Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osoby niepełnosprawne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Większość ludzi uważa mobilność za coś oczywistego i przyrównuje ją do wolności. To prawda, że swoboda w poruszaniu przywołuje takie skojarzenie. Czy zatem osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, może być wolna? Jakie rozwiązania przynosi dzisiejsza technika i jaka może być przyszłość?
PL
Skostnienia okołostawowe są ważnym problemem klinicznym, społecznym i technicznym. Jeżeli problem tego rodzaju występuje w obrębie stawu biodrowego, to poprzez jego unieruchomienie w danym kącie, uniemożliwiającym ruch, powoduje utrudnienie w korzystaniu z wózka w pozycji siedzącej, przy zachowaniu kąta pomiędzy tułowiem a kością udową wynoszącego 90 stopni. Powoduje to niebezpieczne zsuwanie się użytkownika z wózka, co grozi w rezultacie niebezpiecznym upadkiem. W części przypadków uniemożliwia to wręcz korzystanie z wózka, skazując osobę z nie pełnosprawnością na pozostawanie w łóżku, co drastycznie obniża jej jakość życia, w tym życia zawodowego.
3
Content available remote Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w czasie epidemii
PL
Okres epidemii to bardzo ciężki czas, na który większość osób z niepełnosprawnościami (OzN) nie mogła w jakikolwiek sposób się przygotować. Ich życie stanęło w miejscu, a czasami wręcz odwróciło się o 180 stopni. Ludzie z niepełnosprawnościami w obecnych czasach żyją tak, jakby znaleźli się na bezludnej wyspie: nie mając często kontaktu fizycznego z rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi czy znajomymi. Zostali zmuszeni do tego, czego z definicji często nie są w stanie zrobić: muszą być obecnie samowystarczalni.
EN
Our primary aim is to analyze the impacts of technology on people with disability. Persons with a disability can be encouraged to fully engage in society by using specific types of technology (medical devices that target particular limitations). Many experts argue that medical exoskeletons or wheelchairs with motorized stand-up function provide people with severe disabilities with new possibilities. Impact of these opportunities is enormous and they directly influence the quality of life. Philosophers Amartya Sen and Martha Nussbaum in their "capability approach" assume that any form of impact that enables a person to pursue what they deem as essential influences quality of their life. Similarly, Eva Feder Kittay (philosopher) argues that care for the elderly, disabled, or children is crucial for any society. These authors will provide a philosophical basis for our arguments for the enrichment of human rights through technology for persons with disabilities.
PL
System transportowy to jeden z kluczowych czynników determinujących rozwój gospodarczy, ekonomiczny, społeczny współczesnych miast, przed którymi stawia się cel: zapewnienia dogodnego powiązania pomiędzy obszarami różnej struktury funkcjonalnej tj. zapewnienie wysokiego komfortu oraz krótkiego czasu podróży, przy zminimalizowanym oddziaływaniu na środowisko naturalne. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy takie wykreowanie systemu transportowego jest możliwe, czy nie powoduje wykluczenia niektórych grup społecznych, czy jest w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich użytkowników? Przed tym dylematem staje coraz więcej współczesnych planistów i inżynierów transportu. Według wielu publikacji naukowych odpowiedzią jest projektowanie uniwersalne, a więc kształtowanie przestrzeni publicznych i systemu transportowego ze świadomością zróżnicowania zbiorowości ludzkiej pod względem płci, wieku, sprawności fizycznej czy stanu zdrowia. Najbardziej narażone na wykluczenie społeczne są osoby starsze powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawni posiadający różnego rodzaju dysfunkcje psychiczne, fizyczne i sensoryczne. Zbiorowość ta napotyka w życiu codziennym wiele barier architektonicznych, transportowych, które uniemożliwiają im swobodne przemieszczanie się, a tym samym ograniczają ich dostęp do edukacji, zatrudnienia czy kultury. W artykule zdefiniowano pojęcie osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiono najczęściej napotykane bariery w zakresie systemu transportowego w miastach. Istotnym elementem artykułu są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Oświęcimiu i Krakowie dotyczących oceny funkcjonowania transportu publicznego i jego dostosowania do osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskane wyniki i wnioski z badań stanowić mogą inspiracje dla innych miast, które chcą stworzyć system transportowy dostosowany do potrzeb analizowanej grupy.
