Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  outflow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Problematyka zjawiska suszy a systemy zaopatrzenia w wodę
PL
Jednym z bieżących wyzwań w gospodarowaniu zasobami wodnymi jest nasilające się w ostatnich latach występowanie susz. Negatywne konsekwencje tego zjawiska dotyczą licznych aspektów życia i gospodarki. Długotrwały brak opadów oraz wysokie temperatury powietrza powodują pogarszanie się jakości wód i zmniejszanie ich ilości, możliwych do wykorzystania na potrzeby zaopatrzenia ludności. Dotyczy to wód powierzchniowych oraz poziomu wód podziemnych. W niniejszym artykule zaprezentowano problematykę oddziaływania zjawiska suszy na zaopatrzenie w wodę systemów wodociągowych, zauważalną szczególnie w małych i średnich miastach.
EN
One of the current challenges in water management is the rising occurrence of droughts in recent years. The negative consequences of this phenomenon relate to many aspects of life and economy. Long-term lack of rain and high air temperatures cause the deterioration of water quality and reduce their quantity, possible to be used for public supply. This applies to the level of surface water and groundwater. This article presents the problem of the impact of the drought phenomenon on water supply in water supply systems, particularly noticeable in small and medium-sized cities.
EN
Hydrological drought index analysis has been widely developed and applied for the development of water resources. The island of Lombok, which is largely a dry land, requires a significant hydrological drought index to be sourced from measurable data analysis. This research focused aims to obtain hydrological drought index in Lombok Island using the capacity change of reservoir. The analysis includes reservoir data especially in the event of El-Nino. The main parameters analysed in this work are data homogeneity, decrease line of reservoir volume, increase in the line of reservoir volume, reservoir volume deficit, and hydrological drought index (RDI). The basic equation uses the water balance in the reservoir, which is the inflow–outflow and change of reservoir. The results of the analysis show that in the event of El-Nino, the drought hydrological index indicates different levels depending upon the water level of the reservoir. The criteria for the drought level are as follows: weak RDI = from −0.46 to −0.01 at an reservoir elevation of 90.88 to 92.33 m a.s.l, moderate RDI: from −0.59 to −0.46 at water level of reservoir from 90.27 to 90.88 m a.s.l, sever RDI: from −0.80 to −0.59 at water level of reservoir from 88.83 to 90.27 m a.s.l. and very severe RDI: from −0.89 to −0.80 at water level of water reservoir 87.78–88.83 m a.s.l. The duration of drought was 9 months, i.e., from February to November.
PL
Analiza wskaźnika suszy hydrologicznej ma szerokie zastosowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi. Na ubogiej w wodę wyspie Lombok wskaźnik suszy powinien być określany na podstawie analizy mierzalnych danych. Przedstawione w niniejszej pracy badania miały na celu ustalenie wskaźnika dla wyspy z wykorzystaniem zmian pojemności zbiornika. Podstawą analiz były dane o zbiorniku, szczególnie podczas wystąpień El-Niño. Głównymi parametrami analizowanymi w tej pracy były: homogeniczność danych, linia spadku objętości zbiornika, linia wzrostu objętości zbiornika, deficyt objętości zbiornika i wskaźnik suszy hydrologicznej (RDI). Podstawowe równanie ujmuje bilans wody w zbiorniku, tzn. dopływ, odpływ i zmiany objętości. Wyniki analiz wskazują, że w trakcie trwania El-Niño wskaźnik suszy hydrologicznej przyjmował różne wartości w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Kryteria natężenia suszy były następujące: słaba susza – RDI od –0,46 do –0,01, gdy poziom wody w zbiorniku wynosił od 90,88 do 92,33 m n.p.m., umiarkowana susza – RDI od –0,59 do –0,46, gdy poziom wody od 90,27 do 90,88 m n.p.m., silna susza – RDI od –0,80 do –0,59, gdy poziom wody od 88,83 do 90,27 m n.p.m. i bardzo silna susza – RDI od –0,89 do –0.80, gdy poziom wody od 87,78 do 88,83 m n.p.m. Susza w trakcie bardzo silnego El-Niño trwała 9 miesięcy od lutego do listopada.
