transportu.
EN
Outsourcing relationships are an important element of creating the value chain, determining new conditions and challenges of business cooperation. Despite the widespread use of outsourcing, many agreements end in failure and the search for a new partner. The development of mutual attachment deepens the quality of the relationship not only in terms of financial benefits, but also those of an intangible nature. The aim of the article was to indicate features of affective, duration and moral commitment, depending on the shaping tendencies of outsourcing costs, that have the strongest influence on the stability and long-term nature of relationships. The study was conducted among randomly selected enterprises from the Opole region automotive industry. On the basis of the obtained results, a multivariable regression morel was built. It presents the costs changes of the use of outsourcing due to the organisation's level of commitment to the contractor.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.