Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 622

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osad ściekowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
W warunkach doświadczenia mikropoletkowego analizowano wpływ różnych sposobów rekultywacji gleby z wykorzystaniem wapna poflotacyjnego, wełny mineralnej i komunalnego osadu ściekowego na zawartość substancji organicznej oraz mineralnych form azotu w glebie zdegradowanej przez górnictwo siarki. Zastosowane technologie rekultywacji z różną intensywnością inicjowały proces akumulacji substancji organicznej. Materia organiczna wprowadzona do gruntu wraz z osadem ściekowym wpłynęła na istotne zwiększenie zawartości węgla organicznego i azotu ogółem. Wapno poflotacyjne oraz poużytkowa wełna mineralna zintegrowana z warstwą gruntu do 25 cm optymalizowały procesy przemian materii organicznej. Osad ściekowy miał największy wpływ na zawartość mineralnych form azotu. Największą zawartość N-NH₄ oraz N-NO₃ stwierdzono w glebie użyźnionej osadem ściekowym oraz osadem ściekowym stosowanym łącznie z wełną mineralną.
EN
Under conditions of a microplot expt., the impact of various reclamation methods by using flotation lime, mineral wool and municipal sewage sludge on the content of org. matter and mineral forms of N in soil degraded by S mining was studied. The tested waste and the method for its application to the soil had a beneficial effect on the accumulation of org. matter. and mineral N forms. The most favorable effect was noted in the case of combining mineral wool with sewage sludge.
PL
Oceniano wpływ nawozowej (10 Mg/ha) i melioracyjnej (100 Mg/ha) dawki osadu ściekowego oraz poużytkowej wełny mineralnej, zastosowanych do nawożenia gleby lekkiej, na zawartość ogólną i form specjacyjnych ołowiu, miedzi i cynku. Wprowadzenie do gleby lekkiej ocenianych odpadów wpłynęło na zwiększenie zawartości Pb, Cu i Zn w stosunku do kontroli, ale nie spowodowało przekroczenia ich dopuszczalnych zawartości w glebie. Zastosowanie melioracyjnej dawki osadu ściekowego nie stworzyło zagrożenia dla środowiska glebowego ze strony metali ciężkich. Największy udział w całkowitej zawartości ocenianych metali stanowiła frakcja rezydualna (FV), następnie formy Pb związane z materią organiczną oraz formy Cu i Zn związane z wolnymi tlenkami Fe i Al. Osad ściekowy zastosowany samodzielnie i z dodatkiem wełny mineralnej wpłynął na zmniejszenie mobilności ocenianych metali ciężkich.
EN
Eight expts. were carried out in pots filled with light soil and addn. of fertilizing agents, such as NPK fertilizer, sewage sludge and waste mineral wool, used sep. or together. Soil samples were taken for 3 growing seasons and the total Pb, Zn and Cu content as well as their speciation forms were detd. The sewage sludge and its mixts. with waste mineral wool increased the content of Pb, Cu and Zn in relation to the control, but did not result in exceeding the permissible levels in the soil.
PL
W ciągle rozwijającym się świecie i co za tym idzie zwiększającej się liczbie ludności problem powstawania ogromnych ilości osadów ściekowych w ciągu roku stanowi coraz poważniejszy problem. Jednym z możliwych sposobów zagospodarowania tych kłopotliwych odpadów jest wykorzystanie rolnicze, jednak przedtem należy pozbyć się patogenów, jakimi są szkodliwe bakterie i jaja pasożytów obecne w ściekach. Nawiezienie pola skażonymi osadami może skończyć się zarażeniami u ludzi i zwierząt spożywających plony wyhodowane na takim polu. Zawartość wybranych patogenów w osadach ściekowych przeznaczonych do zastosowań rolniczych jest uregulowana prawnie. Higienizacje osadów ściekowych można przeprowadzić za pomocą promieniowania jonizującego. Na świecie zbudowana została pewna ilość instalacji do napromieniowywania osadów ściekowych, m.in. w Indiach, Niemczech, USA czy Korei Południowej. Możliwe jest wykorzystanie źródeł izotopowych lub też akceleratorów elektronów. Z doświadczeń przeprowadzonych z użyciem takich instalacji, jak również badań laboratoryjnych wynika, że dawka potrzebna do higienizacji zawiera się w przedziale 3-5 kGy.