PL
W niniejszym artykule Autorzy przedstawili analizę warunków hydrologiczno-środowiskowych w aspekcie lokalizacji małej elektrowni wodnej na rzece Budkowiczance. Zlewnia rzeki Budkowiczanki wynosi A=232 km2 i znajduje się w południowo–zachodniej Polsce w województwie opolskim. Długość rzeki Budkowiczanki wynosi ok. 60 km. Autorzy zaproponowali lokalizację małej elektrowni wodnej na jazie w km 20,142 jej biegu w miejscowości Okoły-Kupi Las w gminie Murów. Badany przekrój należy zaliczyć do jednolitej części wód powierzchniowych „Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy”. Planowany na cele małej energetyki wodnej jaz zlokalizowany jest w odległości około 1,7 km powyżej wodowskazu Krzywa Góra. Przeanalizowano warunki hydrologiczne w rzece Budkowiczance dla profilu wodowskazowego Krzywa Góra. Na potrzeby hydrotechniki, dla rzeki Budkowiczanka, w przekroju wodowskazowym Krzywa Góra, wyznaczono stany i przepływy charakterystyczne obejmujące okres 1981-2015. Dla poszczególnych rocznych sum opadów z wielolecia 1981-2015, dla stacji Opole zlokalizowanej w pobliżu zlewni rzeki Budkowiczanki wyznaczono lata bardzo suche i suche. Dla tych lat wyznaczono miary odpływu takie jak: współczynnik odpływu, wysokość warstwy odpływu, objętość odpływu. Wyznaczono również moc teoretyczną elektrowni, w oparciu o przepływ średni w wybranych latach oraz przepływ najdłużej trwający. W badanym cieku stwierdzono występowanie ośmiu gatunków ryb. Po względem elementów: biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych z lat 2012 i 2015, potencjał ekologiczny JCWP jest jedynie umiarkowany, a tym samym stan jednolitej części wód – zły.
EN
In this article, the Authors presented an analysis of hydrological and environmental conditions in the aspect of the location of a small hydropower plant on the Budkowiczanka River. The catchment of the Budkowiczanka River is A = 232 km2 and it’s located in south-western Poland in the Opolskie Province. The length of the Budkowiczanka River is about 60 km. The authors proposed the location of a small hydropower at 20,142 km of its run in Okoły-Kupi Las in the Murów commune. The analyzed cross-section should be included in the body of surface water „Budkowiczanka from Wisznia to Stobrawa”. The weir planned for the purposes of small hydropower is located approximately 1.7 km above the Krzywa Góra gauging station. Hydrological conditions were analyzed in the Budkowiczanka River for the Krzywa Góra profile. For the hydrotechnic purposes states and discharges were determined. Based on the annual sums of precipitations for the Opole station, from the multi-year period of 1981–2015, very dry and dry years have been designated. This station is located near the Budkowiczanka River catchment. For these years, outflow measures were determined such as: outflow coefficient, height of the outflow layer, outflow volume. The theoretically available power of the hydropower plant was also determined, based on the average flow and the longest running flow in the selected years. In the studied river, eight species of fish were found. In terms of biological, hydromorphological and physicochemical elements from year 2012 and 2015, the ecological potential of surface water body is only moderate, and thus the status of water body is bad.
4
Content available remote Hydrogeological problems of the Křtinský valley in the Moravian karst
EN
The Výpustek cave is located in the middle part of the Moravian Karst, which is the most known, largest and most karsted area in the Czech Reublic. Hydrogeology of the area is very interesting, surrounding terrain has greatly changed due to extensive changes in the last 100 years. Some swallow holes were blocked, others newly created as the Křtinský stream we didn ́t have map wit active swallow holes. Already in the mid-20th century, hydrogeology of Křtinský stream was studied by Czech researchers. We decided after nearly 60-year break to continue with research of unknown karst water of Křtinský valley and we performed a new series of measurements.Total of 8 tracer experiments was previously performed and subsequently published on Křtinský stream. Two tracer tests were performed in research area of the Křtinský valley.The first test was carried out between swallow hole A and outf low (Burkhardt & Zedníček, 1950, 1951–1955), the second test was between swallow hole E and the outf low of Křtinský stream (Kůrkova et al. 2010) where I cooperated. Kůrkova et al. (2010) indicates distance between swallow hole E, localized before the Výpustek cave and the outflow of Křtinský stream as 3870 metres. From these values it was possible to determined that the distance between the first