EN
The public transport system is one of the key factors determining the economic and social development of modern cities, faced with the goal of providing convenient connections between different areas of the functional structure, i.e. ensuring high comfort and short travel time, while minimizing environmental impact. However, it is worth asking: is creating such a transport system possible, does it exclude certain social groups, and is it capable of satisfying the needs of all users? More and more modern planners and transportation engineers are facing this dilemma. According to many scientific publications, universal design is the answer, hence shaping public spaces and the transport systems with awareness of the diversity of the human collectivity in terms of sex, age, physical ability and health condition. Elderly people above 60 years of age and the disabled, who have various types of mental, physical and sensory dysfunctions, are at the greatest risk of social exclusion. These groups of people encounter many architectural and transportation barriers in their daily lives that make it impossible for them to move freely, thus limiting their access to education, employment and culture. This article defines the concepts of elderly and disabled people and presents the barriers most frequently encountered in city transport systems. The results of the survey studies conducted in Oświęcim and Kraków concerning assessment of public transport and its adaptation to elderly and disabled people are a significant part of this article. Results and conclusions obtained from studies can be an inspiration for other cities that want to create a transport system adapted to the needs of the analyzed group.
EN
Disability can cover various areas of people’s activities, but it is primarily associated with difficulties that relate to independent movement. The possibility of free movement is one of the basic human rights. People with disabilities who cannot get to work and take employment, despite a desire to do so, assimilate with the rest of society to a worse extent, do not have the means to support themselves and do not earn national income. From this point of view, programs and activities aimed at maximising mobility and access to various types of places for people with disabilities, including those in public space, are very important. These types of places include paid parking zones in cities. Their location in city centres provides access to most offices. Due to the fact that they are located in public space, municipalities and city authorities have an impact on their management and on establishing the principles of their functioning. A very important element of this management is determining the rules for providing parking spaces in paid parking zones, particularly with regard to the amount of parking fees for disabled people. The article provides an analysis of the management of the provision of disabled parking spaces in relation to paid parking zones in all voivodeship cities in Poland.
PL
Niepełnosprawność może obejmować różne obszary ludzkiej aktywności, jednak kojarzy się przede wszystkim z utrudnieniami, które dotyczą samodzielnego poruszania się. Możliwość swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych praw człowieka. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą dotrzeć do pracy i jej podjąć, pomimo tego, że chcą, gorzej asymilują się z pozostałą częścią społeczeństwa, nie mają środków na własne utrzymanie i nie wypracowują dochodu narodowego. Dlatego też ważne są programy i działania zmierzające do maksymalizacji mobilności i dostępności do różnego rodzaju miejsc dla osób niepełnosprawnych. Tego typu miejscami są między innymi strefy płatnego parkowania w miastach. Ich położenie w centrach miast zapewnia dostęp do większości instytucji. Bardzo ważnym elementem tego zarządzania jest określenie zasad udostępniania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania, w tym w szczególności wysokości opłat za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych. W artykule dokonano takiej analizy w stosunku do stref płatnego parkowania we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.
PL
Każdy człowiek zasługuje na dobre widzenie, niezależnie od czynników warunkujących jego życie. Jedną z grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do specjalistów ochrony wzroku, są osoby z niepełnosprawnością. Jest to związane z barierami istniejącymi zarówno po stronie pacjenta, jak i specjalisty. Osoby z niepełnosprawnością często nie rozumieją przekazu drugiego człowieka i nie odbierają prawidłowo bodźców ze świata, co oznacza, że wymagają odpowiedniej ilości czasu i cierpliwości podczas badania. Celem mojej pracy magisterskiej była ocena jakości widzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz porównanie jej z subiektywną oceną widzenia tych osób. Dodatkowym zadaniem było sprawdzenie dostępności do odpowiedniej opieki w zakresie ochrony wzroku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania przeprowadzono na 42 osobach ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w placówce Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Słupi pod Kępnem. Zauważono, że zaburzenia widzenia są zależne od stopnia niepełnosprawności, a przeprowadzone badania jakości widzenia pokazały silną zależność wyniku badania od nastawienia badanego oraz umiejętności badającego. Często te osoby, pomimo niepełnosprawności, potrafią zauważyć problemy wynikające z tych zaburzeń.