EN
In a constantly evolving world and, consequently, an increasing population, the problem of the formation of huge amounts of sewage sludge during the year is a growing problem. One of the possible ways to manage this troublesome waste is agricultural use, but before that you must get rid of the pathogens that are harmful bacteria and parasite eggs present in the wastewater. Fertilization of the field with contaminated sediments may end up infecting humans and animals consuming crops grown in such field. The content of selected pathogens in sewage sludge intended for agricultural applications is regulated by law. Hygienization of sewage sludge can be carried out using ionizing radiation. A number of sewage sludge irradiation installations have been built in the world, including in India, Germany, the USA or South Korea It is possible to use isotope sources or electron accelerators. From experiments carried out with the use of such installations, as well as laboratory tests, it appears that the dose needed for hygienization is in the
PL
Zagęszczanie i odwadnianie osadu to kluczowe etapy procesu oczyszczania ścieków. Wielu dostawców dostarcza dziesiątki różnych maszyn ułatwiających ten proces - wszyscy twierdzą, że ich rozwiązanie jest najlepsze, jednak często nie uwzględniają faktu, że o sukcesie wybranych urządzeń, a co za tym idzie, o efektywności i rentowności operacji, decyduje kilka istotnych zmiennych charakterystycznych dla konkretnej instalacji. Nie istnieje jedno konkretne rozwiązanie dopasowane do wszystkich potrzeb, ale jest jedno, które spełni Twoje specyficzne wymagania.
PL
Modernizacja oczyszczalni ścieków jest potężnym wyzwaniem finansowym, organizacyjnym, projektowym i logistycznym, wymagającym wieloletnich przygotowań, zarówno związanych z kwestiami formalno-prawnymi, jak i z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Sam okres realizacji zadań budowlanych na terenie inwestycji przez zespół wykonawców stanowi zwieńczenie kilku lat wcześniej wykonanej pracy i jest dużym wyzwaniem oraz rewolucją dla zespołu eksploatującego obiekt. Warto mieć na uwadze, że wiele decyzji podjętych na poszczególnych etapach przygotowań, a także w momencie realizacji zadania inwestycyjnego, będzie miało wpływ na pracę zarówno samego obiektu, jak i eksploatującego go personelu, przez wiele lat po zakończeniu modernizacji.
PL
Oczyszczalnia ścieków w Łasku, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przeszła technologiczną metamorfozę. Dziś obiekt pracujący w oparciu o nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, stał się obiektem przyjaznym dla środowiska oraz mieszkańców. Dzięki realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” Gmina Łask posiada zmodernizowany system kanalizacji sanitarnej, spełniający wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
PL
Nawóz Granbial produkowany jest w białostockiej oczyszczalni ścieków. Instalacją do jego produkcji jest cały proces technologiczny oczyszczalni, oparty na technologii oczyszczania ścieków osadem czynnym. Ścieki stanowiące produkt wejściowy do produkcji nawozu Granbial dopływają systemem kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej z terenu Białegostoku, gminy Wasilków oraz innych gmin ościennych. W składzie ścieki komunalne stanowią niecałe 95%, a przemysłowe nie wiele ponad 5%. W Białymstoku od wielu lat dominuje przemysł spożywczy, głównie owocowo-warzywny, spirytusowy, piwowarski oraz mięsny. Ścieki trafiające do oczyszczalni poddawane są wielu przemianom technologicznym opartym na mechaniczno-biologicznych metodach oczyszczania. W poszczególnych etapach prowadzonego procesu powstają osady, które stanowią bazę do wyprodukowania nawozu. Po odwodnieniu ich do ok. 20% s.m. kierowane są do suszarni osadów kontaktu pośredniego. Osad suszony jest na tacach grzejnych o temperaturze ok. 205-270°C. Temperatura granulek po suszeniu wynosi. ok. 100°C. Osad wysuszony odprowadzany jest do silosu magazynowego, a następnie do boksów magazynowych.
PL
W pracy przedstawiono ogólne warunki potrzebne do rozpoczęcia procesu granulacji osadu kłaczkowatego w reaktorze osadu czynnego typu SBR. Przeprowadzone w skali laboratoryjnej badania dotyczyły możliwości przebudowy struktury osadu pod wpływem zmiany parametrów operacyjnych reaktora SBR, takich jak czas fazy sedymentacji, stopień dekantacji i naprzemienne warunki uczta-głód oraz modyfikacji dobowego cyklu pracy. Układ laboratoryjny składał się z trzech reaktorów SBR, z których jeden pracował w cyklu odzwierciedlającym pracę badanej oczyszczalni, a pozostałe dwa przy parametrach promujących tworzenie granul tlenowych. W wyniku wprowadzonych zmian parametrów układu zaobserwowano częściową granulację osadu czynnego. Wytworzony osad złożony z kombinacji kłaczków i granul charakteryzował się znacznie lepszymi właściwościami sedymentacyjnymi opisanymi indeksem osadu niż wyjściowy osad czynny pobrany z oczyszczalni. Po 30 dniach eksperymentu określono SVI30 = 55,3 ml/g oraz SVI10-30 = 18,2%, co stanowiło poprawę w stosunku do wartości początkowej (103,0 ml/g) oraz wartości uzyskanej w reaktorze referencyjnym SVI30 = 139,0 ml/g (SVI10-30 = 22,2%).