swallow hole A and fifth swallow hole E is 330 metres, among which are three more swallow holes B, C, D, which are activated only at higher water levels. The fluorescein was used as good visibly tracer for both realized tests. Both tests confirmed the relatively slow f low. In the first test the transit time after injection of tracer was 339 hours (14 days). Time when injected tracer has passed the second sampling site was 190 hours (8 days). It is necessary to take into consideration that Burkhardt & Zedníček (1950, 1951–1955) in 1948 performed a hydrographic experiment in which water lost only into the first two swallow holes (A and B). According to t he test resu lts in 1948 no active flow which clearly confirmed bifurcation of Křtinský stream was found in the Výpustek cave. It means that the first test, which was injected fluorescein into the swallow hole A was injected into northern branch of the Křtinský stream. The second test in 2009 was performed by injecting f luorescein to the swallow hole E implemented in the southern branch. Swallow holes A, B, C, D, E, F of the Křtinský stream were re-localized and new swallow hole known as “U smrku” was described. We performed an individual f low measurement with method of dilution in the research area of Křtinský stream. Following the test results, a reduction in absorption capacity of the main swallow hole E in the year 2009 was found. This swallow hole lost 50% of water with f low rate 16 L • s–1 since 2009. The swallow hole “U smrku” has shown an absorption capacity 54% with f low rate of 8.40 L s–1. Hydrogeological problems of the Křtinský stream and surrounding platforms are very complicated and it would be beneficial to continue with the tracer measurements on affluents of the Křtinský stream.
PL
Źródła jako wypływy wód podziemnych na powierzchnię gruntu należą do trwałych elementów w krajobrazie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, wynikały z geologicznej budowy Wysoczyzny Białostockiej. Przedmiotem badań były źródła rezerwatów Krzemianka, Jałówka i Budzisk tego Parku. Dokonano klasyfikacji źródeł oraz analizy wody z określeniem jej cech fizyczno-chemicznych. Badania dowiodły, że dominują tu źródła krawędziowe, ascensyjne lub descensyjne, które jednocześnie zalicza się do reokrenów. Z racji położenia większości źródeł na terenach leśnych oraz braku zmian antropogenicznych woda ze źródeł odznacza się tu dobrą jakością.
EN
Springs as groundwater outflows onto the surface belong to permanent elements in Knyszyn Forest Landscape Park which occurrence results from geological structure of Białystok High Plain. Research included 5 springs located in 3 reserves (Krzemianka, Jałówka, Budzisk) in Knyszyn Forest Landscape Park. During research there have been described classification of springs with water analyses of physico-chemical properties as well as flora verification in spring niches. The surveys has shown that in studied area the springs belong to ascending or descending outflows with erosion scarp and rheocrenes at one time. Due to lack of anthropogenic changes as well as location of springs in forest area they possess good water quality here what was proved by water analyses.
EN
In this study, the Navier–Stokes equations that embrace conservation equations of momentum, volume, heat and salt are solved by using a 3-D numerical model. Then, based on the values obtained, the structure and variability of the outflow/inflow between the Persian Gulf and the Gulf of Oman is investigated. The basic equations are cast in a bottom-following, sigma coordinate system which greatly simplifies the numerical solution. Conservative finite difference methods are used to discretise the mathematical model in space. The model results, which are in agreement with limited direct measurements in the Strait, show a volume transport of deep outflow and a near–surface outflow from the Persian Gulf to the Gulf of Oman through the southern part of the Strait. About 65% of total outflow occurs in the bottom layer (40 m to the bottom) and 35% in the upper layer (from the surface to 40 m deep) during the year. The annual mean of surface inflow from the Gulf of Oman to the Persian Gulf, which occurs within the northern part of the Strait is about 0.2 Sv. The net volume transport annual mean through the Strait into the Persian Gulf is about 0.03 Sv. Strong temperature and density contrasts between bottom and surface layer waters are established in spring and summer. These are more pronounced in the southern part of the Strait. In the northern part of the Strait, the salinity contrast is nearly constant, but in the southern half it varies significantly during the year.