EN
Everyone deserves to see in the best way, regardless of life circumstances. One of the groups that have hindered access to the vision protection specialists are persons with disabilities. This is due to the restrictions both on the side of the patient and professional. Persons with disabilities often do not understand correctly what another human being is meant to convey and they do not receive proper stimuli from the world, which means that they require a customized amount of time and extra patience during the test. The aim of the research was to examine the quality of vision of mentally disabled patients, and compare obtained results with feedback from the patients themselves. An additional goal was to examine available access for persons with intellectual disabilities to adequate eye care professionals. The research was conducted on 42 people with severe or moderate mental disability during the Occupational Therapy Workshops in Słupia nearby Kępno. It was found that the vision dysfunction is correlated with the degree of disability, and conducted studies have shown a strong relationship between test results and patient‘s attitude toward exam, as well as examiner’s skills. Persons with disabilities are often aware of these discrepancies.
PL
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu dysponuje kilkoma trasami podziemnymi, przeznaczonymi do ruchu turystycznego. Są to trasy z licznymi atrakcjami, wymagają jednak od turystów odpowiedniej sprawności ruchowej. Dla turystów z niepełnosprawnościami przygotowano specjalną trasę w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. W tym celu wykonano wiele prac adaptacyjnych oraz przeszkolono przewodników i wprowadzono przepisy, które regulują ruch osób niepełnosprawnych w kompleksie Sztolnia Królowa Luiza. W artykule przedstawiono najważniejsze informacje, dotyczące powstałej trasy dla osób niepełnosprawnych.
EN
The Museum of Coal Mining in Zabrze has several underground routes designated for tourist traffic. These are routes with many attractions, but require adequate mobility from tourists. For tourists with disabilities, a special route was prepared at the Main Key Heritage Drift. Many adaptation works were carried out and guides were trained and regulations were introduced that regulate the movement of disabled people in the Adit Queen Louise Complex. The article presents the most important information about the route for people with disabilities.
PL
Tematyka dostępności coraz częściej staje się tematem dyskusji i prac na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Wpływ na popularność tematu mają przede wszystkim ogłoszenie rządowego projektu Dostępność Plus wraz z Porozumieniem na rzecz dostępności oraz przewidywane zmiany w prawie na szczeblu unijnym – projektowane wdrożenie Europejskiego Aktu Dostępności oraz planowana nowelizacja Rozporządzenia 1371/2007, będącego odpowiednikiem rozporządzenia 181/2011 w sprawie praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Prezentacja tych zagadnień jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Availability of transport is becoming the topic of discussion and thesis on the various levels. Impact on the popularity of the topic are result of announcement of governmental projects „Dostępność Plus” and „Porozumienie na rzecz dostępności”, and also expected changes in EU law – project of European Accessibility Act and novelization of Regulation (EU) No 1371/2007, equivalent of Regulation (EU) No 181/2011, passenger rights in bus and coach transport. The issues has been presented in this article.
EN
Throughout the ages, people with disabilities were perceived in various ways, which directly decided on their social roles [Ostrowska 1994, Zasępa et. al. 2005, Nowak 2015]. The article presents the way in which people with disabilities were perceived and how it was translated into an approach to space designing in historically and contemporary terms. Based on the collected information based on subject literature of the subject, the paper also discusses the changes that took place in social attitudes towards the disabled over the centuries. At the very beginning these people were marginalized, however, over time, this situation changed to finally take initiatives with the aim to integrate such people with the rest of society [Gazdulska 2008]. Such idea as universal design could not be noticed until the moment when people accepted the limitations and dysfunctions of the disabled. Improving the quality of shaping public spaces had been made possible thanks to many studies and analyses of behaviour of such people.
PL
Na przestrzeni dziejów osoby z niepełnosprawnościami postrzegane były w różny sposób, co bezpośrednio przekładało się na ich role społeczne [Ostrowska 1994, Zasępa i in. 2005, Nowak 2015]. W artykule przedstawiono sposób, w który postrzegano osoby niepełnosprawne oraz jakie miało to przełożenie na podejście do projektowania przestrzeni w ujęciu historycznym i współczesnym. Na podstawie informacji uzyskanych z literatury przedmiotu przedstawiono zmianę, która zaszła w postawach społecznych względem osób niepełnosprawnych na przestrzeni wieków. Początkowo osoby te były traktowane jak wyrzutki społeczeństwa, jednak z czasem sytuacja ta ulegała zmianie, by finalnie zaczęto podejmować inicjatywy mające na celu ich integrację z resztą społeczeństwa [Gazdulska 2008]. Dopiero w momencie, gdy zaczęto akceptować odmienność osób niepełnosprawnych, zauważyć można było pojawienie się takich idei jak projektowanie uniwersalne. Dzięki badaniom oraz analizom zachowania niepełnosprawnych możliwe stało się polepszenie jakości kształtowania przestrzeni publicznych.