EN
Anaerobic co-digestion of sewage sludge and corn silage with zero-valent iron powder (Fe0), cellulase, and papain as reinforcement means was conducted. COD-based feeding ratio of sewage sludge to corn silage was set to 2:1, the solids retention time (SRT) 20 day, digestion temperature 35 °C, and mixing speed 60 rpm. Removal rates of total COD during the control group, and Fe0, papain, cellulase, and papain, Fe0, and the two kinds of enzyme-added tests were 38.04, 41.02, 34.62, 34.55, 35.42, and 48.21%, respectively. The corresponding biogas production was 2.12, 2.62, 2.22, 2.41, 2.25, and 2.81 dm3/day, respectively. The results indicated the addition of cellulase, and papain could maximize the decomposition and hydrolysis of organic matter in sewage sludge and corn silage to volatile fatty acids. Fe0 could reduce the redox potentials of the anaerobic co-digestion, optimize the circumstances of the methanogenesis stage, accelerate biogas production, and improve biogas components. Fe0 and enzymes played a synergistic role in the anaerobic co-digestion system. Life cycle assessment indicated that the anaerobic co-digestion of sludge and corn silage co-substrates could benefit the economy, environment, and social development under the synergistic action of Fe0 and enzymes.
EN
Co-digestion of sewage sludge with other wastes allows a significant increase in energy production from fermentation gas, at the expense of a potential increase in the mass of sludge to be disposed of and the nitrogen load in the leachate. The paper presents the results of research on the co-digestion of sewage sludge with used frying oil and restaurant waste. The resulting increase in gas volume production was significant (60 and 45%, respectively) with virtually no increase in digester sludge mass. The capillary suction time tests showed no effect of co-digestion on the filtration properties of the digested sludge.
EN
To increase the dewatering effect, sewage sludge should be properly prepared before dewatering. Sludge conditioning is a process whereby sludge solids are treated with chemicals or various other means to improve dewatering characteristics of the sludge by reducing the specific resistance and compressibility of the sludge. The aim of the research was to determine the possibility of increasing the efficiency of sewage sludge dewatering by applying chemical agents and ultrasonic field. Some parameters, such as suspension, chemical oxygen demand (COD), phosphorus and ammonium nitrogen content in sludge supernatant, were also analysed. Digested sludge belonged to the group of hardly dewatered sludge, its capillary suction time (CST) was of high value (2639 s). The lowest CST value (88.5 s) was obtained for the unsonicated sludge prepared only with PIX 113 at a dose of 7.0 mg/g d.m. Both the dose and the type of chemicals used, as well as the time of sonication, had an impact on the changes occurring in sludge properties. The increase in mechanical dewatering efficiency was obtained by using a combination of methods applied for sludge preparation, where the sonication of sludge was used at the preliminary stage and followed by dosing chemical substances. This resulted in the reduction of sludge final hydration and changes of other parameters. In addition, combined action of PIX 113 and Zetag 8180 allowed to reduce the content of suspended solids and COD in sludge supernatant.
EN
Throughout the world, considerable quantities of water treatment sludge (WTS) and sewage sludge (SS) are produced as waste. This study assessed in the laboratory, the possibility to use both waste products when they are incorporated as filler at 1% with relation to the total mass of a hot mix asphalt - HMA. To this end, both waste products were initially reduced to ash through a calcination process. Resistance tests under monotonic load (Marshall and indirect tension tests), and cyclic load (resilient modulus test) were applied on mixes that contained WTS and SS. Besides, moisture damage (modified Lotmman test), and abrasion (Cantabro) resistance were assessed. An analysis of variance (ANOVA) test was performed in order to verify if the results are statically equal or not to those of the control HMA. As a general conclusion, it is reported that both materials show a resistance increase under monotonic load and higher stiffness under cyclic load (cohesion) when they are incorporated into the mix as filler despite the fact that the asphalt content used was less than the control mix. However, some problems are observed associated with moisture damage resistance, and friction wear (adherence).
17
Content available remote Methods used in disinfections of wastewater and sewage sludge - short review
EN
Wastewater and sewage sludge are a place of occurrence of many microorganisms, including viruses, pathogenic and relatively pathogenic bacteria. They can leak into other environments, i.e. receiver waters or soil, thus creating a biological hazard. Increasing the sanitary level of safety of municipal wastewater treatment plants requires the introduction of disinfection of sewage and sewage sludge. The purpose of this article is a short review of the literature on methods used in disinfection of wastewater and sewage sludge. The work discusses the sanitary characteristics of wastewater and sewage sludge, primarily paying attention to the physical and chemical methods used to disinfect them. In addition, attention was also paid to the aspect of practical use of disinfection in municipal wastewater treatment plants around the world.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.