PL
Badania Rzeki Waldemara w sezonie letnim 2009 objęły wybrane cechy reżimu odpływu ze zlewni zlodowaconej, takie jak: zmienność przepływu w czasie, określenie prędkości płynięcia wody oraz transportu zawiesiny. Podjęto próbę oceny zmienności natężenia przepływu rzeki w sezonie letnim, a także w cyklu dobowym. Pomiary wykonywano w odcinku górnym i ujściowym rzeki. Rzeka Waldemara wypływa z Lodowca Waldemara. Jest to typowa rzeka roztokowa, posiadająca w swojej zlewni wiele koryt. Średni przepływ w sezonie letnim 2009 roku wyniósł w górnym odcinku 0,85 m3źs-1, natomiast w odcinku ujściowym 0,67 m3źs-1. Zmienność przepływu w czasie była uzależniona od temperatury powietrza, a w mniejszym stopniu od opadów deszczu. Są to czynniki, które mają najważniejszy wpływ na wielkość topnienia lodowca, czego efektem jest zasilanie rzeki lodowcowej. Jednakże zmienność natężenia przepływu w dużym stopniu uzależ-niona jest również od czynników niemeteorologicznych, takich jak na przykład skomplikowany drenaż i odpływ wewnątrzlodowcowy, czy też struktura hydrotermiczna lodowca.
EN
The river network of the Kaffiřyra Region is formed by river systems draining individual glaciers. In their drainage areas they often create the heavy, complicated system of channels. Flows are mainly fed with waters coming from ablation of glaciers, and next with waters coming from melting permafrost and melting patches of snow on the plain and mountains slopes. It is characteristic that the Kaffiřyra’s river network exist only in the period of the polar summer, as well as is changing during one season. The main aim of the project was the analysis of the outflow from the drainage area of the Waldemar River, the temporal changeability of the outflow, as well as short-term changes of the rate of flow (daily and hourly changeability) Hydrological characteristics of the river were analysed relating to weather conditions, as well as the size of glacier ablation. The another aim was suspended sediment transport. The catchment of the Waldemar River belongs to smallest and occupies the area about 4 km2, from what 62 % constitutes the Waldemar Glacier. The first measurements point was located in the area of the leakage of the river for the outwash plain, in the distance of the about 500 m from the front of the glacier. The length of the Waldemar River is an about 1 km to this place. From this place the river has braided character. The other measurements point was located in the river mouth area, about 20 m from the sea. From about 3 963 645 m3 in the Waldemar River in 2009, 64% comes from surface ablation on the Waldemar Glacier. During the years 1996-2005 this share was accounted for 26 to 81%. The other most important sources of river feeding comprise melting of icings, precipitation and water runoff down the surrounding slopes.
EN
In order to help develop a better understanding of relevant catchment processes, this paper presents the changes in physico-chemical features of the Wieprz River water during the spring snowmelt flood of 2006. The obtained results showed that the groundwater sampled from the springs and the water sampled from the river had a similar and quite stable composition of the basic physico-chemical features in the period of solely groundwater feeding (the river is fed only with the water coming from underground sources). The physico-chemical composition of river water during snowmelt depended on the contribution of surface runoff in total outflow and the flood phase. The correlation coefficients between the discharge in the Wieprz River and the concentrations in the studied indices were significantly negative: pH, SEC, HCO3, Ca, Mg, Na, Sr, SiO2, Cl, SO4, F. Significantly positive correlations associated with an increase in discharge were observed in the case of: K, NO3, NO2, total organic carbon, chemical oxygen demand and biochemical oxygen demand. Step and bidi-rectional responses were noted during the snowmelt flood in the case of the content of NH4 and PO4.
PL
W pracy przedstawiono zmiany cech fizyczno-chemicznych wody rzeki Wieprz w Guciowie (SE Polska) w czasie wiosennego wezbrania roztopowego 2006 roku. Wyniki badań wykazały, że wody gruntowe pobrane ze źródeł oraz wody pobrane z koryta rzeki Wieprz w okresie wyłącznego zasilania podziemnego, miały zbliżony i stabilny skład podstawowych wskaźników fizyczno-chemicznych. Podczas roztopów wartości parametrów fizyczno-chemicznych wody w rzece były uzależnione od stopnia przemarznięcia pokrywy glebowej, udziału spływu powierzchniowego w odpływie całkowitym oraz fazy wezbrania. Współczynniki korelacji między przepływem wody w rzece Wieprz a stężeniem badanego wskaźnika były istotne ujemne w przypadku: pH -0,78, SEC -0,92, TH -0,92, HCO3 -0,93, Ca -0,89, Mg -0,88, Na -0,81, Sr -0,87, SiO2 -0,81, Cl -0,87, SO4 -0,83, F -0,59. Istotnie dodatnie zależności związane ze zwiększeniem przepływu zanotowano w przypadku: K 0,73, NO3 0,71, NO2 0,58, TOC 0,62, COD 0,63 i BOD 0,62. Skokową i różnokierunkową reakcję podczas wezbrania roztopowego notowano w przypadku: NH4 0,34 i PO4 0,13.