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy oraz identyfikacja kluczowych czynników determinujących tę sytuację. Analiza prowadzona jest w dwóch aspektach: prawnym (stan przepisów prawnych, regulujących status osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy w dniu 31 marca 2018 r.) oraz empirycznym (wartości wskaźników, mogących służyć opisowi sytuacji osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy w okresie 2007-2017). Analiza koncentruje się na populacji osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do celów związanych z zatrudnieniem, gdyż tylko takie osoby są uprawnione do specjalnego traktowania na polskim rynku pracy.
EN
This article analyses the situation of persons with disabilities on Poland's labor market and identifies key factors which determine this situation. The analysis considers two aspects: legal (legislation regulating the status of persons with disabilities on Poland's labor market as of March 31,2018) and empirical (values of indicators, which could be used to describe the situation of persons with disabilities on Polish labor market in 2007-2017). The analysis focuses on the population of persons with an employment-related disability certificate, since only such persons are entitled to special treatment on Polish labor market.
PL
Lekka Pochylnia Zastępcza (LPZ) to autorska propozycja poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Koncepcja pochylni, oraz jej rozwinięcie w postaci Klatkowej Pochylni zastępczej (KLPZ), została opracowana i przebadana w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej przez K. Kaperczaka [1], obronionej w 2017 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy W artykule omówiono budowę stanowiska badawczego i zaprezentowano wyniki badań testowych pochylni LPZ, które potwierdziły możliwość wprowadzenia modyfikacji parametrów pochylni w stosunku do wymagań sformułowanych w obowiązujących w Polsce przepisach. Mimo, że obecnie w centrach miast przejścia bezkolizyjne są coraz powszechniej zastępowane przejściami w poziomie jezdni, to jednak w wielu miejscach są i w dalszym ciągu będą wykonywane np. kładki dla pieszych, wiadukty, tunele. Ich wielką zaletą, jest odseparowanie pieszego od bezpośredniej styczności z ruchem pojazdów. Jednak zmuszają człowieka do pokonywania różnic wysokości. Dla wielu osób jest to dużym utrudnieniem, dla innych barierą nie do pokonania. Obowiązujący „gorset” przepisów technicznych powinien być modyfikowany stosownie do potrzeb i możliwości, zarówno użytkowników jak i zarządców obiektów inżynierskich - prezentowane wyniki badań mogą to zadanie ułatwić.
EN
The Light Substitute Ramp (LSR) is the original proposal for improvement of accessibility of public space for the disabled. The concept of the ramp and its expansion in the form of a Stair Substitute Ramp (SSR) was developed and tested under the process of preparation of doctoral dissertation of Mr. K. Kaperczak defended in 2017 at the Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture of the UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz. The article discusses construction of a test stand and presents the results of tests of the LSR ramp which confirmed the possibility of modifying the parameters of the ramp in relation to the requirements specified in the regulations applicable in Poland. Despite the fact that grade-separated crossings in the city centres are more and more often replaced by crossings at the roadway level, in many places pedestrian bridges, flyovers and tunnels are and will still be constructed. Their great advantage is the possibility to separate a pedestrian from the direct contact with vehicular traffic. However, they force people to overcome differences in height. For many this is a huge difficulty, while for others it may be an insuperable barrier. The applicable “corset” of technical regulations should be modified according to needs and capacities of both users and administrators of civil engineering structures — the presented test results may facilitate that task.
PL
Artykuł dotyczy oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie. W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian i udogodnień w różnych sferach życia w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, związanych z ich funkcjonowaniem w miastach i aglomeracjach. Osoby starsze częściej podróżują transportem publicznym, ponieważ ich stan zdrowia zmniejsza predyspozycje do kierowania pojazdami. Transport publiczny często jest jedynym ze środków transportu, z którego mogą oni korzystać. Aby transport publiczny działał dobrze musi spełniać pewne wymogi zarówno w zakresie wyposażenia samych środków transportu, jak i zakresie infrastruktury. Zadaniem zarządców i organizatorów transportu jest zatem pomóc tej grupie osób w realizacji ich podstawowych potrzeb z zakresu podróży transportem publicznym. W celu poznania oczekiwań osób starszych w odniesieniu do funkcjonowania transportu publicznego, poznania ich stopnia zadowolenia i satysfakcji z obecnych usług transportu publicznego, przeprowadzono w Krakowie badania ankietowe. Badania ankietowe przeprowadzono wśród osób starszych na wybranych przystankach autobusowych i tramwajowych w Krakowie. W artykule przedstawiono szczegółową analizę uzyskanych wyników badań ankietowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano zmiany i rozwiązania, jakie powinno się wprowadzić, aby transport publiczny był bardziej przyjazny dla osób starszych. Wyniki badań wskazują pewien kierunek działania, jaki należy podjąć, aby zachęcić osoby starsze do podróży transportem publicznym. Ponadto w artykule poruszono kwestie starości i starzenia się społeczeństwa w Polsce, Małopolsce i Krakowie.