9
Content available remote Wypływy jedno- i dwufazowe z otworów na ściankach zbiornika ciśnieniowego
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących jednofazowych i dwufazowych wypływów cieczy z otworów o złożonych kształtach, usytuowanych na ściance zbiornika ciśnieniowego. Badania miały na celu określenie wartości współczynników wypływu cieczy.
EN
Experimental results concerning one- and two-phase outflows from holes on the walls of pressure vessel are presented. The aim of study was to determine the values of discharge coefficients.
PL
Badano wypływy cieczy z otworów w postaci szczelin, usytuowanych na ściankach rurociągu ciśnieniowego. Uzyskane wyniki dotyczące wartości współczynników wypływu przedstawiono w funkcji liczby Reynoldsa obliczanej dla otworu wypływowego.
EN
Liquid outflows from holes in a form of slit located in pressure pipeline walls are investigated experimentally. The results concerning values of discharge coefficients are presented as a function of the Reynolds number calculated for the outflow hole.
11
Content available remote Badanie dystrybucji cieczy wypływającej z otworów o złożonych kształtach
PL
Zaprezentowano wyniki badań dotyczących wypływów cieczy z otworów o złożonych kształtach. Badania dotyczyły sposobu dystrybucji strumieni cieczy na płaszczyźnie poziomej. Umiejętność przewidywania dystrybucji cieczy, determinującego tworzenie się rozlewiska, pozwala odpowiednio reagować podczas awarii i przeciwdziałać skutkom potencjalnych wypadków.
EN
Experimental results of liquid outflows from the holes of complex shape are presented. Investigations dealt with the distribution of liquid jets on a horizontal surface located in the wall of pressure vessel. An ability to predict the liquid distribution determining the shape of a spill allows one to react appropriately during a failure and to prevent potential accidents.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w małej oczyszczalni roślinno-glebowej. Obserwowano zmiany natężenia odpływu oraz stężeń i ładunków fosforu ogólnego odprowadzanych z odciekiem po nawodnieniu powierzchni kwatery dawką surowych ścieków. Badania przeprowadzono w różnych fazach pracy oczyszczalni - na etapie wpracowywania się złoża (1997 r.), właściwej eksploatacji (1999 r.) oraz po kilkuletniej pracy, na przeciążonej kwaterze (2005 r.). Doświadczenia przeprowadzano w miesiącach zimowych i letnich. Cechą charakterystyczną odpływu były maksymalne wartości obserwowane w pierwszych godzinach od pojawienia się odcieku. W większości przypadków maksymalne wartości stężenia fosforu ogólnego oraz jego ładunku odprowadzanego z odciekiem występowały wraz z pojawieniem się największego natężeniem odpływu.
EN
This article shows results of a study on domestic sewage treatment in a small artificial wetland irrigated with domestic raw sewage. Changes of flow intensity, concentrations and loads of total phosphorus in the outflow were observed. The study was conducted in different periods of the treatment plant operation: at the beginning (1997), during proper operation (1999) and after several years of bed functioning in overloaded quarter (2005). The experiment was carried out in winter and summer months. Maximum flow intensity was typically observed in the first hours. In most cases, maximum phosphorus concentration and load discharged with the outflow accompanied maximum flow intensity.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu zmian parametrów fizykochemicznych wycieków solanki na stopień zagrożenia wodnego kopalni soli. W tym celu przeanalizowano przyczyny i okoliczności zatopienia kopalni Wapno założonej w wysadzie solnym w okręgu środkowopolskim, z uwzględnieniem budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych wysadu oraz prac górniczych prowadzonych w całym okresie eksploatacji złoża. Do szczegółowej analizy wybrano wyciek 18/III, który pojawił się na III (najwyższym) poziomie eksploatacyjnym i spowodował awaryjne zatopienie kopalni w 1977 roku. Omówiono zmiany składu chemicznego i parametrów fizycznych solanki w całym okresie istnienia wycieku a także badania zawartości izotopów naturalnych pod kątem przydatności do wczesnego rozpoznania genezy wód stanowiących wyciek.
EN
The paper presents the evaluation of the influence of changes in physical and chemical parameters of the brine outflow on water hazard in domal salt mine. For that purpose, reasons and circumstances of catastrophic flooding of Wapno salt mine placed in central part of Poland have been analyzed. Geological and hydrogeological conditions of salt diapir and mining works during the exploitation period are presented. Detailed study is provided for the outflow number 18/III, which appeared on the third (the highest) exploitation level and led to uncontrolled flooding of the mine in 1977. Variations of chemical composition and physical parameters of the brine during the whole outflow activity period and environmental isotope method are discussed with regard to identification of the origin of outflow water.
PL
Celem pracy jest poznanie zasobów wód odpływających z wybranych małych zlewni rolniczych Pogórza Wadowickiego. Badania prowadzono w latach hydrologicznych 1999-2001 na terenie trzech zlewni: Górka, Barnczak i Wronowiec, o powierzchniach 0,87, 1,21, 1,60 km², położonych w zachodniej części województwa małopolskiego. Najwyższą roczną warstwę odpływu, wynoszącą 524 mm, stwierdzono w zlewni Wronowiec. Przewyższała ona o 74 mm (16%) i 153 mm (41%) odpływy zaobserwowane w Barnczaku i Górce. Średnie roczne warstwy odpływu z badanych zlewni stanowiły od 41 do 54% opadu. Średnio w półroczu zimowym odpływało od 29 do 60 mm wody mniej niż latem, ale w niektórych latach badań relacje odpływu między półroczami były bardziej zróżnicowane. Współczynniki odpływu w okresach zimowych na wszystkich obiektach były większe niż w półroczach letnich.
EN
The work aimed at assessing water resources flowing out of small agricultural catchments of Wadowice Plateau. The studies were caried out in the hydrological years of 1999-2001 in the area of three micro catchments: Górka, Barnczak and Wronowiec of surface areas of 0.87, 1.21 and 1.60 km² respectively, situated in western part of Małopolska province. The highest annual outflow layer of 524 mm was recorded in Wronowice micro catchment. It exceeded by respectively 74 mm (16%) and 153 mm (41%) the outflows noted in Barnczak and Górka. Mean annual outflows from the studied micro catchments constituted between 41% and 54% of pre-cipitation. From 29 to 60 mm less water flowed out in the winter half-year than in the summer but the outflow relationships between the half-years were differentiated. Outflow coefficients in the winter periods in all studied objects were higher than the values noted in the summer half-years.
PL
Zawory elektromagnetyczne w urządzeniach ciągłego odlewania umożliwiają regulację natężenia wypływu ciekłego metalu z kadzi pośredniej do krystalizatora. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń sił elektromagnetycznych działających na ciekły metal. Wyznaczono charakterystyki robocze zaworu, na podstawie których można określić zakres regulacji natężenia wypływu z kadzi.
EN
Electromagnetic valves (brakes) in continuous casting devices enable regulation of liquid metal outflow intensity from the tundish to the mould. The paper presents method and results of calculation of electromagnetic forces acting on liquid metal. Working characteristics of the valve were determined and on that basis it is possible to specify the range of regulation of outflow intensity from the tundish.
PL
W niniejszym artykule wyznaczone zostały charakterystyki hydrologiczne niezbędne w opracowaniach związanych z określeniem zasobów wodnych. Wielkości te to przepływy charakterystyczne stopnia drugiego opracowane na podstawie wartości średnich przepływów miesięcznych z lat 1951-1983 i rocznych z lat 1951-1983, a dla niektórych z lat 1951-1990, dla stacji wodowskazowych znajdujących się na Wiśle i na jej dopływach. Określono wskaźnik zmienności przepływów, stanowiący o ich nieregularności, a także podano wartości odpływu, konieczne przy opracowaniu bilansów wodnych.
EN
In this paper it was found of hydrologic characteristic necessary to definition of water resources. It was characteristic value of flow to specify on the basis of mean yearly and monthly flow in period 1951-1983 and for select series - period 1951-1990 in water-gauge localized on the Vistula river and its affluents. It was determine of flow variability index for identify its irregular variable and volume of outflow necessary to work out water balance.
EN
The study of the Lake Gardno uses methodology that enables to estimate a magnitude of the sea inflows, their conditioning and timing as well as frequencies of their occurrence in lake estuaries. A three dimensional hydrodynamic model was applied to the linked regions of the Baltic Sea and the Gardno Lake. The quantitative estimates allow verifying the previous calculations of the water balance including long term changes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.