EN
The article presents evaluation of urban public transport system in Cracow by elderly people. Elderly people play an important role in the society. In order to satisfy their basic needs related to life in cities and agglomerations it is needed to implement changes and improvements in various life aspects. Elderly people often travel by public transport because their health decreases their predispositions to travel by car. Public transport is often the only one transport mean which they can use. Some conditions, both in terms of transport means equipment and infrastructure, have to be improved in order to have more accessible public transport. Task of public transport management is to help elderly people to meet their basic needs in terms of public transport journeys. The survey among elderly people was carried out in Cracow in order to get an information on elderly people’s needs and expectations related to public transport, as well as the level of their satisfaction with the public transport services. The survey was carried out at selected bus and tram stops. The article shows detailed analysis of the survey results. Basing on the survey results changes and solutions for improvement of the urban public transport to make it more senior-friendly have been proposed. Moreover the article raises the issues of society aging in Poland, Małopolska Region and Cracow.
PL
W artykule przedstawiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Wyspecyfikowano również zasady projektowania i budowy stron internetowych dla tej wybranej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono badanie wybranej strony według standardów i zamieszczono wnioski z badań.
EN
The article presents the problem of digital and informational exclusion of seniors and people with disabilities. The rules for designing and building websites for the target audience are listed. Then a survey of the selected web site according to certain standards was carried out and test conclusions were drawn.
PL
W artykule omówiono problem wykluczenia cyfrowego i informacyjnego seniorów i osób niepełnosprawnych. Zaprezentowano dostępne udogodnienia informatyczne w ujęciu programowym i sprzętowym dla tej grupy docelowej. Następnie przeprowadzono testy wybranych programów asystujących i zamieszczono opis tych badań.
EN
The article presents the problem of digital and information exclusion of seniors and people with disabilities. It presents the available IT facilities in terms of software and hardware for the study target group. Then the tests of selected assisting programs were carried out and the conclusions of these studies were made.
PL
Artykuł jest poświęcony prawnym aspektom przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Problemy z tym związane dostrzegł prawodawca unijny. W celu zapewnienia takim osobom możliwości podróżowania porównywalnego z innymi pasażerami, wydał wiele rozporządzeń, w których przyznał tej grupie pasażerów szczególne uprawnienia (prawo do informacji w określonych formach, prawo do pomocy, prawo do pełnego odszkodowania za wózki inwalidzkie i inny sprzęt do poruszania się). Jednocześnie, kierując się zasadą niedyskryminacji, wyartykułował zakaz odmowy dokonywania rezerwacji czy sprzedaży biletów na przejazd takim pasażerom oraz zakaz odmowy zabrania ich na pokład środka transportowego tylko ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność ruchową. W artykule zasygnalizowano również problemy związane z dochodzeniem przez ww. pasażerów roszczeń w związku z naruszeniem przysługujących im praw.
EN
The paper deals with the legal aspects of the transport of disabled persons and persons with reduced mobility. The problems connected with the transport of such persons have been noticed by the EU legislator. In order to ensure them the possibility to travel on similar terms as other passengers, a few regulations have been issued, in which such persons are granted with particular rights (right to information in prescribed form, right to assistance, right to compensation for wheelchairs and other mobility equipment). At the same time, driven by the non-discrimination rule, the EU legislator also prohibited refusing to accept a reservation or to sell a ticket for such passengers, as well as to embark them for reasons connected with their disability or reduced mobility. Some attention has been also drawn to the issues connected with the possibility to pursue claims regarding the violation of these rights.
PL
Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki badań w zakresie postrzegania barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego w administracji publicznej na przykładzie urzędu miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Celem publikacji jest zbadanie poziomu postrzegania tychże barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne, jak również określenie czy stopień niepełnosprawności wpływa na ich percepcję odnośnie postrzegania danej bariery.
EN
This paper presents the results of research into the perception of architectural barriers by the customer with a disability in public administration on the example of the municipal office in the Mining oak. The purpose is to examine the level of perception of these architectural barriers for people with disabilities, as well as to determine whether the degree of disability affects their perception regarding the perception of the barrier.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących postrzegania funkcjonowania e-administracji w urzędach miejskich na terenie województwa śląskiego z punktu widzenia osób niepełnosprawnych. W szczególności celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie czy preferowana forma komunikacji (elektroniczna lub papierowa) wpływa na ocenę funkcjonowania e-administracji przez klienta niepełnosprawnego.
EN
This paper presents the results of research on the perception of the functioning of e-government at municipal offices in the province of Silesia from the point of view of people with disabilities. In particular, the objective of this study was to answer the question whether the preferred form of communication (electronic or paper) affects the assessment of the functioning of e-government by the customer with a disability.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę funkcjonowania e-administracji w urzędach miejskich w województwie śląskim w Polsce. Oceny dokonały osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, w różnym wieku i o zróżnicowanym wykształceniu. W Polsce osoby niepełnosprawne, tak samo jak osoby sprawne, muszą załatwiać wszelkie sprawy urzędowe. Ważne jest, aby wszyscy klienci, a w szczególności osoby niepełnosprawne, mogły większość spraw załatwić, nie wychodząc z domu. W niniejszym artykule postawiono następującą hipotezę: Częstsze wykorzystanie narzędzi elektronicznych do komunikacji z urzędem prowadzi do wzrostu zadowolenia klienta niepełnosprawnego z funkcjonowania e-administracji. Celem publikacji była analiza funkcjonowania e-administracji w województwie śląskim, w zakresie możliwości wykorzystania jej przez osoby niepełnosprawne. Kolejnym celem było określenie, jaki wpływ na percepcję usług e-administracji ma rodzaj niepełnosprawności oraz wykorzystywanie narzędzi komputerowych przez daną osobę niepełnosprawną.
EN
The article presents an analysis of e-administration functioning in municipal offices in the Silesian Province in Poland. It was evaluated by handicapped people with various degrees of disability, at different ages and different education. In Poland the disabled, similarly to abled-bodied people, have to run different errands in offices. It is important that all these clients, in particular the handicapped, could arrange things without leaving home. In the article the following hypothesis has been formulated: More frequent use of electronic tools for communication with the office leads to increased satisfaction of the disabled client with the functioning of e-dministration.
PL
Artykuł przedstawia założenia programowe przedmiotu Projektowanie urbanistyczne związane z przystosowaniem rozwiązań projektowych dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. Omówiono w nim kolejno: cele przedmiotu, oczekiwane efekty kształcenia, a następnie treści merytoryczne zagadnienia przystosowania przestrzeni otwartych do potrzeb grup o różnych rodzajach niepełnosprawności: osób na wózkach inwalidzkich, głuchych i niedosłyszących, niewidomych, niedowidzących oraz starszych. Dla realizacji tych potrzeb duże znaczenie ma szata informacyjna zespołów urbanistycznych oraz układ socjometryczny jednostki mieszkaniowej, zaprojektowane w sposób wyzwalający w użytkownikach przestrzeni wzajemne uczucia empatii i aprobaty. W dalszej części przedstawiono wymagania formalne, które powinien zawierać każ - dy projekt wykonywany na przedmiocie z zakresu tej tematyki – tj. rodzaje obowiązkowych przedstawień graficznych wraz z przykładami z semestralnych projektów studenckich.
EN
The paper presents the principles of Urban Design related to adapting design solutions for seniors and people with disabilities. After introducing the objectives of the topic as well as the expected results of teaching, it discusses sub - stantive content of the issue of adapting open spaces to the needs of groups with various disabilities: wheelchair users, the deaf, people with hearing-impairement, the blind, visually impaired and the elderly. For the execution of those needs, infor - mational outcome on urban array and sociometric pattern of individual housing unit, planned to instill reciprocal feelings of empathy and approval, are of utmost importance. The further part of the paper presents formal requirements, which should be taken into consideration in every project related to the scope of the subject matter – i.e., types of mandatory graphical representations along with examples of semester projects of the students.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.